mwerk Van der Zalm beantwoordt vragen over Moerkapelle VEERMAN MAKELAARDIJ II Wegwerk zaamheden gestart pening Autopunt te Waddinxveen: zie pagina 9 t/m 20! 1 Opendag Ambrosiusgilde Jos Brink komt naar de Gereformeerde kerk Actiemiddag gym nastiekvereniging 'tSuyteinde wordt ge opend door Heerma Resultaten cursussen te zien in Pleyn '68 Zangavond de Hoeksteen "Niet door mijn strot" Financiële consequenties Aan- en verkoop onroerende zaken Taxaties Hypotheken Onteigeningszaken Verhuur 16e jaargang nummer 564 25 mei 1994 enhuizen U itvaart verzorg i ng H.E. var» der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk S< Tijdens de activiteitendag van het Recreatieschap Rotterneren zat het Ambrositisgtide informatie geven over bijenhouden, drachtplanten, honinn en andere bijenprodukten en cursussen. Verder zuilen er imkers- materialen en bijenvolken te koop worden aangeboden, naast Rotter damse honing. De open dag wordt gehouden op 29 mei vanaf 10.00 uur op het parkeerterrein aan de Nesse- weg, tussen Rotterdam-Ommoord en Oud-Verlaat. Zevenhuizen - Op zondag 29 mei komt Jos Brink naar de ontmoetings samenkomst die in de Gereformeer de kerk wordt gehouden. De samen komst wordt georganiseerd door le den van de Hervormde kerk, de Rooms Katholieke kerk en de Gere formeerde kerk. De overdenking van Jos Brink is getiteld: 'Een mens, ge maakt voor liefde'. Refection, het koor van de Zevende Dag Adventis ten in Rotterdam verzorgt de muzika le begeleiding en Jaap Akkerhuis be geleidt de samenzang. Voor de kinde ren is er een speciaal programma en voor de allerkleinsten is er oppas. De kerk aan de Dorpsstraat is vanaf 16.30 uur open. Inlichtingen: 01802- 1889. Boskoop - Op vrijdag 27 mei organi seert gymnastiekvereniging Bos koop eenactiemiddag. Om 13.30 uur wordt erverzameld metde fiets bij de Driesprong voor een waterfestijn in Klein Giethoorn, dat om 14.00 uur begint en om circa 16.15 uur afgelo pen is. De kosten bedragen ft. 7,50 en introducees mogen ook mee. Inlich tingen: Angel Verweij (01727-17615). Waddinxveen - Op 16 juni zal de heer E- Heerma, demissionair staatssecre taris van het Ministerie van VROM, 't Suyteinde officieel openen, 't Suy- teinde, gelegen aan de Zuidplaslaan, is een complex van 71 seniorenwo- ningen met een gemeenschapsruim te-Het bestaat uit 41 woningen in de sociale huursector en 30 woningen in be vrije sector. De huurhuizen zijn reeds vanaf februari bewoond en de laatste koopwoningen zuilen eind mei opgeleverd worden. Hazerswoude-Rijndijk - In Pleyn '68 aan de Rijndijk zijn op 31 mei de resultaten te zien van de curSussen tlte dit jaar gehouden zijn in het cen trum. Op deze avond zullen onder andere werkstukken te zien zijn van tie cursussen fimo-kleien, poppen faken, tricot-poppen maken, beren faken en pergamano. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur om deeindre- sultaten te bekijken. In het najaar 'j'orden de meeste cursussen bij vol einde belangstelling opnieuw ge- fart. Inlichtingen: 01714-12486. '"addinxveen-Op vrijdag 3 juni orga- fiert kinder-en tienerkoor de Zang- °geis de jaarlijkse zanguitvoering, et programma zal bestaan uit gees- :',e liederen en een muzikale uit- °ering met als thema 'de markt'. J'mne Keijzer en Marijn Slappendel °rgen. voor de muzikale begeleiding. p avond vangt aan om 19.30 en de De -- .U.IJI is gratis. Gemeenteraad Waddinxveen keurt Bentwoud af Waddinxveen - De discussie heeft tweeëneenhalf uur geduurd, maar toen was het grootste deel van de gemeenteraad het erover eens: het Bentwoud moet er in deze vorm niet komen in de polder Achterof. De raad was door het college van burgemees ter en wethouders aangespoord om een snel een reactie te leveren op het ontwerp-streekplan Zuid-Holland Oost. Op het plan kunnen tot van daag reacties worden gegeven. Naar aanleiding van de aansporing van het college, werd een motie ingediend door het CDA, de VVD en D'66. Daarin wijzen de partijen het plan af om de verschillende redenen. Zo is nog steeds niet duidelijk wie er moet bij dragen aan de financiering van de aanleg en het beheer van het Bent woud en is nog niet bekend wat de effecten van bosontwikkeling op het verkeer, het openbaar