ffl 2™^ Vandalen teisteren Arnoldus van Osschool b Hartstichting.... z Let op de C1000- advertentie voor extra voordeel! Poep door de brievenbus Maatregelen Fietstocht Plattelandsvrouwen Inzameling voor Roemenië Tentoonstelling in Ons Jeugdhuis Plassentochten in de regio P&kketten naar Polen "De school is een vesting. Alleen de wachttorens ontbreken nog" Drie rijen prikkeldraad Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk NVM hA makelaardij o.g. Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Deze muurversiering' is slechts één van de vormen van overlast die de Benthuizense school ondervindt. in de kleuren van de school," vertelt Marinus. "Maar kort daarna is er een vuurtje gestookt bij de tenten, waar door de objecten er weer net zo armoe dig uitzien als ervoor. Wat ik het ergste vind, is het voetballen van de jongelui. Dat doen zé op het dak van de school, hoewel er prikkeldraad aan de dakrand is aangebracht om de 'sportievelingen' te weren". Hierdoor raakt het dak tel kens beschadigd, wat lekkage in de school tot gevolg heeft. "Wij hebben zelfs de watertafel van de kleuters moe ten lenen om al het water op te vangen. Omdat het bij lekkage lastig is om na te gaan waar het lekt, kost het de school een vermogen om de reparaties te laten verrichten. Ook om het incident met de houten hekjes om de school maakt de heer Marinus zich nog kwaad. "Met all-ter- rain-bikes is op een avond een groot deel van de hekken kapotgereden," ver telt hij. Eén van de omwonenden had de tegenwoordigheid van geest om het op film vast te leggen. Maar de man werd onder druk gezet om de film niet af te staan aan de politie. "Ze hebben haken kruizen op de ramen gezet, gedreigd over de telefoon en zelfs poep door de brievenbus gegooid. Het gevolg was dat de band nooit is vertoond en de daders zijn niet gepakt". De reparaties vormen een grote kostenpost voor de gemeente Rijnwoude. "De heer Ney- man, die circa vijftig openbare gebou wen voor de gemeente beheerd, vertel de mij dat de gemeente Rijnwoude fl. 19.000,-jaarlijks besteed aan reparaties aan de gebouwen," aldus Marinus. "Daarvan gaat bijna de helft naar de reparaties van de Arnoldus van Osschool. En dan gaat het alleen nog maar om de reparaties door vandalis me. Het erge is dat dat betaald moet worden door alle inwoners van de ge meente Rijnwoude". In de loop der jaren heeft de Arnoldus van Osschool getracht de overlast te beperken. Zo heeft de school inmiddels braakvrije ruimten, een alarmsysteem, waakverlichting in en om het gebouw en hekken om het plein. Verder is om de dakranden van de school en de gym nastiekzaal prikkeldraad aangebracht en de regenpijpen zijn voorzien van pinnen. "Die pinnen worden gebruikt als opstapje om op het dak te komen, dus dat heeft niet veel geholpen," vindt Marinus. "Verder staan er bomen en palen die het gemakkelijk maken om op het dak te komen. Die moeten dus ook verwijderd worden". De gemeente heeft laten weten dat er binnenkort in samenwerking met de politie hardere maatregelen genomen worden. MAKELAAR Kart »i Holland-S Iliazerswoude-Dorp - Het Christelijk Gemengd Koor 'Zang en vriend- Ischap' geeft ter gelegenheid van het j 15-jarig jubileum een concert op vrij- jdag 29 april in de Nederlands Her vormde Kerk in Hazerswoude-Dorp. let werk dat uitgevoerd zal worden lis'DieSchöpfung' van Joseph Haydn. IDe solisten zijn Elma van der Dool, Robbert Qverpelt, Joep Bröcheler en Ronald van Baekel. Het stuk zal gedi rigeerd worden door Ger Hovius. De j aanvang is 20.15 uur en de kaarten rijn verkrijgbaar bij G. van den Bosch l(Korenmolenlaan 4, Hazerswoude- jDorp). Zevenhuizen - Op dinsdag 3 mei1 wordt de traditionele fietstocht van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Zevenhuizen gehouden. Het vertrek is bij de brand- weerkazerne in Zevenhuizen om 19.00 uur. Bij slecht weer vindt de tocht geen doorgang. Aanmelden kan bijWilma van Holst (01802-2921). |0p zaterdag 23 april organiseert de: IStichting Kinderhulp Roemenië een I grote inzamelactie in Moerkapelle, Zevenhuizen, Oud Verlaat en Bleiswijk. Van 9.00 tot 13.00 uur staan i de vrachtwagens van de stichting in Moerkapelle bij het voormalige raad huis. Voor Zevenhuizen en Oud Ver haat zullen de vrachtwagens bij het [gemeentehuis geplaatst worden. De stichting vraagt om kleding, schoe pen en laarzen, dekens, handdoeken, [theedoeken, speelgoed, poppen, fiet sen en