't Suyteinde door Heerma geopend het kaasmekka sS!ü getrouwd VEERMAN MAKELAARDIJ jende week staat het Hart van Holland in het teken van de vakantie! Buurtfeest Oud Verlaat WK-voetbal en zomerbingo Nieuwe kanoroutes Vakantie- rondleidingen Bloemenveiling Stichting Boskoop Creatief start nieuwe cursussen Dansavond in het Zuidhonk Aan- en verkoop onroerende zaken Taxaties Hypotheken Onteigeningszaken Verhuur S«M<* E""es" PW Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Op zaterdag 25 juni wordt van 15.00 tot 1.00 uur een buurtfeest georgani seerd in Oud Verlaat. Op het pro gramma staan onder andere: een rommelmarkt voor de jeugd, een soos met pannekoeken bakken en sjoelen, de Schakel zorgt voor bloe men en plantenen spelletjes als 'hoe heet de beer?' en vissen tellen. Ook Stichting Oud Zevenhuizen en de Nederlands Hervormde Kerk nemen met kramen. Er zal een schiet tent zijn en peuterschool Dikkie Dik zorgt voor een springkussen, schminkspullen, ponyrijden en bal len gooien. Van 14.30 tot 16.00 uur is er een poppenkast-voorstelling, 's Middags en's avonds worden prijzen verloot en vanaf 20.00 uur is er live muziek en een barbecue. Waddinxveen - Degenen die van bin go houden of van voetbal zijn op za terdag 25 juni van harte welkom in wijkgebouw het Zuidhonk in Wad dinxveen. Vanaf 18.00 uur is de zaal open voor de voetbalwedstrijd Ne- derland-België en vanaf 20.30 uur wordt er een bingo gehouden: de Su- per-Zomer-bingo. De hoofdprijs is een prijzenpakket ter waarde van driehonderd gulden. Rottemeren - Op woensdagmiddag 29 juni worden de zes nieuwe kano routes door de Zuidplaspolder geo pend. De opening zal onder anderen uitgevoerd worden door mevrouw Stolker, gedeputeerde voor Ruimte lijke Ordening van de Provincie Zuid- Hoiland. De kanoroutes, die ook ge- schik! zijn voor mindervaiiden, lei den langs verschillende mooie gebie- in de regio. Het gaat om de Schie- landroute, de Oostpolderroute, de Zuidplasroute, de Eendragtspolder- route, de Zevenhuizerplasroute en de Molenroute. Bleiswijk - ln de zomermaanden juli en augustus organiseert de Bloemen- veiling Holland in Bleiswijk speciale vakantierondleidingen. De rondlei dingen worden gehouden op woens- t en vrijdag van 4 juli tot en met 19 augustus. Onder begeleiding van een gids krijgen bezoekers uitleg over alle facetten van de veiling. Inlichtin gen: Conny van der Hijden 01740- 32158. Boskoop - ln september start Stich- 'ing Boskoop Creatief weer met vijf nieuwe cursussen. Bovendien wordt een tweedaagse workshop Mandala- tekenen gegeven op 8 en 9 septem- er De vijf nieuwe cursussen zijn: juziekgeschiedenis, kunstgeschie- enis, aquarelleren, boekbinden en Jekenen en schilderen voor tieners. Wo: Loes Vermeer 01727-115319. In schrijfformulieren zijn ook verkrijg bar bij de bibliotheek in Boskoop. Waddinxveen Vrijdag 24 organi- Seert Stichting Wijkwerk de Zuidpias enn dansavond voor zowel beginners s "evorderden. Er zal zowel klassie- r'ansmuziek als populaire dans- Uz|ek Ook zal de life-artiest Edwin u7er aanwezig zijn. De toegang is rtls en de avond begint om 20.30 en burt tot 01.00 uur. Waddinxveen - Hoewel de huur- en koopwoningen al sinds enige tijd bewoond zijn, werd 't Suy teinde aan de Zuidplaslaan in Waddinxveen vorige week pas officieel geopend. De heer E. Heerma, demissionair staatsse cretaris van het ministerie van VROM, opende de deur naar de prachtige binnentuin en overhan digde symbolisch de huissleutels aan twee bewoners van het prestigieuze gebouw. Daarna maakte hij een wandeling door de tuin met burgemeester C.M. van der Linden, de heer H. G. van den Dool (voorzitter van S.S. W. en de heer G.L. Aquina alge meen directeur van het N.C.I. V, de christelijke koepelorganisatie van woningbouwkorporaties). Demissionair staatssecretaris Heerma (met baard) bekeek de gemeen schapschaps- ruimte en de tuin van 't Suyteinde met grote belangstelling. De binnenplaats van 't Suyteinde biedt de bewoners de mogelijkheid om zich ook bij slecht weer naar buiten te begeven. In zijn toespraak voor de opening liet de staatssecretaris weten het goed te vinden "om met eigen oren en ogen te bekijken hoe het er in het land aan toe gaat". Hij feliciteerde Stichting Samenwer kende Woningbouwkorporaties en de gemeente Waddinxveen met het project. Met de opleve ring van 't Suyteinde is de wijk Zuidplas'80 gereed. In 1983 werd begonnen met de wijk: de eerste paal werd toen geslagen door de voorganger van de heer Heerma. Na elf jaar kan de wijk 'af ge noemd worden. "Op enkele hoek jes na", aldus de burgemeester. 't Suyteinde bestaat uit 71 gesta pelde woningen en een gemeen schapsruimte en is gebouwd in opdracht van S.S.W. Het ontwerp is van architect K. Jongelie van Topos architecten. Bijzonder is vooral de overdekte binnen plaats waarin een tuin is aange legd met stromend water, een vij ver, een vlonder met zitjes en een volière. Deze binnenplaats en de gemeenschappelijke ruimte vor men ontmoetingsplaatsen voor de bewoners van 't Suyteinde. Vele bewoners hebben al laten weten enthousiast te zijn over de nieuwe woonruimte. Bel of fax., en wij maken 't snel en vers! 'n baquette, pistolet, croissant of 'n zachte witte bol belegd naar uw keuze met b.v. brie, vleeswaren, paté of salade Info op aanvraag Dorpsstraat 168 - Zevenhuizen Tel.01802-1868 Fax 01802-2033 Frans en Ingrid Hoogendoorn zul len verrast zijn geweest toen zij na hun huwelijk afgelopen don derdag thuis kwamen aan de G. Dort van Kroonweg in Waddinx veen. De zwager van Frans had kennissen gevraagd het huis van kersverse bruidspaar in te pak ken. 's Avonds om negen uur was de klus geklaard. De ooievaar in de tuin was een grapje... Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon01802- 1866 Telefax,01802 r 3178

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1