vervoer en de omliggende agrarische bedrijven zal zijn. Verder zal de werkgelegenheid in de agrarische sector - direct en indirect - ernstig verminderen door de komst van het bos en is de bosno- ta nog niet besproken en vastgesteld. Bovendien stoort het de partijen dat het alternatief Bentveld nog niet on derzocht is en dat het nog niet duide lijk is wat de gevolgen zijn als het tracé van de HogeSnelheidsLijn langs het geplande bos zal lopen. Om deze redenen dienden het CDA, de WD en D'66 een motie in, die met vijftien stemmen voor en vijf tegen aangenomen werd. Ondanks het feit dat de motie werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, bleken de partijen niet op een lijn te zitten: de motie werd om verschillende redenen ge steund. Zo was het D'66 met name te doen om de financiële gevolgen van het Bentwoud. De woordvoerder van deze partij hamerde erop dat de fi nanciële consequenties niet moch ten worden afgewenteld op de omlig gende gemeenten. Voordat duidelijk zou worden, wie het bos moet gaan betalen, wilde D'66 geen goedkeuring geven aan het plan. Om heel andere redenen wees Unie 55+ het plan af. Zo vindt deze partij dat de agrarische bedrijven zouden moeten blijven in het gebied en dat de recreatieve func tie van het bos ook in andere gebie den gezocht kan worden. Tijdens de discussie liet burgemeester C.M. van der Linden weten, dat hij teleurge steld zou zijn als het plan niet ge steund zou worden. "Ik krijg een af wijzing niet door mijn strot," zo ver woordde hij zijn standpunt. De motie werd echter toch aangenomen. De motie van CDA, WD en D'66 werd niet gesteund door de PvdA. De drie leden van deze fractie stemden zoals verwacht tegen. De fractie werd er tijdens de raadsvergadering van be schuldigd het bos kost wat kost te willen realiseren. Daar ging de heer Ch.A.A. Wijnen van de PvdA tegenin door te benadrukken dat het bos er niet tegen élke prijs moet komen, maar dat de partij wel een 'positieve grondhouding' ten opzichte van het plan had. "Natuurlijk zijn wij niet voor het plan als het voor de gemeen te Waddinxveen een financiële ramp zou betekenen," legde hij uit. "Maar waarom zouden wij een houding aan nemen van: Nee, wij keuren dat plan af, tenzij... Wij kiezen liever voor: Ja, mits. Dat lijkt ons een positievere houding". De motie verdeelde de P.C.W. Hoewel de motie door het grootste deel van de partij werd ge steund (om verschillende redenen), stemden twee leden van deze partij tegen de motie. Eerder had de partij laten weten nog geen standpunt te willen innemen, voordat de finan ciële en andere consequenties duide lijk waren. Zoetermeer - Op vrijdag 27 mei zal Statenlid Kees van der Zalm, die eni ge weken geleden het plan lanceerde om van Moerkapelle een wereldstad te maken, aanwezig zijn in de studio van Radio 916 in Zoetermeer. Van 18.00 tot 20.00 uur zal hij vragen be antwoorden over de plannen met dit dorp, dat nu nog amper vierduizend inwoners heeft. Vanaf woensdag kun nen luisteraars van Radio 916 vragen doorgeven aan de redactie dit radio station via telefoonnummer 079- 427980. In de uitzending van vrijdag avond worden deze vragen beant woord. Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon 01802 - 1866 Telefax0*802 3178 Op de kruising Herenweg, Akker- weg en Beatrixlaan vond donder dagmiddag tegen 18.00 uur een ernstige aanrijding plaats. Een 27-jarige bestuurder van een vorkheftruck reed over de Akker- weg en ging linksaf de Herenweg op. Uit tegengestelde richting kwam een 75-jarige uit Waddinx veen afkomstige bestuurder van een personenauto die op de krui sing rechtdoor ging. De bestuurder van de heftruck verleende de per sonenauto geen vrije doorgang en boorde zich in de linkerzijkant van de auto. De bestuurder van de personen auto liep daarbij zwaar rugletsel op waaraan hij in het begin van de nacht is overleden. Boskoop - Vorige week is een begin gemaakt met de reconstruc tie-werkzaamheden op de Parklaan, die tot medio juli zullen worden uitgevoerd. Er werd gestart met het afbreken van de Parklaanbrug, die ver breed zal worden en een aange past aansluiting zal krijgen op de Zijde.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1