huishoudelijk gerei. Na de in- zameldag kunnen er nog spullen inge leverd worden bij de fam. Schipper, Zesde Tochtweg 3 (tussen Waddinx- veen en Moerkapelle). Benthuizen-Opdonderdag21 en vrij dag 22 april organiseert Ons Jeugd- F's de jaarlijkse tentoonstelling, waarbij de mooiste werkstukken die het afgelopen jaar zijn gemaakt wor den getoond. Van zowel kinderen als 'olwassenen zijn onder andere zelf- gemaakte kaarten, origami en ge schilderde kaarsen te zien. Verder is er een rad van avontuur en een hfaam. Belangstellenden zijn donder- dag welkom van 13.30 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag is de tentoonstelling te zien van 14.00' ot 21.00 uur. ■hpen aan den Rijn - Op zaterdag 23 en zondag 24 april worden de jaarlijk se P'assentochten verreden. De in- sehrijving staat open voor alle fiet- 5m,S ®aat om tochten van 30 en 31 kilometer, die tussen 8.00 en 13.00 worden gestart bij clubhuis 'de Start' 7 'oerc'ub Avanti in Alphen an en )n* Inlichtingen: 01720-21020. pothuizen - Naar familie, vrienden an ''nissen in Polen kunnen op 22 J'n Pakketten verstuurd worden, o Pakketten moeten goed verpakt r en in een stevige kartonnen '°s. bij voorkeur met plakband de ''Inmaakt en met touw omwon- see bressen van de geadres- 0 (rr e e" lender dienen duidelijk re, l'3^'te zijn vermeld. Inleve- o de pakketten kan bij de fami- prug" aan de Prins Clausstraat 12 ll^nuizen (van 17.00-20.00 uur). Benthuizen - Voor adjunct directeur Marinus is de maat vol. Dinsdagmiddag had hij voor de zoveelste keer de leuzen van de muren van de Arnoldus van Osschool schoongemaakt en toen hij woensdagochtend aankwam, zag hij dat er weer gekladderd was. "Dit keer was het hele schoolplein ondergekalkt, vertelt hij. Verder was er op de muren metershoog 'XTC' te lezen- en ernaast hebben ze een cannabisplant getekend. "Ik dacht: O nee, niet weer!" vertelt de leerkracht aangedaan. "Het kost vreselijk veel werk om alle troep weer te verwijderen. Ik ben het echt zat". ovens Het is niet de eerste keer dat de school last heeft van vandalis me. Al jaren wordt het gebouw gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Zo wordt er buiten schooltijden op het plein geregeld gevoetbald. "Als de ra men gepoetst zijn, schieten ze de bal een paar keer tegen de ruit zodat dat werk weer voor niets is gedaan. Eén van zonweringen is een keer met geweld naar buiten getrokken en kan nu niet meer gebruikt worden. Ze komen 's avonds met brommers op het plein en maken herrie, wat overlast veroorzaakt voor de omwonenden. Toen wij nog geen hek om de school hadden gezet, kwam zelfs met auto's op het school plein". Enkele weken geleden plantte de gemeente rozenstruiken om de school, die meteen werden vertrapt. "Er is niets meer van over," aldus de heer Marinus. Hij laat het plantsoentje zien, waarin de verdorde en vertrapte planten staan. "De buitendeuren hebben ook nogal wat te verduren gehad," vervolgt de adjuct-directeur, die les geeft aan groep acht. Sinds de Kerst was het noodzakelijk één van de deuren drie maal te verven. Ook de 'tenten' bij de kleuterschool zien er verwaarloosd uit. "Toen die tenten er slecht aan toe wa ren, heeft de ouderraad ze zelf geverfd, Het nieuwe college: R. de Gooijer (SGP), M. Zijderhand (Gemeentebelangen), waarnemend burgemeester L.M. Schoots en geheel rechts J.T.M. Brouwer (CDA). Zevenhuizen - Uiteindelijk zijn er drie wethouders gekomen in het college van de gemeente Zevenhuizen/Moer- kapelle, maar als het aan de WD en de PvdA/D'66-combinatie had gelegen, waren het er maar twee geweest. "Het is veel te duur," aldus de beide partijen tijdens de raadsvergadering van afgelo pen week. "Volgens de berekeningen van de ambtenaren op het gemeente huis zou een extra wethouder ongeveer fl. 45.000,- extra kosten," aldus me vrouw A.M. Kruit van de PvdA. "Dat betekent fl. 45,- per hoofd van de bevol king van de gemeente, want dat geld moeten wij samen opbrengen". Vol gens de heer R. de Gooijer van de SGP valt het bedrag dat de gemeenschap zou moeten opbrengen veel lager uit. Volgens zijn berekeningen zou een col lege van drie wethouders 29.000,- extra gaan kosten. Uiteindelijk heeft de raad zich uitgesproken voor drie wet houders. Het brede draagvlak dat een dergelijk college zou geven, was hiervoor het doorslaggevende argument tijdens de vergadering. -- -----v.r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1