mwerk nodig Centre du Lac Ni zondag] ^oktober Volgende week: 'Woonspecial' in het Hart van Holland! Laozi presenteert: The Commandments Verzamel- en telefoonkaartenbeurs Marco Borsato bij RTW-radio Disco in Zuidhonk Natuurwandeling Nieuw jazz-seizoen Tulp centraal Planning ontdek de leuke aanbiedingen op het eerste jubileumfeest van sauna- en beautycentre vijf jaar oase van de randstad A makelaardij o.g. Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapeile, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk 17e jaargang nummer 583 5 oktober 1994 Op zaterdag 15 oktober organiseert Laozi uit Alphen aan den Rijn een concert van The Commandments. Er is begeleiding van een combo onder leiding van Peter Siereveld. Het con cert wordt gehouden in de Advents- kerk in Alphen aan den Rijn om 20.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij 't Anker, de VW en Astrid van Rooyen (03488-5840). In formatie: Jan Tol 01720-95197. Boskoop - Op zaterdag 8 oktober or ganiseert de Nederlandse Vereniging De Verzamelaar een verzamelbeurs van telefoonkaarten, postzegels, munten ansichtkaarten, lucifermer- ken, sigarenbanden. Anton Pieck, markclips en andere verzamelobjec ten. De beurs is geopend van 10.00- 16.00 uur en wordt gehouden in de beurshal Florida aan de A.P. van Nes laan l-3te Boskoop. De toegangsprijs is voor niet leden 3,-, voor leden, 65+, jongeren t/m 17 jaar betalen ƒ1,- Waddinxveen - Op RTW-radio zal vrijdag 7 oktober in het programma Brandwacht een interview met Mar co Borsato te beluisteren zijn. Borsa to kwam dankzij de ptaybackshow enkele jaren geleden in de bekend- heiden heeft momenteel een hit met het nummer 'Dromen zijn bedrog'. Het programma begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur en is te vinden op 87.9 MHz op de kabel en op 105,8 in de ether. Waddinxveen - Op zaterdag 8 okto ber wordt in het Zuidhonk opnieuw een kinderdisco georganiseerd. Deze begint om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De kosten bedragen 2,50 per persoon (inclusief een consump tie). Ook voor 30-plussers is er die avond een disco, waarbij veel muziek uit de jaren '60 zai worden gedraaid. Deze avond begint om 21.00 uur en kost 5,-. Onder leiding van gidsen van Natuur- en Vogelwacht Rotta wordt op zater dag 8 oktober een natuurwandeling georganiseerd in het Lage Bergse Bos. De gidsen zullen tijdens de wan deiingvertellen over de bomen, plan ten, vogels en paddestoelen. Ook de toekomstplannen voor dit stuk na tuurgoed komen aan de orden. Er wordt gestart bij restaurant de Hoek se Hout om 14.00 uur en de wandeling zal 1.5 tot 2 uur duren. Gouda - Stichting Go Jazz begint op zondag 9 oktober met het nieuwe jazz-seizoen met een concert van het A'b Daas Trio. Ab Baas bespeelt de saxofoons en de klarinet, Wilbert de •loode de bas en Martin van Duynho- 7Pn de drums. Het concert vindt plaats in de Agnietenkapel aan de ieuwe Markt in Gouda en begint om 15 30 uur. Kaarten kosten f 12,50. Van 8 oktober tot en met 6 november wordt in De Nieuwe Kerk te Amster dam de tentoonstelling "De Tulp er d' Kunst, verhaal van een symbool gebouden. Omdat het in 1994 vier- ">nderd jaar geleden is dat de eerste 'ulpen in Nederland werden geïntro duceerd, staat dit gehele jaar in het 'eken van de manifestatie Tulp 400. J" tentoonstelling is dagelijks geo- Pend van 11.00 tot 17.00 uur. Inlich hngen: 020-6386909. Recreatieschap geeft wegen grondige opknapbeurt Op maandag 11 oktober zal het recreatieschap beginnen met een opknapbeurt van een groot aantal wegen in het Rottemerengebied. Het bestuur van het recreatieschap heeft hiertoe vorig jaar besloten. Steeds meer mensen maken gebruik van de recreatieve voorzieningen in het Rottemerengebied. wat een grotere verkeersdruk(te) met zich mee brengt. Een aanpassing (en groot onderhoud) van een belangrijk deel van het wegennet is daarom noodza kelijk, vooral om de verkeersveilig heid in het gebied te