Alleen water bij De Bonk voldoet niet aan hygiënische eisen li M Mm Water niet helder Warm weer beïn vloed kwaliteit Kledingstop Stichting Kinderhulp Roemenië Nieuw voorlichtings boekje over alcohol Ritje op kamelen en ezels Auto's botsen frontaal Kunst en kitsch in Catharina Gasthuis Twee waterpolo- speelster van De Gouwe geselecteerd voor EK Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 A makelaardij o.g. Moerkapelie - Door de enorme hoe veelheden kleding, schoenen en der gelijke, die de Stichting Kinderhulp Roemenië de laatste maanden heeft gekregen, is een kledingstop inge steld. Dit betekent, dat mensen die kleding en schoeisel en dergelijke over hebben, de materialen even zelf zullen moeten opslaan. Nadere infor matie hieromtrent wordt via het Hart van Holland bekendgemaakt. Deze week is de zesde editie van 'Fei ten over alcohol' uitgekomen. Omdat drank "meer kapot maakt dan ons lief is" wordt in dit boekje informatie ge geven over de rol van alcohol in de samenleving, de reclame en de pro- duktie van alcohol en de lichamelijke j gevolgen. 'Feiten over alcohol' is te bestellen bij Bureau Alcohol Voor lichting» Plan, Postbus 5406,2280 HK Rijswijk (070-3407404). Zoetermeer - Zaterdag 16 juli tussen 11.00 en 16.00 uur lopen er kamelen en ezels rond in de kern van Zoeter meer. Het is mogelijk om op deze dieren onder begeleiding een ritje te maken, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De kamelen en ezels zijn te vinden in de Dorpsstraat. Koudekerk aan den Rijn - Maandag morgen vond er op de Hondsdijk in Koudekerk aan den Rijn een ongeval plaats tussen een bestelauto en een personenauto. De bestelauto werd bestuurd door een 24-jarige inwoner van Leiden en de personenauto door een 33-jarige inwoner van Koude kerk. De voertuigen botsen frontaal tegen elkaar toen zij eikaar tegemoet kwamen op de Hondsdijk. Bij een ver keersheuvel raakte de bestelauto aan de verkeerde kant van de heuvel. Beide voertuigen zijn aan de voorzij de zwaar beschadigd. Gouda - Op maandag 19 september zal het televisieprogramma Tussen kunst en kitsch worden opgenomen i 'n het Catharina Gasthuis in Gouda. Twaalf deskundigen zullen tussen H.1I0 en 16.00 uur voorwerpen bekij ken en taxeren. Kaarten voor deze dag zijn verkrijgbaar bij het museum 1 telefonisch te bestellen via 035- '17232. ^addinxveen - Peter van den Biggel- 'r bondscoach voor de vrouwen- i Jl u 'c'voor waterpolo, heeft de defini- leve selectie voor de Europese -'' kampioenschappen bekend ge naakt. De EK zal van 27 tot en met 31 1 Schonden worden op Papendal. 'n deselectie zijn opgenomen Marion an 00®t en Sandra Berckenkamp 111 zwemclub De Gouwe uit Wad- 'nxveen. Het Nederlandse team is t,ls de eerste jeugd-EK ingedeeld 'ee,n l)ou'e met Frankrijk, Tjechië en "land. De andere poule be- Ij-d uit Hongarije, Duitsland en Ita- Pony in beslag genomen Zevenhuizen - Twee weken geleden kwam manege de Zeven kamp uit Zevenhuizen in het nieuws met de pony Zwengeltje. In de Telegraaf werd ingegaan op de toestand van de pony, die tijdens een ritje in Den Haag in elkaar zakte. De manegehouder werd door de schrijver van het artikel aangeklaagd. Een week later liet de krant weten dat een landelijk onderzoek ingesteld zou worden naar misstanden in de paardenverhuur. De manege directeur was woedend, liet het Hart van Holland in de vorige editie weten. "De Telegraaf hoort nog wel van mij,aldus de heer Buizer. De inspecteur, die de manege namens de Landelijke Dieren bescherming heeft bezocht, vindt het artikel in de Telegraaf te ver gaan. "Ik vind het verhaal in de Tele graaf nogal overtrokken," liet de in specteur desgevraagd weten. "De pony was inderdaad