mwerk nodig Duinwaterbedrijf wil medewerking Onderscheiding voor kerkvoogd Hervormde Kerk Deelnemers gevraagd voor schoonmaakactie ietstocht oor de omgeving Klaveijasnacht van addinxveen Collecte Astmafonds Lever Darm Stichting oudt thema-avond Nieuwe dominee voor Hervormde Gemeente? %ariuinvereniging leert Waterorganismen Rechtbank Volledige medewerking Verlaagde druk Deelnemers Coördinatoren gevraagd 16e jaargang nummer 561 4 mei 1994 Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk io-Op zaterdag 7 met wordt de de fietstocht georganiseerd door ourclub 'de Waardrenner'. Het gaat tochten van 30, 50, 125 en 200 lometer. De start is bij café restau- iSchippers in Krimpen aan de Lek lissen 7.30 en 14.00 uur. Er wordt eden door onder andere Hazers- ude, Nieuwerkerk, Benthuizen en koop. inlichtingen: 01805-3808. ïaddinxveen - In de nacht van vrij- 20op zaterdag 21 mei wordt in de gaan de C. Huygenslaan in Wad- -xveen een klaverjasnacht gehou- en. Deze avond voor koppels start u21.00 uur en de zaal gaat open om 19.30uur. Deelname aan de klaverjas- xht kost 10,-. 1 cara-patiënten niet stikken. Dat het motto dat het Astmafonds zal bruiken tijdens de komende collec- eweek, die van 15 tot en met 21 mei houden zal worden. Het Astma- s heeft dit jaar ruim 22 miljoen Iden nodig voor onderzoek. Een oot deel daarvan gaat naar weten- happelijk onderzoek naar de oor aken van cara-ziekten. Verder is idnodig voor patiëntenzorg en cur sussen voor verpleegkundigen en "sen. Een financiële bijdrage kan eleverd worden aan de collectanten via gironummer 55055 of bank- ummer 33 59 58 885. nthuizen - De Stichting Aktieve zondheidszorg (STAG) Rijnstreek rganiseert dinsdag 10 mei een voor- chtingsbijeenkomst over lever- en Tiziekten. Mevrouw A.W. Ver- maat-Hagen zal namens de Lever tem Stichting een inleiding geven over de noodzaak van destichting. Er wordt ook een videofilm vertoond. Ha de pauze zal mevrouw dr. J. Kreu- jj maag-darmarts in Leiden, vra- Sen beantwoorden. De avond wordt gehouden in het Kruisgeböuw aan de Koningin Julianastraat in Benthuizen 01 begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. ^venhuizen - Het belangrijkste on- derwerp van de kerkeraadvergade- rir|g van de Hervormde Gemeente VJn 18 april was de keuzé voor een fl!euwe dominee. De beroepingscom- ®issie adviseerde de kerkeraad om |vn beroep uit te brengen op ds. A. 'gendijk uit Zevenhuizen in Gronin- Sw De raad steunde dit voorstel en dberoep is inmiddels uitgebracht. s Lagendijk is nu tweemaal in een voorgegaan, op 27 maart en 17 P kleine plattelandsgemeente henhuizen in de provincie Gronin- 's de eerste gemeente van de 37- lar'ge Lagendijk. 3t'('ir|ween - Maandag 9 mei houdt tin, '"^'"xveense aquariumvereni hef e ^°uwe V's een werkavond ir c ubhuis van de speeltuinvereni- jjj'aniewijk. Voor de derde maal Ier, 0 °nderwerP van de avond mi- ^"Ptezljn. Microscopen zijn aan- biih 'i'ler2a' '1U'P Segeven worden üisif 'tS3uderenvan de kleine orga- hantn' '!e'anHste"enden zijn van is20<(H)e"^°m' anvan8van de avond Zevenhuizen Al weken en weken liggen aan de Zuidplasweg in Zeven huizen de buizen klaar. Zij zijn be doeld voor de aanleg van een trans portleiding voor rivierwater tussen Bergambacht en Wassenaar. Maar er wordt niets mee gedaan want al drie maal is de vergunning voor de aanleg van de leiding geschorst. "Alle ruimte is uit de planning ver dwenen, nadat wij driemaal hebben moeten wachten op de afloop van de juridische procedures,aldus een woordvoerder van het Duin waterbe drijf Zuid-Holland (DZH). De eerste maal werd de aanlegvergun- ning tegengehouden door landeigena ren en het Landbouwschap. Dat ver zoek werd gericht aan de Raad van Sta te. Daarna ging het om bezwaren die waren ingediend bij de gemeente Ze- venhuizen-Moerkapelle door onderne mers die niet wilden dat de transport leiding werd aangelegd door bedrijfs terrein. De derde keer en tot dusver laatste keer ging het Landbouwschap tegen de aanlegvergunning in beroep bij de rechtbank in Den Haag. Daar naast werd opnieuw om schorsing ge vraagd. Het beroep is onlangs onge grond verklaard en de gevraagde schorsing werd afgewezen. Hoewel de bezwaarden in het ongelijk werden ge steld, is het Duinwaterbedrijf niet ge lukkig met de overwinning. "Qua plan