I Trekking Eindejaarsactie EN 995 tweeënvi Nieuwjaarsconcert door Oscar Benton Evenementenladder Oliebollenactie Vox Jubilans Voorverkoop VW Milieu-handboek glastuinbouw Foto's hA makelaardij o.g. ONZE KANTOREN ZIJN OP 2 JANUARI 1995 TOT 13.00 UUR GESLOTEN RABOBANK ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Dag en nacht bereikbaar. Het oude telefoonnummer in Zevenhuizen is Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Boskoop - Oscar Benton bluesband j geeft op 1 januari een nieuwjaarscon cert in de Rozenburcht. Aanvang 20.30 uur. Regio - Op 28 december wordt in wijkgebouw De Paddestoel in Wad- dinxveen een filmdag gehouden. In Zoetermeer wordt het toneelstuk "Het einde is zoek" op 28 december opgevoerd. Op 30 december wordt in Hazers- woude-dorp 's avonds het open kla- verjaskampioenschap gehouden. Op 3 en 5 januari worden 'oergezelli ge dinodagen' gehouden in Waddinx- veen. Meer informatie kan men verkrijgen bij de WV-informatiepost Zevenhui zen telefoon: 01802-2131. Oproep: Verenigingen die evene menten organiseren kunnen deze doorgeven aan de VW Zevenhuizen. Waddinxveen - De ACCU-commissie j van Vox Jubilans organiseert een oliebollenactie op zaterdag 31 de cember. Door de leden en medewer kers van het jubilerende koor wor den oliebollen en appelflappen ver kocht vanuit het kerkelijk centrum De Hoeksteen aan de Esdoornlaan 2 (telefoon: 12770); de Rehoboth- school in deZuidpias en vanuit de hal van de Bethelkerk aan de Bilderdijk- laan1 (telefoon:15607). De verkoop tijden zijn: van 9.00 tot 12.00 uur. De prijs bedraagt 10 stuks voor 6,50. De appelflappen kosten per 5 stuks 4,50. Men kan telefonisch bestellen 01828- 10021. Of: 14708; 12368 en 18777. Boskoop - Het VW-kantoor in Bos koop heeft kaarten voor de volgende evenementen in de voorverkoop: Nieuwjaarsconcert van Oscar Ben ton op 1 januari ifi de Rozenburcht; Starfestival 1995 op 14 januari in beurshal Florida met Sugar Lee Hoo per, Gordon, Anita Meijer, Daylight Super Band en de Funny House Jazz Band; Rory Gallagher op 5 januari in Geleen met in het voorprogramma Energy Orchard"; Schlagerfestival lOÖJÉop 8 en 9 september in Kerkra- de; de Chippendales op 4 april in Groningen. Het VW-kantoor is van 27 december tot en met 30 december 's ochtends gesloten. Qp zaterdag 31 december is het kantoor wel geo pend van 9.00 tot 13.00 uur. Het eerste officiële exemplaar van het Handboek Milieuzorg Glastuin bouw is op 22 december door de kerstman uitgereikt aan rozenteler Ton Jansen. Dat gebeurde in de af- mijnzaal van Bloemenveiling Holland in Bleiswijk. Met deze uitreiking werd mede het startsein gegeven voor een brede toepassing van het boek in de Nederlandse tuinbouw. In het b*>ek staat beschreven welke maatregelen telers kunnen doorvoeren om nog milieuvriendelijker te produceren Het handboek wordt dan ook gezien als een belangrijke stimulator om de Nederlandse tuinbouw ten aanzien van milieu-aspecten een voorlopers- rol te laten vervullen in de wereld. Bij de uitreiking in Bleiswijk waren onder meer aanwezig alle telers en deskundigen die het boek hebben samengesteld. Deze groep van ruim honderd personen heeft een jaar lang aan het boek gewerkt. Samenwerkingsschool helpt Aids Fonds Waddinxveen - De week voor de kerstvakantie was voor de leerlingen van de Samenwer kingsschool in Waddinxveen een bijzondere, want deze stond in het teken van het Aids Fonds. De gehele week werden activiteiten georganiseerd om geld bijeen te krijgen voor dit fonds dat onder andere onderzoek en voorlich ting financiert. Vrijdagochtend was er een open podium waaraan zowel leerlin gen als leraren met veel enthou siasme meewerkten. In de hal werden ondermeer rozen, ijsjes, drankjes en hapjes verkocht. De leerlingen zamelden verder ook geld in met andere ludieke acties zoals 'Voor 2500 dubbeltjes haalt Ramakers zijn snor eraf'. Verder waren er kramen van andere instellingen zoals Amnesty International en er werd uiter aard voorlichting gegeven over veilig vrijen. Moerkapelle-DeheerM. v.d. Haven, filiaalhouder van de Moerka- pelse vestiging van de Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle, ver richtte in tegenwoordigheid van het bestuur van Winkeliersvere niging Moerkapelle, de trekking van de prijswinnaars van de Eindejaarsactie. Dat gebeurde dinsdagmiddag 27 december, met de constatering door voorzitter de heerD. Pak, dat de actie zeer geslaagd' is. Vrijwel alle- 6500 kaarten, in voorraad bij de deelnemende winkeliers en uitgegeven in de periode voor Sint Nicolaas tot voor de kerst, zijn volgestempeld, zodat er inderdaad een enorme berg kaarten uit de bus op de grond gestort werd. De bus werd overigens al eerder een keer geleegd. Ook die hoeveelheid werd bij de berg gevoegd. De heer V.d. Haven trok als prijswin nende kaart die van mevrouw H. Eve raart- Verheul. Zij ontvangt een reis- cheque ter waarde van vijfhonderd gulden, in te leveren bij de Rabobank en te besteden voor een vakantiereis. Naast de hoofdprijs waren er vele aantrekkelijke prijzen te winnen: cir ca 90. De magnetron gaat naar D. v. Elleswijk, mevrouw J. Konings- Her tog ontvangt de schrijfmachine en J.W. v.d. Laan de tuinset. Voorts vielen er op andere 'getrok ken' kaarten nog tal van levensmid delenpakketten, sportkleding en an dere aantrekkelijke prijzen. De lijsten met natnep van de prijswin naars hangen in de etalages van de deelnemende Moerkapelse winke liers. Er zijn nog enkele (gratis) Sint Nico- laas-foto's af te halen bij slijterij 't Wapen van Moerkapelle. ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 01802-2001 NVM MAKtl AAR Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken komen te vervallen, bel;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1994 | | pagina 1