Nieuwe dijkgraaf Schieland VEERMAN MAKELAARDIJ het voortgezet onderwijs? Zie pagina 18 en 19! Inloopochtend Plattelandsvrouwen y 17e jaargang nummer 598 18 januari 1995 Jeugddienst Zwemmen Borstvoeding natuurlijk Bij de bron blijven Voorverkoop VVY VOOR ELKE HYPOTHEEKVORM OF -COMBINATIE Haal onze informatieve hypotheekvideo eens op! Dorpsstraat 200 Tele,oon 018021866 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefax:0-802 3'.78 Uitvaartverzorging H.E. van der Hammen Als het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Het oude telefoonnummer in Zevenhuizen is komen te vervallen, bel: Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk Waddinxveen-De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Waddinxveen organiseert op don derdag 19 januari een inloopochtend in de Vlieger aan de Staringlaan 35. Op deze ochtend zal Plony Hoedema- ker vertellen over het bridgespel. Haar uitleg is zowel bedoeld voor beginners als gevorderden. Tijdens de ochtend, die aanvangt om 9.30 uur, zijn leden en introducés van har te welkom. De inloopochtenden zul- j len met uitzondering van 26 januari elke donderdagochtend gehouden j worden op deze lokatie. Op zondag 22 januari wordt in de kapel in Oud Verlaat weer een jeugd dienst gehouden. Het thema van de dienst is 'Bidden...waarom?' De dienst begint om 19.00 uur en de voorganger is de heer A. van Boven uit Gouda. Waddinxveen - De afdeling Waddinx veen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen heeft het voor nemen om met een groep leden we kelijks te gaan zwemmen. Dit kan op maandagmiddag of -avond. Voor waarde is deelname door 25 tot 30 personen. Aanmelden; Heigard de Nie (01828-14009)Bij voldoende be langstelling kan in februari van start worden gegaan. I Boskoop - Veel vrouwen die in ver wachting zijn, willen hun baby na de geboorte graag borstvoeding geven Maar hoe dit in de praktijk gaat, is vaak niet bekend. Daarom organi seert de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk maandelijks informatie avonden. Op dinsdag 14 februari is het thema 'Starten met borstvoe ding'. Tijdens deze avond, die om I 20.00 uur begint, wordt een diaserie vertoont, er zijn boeken en folders verkrijgbaar en er zijn kolven te huur. De toegang bedraagt ƒ1,-. Info: Elly Blaazer (01727-15440, na 18.00 uur). Benthuizen - Donderdag 26 januari wordt in de Bron (achter de Ned. Hervormde kerk) in Benthuizen een koffieochtend georganiseerd. Deze ochtend begint om 9.30 uur en de spreekster is Heieen Bernard. Het thema van de ochtend is 'Bij de bron blijven' en de spreekster zal onder meer vertellen over haar leven in Israël, waar haar echtgenoot voor Stichting Christenen voor Israël heeft gewerkt, ledereen is van harte welkom. Er is kinderoppas aanwezig. Inlichtingen 079-313856. Het VVV-kantoor in Boskoop heeft kaarten voor verschillende voorstel lingen en evenementen in de voor verkoop. Er zijn nog kaarten voor: de Nacht van Oranje op vrijdag 28 april in Ahoy Rotterdam met ondermeer Marco Borsato, de Havenzangers, Benny Neyman, Hannie en lmca Mari na; Formule 1 Grand Prix in België op 25, 26 en 27 augustus; het Rijnmond Jazz Gala op zaterdag 11 maart in Carré in Amsterdam, André Rieu op 14 maart in het Nederlands Congres gebouw in Den Haag; het Torhout/ Werchter-festival op zaterdag 1 en zondag 2 juli met ondermeer R.E.M. Brigitte Kaandorp in het Marcanti Plaza in Amsterdam, het ABN/AMRO World Tennis Tournament van 27 fe bruari tot en met 5 maart in Ahoy Rotterdam. Zevenhuizen-Moerkapelle ziet niets in Bentwoud Zevenhuizen - "Het was een pretti ge avond," verklaarde mevrouw drs. H.E. Blok na afloop. "De raadsleden hadden zich terdege voorbereid en ik vond dat zij goed konden aangeven waarom zij me rendeels niets zien in het Bent woud. De betrokkenheid is groot en dat is zeker positief te noemen voor een gemeente die geen grond gebied hoeft af te staan het bos". Afgelopen maandag kwam in de commissievergadering Ruimtelij ke Ordening van de gemeente Ze venhuizen-Moerkapelle het Bos plan aan de orde. Tijdens deze ver gadering in het gemeentehuis gaf de verantwoordelijke gedeputeer de van Provinciale Staten van Zuid-Holland, mevrouw Blok, uit leg over het plan. Zij werd bijge staan dooreen vertegenwoordiger van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer ing. J.W. Harreveld, en de project leider Bentwoud, de heer ir. A.M. van der Meulen. De commissieleden van Ruim telijke Ordening gaven allen de visie van hun fractie over het Bentwoud. Deze visie houdt voor alle fracties (behalve die van PvdA/ D66) in dat het Bentwoud een onge wenste ontwikkeling is. De commis sieleden wezen allen op de nadelen die het plan met zich mee brengt: een aantasting van open polder-gebie den, een intensivering