er* nod P Rijbewijs halen? VEERMAN MAKELAA «esssz- GRATIS Voor openingsnieuws moet u beginnen op de achterpagina keuken apparaten Werkgroep presenteert meerjarenplan [Taxatiedag ijoud speelgoed Caribische dag op de [Passage Prijswinnaars laatste vakantiepuzzel IjVerrassingshoofdprijs Oogstfeest/braderie °P 3 september in Zevenhuizen jÉ GRANDIOZE AANBIEDING Aan- en verkoop onroerende zake Taxaties Hypotheken Onteigeningszaken Verhuur KBUKtNS ié mm mé I ÉMi all üy I i Autorijschool Arie van Rijn VERKEERSSCHOOL BREMMER VERKEERSOPLEIDINGEN "MOERKAPELLE" WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD! OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER 17e jaargang nummer 578 31 augustus 1994 I Rotterdam-Hillegersberg - Op zon- I dag4 september wordt tussen 12.00 en 17,00 uur speelgoed getaxeerd in restaurant Lommerrijk aan de Straat- Ij weg 99 in Rotterdam-Hillegersberg. I De taxaties zullen worden verricht door taxateurs van de Vereniging tot I Expositie van Oud Speelgoed VEOS Hen is gratis. Bovendien geven de des- l kundigen adviezen over reparaties. Tijdens de taxatiemiddag zal tevens speelgoed te zien zijn van de vereni- jging- rWaddinxveen - Op zaterdag 3 sep tember wordt op de Passage in Wad- dinxveen een Caribische dag georga niseerd. De dag wordt georganiseerd door de winkeliersvereniging in sa menwerking met reisbureau Van Gin- jkel. De activiteiten, die zuilen plaats- inden tussen 10.00 en 17.00uur, zijn: jdansdemonstraties Zuidamerikaan- se dansen, iive-muziek van Kino's Steelband en er is gratis ijs zolang de voorraad strekt. Aan kinderen wor den ballonnen uitgedeeld. [Deze week werd de laatste trekking «gehouden voor de winnaars van de [puzzel voor de Stichting Kinderhulp I Roemenië. Het woord van spelweek 8 [was 'boottocht'. I De prijswinnaars zijn: 3e prijs: P. Olie- I rook, Lindelaan 10, 2391 AS Hazers- iwoude( 50,-); 2e prijs: A. Uitten- 1 broek, Wilhelminastr. 19, 2751 BL jMoerkapelle 75,-) le prijs: Erwin Verboom, Sniepweg 2, 2742 AR Wad- «dinxveen 125,-). De prijzen kunnen vanaf donderdag 1 september afge- jjhaald worden aan het kantoor van pet Hart van Holland, Dorpsstraat [62a te Zevenhuizen. Legitimatiebe- Iwijs meenbrengen. I De acht superletters op een rij vorm- den. Steun SKR. De verrassings- oofdprijs werd gewonnen door J.L. Ipelmans. De Kievit 5,2761 SR Zeven- I huizen. I Op 2 en 3 september is het weer feest 11 "y,,nhuizen. Dan wordt weer het I in°fr,eeSt 6n de braderie gehouden I u 1-orpsstraat- Op vrijdagavond is I rieNight of the Proms van Zevenhui- I J" met de Kleine Trompetter, Krea "Sl" en Run for Cover. Op die I -..ip",, r er ook een optocht met ver- Ij r e fietsen en motoren. Dp zaterdag is er een tentoonstelling I, een t°U e traetoren> een braderie, I re e'jltoonste"ing van oude moto- Bij deVtt tmIJZ'ek °P het dorPsPlein' I de v r 'S een rommelmarkt en taichtige"'8 Hervortnde kerk is te I iT'nf°rmalie over de braderie "ver hl, de speciale uitgave I venrh 00gstfeest die deze week I Pellf i-"'' 'n ^ever,huizen-Moerka- I OerLr?'SWeg'0ud Verlaat, Nieu- I drerSf den IJssel, Moor- e" Waddinxveen. Openbaar onderwijs Boskoop klaar voor de toekomst Boskoop - Het heeft 'even' geduurd, maar afgelopen maandag was het zover. Toen mocht wethouder P.L. Trimp het onder wijskundig beleidsplan voor het openbaar onderwijs in Bos koop in ontvangst nemen. Het initiatief hiertoe was twee jaar eerder genomen. Toen werd een werkgroep samengesteld, bestaande uit de directeuren van de scholen, vertegenwoor digers van de medezeggenschapsraden, van elke school één leerkracht en de heer G. van Midden, chef Onderwijs van de gemeente Boskoop. Gezien de stormachtige ontwikkelingen binnen het basisonderwijs was men van mening dat een meeijarenplan opgesteld diende te worden, waarin de toekomstvisie in uitgedrukt zou kunnen worden. Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben de leden van de werkgroep eerst een cur sus gevolgd. Daarna werd het project grondig aangepakt: allereerst wer den alle ouders ondervraagd over wat zij belangrijk vinden op de school van hun kind. Na analyse van deze gegevens volgde een tweede enquête. Hierin werd de ouders gevraagd hoe zij deze belang rijke aspecten beoordeelden op de school van hun kind. Op die manier kreeg de werkgroep inzicht in hun wensen. Voor de leerkrachten werd eveneens een enquête ontwikkeld, waarin naar hun wensen en verlangens werd ge vraagd. Met deze uitkomsten en met informatie van de kant van de ge meente maakte de werkgroep een plan voor de periode 1994-1998. Naar aanleiding van de verschillende wensen werden de doelstellingen van de Koningin Wilhelminaschool en de Vijverfluiter vastgesteld. De activiteiten waarmee deze doelen bereikt kunnen worden, zijn opgeno men in actielijsten. Het gaat hier bij om acties als: invoeren nieuwe leesmethodes, promotie van de school en evaluatie van gedeel ten van het onderwijs. Wethouder Trimp bena drukte bij de ontvangst van het rapport dat het niet de bedoeling is dat de twee openbare scholen zullen gaan fu seren. "De sfeer op beide scholen is heel verschillend en wat mij betreft zal dit zo blijven. In het beleidsplan van het college staat ook duidelijk dat het openbaar onderwijs in elk geval ge handhaafd moet blijven en/of uitge breid. Bovendien geeft het college programma aan dat er minimaal één school aan weerszijden van de Gou we moet blijven". De scholen wel gaan samenwerken op sommige ge bieden. Op die manier kan er efficiën ter gewerkt worden bijvoorbeeld bij het onderzoek naar nieuwe onder wijsmethoden. Zowel de Koningin Wilhelmina school als de Vijverfluiter gaan zich Arie Bakker (links), directeur van de Wilhelminaschool, overhandigt hel rapport aan wethouder P.L. Trimp. Rechts: René van Ommeren, directeur van de Vijverfluiter. met ingang van het nieuwe school jaar bijvoorbeeld oriënteren op de vervanging van de inmiddels 30 jaar oud leesmethode van groep drie. Het is de bedoeling dat het plan over twee jaar wordt geëvalueerd. Dit heeft te maken met de lange looptijd (vier jaar) en met het open karakter van de tweede periode van twee jaar. Gezien het brede draagvlak dat ge creëerd is door de werkgroep (door te luisteren naar de verschillende belanghebbenden) verwacht de wet houder dat het plan ook politiek niet op weerstand zal stuiten. Voor alle nieuwe cursisten hebben wij een start theoriecursus (per computer) op donderdag 8 september om 19.30 uur, Westland 18 te Moerkapelle. Bel voor vrijblijvende informatie: 01 793-1496 Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon 01802- 1866 Tele(ax:J1802 - 3178 Christinastraat 47, Benthuizen (079-312095) Chauffeursdiploma CCV-B Goederenvervoer Opleidingen voor alle rijbewijzen (Manteau) Westland 23, Moerkapelle (01793-2776) *Gevaarlijke stoffen: ADR-certificaat Koelvervoer: ATP-certificaat UITVAARTVERZORGING H.E. VAN DER HAMMEN TEL. Voor alle mensen die op vakan tie waren viert Hans Verkerk Keukens nog een keer zijn dub bel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat 30 jaar en opende zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filia len een complete keuken koopt krijgt u 5 apparaten gratis: of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs en profiteer NU van deze actie. 'Geldt niet samen met andere aanbiedingen. TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 STOBBEWEG 19 - 01722-5882 INDUSTRIETERREIN BOVENLAND ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 01820-25077 W1 ÜNI A T i K

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1