Centraal Meldpunt Zorg geopend Selectie Waddinxveense ondernemersprijs gestart t van Holland: iedere week in 30.250 brievenbussen! Voppelklaveijassen en jokeren Natuurwandeling in de Bleiswijkse Zoom Installatie nieuwe raad Oud papier in M'jfrkapelle Toffe Tommie Zorgenloos Woningen Wilde Veenen Licht gaat nooit meer uit Rasechte bestuurder Gevoelsmens pur sang Persoonlijk afscheid Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 -b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleisyvijk 16e jaargang nummer 557 6 april 1994 Boskoop - Vrijdagavond 8 april is er toppelktaverjassen en jokeren bij buurtvereniging 't Zuiden. De avond wordt gehouden in "Ons Jeugdhuis" aan de Julianastraat 50 in Boskoop. Aanvang 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden per koppel voor bet klaverjassen en de helft voor het jokeren. In!, tel. ÖI727-14665. Regio- Op zaterdag 9 april organi seert Natuur- en Vogelwacht "Rotta" een natuurwandeling in de Bleiswijk- seZoom. Een echte voorjaarswande ling, waarbij zowel de sporen van de afgelopen winter, als die van de lente achtbaar zijn. Tijdens de wandeling zullen de gid sen aan de deelnemers uitleg geven over hetgeen te zien en te horen is. Start 14.00 uur vanaf de parkeer plaats bij restaurant 't Zeeitje aan de Kooilaan te Bleiswijk. Duur van de wandeling: anderhalf tot twee uur. Zevenhuizen/Moerkapelle - Op 12 vindt de installatie van de ge meenteraad voor de periode 1994- plaats in het gemeentehuis in Zevenhuizen. De aanvang van de ver gadering is 19.30 uur en zal duren tot ongeveer 21.00 uur. Na afloop van de vergadering wordt er een kennisma kingsbijeenkomst gehouden. Moerkapelle- Vrijdagmiddag 8 en zaterdagmorgen 9 april wordt er weeftmd papier verzameld in de con tainers naast de kerk van de Geref. Gemeente. Zaterdag van 9.00-12.00 uur is de containerdienst aanwezig. De vierde container is voor karton. Na 12 uur kan er geen papier meer worden gebracht. De opbrengst in maart was 12.080 kg oud papier. Opbrengsten in 1993: 1500 gulden voor de [ZB; 1500 gulden voor de GZB; 1500 gulden voor de Evangelisa tie van de Geref.Gem.; 1500 gulden voor de zending van de Geref.Gem. Gouda - Op 14 mei speelt het Neder lands Kindertheater een voorstelling van Toffe Tommie Zorgenloos, een musical voor alle leeftijden, in de Goudse Schouwburg. De opbrengst van de voorstelling is bestemd voor de ZMLK-school de Ark, die muziek instrumenten wil kopen. Kaarten voorde voorstelling zijn verkrijgbaar Gij de schouwburg en kosten 15,-. voorstelling begint om 13.30 uur. Moerkapelle - Het budget dat de ge rente Zevenhuizen/Moerkapelle ontvangen van de Bestuurs- '""imissie Volkshuisvesting Mid- ^'o-Holland zal besteed worden J')(>r zes woningen in de sociale sec- 0r- baartoe besloot de gemeente rad vorige week. Het zai gaan om "urwoningen, in eigendom en be- van do Woningbouwvereniging der V. onen', die worden gebouwd 111 plan Wilde Veenen in Moerka- Giet overleg met de vereniging !S >r' en deze heeft de moge- G ot'id [let budget zodanig aan te I e|tden dat er meer dan zes wonin- r11 gerealiseerd kunnen worden. Dit 'ln oe huurprijs van de woningen I im loeden, waarbij het type van de uiteraard een rol speelt. Afscheid van drie raadsleden Zevenhuizen - Waarnemend burge meester L.M. Schoots bedankte tij dens de laatste raadsvergadering van de huidige raad de drie raads leden, die zich vele jaren hebben ingezet voor de gemeente. Wethouder B. van Yperen en raads leden P. Hofman en J. Hogenes heb ben respectievelijk zestien, twaalf en achtentwintig jaar zitting in de raad gehad en namen op die dag afscheid van de raad in het gemeentehuis in Zevenhuizen. De waarnemend burgemeester gaf aan dat de gemid- delde zittingsduur 10,7 jaar was en de gemiddelde leeftijd vijftig. Deze twee gemiddelden werden aanzien lijk beïnvloed door de heren die afscheid namen. Zij hebben een belangrijk deel van de gemeente geschiedenis meegemaakt: eerst Moerkapelle en Zevenhuizen, toen korte tijd Moerhuizen en daarna Zevenhuizen/Moerkapelle. P.v.d.A.