van verkeer op lokale wegen en het onttrekken van landbouwgronden. Deze gevol gen hebben hen doen besluiten een afwijzende houding aan te nemen ten opzichte van het plan. Deze afwijzing blijkt ook uit de notitie die het college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld. Hierin wordt gecon stateerd dat het plan "de werkgele genheid in de agrarische sector on der grote druk plaatst en dat de een heid in de agrarische sector verloren zal gaan". Daarnaast zal het karakter van het open polder-gebied verloren gaan en "vervangen worden door een toenemende verdichting". Tenslotte zal het verkeer toenemen, wat als ongewenst wordt ervaren. Daarom geeft het college als alternatief een De heer Van der Meuten (links), mevrouw Blok en de heer Harreveld (rechts) lichtten het Bosplan toe. versterking van het Rottemerenge- bied. Op die manier wordt volgens het college "een noord-zuid verbin ding in onze gemeente versterkt in plaats' van de as oost-west tussen Waddinxveen en Zoetermeer". Toch ziet gedeputeerde mevrouw Blok het Bentwoud als enige oplos sing tegen de verstedelijking. "Het lijkt erop dat de betrokken gemeen ten het bos als straf zien voor het feit dat zij het gebied open hebben weten te houden door glastuinbouw tegen te houden. In zekere zin hebben zij gelijk, omdat in de 'glasgebieden' niet zo snel een bos aangelegd zal worden," zegt zij. Dat is ondermeer te zien aan het bollenstreek waar ge streden wordt om elke meter grond. Maar mevrouw Blok heeft een eigen theorie over het Bentwoud. "Ik ben ervan overtuigd dat als het bos er eenmaal is, men eraan gehecht raakt en het niet meer kwijt wil. Net als het open gebied, waar men nu begrijpelij kerwijs aan gehecht is". Over de kos ten van aanleg en onderhoud van het bos, stelde zij de commissieleden ge rust. "Het zal niet meer gaan kosten dan een gulden per inwoner per jaar," zei zij. "Niet alleen inwoners van de gemeenten waar het bos toevallig in gelegen is, moeten hieraan meebeta len. Ook de gebruikers van het Bent woud (uit onder andere Den Haag en Rotterdam) zullen evenredig bijdra gen aan de kosten". Of het plan doorgang vindt, hangt voor een groot deel af van de bereid willigheid van de agrariërs om hun grond te verkopen. "Wij werken op basis van vrijwilligheid," lichtte ge deputeerde Blok toe. "Als de boeren hun land niet verkopen, kan het Bent woud er niet komen". Zij voegde daaraan toe dat de invloed van ge meenten minder groot is. "Ik zeg niet dat het zinloos is om te protesteren, maar in sommige gevallen zijn de plannen van het Rijk en de Provincie doorslaggevend. Zeker als het gaat om dit soort gebieden, kan gekozen worden voor het regionale of lande lijke belang tegenover het plaatselij ke belang. Een recreatiegebied moet immers altijd in de tuin van de buren komen en niet in de eigen tuin". De toelichting die gedeputeerde Blok maandagavond gaf in Zevenhuizen- Moerkapelle maakte deel uit van een serie voorlichtingsavonden in zes ge meenten die betrokken zijn bij het Bentwoud. Gisteravond werd de laat ste avond gehouden in Rijnwoude. Rotterdam - Op woensdag 11 januari heeft het Hoogheemraadschap van Schieland de nieuwe dijkgraaf, ir. J.J. de Graeff, geïnstalleerd. De installa tie vond plaats in het gemeenlands- huis aan de Maasboulevard in Rotter dam en werd bijgewoond door onge veer 120 mensen. Tijdens zijn instal latierede memoreerde de heer De Graeff dat de staatsrechtelijke posi tie van waterschappen door de wet is veilig gesteld. "Deze positie zal ech ter in de praktijk van de taakuitoefe ning moeten worden gewaarborgd. Daarvoor is het nodig dat provincies en gemeenten aan het waterschap overlaten wat des waterschaps is: dat is het beheer van de waterkerin gen, de waterkwantiteit en de water kwaliteit in het landelijke en stedelij ke gebied," aldus de heer De Graeff. Hij voegde daaraan toe dat dit van het waterschap vraagt zijn taken niet in een isolement uit te oefenen maar deze in te bedden en af te stemmen met anderen. De dijkgraaf is ondermeer van me ning dat het waterschap bij zijn han delen rekening moet houden met de effecten daarvan op milieu, natuur en landschap. "Daarbij is minimaal ver eist dat er een goede afstemming en goed overleg plaatsvindt met ande ren die verantwoordelijkheid dragen voor milieu-, natuur- en landschaps behoud". De heer De Graeff volgt als dijkgraaf mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout op die in augustus vorig jaar werd be noemd tot commissaris van de ko ningin in Zuid-Holland. Mevrouw Leemhuis was tien jaar dijkgraaf van Schieland. af te sluiten bij o.a. de ING Bank, NMS Spaarbank, Postbank, Stad Rotterdam, AMEV, NN, ZA, NOG, Vezeno, Westland/Utrecht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1