Kerstk darten? 070-3350133 Nieuwbouw gemeentehuis vordert gestaag het kaasmekka u VEERMAN MAKELAARDIJ Het Hart van Holland niet ontvangen? Bel: GESCHENKPAKKETTENSHOW Hart van Holland: iedere woensdag in 30.250 brievenbussen Contactavond Sterrenclub Sterren kijken Promise-avond Oud-Zevenhuizenaar spreekt in Gouda Katholieke vrouwen vereniging Boskoop A.R.V. Ilion organi seert Dotterloop Deskundige dienstverlening bij al uw activiteiten m.b.t. onroerende zaken Zevenhuizen - Het fraaie herfst weer was zaterdag de oorzaak van een wat tegenvallend bezoe kersaantal van het door de Lionsclub Zevenhuizen-Moerka- pelle georganiseerde 'boelhuis'. Echter de organisatoren toonden zich na afloop niet ontevreden. "De sfeer was goed, iedereen toonde zich geïnteresseerd en veilingmeester Kroes deed weer bijzonder z'n best", zegtvoorma- lig Lions-voorzitter, organisator Moonen. A. Veerman M.F. Scheffers P.P. Eindhoven Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Ais het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapeüe, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk 17e jaargang nummer 588 9 november 1994 Gouda - Waddinxveen - Op zaterdag 12 november organiseert Sterren- dub Virgo op de kinderboerderij aan de Ridder van Catsweg een contact avond, aanvang 19.30 uur. iedereen krijgt bij helder weer de gelegenheid om door een telescoop ie kijken naar de gele reuzen planeet Saturnus met de ringen, talloze ster renhopen, nevels e.d. ledereen is van harte welkom. Inlich tingen: Hans van den Hil op woens dag en donderdag tussen 14.00 en 22.00 uur tel. 015-686748. Regio- Over het thema "Wegen en Dwaalwegen in de Nieuwe Tijd" spreekt Gerard Feller, directeur van de stichting "Promise" op dinsdag 22 november in gebouw "het Kruis punt* te Nieuwerkerk a.d. Ussel. Aan vang 20.00 uur. zaal open 19.30 uur. Inlichtingen: 01803-18008. Zevenhuizen - Voormalig inwoner I van Zevenhuizen, Arie Oostlander, lid van het Europees Parlement voor Ihet CDA. spreekt zondag 13 novem- ber in Gouda. Het thema van zijn j toespraak is "In de moderne samen- j leving voelt de burger zich verloren". Deze bijeenkomst, waaraan het koor 'Eigen Wijs' meewerktwordt georga niseerd door de Stichting Agnieten- j convent en wordt gehouden in de Agnietenkapel aanvang 11.00 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Boskoop - Donderdag 17 november en woensdag 23 november houdt de vereniging een excursie naar tuin centrum Moons. Allen die zich heb ben opgegeven worden aldaar ver wacht om 13.30 uur. Tevens is er op dinsdag 22 november een gezellige St. Nicolaasavond in de parochiezaal. Aanvang 20.00 uur. Zoetermeer - Op zondag 13 novem ber organiseert de Zoetermeerse At letiek- en recreatievereniging ARV Ilion de traditionele 18e Dotterloop met een geheel nieuw parcours. Het programma bevat 4 afstanden t w. 2 km, 5 km, 10 km en 15 km. De westrijdloop alleen 15 km met iicen tie. Inlichtingen kunnen worden verkre gen onder telefoonnummer: 079-213105/211854 voor de wedstrijd en 01793-1764 voor de recreatielo pers. Boelhuis voor Artsen zonder Grenzen 44 Maar "efst 235 nummers wer den er geveild. Er waren veel mooie stukken bij. Dit keer mooi antiek en fraaie curiosa, eigenlijk van een kwalitatief beter gehalte dan het boelhuis van vorig jaar. Hoewel we nu -voor de tweede maal- een zekere routine hadden met de organisatie, vonden we het jammer dat het toch weer anders ging dan we dachten. Er werd erg laag geboden en er was natuurlijk een categorie publiek dat op koopjes belust was. Veel dingen, waar geen limiet voor gesteld was, gingen voor een appel en een ei van de hand. Sommige mooie nummers moesten we helaas terugnemen om dat er veel te laag geboden werd. Ook bleken na afloop sommige stukken niet afgenomen te zijn, doordat de ymmv- «T bieder - tevens koper - misschien spijt kreeg. Echter als je op een boel huis biedt ten overstaan van een no taris, in dit geval Riné Bos en Huib van den Akker als accountant, heb je gekocht en dus moet je de spullen Veilingmeester Kroes, geflankeerd door Mr. M. Bos en de heer H.G. van den Akker zorgde voor een goed verloop van het Boelhuis van Lionsclub Zevenhuizen-Moerkapelle. afnemen. De bieder zit er dus als hij de laatste bieder is, aan vast". Lionsclub Zevenhuizen, die zater dagmiddag deze bijzonder goed ge organiseerde happening in bar-dis- cotheek La Baraque liet plaatsvin den, denkt van de omzet van circa 11000 gulden 3000 gulden netto over te houden, ongeveer net als vorig jaar. De opbrengst is ook nu bestemd voor 'Artsen zonder Grenzen'. Rijnwoude - De nieuwbouw van de aanbouw van het gemeentehuis van Rijnwoude vordert gestaag. Het dak zit er al grotendeels op. De bouw, door aannemer Van der Linde, blijkt volgens schema te ver lopen. Nadat op 16 mei met de eerste voorbe reidende bouwwerk zaamheden was be gonnen, werd op 16 juni de eerste paal door gemeentesecre taris de heer H.J.M. Blom geslagen. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe vleugel eind fe bruari begin maart in gebruik kan worden genomen. Dan ver huist de gemeente huishouding: ambte naren en bestuurders naar de nieuwe vleu gel. waarna de renova tie van het oude ge bouw van start gaat. De verwachting luidt dat de bouw net voor de bouwvakvakantie ge realiseerd is. Een officieel openings feestje lijkt er niet in te zitten omdat het voor dat doel begro te bedrag, om een sluitende begro ting voor 1995 te krijgen, voor andere doeleinden bestemd moest worden. Komt u vrijblijvend aan of bel voor afspraak - ook 's avonds Dorpsstraat 168 - Zevenhuizen - Tel. 01802-1868 - Fax 01802-2033 Beëdigd makelaar en taxateur Gediplomeerd onteigeningsdeskundige Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon01802- 1866 Telefax: 01802 -3178

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1