Portefeuilles versnipperd over college VEERMAN MAKELAARDIJ Hier h advert kun staan Stibos Plantarium Tuinbouw tegen de Hoge Snelheidslijn Verkiezings bijeenkomst S.G.P. Kamervoorzitter Deetman in Rijnwoude Leerling komt naar Rijnwoude SP-campagne Tweede Kamer verkiezingen gestart TTe Nieuwe Partij Jubileu mconcert Nieuwe wethouder Takenpakket uitgebreid 16e jaargang nummer 558 13 april 1994 Makelaar in onroerende goederen I Onteigeningsdeskundige Beëdigd taxateur Dorpsstraat 200, Postbus 2, 2760 AA Zevenhuizen Telefoon: 01802-1866 - Telefax: 01802-3178 Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk h Mil iaddinxveen - Op maandag 18 april houdt de S.G.P. een verkiezings avond in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. Ir. B,J. van der Vlies, lijstaanvoerder, zal spreken over het thema 'Vast en zeker'. Dat motto zal de S.G.P. gebruiken tijdens de verkiezingen. Verder zal de heer L.M.P. Scholten, lid van het hoofdbe stuur, het woord voeren. Aan de fo rumdiscussie nemen deel: de heer H. van der Smit, gemeenteraadslid in Reeuwijk, en drs. S. Stoop, lid Provin ciale Staten van Zuid-Holland. De bij eenkomst vindt plaats in 'het Tref- t' aan de Stationsstraat in Wad- dinxveen en begint om 19.45 uur. Koudekerk aan den Rij n - Kamervoor zitter W.J. Deetman komt op 15 april naar Rijnwoude op uitnodiging van het CDA en het CDJA Rijnwoude. In gebouw De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn wordt een openbare dis cussiebijeenkomst gehouden met ais Ihema "Politiek dicht bij de mensen".Ook W.M. van Herk, W.G. van ieperen, L.T.M. Offringa-Knibbe en J.C. van der Vlugt, CDA-vertegen- woordigers in de Provinciale Staten zullen die avond hun mening geven over zaken als de HSL en bet Bent woud. ledereen is hartelijk welkom aanvang 20.00 uur. Rijnwoude - Op woensdag 20 april belegt de kiesvereniging Rijnwoude van de RPF een openbare verkie zingsbijeenkomst te Hazerswoude- dorp.DeheerM. Leerlinge, lidvande Tweede Kamer, zal deze avond spre ken over het thema "RPF: voor alle duidelijkheid", toegespitst op een aantal actuele onderwerpen, "e avond wordt in het ';ed.Hervormd verenigingsgebouw aan het Raadhuisplein 8 gehouden. Aanvang 20.00 uur. Rijnwoude-Op dinsdag 19april (aan- 'ang20.00 uur) houdt de SP een infor- natie-avond voor belangstellenden, preker is Gerard Harmes, voorzitter (an het district Zuid-Holland nw, ter- #ifl hij leider is van de Alphense f rac- tie die uit vier leden bestaat. De avond wordt gehouden in het Vrije tijdscentrum De Ridderhof, Arie Ho- SMespad 1, Koudekerk aan den Rijn (01714-12188). Rotterdam - De Nieuwe Partij regio otterdam, organiseert op donder- tiag2l april een inloopavond met als sprekers lijsttrekker Bert Blase en Aondidaat-fractielid Herma van der •°e- Thema is 'werkelijk vernieu wde politiek'. Plaats: Castor Pol- Westersingei 52 te Rotterdam. Aanvang 20.00 uur. Inlichtingen: i)!8°2-1637 of 010-4613494. Niet awerkerk aan den IJssel - De Ge ogde Zangvereniging "Nieuw Le- organiseert op zaterdag 16 april aar jubileumconcert met medewer- fg van het Rozen burgs Mannen- j0or en de Russisch Oekraiense 'os-, zang- en muziekensemble 'Ka- a De avond wordt in de Ring "irthal gehouden. Inlichtingen: me- "'fw Crönefeld, Schildmos 16 Nieu- rtark aan den IJssei. Koninklijke onderscheiding voor scheidend wethouder Hazerswoude-Rijndijk - Afgelopen donderdag namen zeven gemeen teraadsleden van Rijnwoude afscheid. Voor elk van de leden hield burgemeester M.J.J.M. Boelen een kort afscheidswoord waarin deze werden getypeerd. Bovendien ontvingen de twee PvdA-leden, de drie CDA-leden, het SGP/RPF-lid en het WD-lid een envelop met inhoud. Aan één van de scheidende leden werd meer aandacht besteed. De CDA- wethouder P.A.Th, van der Werf ontving namelijk niet alleen de envelop maar ook een koninklijke onderscheiding. Hij werd be noemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. "Wethouder Van der Werf heeft een grote prestatie geleverd," vond de burgemeester. "Hij is 26_ jaar actief geweest in de politiek. Van 1958 tot 1962 was hij lid van de Jeugdgemeenteraad van de gemeente Hazerswoude, daarna was hij gedurende acht jaar raadslid van deze gemeente. Vanaf 1970 vervulde hij de taak van wethouder onderwijs, sport en jeugdzaken. Na 1983 heeft hij ook andere zaken in portefeuille gekregen zoals openbare werken, planologie, volkshuisvesting, milieu en agrarische zaken". In