verhogen. De maatregelen die zullen worden genomen zijn vooral gericht op het terugbrengen van de snelheid van het autoverkeer, het terugdringen van sluipverkeer en het veiliger ma ken van kruisingen en oversteek plaatsen. In grote lijnen bestaat dit werk uit de volgende elementen: ver smallingen, verbetering van het op pervlak van de rijbaan, verhoogde oversteekplaatsen voor fietsers en ruiters en de aanleg van een mini- rotonde op de kruising Merenweg- Kooilaan te Bleiswijk. In opdracht van het recreatieschap Rottemeren zal de Groenservice Zuid Holland, regio "de Landen" de direc tie voeren over dit project, dat in totaal 2,6 miljoen gulden gaat kosten. Op maandag 11 oktober zal worden begonnen met het eerste deel van dit project, het gedeelte van de Rotte- bandreef dat ligt tussen het Midden gebied-West (dat kortgeleden is ge realiseerd) en de Hoeksekade. Het werk bestaat hier uit verwijderen van de oude asfaltlaag, het maken van een nieuwe fundering en tenslotte het aanbrengen van nieuw asfalt. Als alles volgens planning verloopt, zal dit werk in de week van 15 november klaar zijn. De overlast voor het ver keer zal tot een minimum worden beperkt. Het tweede deelproject is de recon structie van de Kromme Tochtweg (tussen de Hoeksekade en de Bergse Bosdreef), waarmee in november zal worden begonnen. In verband met de werkzaamheden zal deze weg voor een periode van drie maanden volle dig worden afgesloten. Het totale project zal in oktober 1995 geheel zijn afgerond. Gedurende de uitvoering van de re constructie zullen delen van het we gennet gesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er zal naar worden ge streefd om bedrijven en aanwonen- den bereikbaar te houden. College in principe akkoord met komst asielzoekerscentrum feestelijke open dag van 11 tot 5 uur katwijkerlaan 105pijnacker Waddinxveen - Het college van bur gemeester en wethouders gaat in principe akkoord met de komst van een asielzoekerscentrum voor 600 personen in Waddinxveen. Dat heeft het college heeft dit laten weten aan het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Hoewel de gemeen teraad zich nog moet buigen over het centrum en de burgemeester van oordeel moet zijn dat er voldoende politie-ondersteuning zal zijn, vindt het college. genomen. Ondanks de negatieve randver schijnselen die zich kunnen voor doen, wil het college niet weglopen voor de verantwoordelijkheid. De burgemeester en de wethouders me nen ook een bijdrage te moeten leve ren aan het verminderen van de op- vangproblematiek van vluchtelin gen. In de bestuursovereenkomst die door het college is getekend zijn ech ter wel voorwaarden gesteld, die de negatieve Dinsdag 11 oktober wordt in de Hoeksteen aan de Esdoornlaan 2 in Waddinxveen een informatie avond gehouden over het aze. Daar zal een toelich ting gegeven worden op de plannen, ondermeer door vertegenwoordigers van het ministerie. Bo vendien zal er gelegenheid gegeven worden voor het stellen van vragen. Het asielzoe kerscentrum (azc) zal wor den geves tigd voor een periode van drie jaar. Deze periode kan even tueel worden verlengd met een jaar. Het college heeft (onder voorbe houd) vóór 1 oktober gereageerd omdat dan nog gebruik gemaakt kan worden van een overgangsregeling. Hierdoor heeft de gemeente meer in te brengen. Bovendien wordt bij deze regeling meer rekening gehouden rnet de plaatselijke situatie en kun nen plaatselijk gebonden voorwaar den in de overeenkomst worden op ia i j v e r - schijnselen kunnen voorkomen of indam men. Zo die nen er al leen asiel zoekers te worden geplaatst die reeds een intake-gesprek hebben ge had bij het ministerie van justitie. Deze vluchtelingen worden kansrijk genoemd. De raadscommissie voor Algemeen Bestuurlijke Zaken van Waddinx veen vergadert op woensdag 9 no vember over het azc en de gemeente raad zal op 23 november een eindbe slissing nemen. h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1