in elkaar gezakt maar de schrijver van het artikel heeft hier en daar zijn oor te luisteren gelegd en zich beziggehouden met vermoedens en roddels". De inspec teur heeft na zijn bezoek proces ver baal opgemaakt tegen de manege houder. "De pony had ontstoken kniegewrichten," licht hij toe. "Die kwaal had hij al drie maanden en het dier had daarom nooit zo intensief bereden mogen worden". De manege had Zwengeltje een maand feerder gekocht, toen de pony al twee maan den aan de kwaal leed. Hljf Tr Manege de Zevenkamp heeft afstand gedaan van de pony Zwengeltje. Zwengeltje is in beslag genomen en de manegehouder zal vervolgd wor den. "De heer Buizer heeft schrifte lijk afstand gedaan van de pony," licht de inspecteur van de dierenbe scherming toe. "Tot de datum van de rechtszitting wordt Zwengeltje in een opslagruimte verzorgd. "Er zijn al verschillende mensen geweest die de pony een goede oude dag wilden bezorgen. Hij zal nooit meer dagelijks bereden worden want de kwaal heeft ervoor gezorgd dat hij stramme voorbenen heeft en houdt. Mis schien gaat hij naar een kinderboer derij". Wanneer de rechtszitting wordt gehouden is nog niet bekend. Zwem- en recreatiewater vorig jaar betrouwbaar Rotterdam - De kwaliteit van zwem en recreatiewateren dat in beheer is van het hoogheemraadschap Schie- land, was in 1993 betrouwbaar. Op één na waren alle onderzochte op pervlaktewateren vorige zomer in hygiënisch opzicht goed van kwali teit. Dat is de conclusie van een rap portage over zwem- en recreatiewa ter van het hoogheemraadschap. Aan de hand van onderzoeksresulta ten wordt deze nota jaarlijks opge maakt door de afdeling Waterbeheer van Schieland. in het rapport is ook aandacht geschonken aan de weers gesteldheid, die mogelijk van invloed kan zijn op de kwaliteit van het water. Het hoogheemraadschap onder- zoekt de kwaliteit van de wateren die zijn aangemerkt als recreatie- of zwemwater in het waterkwaliteitsbe heersplan 1987-1997. Er wordt geke ken naar de helderheid, de zuur graad (overmatige algengroei), de hygiënische kwaliteit en zichtbare verontreiniging in het water. De kwa liteit van het water werd tweeweke lijks gemeten op 26 lokaties in de periode van mei tot september 1993. Alleen op de Rotte ter hoogte van bungalowpark 'De Bonk' was het wa ter hygiënisch onbetrouwbaar. Binnen het beheersgebied van Schie land zijn op tien zwem- en recreatie wateren monsters genomen. Het be trof de Rottemeren, de Bergse Plas sen, de Zevenhuizer Plas, De Bleiswijkse Zoom, de Kralingse Plas, het Lage Bergse Bos, het Weegje, het Noorderkanaal, de vijver in Hitland en natuurbad het Zwarte Plasje. De meeste wateren voldeden niet aan de normen van doorzicht. Alleen in de Zevenhuizer Plas werd gedurende het hele seizoen aan deze norm vol daan. intensief gebruik van het water in warme zonnige zomers kan het doorzicht en de hygiënische kwali teit beïnvloeden. De kans op algen- groei in warme zomers is groter. Dit heeft een negatieve invloed op het doorzicht en mogelijk de zuurgraad van het water. De gegevens over de kwaliteit van het water van dit voorjaar zijn nog niet bekend. Volgens Marga Limbeek, medewer ker van de afdeling Waterbeheer van het hoogheemraadschap kan deze afwijken van vorig jaar. "Door het warme weer van de afgelopen weken, kan de algengroei in de wateren toe nemen," aldus mevrouw Limbeek. "Bovendien gaan er meer mensen zwemmen met zonnig weer en dat beïnvloed de bacteriologische ge steldheid van het water". Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelie, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 Ook 's avonds bereikbaar 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1