Ontm e/« nod VEERMAN MAKELAARDIJ KONINGINNEDAG IS WINKELFEEST Bij ONS IN HET STADSHART VAN Z0ETERMEER ST4DS tpril volop K Musica ad Rhenum Gemeente Zevenhuizen Moerkapelie Excursie naar de Wilck' Waddinxveense exposeert in St. Jozef Fietsen met Sportfit Kooiker bespeelt Kunckel-orgel Spelletjesmiddag °P 5 mei Politiek café U rijdt te snel Het asootje en het ochtendhumeurtje Camera Aan- en verkoop onroerende zaken Taxaties Hypotheken Onteigeningszaken Verhuur Snelheidscontroles 16e jaargang nummer 560 27 april 1994 Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelie, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk IN MEMORIAM ^DE WINKELS OP 30 APRIE GEOPEND .ATaVONMSSTADSHART TAPTOE h u n g r a M s ZOETERMEER w Op 1 mei organiseert het platform HogeSneiheidsTrein Nederland twee excursies naar het weidevogelreser vaat de Wilck, dat ongeveer een kilo meter verwijderd is van de spoorlijn Leiden-Alphen aan den Rijn. Dit ge bied, waar de grutto en de tuureluur nog te vinden zijn, zal doorsneden worden door de nieuwe spoorlijn. De ochtendexcursie gaat om 10.00 uur van start aan het einde van de Burma- deweg in Hazerswoude. De fietsex- cursie begint om 14.QÖ uur. Het ver trekpunt voor deze èxcursie is het gemaal Palenstein in Zoétermeer. Na een wandeling door het reservaat wordt om circa 16.30 uur terugge keerd naar het startpunt. Gouda - De St. Jozeflokatie van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda wordt verbouwd. De wisselende ten toonstellingen blijven echter gewoon te bezichtigen. Momenteel zijn daar s te zien van de Waddinxveense fotografe Kobie Koorengevei. Uit haar foto's spreekt bewondering voor de natuur en interesse voor creatief-kunstzinnige mensen. De ex positie, die vrij toegankelijk is, zai tot eind juni te zien zijn. Boskoop Om de lente goed te begin nen, organiseert gymnastiekvereni ging Boskoop een fiets-actiemiddag. Deelnemers aan Sportfit en andere gymlessen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag op 29 april. Ook introducés zijn welkom. Er wordt om 13.30 uur verzameld bij het gemeentehuis aan de Zijde. Tussen 16.00 en 16.30 uur wordt op diezelfde plaats de tocht afgesloten. Inlichtin gen: Angèl Verwey (01727-17615) of Do Witteman (01727-13946). Hazerswoude-Dorp - Op zaterdag 7 mei zai Hendrik Kooiker een orgel concert verzorgen in de serie voor- jaarsconcerten op het Kunckel-orgel van de Gereformeerde Kerk in Hazer swoude-Dorp. Kooiker leerde het or gelspel van zijn vader en volgde later cursussen interpretatie bij Michel Chapuis en bij Koos Bons deed hij improvisatie. Behalve eigenaar-di recteur van twee bedrijven die zich bezig houden met akoestiek, geluids- installaties en transmissietechniek, is hij werkzaam als orgeibouwkundig wviseur bij nieuwbouw en restaura- tievan pijporgels. Het concert begint °m 20.00 uur en de toegang is gratis. Waddinxveen - Tijdens de komende Meivakantie organiseert de Stichting '•addinxveens Welzijnswerk activi- p'.en vnor kmderen van 4 tot en met jaar. Op donderdag 5 mei kunnen onderen zelf spellen maken.^o wor- jlen 'ev'ende' spellen gemaakt zoals oni'inö, ganzenbord en kwartet. De begmt om 10.30 uur en duurt tot '-«O uur. Deelname kost 2,50. Op- kan bij Stichting Waddinx- v«tns Welzijnswerk (01828-31932). "ddinxveen - Op dinsdag 3 mei or ganiseert de Stichting Wijkwerk De plas een politiek café in het wijk- »- >'>im ,let Zuidhonk'. Het gebouw .00 uur geopend om via Ijj 10 'in 'elevisie de landelijke ver- ^ez'n8suitslagen te kunnen volgen. n!i(i! '.M,sel'ike Politici worden uitge- de uitslagen te interpreteren "n een persoonlijk commentaar i!°orzien. Start campagne tegen te hard rijden Zevenhuizen - Afgelopen vrijdag werd in Dorpshuis Swanla de provinciale campagne rijsnelheden gestart. Deze campagne wordt georganiseerd door de Regionale Projektgroep Verkeersveiligheid Midden-Holland. Aan de manifestatie werd deelgenomen door de gemeenten Zevenhuizen-Moerka- pelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Reeuwijk, het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid (POV), Veilig Verkeer Nederland (WN), Voetgangers vereniging VBV, Politie regio Hollands Midden en district IJssel en Gouwe. Waarnemend burgemeester L.M. Schoots trad tijdens de bijeenkomst op als gastheer. In zijn toespraak be nadrukte hij dat de campagne niet voor niets in Zevenhuizen werd ge start: juist in de kern van deze ge meente is een sluiproute te vinden, die door 14.000 voertuigen per et maal gebruikt wordt door het ontbre ken van een goede verbinding tussen de A12 en de A20: de Burgemeester Klinkhamerweg. Juist op wegen als deze (waar maximaal 50 of 80 kilome ter per uur mag worden gereden) gebeuren de meeste ongelukken. Ook de heer T. Jansen, gedeputeerde verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland, wees hierop. Hij hield een gloedvol betoog over kinderen op een drukke weg (de zogenaamde Beijerse bocht), die graag naar de overkant willen maar te weinig tijd hebben om daar veilig te komen. Vol gens de heer Jansen moeten daarom wegen aangepast worden en het rij gedrag aangepast. De gedeputeerde gaf het startsein voor de campagne door de knop om te