-man P. Hofman startte als ge meenteraadslid van Zevenhuizen, later van Zevenhuizen/Moerkapelle. Als so cialistisch democraat ("of democra tisch socialist?" vroeg de burgemees ter zich af) zette hij zich in voor milieu zaken, kinderopvang en peuterspeel- zaakwerk, de natuur en de zwakkeren in de maatschappij. Hij riep een aantal bijzonder uitdrukkingen in het leven zoals: "ln Zevenhuizen gaat het licht nooit meer uit" tijdens de discussie over de verlichting in kassen van enke le jaren geleden. Ook wethouder Van Yperen zette de burgemeester in het zonnetje. Vooral zijn bedrevenheid in hoorzittingen prees hij, zoals die over de aardgas voorziening in Oud-Verlaat, het uitwer kingsplan van Swanla en de verkeers maatregelen in Oud-Verlaat. Onder zijn politieke verantwoordelijkheid kwa men onder andere tot stand: de Kerke- padsebrug en de Catgesbrug, de recon structie van vele wegen in de gemeen te, de herinrichting van het dorpscen trum Zevenhuizen en de riolering in Oud-Verlaat. Volgens de burgemeester is en was hij een rasbestuurder met een grote emotionele betrokkenheid. "Daarom is de gemeenschap van Ze venhuizen en Moerkapelle hem veel dank verschuldigd", aldus burgemees ter Schoots. Het langst van de drie is de heer J. Hogenes in de plaatselijke politiek ac tief geweest. Van september 1966 tot 1970 was hij raadslid in Zevenhuizen, van 1970 tot 1979 wethouder in Zeven huizen, van 1979 tot 1991 was hij weder om raadslid in deze gemeente en van 1991 tot nu was hij raadslid van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Zijn politieke carrière startte hij bij de Partij van de Arbeidlater was hij mede oprichter van Gemeentebelangen. Vol gens waarnemend burgemeester Schoots heeft raadslid Hogenes zijn sociaal democratisch verleden altijd bij zich gedragen. Hij was en is een gevoelsmens pur sang die als wethou der en raadslid het contact met de men sen op hoge prijs stelde. Na de speech reikte de waarnemend burgemeester de drie heren namens het college een erepenning in goud en de bijbehorende oorkonde uit. Daar naast ontvingen de wethouder en de raadsleden een vaas waarop het wapen van de gemeente en hun naam was afgebeeld en bloemen. Na de reden van de drie heren konden alle aanwezigen persoonlijk afscheid nemen van de po litici. Waddinxveen - Gisteren is aan de Prins Bernhardlaan in Waddinxveen het Centraal Meldpunt Zorg geo pend. Het meldpunt is een initiatief van de gemeente Waddinxveen en de Stichting De Vierstroom om een lo kaal meldpunt te realiseren, waar men terecht kan voor het aanvragen van voorzieningen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicap ten en voor zorgvoorzieningen. Het gaat met name om vervoersvoorzie ningen, rolstoelen, woonvoorzienin gen, thuishulp, kruiswerk en maat schappelijk werk. Het Centraal Meldpunt is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 01828-10401. Buiten de openingstijden is zorgge dragen voor een 24-uurs bereikbaar heid door een koppeling met de zorg- telefoon van De Vierstroom in Gouda. Met de opening van dit Centraal Meldpunt Zorg gaat een lang gekoes terde wens in vervulling, om op een punt terecht te kunnen voor informa tie en het aanvragen van meerdere voorzieningen en van waaruit de hulpvraag verder kan worden ge coördineerd en gerealiseerd. Waddinxveen - De jury voor de On dernemersprijs Waddinxveen is op 22 maart voor het eerst bijeen ge weest, onder voorzitterschap van wethouder J. Hielema. De jury bestaat uit vertegenwoordi gers van werknemers- en werkge versorganisaties, K.N.O.V., I.C.W., Kamer van Koophandel, Arbeidsbu reau Gouda en de gemeente Wad dinxveen. De leden van de jury worden bijge staan door de heer R.W. van den Brink voor de beoordeling van de kwaliteit. In de eerste vergadering zijn de zes tien kandidaten voor de prijs aan een eerste analyse onderworpen. Dit heeft geresulteerd in een eerste selectie van negen Waddinxveense bedrijven. De jury heeft het voornemen om uit deze negen bedrijven er vijf te kiezen, die zich kunnen presenteren op het contact-uur van de I.C.W. op 6 juni. Dit contact-uur wordt gehouden bij de ABN-AMRO-bank. Deze presenta ties zullen meewegen in het besluit van de jury. Uiteindelijk worden er drie bedrijven genomineerd. De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op 22 juni. Op de dag van de prijsuitreiking krij gen de drie genomineerden nog maals een kans zich te presenteren. Na deze presentatie zal de winnaar aangewezen worden. De andere twee kandidaten ontvan gen een aanmoedigingsprijs. Toen de hefbrug Noordelijke Dwarsweg vorige week enige tijd werd gesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden, was Zevenhuizen geheel afge sloten. Omdat aan de zijde Dorpsstraat wordt momenteel een 30-kilometer- zone aangelegd en het onderhoud aan de Catgesbrug nog niet gereed is, kon den auto's, voetgangers, fietsers het dorp niet verlaten. De file die ontstond was enkele honderden meters lang.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1