het bijzijn van zijn echtgenote ontvangt CDA-wethouder P.A. Th. van der Werf de onderscheiding van burgemeester M.J.J.M. Boelen. Wethouder Van der Werf heeft een grote stempel gedrukt op de gemeen te gedurende deze jaren. Zo werden tal van grote en kleine projecten tij dens zijn wethouderschap gereali seerd zoals de aanleg van het sport complex van Bernardus, de renova tie van de diverse plantsoenen, de reconstructie van de Hondsdijk in Koudekerk aan den Rijn, de ontwik keling van de bouwlokatie Lekx in Koudekerk aan den Rijn en de riole ring van geheel Hazerswoude-Dorp. Daarnaast was hij bestuurslid van de Stichting ter Bevordering van de Boomkwekerij belangen (STIBOS), de Rabobank in Hazerswoude/Kou- dekerk aan den Rijn, Land- en Tuin bouwschool Boskoop, Woningbouw vereniging Volksbelang. Bovendien was Van der Werf één van de initiatiefnemers van de oprichting van de Stibos, die zorgde voor het realiseren van het International Tra- de Center in Hazerswoude-Dorp. Daarvoor werden veertig hectaren grond aangekocht aan de Hooge- veenseweg in Hazerswoude-Dorp. Op dit terrein vestigen zich bedrij ven die een nauwe relatie onderhou den met de boomcultures. Het ter rein is momenteel in ontwikkeling. Zo is de bouw gestart van een Planta rium, waar exposities van boomkwe- kerijprodukten gehouden zullen worden. De versierselen die bij de koninklijke onderscheiding horen, kreeg wethouder Van der Werf opge speld door de burgemeester. Zevenhuizen/Moerkapelle - De porte feuilles zijn verdeeld. De afgelopen weken hebben de partijen die zitting hebben in het college (Gemeentebe langen, SGP/RPF en CDA) en de bur gemeester rond de tafel gezeten om de verschillende verantwoordelijk heden vast te stellen. Omdat uitein delijk is gekozen voor drie wethou ders, is een versnipperd beeld ont staan. De portefeuille van wethouder J.T.M. Brouwer is drastisch ingekrompen: onder zijn verantwoordelijkheid zul len de ruimtelijke ordening, milieu en cultuur vallen. In de vorige periode had de wethouder ook sociale zaken, maatschappelijk werk, volksgezond heid en recreatie in zijn portefeuille. Deze verantwoordelijkheden wer den overgenomen door SGP/RPF- wethouder R. de Gooijer (sociale za ken en maatschappelijk werk), bur gemeester L.M. Schoots (volksge zondheid) en de wethouder van Ge meentebelangen M. Zijderhand (re creatie). Ook de verantwoordelijkheden van wethouder Zijderhand zijn gewij zigd. In de vorige periode verzorgde hij de financiën, belastingen, onder wijs en woonruimteverdeling. In de periode 1994-1998 zien zijn taken er anders uit: volkshuisvesting, onder wijs en welzijn, sport en recreatie behoren tot zijn pakket. De nieuwe wethouder in het college, R. de Gooijer, zal zorgdragen voor openba re werken, verkeer en vervoer, socia le zaken en werkgelegenheid en maatschappelijk werk. Daarmee heeft hij een gedeelte van de taken van de scheidende wethouder Van Yperen gekregen. Waarnemend burgemeester L.M. Schoots zal de volgende taken uit voeren in de komende periode: finan ciën, economische zaken, gemeente lijke eigendommen, openbare orde en veiligheid, algemene zaken, voor lichting, personeel- en organisatie, burgerzaken en volksgezondheid. Zijn pakket is door deze verdeling uitgebreid met burgerzaken, volks gezondheid en financiën. De verant woordelijkheid werkgelegenheid zal voor rekening van wethouder De Gooijer komen. Op 13 april zal de portefeuilleverde ling officieel worden vastgesteld in de eerste vergadering van het colle ge. Bleiswijk - Binnen de glastuinbouw is een werkgroep opgericht die zich gaat bezighouden met de HSL die het Bleiswijkse kassencomplex zal door kruisen. Omdat het kabinet koos voor een tracé waarbij dertig glastuinbedrij- ven moeten verdwijnen, zal het totale tuinbouwgebied in tweeën worden ver deeld. De werkgroep zal opereren on der supervisie van de Tuinbouwstruc- tuurcommissie, die zich namens de tuinbouw bezig houdt met ruimtelijke ontwikkelingen. De werkgroep zal be ginnen met het laten verrichten van een gedetailleerd onderzoek naar de socia le en economische schade voor de glas tuinbouw. Dit zal worden uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Voorzitter van de werkgroep is Wim Valk, voorma lig voorzitter van de Bloemenveiling Holland. Hij zal bijgestaan worden door E. Bukman, J. Vollebregt, K. van der Knaap en J. Koorneef. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1