Rampbestrijdings-oefening geslaagd Zeer gevaarlijk ijs door bemaling Het extraatje van Albert Heijn ƒ3.49 Hi RAI '94.deze week in HvH op pagina Oriva appelsap Avondfotografie bij de fotoclub Bingo in Het Zuidhonk Winterconcert in Beurshal Kienavond 't Zuiden Pakketten voor Roemenië Bedrijfsvolleybal Kwelwater IJsplezier ym Gemeenteraads verkiezingen 2 maart 1994 Laat uw stem niet verloren gaan Organisatie en communicatie Een 'echte' ramp Vieijarenplan Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 A makelaardij o.g. 16e jaargang nummer 551 23 februari 1994 Wmm Moerkapelle- De fotoclub uit Moerka- pelle zal de komende clubavond 1 maart, doorbrengen bij de gebouwen van PTT-telecom in Voorburg. Deze gebouwen staan 's avonds in een kleurrijk schouwspel van halogeen- licht. De leden kunnen daar - mits het weer het toelaat - gewapend met sta tieven, filters en ander fotomateriaal 'vanaf de schemering tot aan het nachtelijkduister de mooiste opna men maken. Deze zullen uiteraard op een andere clubavond bekeken én besproken worden. iWaddinxveeri - in het Zuidhonk (naast sporthal De Duikelaar) wordt op zaterdagavond 26 februari weer een bingo-avond georganiseerd. Er worden negen rondes gespeeld met mooie prijzen. Hierna wordt een su perronde gedraaid meteen prachtige hoofdprijs. De gewone rondes kosten per kaartje, de superronde kost Sï 2,50 per kaart. Tevens is er een loterij met vele prijzen. De bingo be gint om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Boskoop- Harmonie Concordia uit Boskoop houdt op zaterdag 26 fe bruari een winterconcert in de Beurs hal Florida aan de A.P. van Neslaan in Boskoop. De aanvang van deze avond is om 20.00 uur. Dit wintercon cert is het resultaat van een lange periode van voorbereiding en daar mee gelijk een muzikale afsluiting van het jaar. De dirigent is de heer A.L.M. van Grevenbroek die met zijn vak manschap ook dit concert weer tot een succes zal maken. Boskoop- Maandag 28 februari kan men weer gezellig komen kienen bij buurtvereniging 't Zuiden. De avond begint om 20.00 uur in "Ons Jeugd huis" op de julianastraat te Boskoop. Tevens is weer op donderdag2 maart een kinderbingo en deze begint om 14.00 uur. Benthuizen- Ér is gelegenheid tot het verzenden van Paaspakketten naar Roemenië voor familie of vrienden De pakketten zullen aan huis worden afgeleverd. Het maximale gewicht is kg en de prijs is f. 37,50. Voor de kindertehuizen in Roemenië wordt tevens kinderkleding gevraagd in de 'eeftijd van 0-18 jaar Qongens en meisjes), Voor meer inlichtingen kan men bellen 079-313237. kevenhuizen-Moerkapeile - Het orga niserend comité van het bedrijfsvot 'eybaltoernooi roept alle bedrijven/ instellingen op om het inschrijffor muliervoor 1 maart a.s. in te leveren Zevenhuizen - De rampbestrijdings-oefening, die afgelopen vrijdag gehouden werd in de openbare basisschool 't Reigerbos in Zevenhuizen, was een groot succes. De oefening werd uitgevoerd door de regionale brandweer Midden Holland, de brandweerkorpsen van Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinx- veen en Zevenhuizen-Moerkapelle. Verder werd medewerking verleend door het Rode Kruis, leden van de E.H.B.O.-vereniging in Zevenhuizen, de GGD Midden Holland ambulance en de politie. "De oefening is goed verlo pen," aldus de heer Van de Vlekkert, onder andere kaderinstructeur bij het E.H.B.O en bij 'Gewonden onder rampenomstandigheden' van het Rode Kruis. "Het was een unieke samenwerking van verschillende hulpverlenende instan ties," vertelt de heer Van de Vlekkert achteraf. "De medewerkers en vrijwilli gers van de diverse organisaties be heersen weliswaar de nodige vaardig heden maar het toepassen van de vaar digheden in dergelijke situaties komt niet vaak voor. Juist daarom is zo'n oefening heel zinvol". Zo is de tijds druk, die nu eenmaal bij echte rampen een grote rol speelt, bij het aanleren van de vaardigheden afwezig. Boven dien is juist de organisatie van de hulp verlening, waarbij alle instanties met elkaar communiceren met portofoons, heel belangrijk. "Het is goed gegaan want het tijdsschema is slechts met enkele minuten