ning en kostenbeheersing hebben we verloren". In theorie is nog een vierde rechtsgang mogelijk: de uitspraak van de rechter kan worden aangevochten bij de Raad van State. Het Duinwaterbedrijf gaat er van uit dat het niet zover komt. "Wij ho pen dat u met ons van mening bent dat het stoppen van de aanleg of aanleg vol- Driemaal is de aanleg van de transportleiding voor rivierwater al uitgesteld. gens een ander tracé niet haalbaar is," zo houdt het bedrijf de grondeigenaren en -gebruikers voor. DZH heeft tot nu toe gewacht met de daadwerkelijke aanleg, maar wil zosnel mogelijk aan de slag op het tracé. "Daarom is medewer king van groot belang en dringend ge wenst." aldus DZH. Via een brandbrief heeft het bedrijf eigenaren en gebrui kers gevraagd om 'volledige medewer king'. Tussen Bergambacht en de Zuidhol landse duinen ligt sinds 1955 een trans portleiding voor rivierwater, maar met alleen die leiding zou het Duinwaterbe drijf vanaf volgend jaar niet meer vol doende water naar het duin kunnen transporteren. "Dat brengt de levering van drinkwater aan onze afnemers in westelijk Zuid-Holland in gevaar," al dus het gedupeerde bedrijf. DZH ge bruikt water uit de Afgedamde Maas voor de bereiding van drinkwater. Dat Maaswater wordt eerst via een dertig kilometer lange leiding naar Bergam bacht getransporteerd. Daarna wordt het water voorgezuiverd en pompt men net naar de duinen via - tot dusver re - een transportleiding met een lengte van 45 kilometer. De nieuwe leiding wordt 57 kilometer lang en heeft een diameter van 1,60 meter, twintig meer dan de bestaande leiding. De aanleg van de leiding startte in 1992. De huidi ge transportleiding zal onder verlaag de druk in bedrijf blijven. Boskoop-Tijdens de traditionele 'lintjesregen' op 29 april, ontving ook een inwoner vein Boskoop een koninklijke onderscheiding. Het was de heer J.W. Bogaards, die de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ontving uit handen van burgemeester J.J. Spros. De heer Bo gaards kreeg de onder scheiding voor de bijzondere manier waarop hij zich heeft ingezet voor het kerkelijk en maatschappelijk le ven in Boskoop. Ge durende veertig jaar was hij actief binnen de Her vormde Kerk, eerst als leider van de jongensclub Jong Leven, later als dia ken, ouderling en kerkvoogd. Naast zijn kerkelijke acti viteiten is de heer Bogaards ook actief geweest bij de E.H.B.O., waar hij jarenlang opleidin gen heeft verzorgd. Verder is hij be stuurslid geweest van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onder wijs in de periode van 1966 tot 1975. Waddinxveen gaat schoon de zomer is. Daarom wordt er op 18 mei weer een grote schoonmaakactie gehouden waarvan de heer M. Mos sr. initiatiefne mer is. De gemeente ondersteunt de actie door vuilniswagens, prikstokken, vuilniszakken en dergelijke ter beschik king te stellen. Leerlingen van de basis scholen, diverse ouders en enkele leer krachten gaan die dag de straat op om de schoolpleinen schoon te maken. Ook op andere plaatsen in de gemeente wordt het zwerfvuil verwijderd van de straten, bermen en plantsoenen. Het gaat bijvoorbeeld om de winkelcentra: Zuidplashof. Groensvoorde, Kon.Wilhelminaplein. Voorts het Brug- centrum en het N.S.-station Noord. Maar liefst 15 scholen hebben zich be reid verklaard aan de actie mee te doen. Scholieren worden opgeroepen mee te helpen, terwijl sommige scholen ook ouders verzoeken deel te nemen aan de actie. Uiteraard is ook de hulp van an dere inwoners onmisbaar. De Woning bouwvereniging S.S.W. stelt daarom haar geluidswagen ter beschikking, die op 17 en 18 mei door de straten zal rijden om de burgers op te roepen mee te helpen. In elke wijk zal worden omge roepen waar en bij wie men zich kan melden. De actie start op woensdag 18 mei om 13.00 uur. Op dat tijdstip kunnen vrij willigers/inwoners zich melden op het aanvoerpunt in hun wijk waar zij van de coördinator een prikstok en een vuil niszak krijgen. Iemand die zich als coördinator in wil zetten kan zich telefonisch aanmelden bij de heer Mos: 14882 of bij mevrouw Adolf van de afdeling Ruimte en Bouw van de gemeente Waddinxveen (01828- 24758). Burgemeester J.J. Spros feliciteert de heer J.W. Bogaards met zijn onderscheiding.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1