draaien van een waarschuwingsbord zodat de tekst 'U rijdt te snel' verscheen. De campagne bestaat uit onder ande re aanplakbiljetten waarop remspo ren en een kinderschoentje of rem sporen en een fietswiel te zien zijn. Daaronder staat de tekst: Mag het wat minder? Deze afbeeldingen zijn ook te zien op advertenties die in regionale kranten worden gepubli ceerd. Verder is er een schuifkaart ontwikkeld, waarop de remweg en de remweg aangegeven zijn. De radio spots gaan over het conflict tussen automobilisten en fietsers en voet gangers. In de televisiespot wordt verder ingegaan op de vorige spot. die bekend is geworden door de tekst "Molentje, brommertje, oh eendjes". Op dit onderwerp wordt verder inge gaan door automobilisten die te hard rijden onder andere 'het asootje en het ochtendhumeurtje' te noemen. Na de presentatie van de campagne werd een camera voor de bestaande radar-snelheidsregistratie uitgereikt aan de politie. Deze camera werd aangeschaft op initiatief van de ge meenten Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht, politie en rijkswater staat. Hiermee kan op eenvoudiger wijze worden gecontroleerd in Bos koop, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen en Zeven huizen-Moerkapelle. De camera werd dezelfde middag nog in gebruik genomen op de Burgemeester Klink hamerweg. Op een scherm, dat dui delijk zichtbaar was voor de automo- Gedeputeerde T. Jansen gaf het startsein voorde provinciale campagne rijsnelhe den. Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon01802- 1866 Telefax: 01802-3178 bilisten. werd aangegeven met welke snelheid men reed. De snelheidscampagne zal ook in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle niet ongemerkt voorbijgaan. Er zul len snelheidscontroles worden ge houden, waarvan de resultaten gepu bliceerd zullen worden en de ge meente zal metingen verrichten naar de intensiteit en snelheid van voer tuigen. Dit project richt zich met name op de Zuidplasweg, de Burge meester Klinkhamerweg en de Swan- laweg. De gegevens zullen onder an dere worden gebruikt ter informatie aan de gemeenteraad om structureel overleg te kunnen voeren in de werk groep verkeer. De werkgroep, waar aan ook de politie deelneemt, advi seert het college van burgemeester en wethouders. Waddinxveen - Op donderdag 28 april treedt in de raadzaal het ensemble Musica ad Rhenum op. De naam van de muziekgroep betekent Muziek aan de Rijn. Het optreden vangt aan om 20.30 uur en vormt het laatste concert uit de serie kamermuziekconcerten. De musi ci zijn allen leden van de barokgezel- schappen Musica Antiqua Köln en Con certo Armonico Budapest: Jed Wentz (traverso), Rachal Podger (barok- viool), Balasz Mate (barokcello) en Marcello Bussi (clavecimbel). Het pro gramma zal bestaan uit barokmuziek van onder andere de Nederlander Wil lem de Fesch. Albertus Gronemann en Johan Friedrich Gronemann. Kaarten voor de voorstelling kosten 12,,50 en kunnen telefonisch besteld worden (01828-24697). Voor bezoekers die niet zelf kunnen zorgen voor vervoer, is er de belbus. Ritten kunnen aangemeld worden op 01828-15388 (kosten 2,50). Op 22 april ji. werden wij geschokt door de mededeling dat door een hartstilstand de heer B. van Yperen op 64-jarige leeftijd plotseling was overleden. De heer Van Yperen heeft voor de VVD op 5 september 1978 zitting genomen in de raad van de voormalige gemeente Zevenhuizen. Gelijktijdig is hij daarbij gekozen tot wethouder. In zijn portefeuille zaten de onderwerpen openbare werken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. Na de herindeling op 1 januari 1991 kreeg hij als wethouder onder zich de portefeuilles volkshuisvesting, openbare werken, verkeer, vervoer en sport. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft hij zich niet meer herkiesbaar gesteld. Hij vond dat anderen na zo'n 16 jaar betrokkenheid bij alles waar de gemeente op welke wijze dan ook mee te maken had, de vlag moesten overnemen. Hij heeft zich al die jaren doen kennen als een raadslid/wethouder zich zeer nauw betrokken voelend bij het gemeentelijk gebeuren zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen, min of meer wars van politiek. Hij ging in op hetgeen vanuit de gemeenschap op hem afkwam voor zover men niet uit was op confrontatie. Deze ging hij evenwel beslist niet uit de weg. Hij was duidelijk, standvastig en rechtlijnig in zijn standpunten en meningen waarbij hij zich naast adviezen liet leiden door eigen inzichten met als oogmerk de belangen van de gemeenschap. Met hem is heengegaan een zeer toegewijd bestuurder met gevoel voor represen tatie, niet lang van stof, praktisch en doelgericht, hoge eisen stellend wat betreft waarden en normen. Op 11 april 1994 heeft hij afscheid genomen van de gemeentelijke politiek. Niemand zal toen hebben bevroed dat het welhaast een definitief afscheid is geweest. Met respect en eerbied zien wij terug op alles wat hij voor de gemeente - de gemeenschap - heeft betekend. Zevenhuizen, 25 april 1994 Het gemeentebestuur van Zevenhuizen-Moerkapelle, L.M. Schoots, waarnemend burgemeester A. Visser, secretaris. OP DE MARKT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1