overschreden". De oefening werd gehouden in een ba- Medewerkers van de E.H.B.O. verzorgen één van de 'slachtoffers' Ondanks waarschuwingen, wordt er door velen toch geschaats op de Rottemeren in Zevenhuizen Regio - Het hoogheemraadschap van Schieland waarschuwt schaatsliefheb bers dat het ijs op alle vaarten in het beheersgebied (nog) niet betrouwbaar is. Het ijs op sloten in de omgeving waar gemalen wordt, wordt zelfs zeer ge vaarlijk genoemd. Op diverse plaatsen worden schaatsliefhebbers door me dewerkers van Schieland attent ge maakt op het risico dat ze lopen als ze toch het ijs op gaan. De ijs-situatie wordt beïnvloed doordat het hoogheemraadschap van Schie land de gemalen moet laten draaien om het overtollige water uit de polders te malen. Ondanks het feit dat het de afgelopen dagen niet heeft geregend, moeten de pompen draaien om het kwelwater weg te malen. Kwelwater is grondwater dat omhoog komt. In laaggelegen gebieden - de Schielandse polders liggen 4 tot 7 me ter beneden NAP - komt dit kwelwater van nature altijd voor. De gemalen moe ten dan ook dagelijks hun werk doen om dit kwelwater, dat ook nog veel zout bevat en daardoor schadelijk is voor de landbouwgronden, weg te pompen. Schieland houdt in vorstperiodes altijd rekening met mogelijk ijsplezier. Het bemalingsprogramma wordt dan aan gepast. In normale perioden draait een gemaal 6 tot 8 uur per dag. In vorstperiodes wordt bijvoorbeeld slechts twee uur achter elkaar gedraaid. Op deze manier ondervindt het ijs minder schade van de bemaling. Het gevaar voor de schaatsers zit in het feit dat de ijslaag nog niet dik genoeg is. Een dunne ijslaag kan zichzelf niet in stand houden omdat het ijs als het ware wordt gesteund door het daaronder liggende water. Op het moment dat het water weggemalen wordt is deze tegen druk verdwenen en ontstaat het ge vaar! Ook de schurende werking van het stromende water tegen de onder kant van het ijs werkt nadelig op de ijsdikte. De vorst moet nog enkele dagen en nachten aanhouden om het ijs be trouwbaar te maken. sisschool, waar voorberei dingen werden getroffen voor een musical van de leer lingen van groep acht. Hier door waren de leerlingen, leerkrachten en ouders van de leerlingen aanwezig in de school. De ramp bestond uit het gedeeltelijk instorten van het gebouw en een brand. Om er als slachtoffer te kunnen uitzien, werden de kinderen en de leerkrachten en ouders geschminkt door de vrijwilligers van Lotus. De brandweerlieden noch de andere hulpverleners waren van te voren op de hoogte van het aantal slachtoffers en de aard van de verwon dingen. Op die manier was de ramp 'levensecht'. De brandweerlieden redden de slachtoffers uit hun benarde posities en brachten hen naar het 'gewondennest' en zorgden verder voor onder andere het blussen van de brand. De slachtoffers kre gen de eerste levensredden de behandelingen van de medewerkers van de E.H.B.O en het Rode Kruis en werden daarna overge bracht naar de verzamel plaats gewonden. Van daar uit werden zij verder ver voerd. De regionale brandweer Midden Hol land heeft een deel van de organisatie van de rampbestrijdingsoefening ver zorgd. "Wij hebben in deze situatie een coördinerende rol," aldus de heer Mus- tert, hoofd opleidingen van de brand weer Midden Holland. "Het is de bedoe ling om vaker dit soort oefeningen te organiseren," deelt hij mee. "Deze zul len steeds groter worden en er zullen Gered door de brandweer..... steeds meer mensen bij betrokken zijn". De oefening van vrijdag waarbij circa zestig hulpverleners bij aanwezig waren, past in een vierjarenplan dat door de regionale brandweer Midden Holland wordt uitgevoerd. "Wij werken toe naar een enorm grote oefening over vier jaar waaraan honderden mensen zullen deelnemen," vertelt de heer Mustert. "Hierbij zullen instanties uit de gehele regio aanwezig zijn". Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk multipak a 4 liter voor Deze aanbieding is alleen geldig bij Albert Heijn in: Zevenhuizen, Dorpsstraat 129 h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM MAKELAAR

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1