Derde maal inbraak in slijterij Opnieuw onderzoek naar criminaliteit en onveiligheid Winkelcentrum Passage onderwerp van gesprek Inwoners telefonisch ondervraagd Postzegelruilbeurs Expositie Judith Ivens Verzamel- en telefoonkaartenbeurs Jubileum Die Gouwe Sanghers Natuurwandeling IVN Oproep Historisch Genootschap sar 17e jaargang nummer 601 8 februari 1995 in HOLLANDS "groene hart" NAAIMACHINESPECIAALZAAK KORTELAMD Ui tvaartvereorgi ng H.E. van der Hammen Ats het om vertrouwen en eerbied gaat. Bij overlijden en eerste verzorging in Zevenhuizen, Moerkapefie, Benthuizen en omstreken Dag en nacht bereikbaar. Het oude telefoonnummer in Zevenhuizen is komen te vervallen, bel: Telefoon: 01892-17133 - b.g.g.: 01892-17193 Heemskerkstraat 16, 2665 AK Bleiswijk van Alphen aan den Rijn - Op zaterdag 11 februari organiseert de afdeling Alp hen aan den Rijn van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzame- j laars een grote regionale ruilbeurs in gebouw 'Nabij' aan het Lauraplein. j De beurs biedt voor de beginnende j en de gevorderde verzamelaar gele genheid om de collectie uit te brei- j den. Voor leden van de vereniging en de jeugd tot veertien jaar is de ruil beurs gratis toegankelijk, anderen betalen ƒ1,-. Openingstijden: 10.00- 17.00 uur. Inlichtingen: 01722-2922. Gouda - In de Goudse Schouwburg is momenteel een expositie te zien van de fotografe Judith Ivens. Deze foto grafe maakt het niet-zichtbare zicht baar met abstracte sfeerbeelden. Dit levert raadselachtige landschappen op met verschillende kleurschake ringen in pasteltinten. Judith Ivens studeerde aan de Academie voor Beeldende VorminginTilburgen ont wierp stands, decors èn tentoonstel lingen. Daarnaast volgde zij een post academische opleiding in Den Haag. De foto's in de Goudse Schouwburg zijn een selectie van haar werken zijn voor theaterbezoekers te zien tijdens de pauze en na de voorstellingen. Inlichtingen: 0182Ó-85D98. Boskoop - In de beurshal Florida wordt op zaterdag 11 februari een grote algemene verzamel- en tele foonkaartenbeurs gehouden. Op de ze beurs worden postzegels, munten ansichtkaarten, poppen, oude boe ken, spaarpotten en diverse andere verzamelobjecten te koop en te ruil aangeboden. Daarnaast is er een ex positie van kynologische legpennin gen en draagmedaitles van honden- tentoonstellingen. De beurs is geo pend van 10.00-16.00 uur en de toe gangsprijs bedraagt voor niet-leden ƒ3,-; leden, 65-plussers en kinderen tot achttien jaar betalen ƒ1,-. Boskoop - Het Streekmannenkoor Die Gouwe Sanghers viert dit jaar het 50- jarig jubileum. Naast de feestelijkhe den voor de eigen leden, presenteert het koor zich ook nadrukkelijk aan de bewoners van de Rijn- en Gouwe- streek. Om groots te kunnen uitpak ken tijdens het jubileumconcert heeft het koor een componistenwed strijd uitgeschreven. Inlichtingen: L Koster, 01727-21772. Op zondag 12 februari organiseert de vereniging voor natuur- en milieu educatie weer een natuurwandeling Deze keer in het gebied rond het voormalig veenriviertje de Kromme Aar, een van de mooiste natuurgebie den van Alphen aan den Rijn. Tijdens de wandeling wordt extra aandacht besteed aan de wintergasten. De start is bij de kinderboerderij Zeger- sloot aan de Burgemeester Bruins- slotsingel in Alphen om 13.00 uur. info: Nico Verwoerd 01714-12595. Koudekerk aan den Rijn - De werk groep foto-, kaart- en prentmateriaal van het Historisch Genootschap Kou- dekerk wil in mei van dit jaar een ten-j toonstelling houden over '50 jaar be-j vrijding'. ledereen die materiaal inj bruikleen zou willen afstaan over dit j onderwerp, wordt verzocht contact op te nemen met:K. Muller. Ridder- hoflaan 23,Koudekerk (01714-12944). Evacuées in Rijnwoude Ook in Hazerswoude-Dorp waren vorige week de gevolgen zichtbaar van de watersnood. Bij verschillende boeren werden niet alleen mensen maar ook koeien uil het Maas- en Waalgebied ondergebracht. Nico van der Hulst, die de evacuatie coördi neerde: "Wij hebben gezamenlijk aangeboden koeien uit het bedreigde gebied onder te brengen. Er zijn deze week honderden koeien gestald bij boeren in heel Hazerswoude Hij benadrukte dal hij niet alleen de werkzaamheden heeft verricht. "Iedereen heeft zich ingezet om de evacuatie zo goed mogelijk te laten verlopenDe koeien werden maandag vervoerd vanuit het gebied en werden de gehele week zo goed mogelijk verzorgd. In het begin van deze week, toen de mensen weer mochten terugkeren, reden in Rijnwoude ook de veewagens af en In alle gemeenten in de regio werd vorige week geïnformeerd naar eventuele opvangruimte voor evacuées. In Waddinxveen werden twee sporthallen en het veilingge bouw hiervoor geschikt geacht en in Zevenhuizen ging de gedachte uit naar dorpshuis Swanla. Van deze mogelijkheden hoefde men echter geen gebruik te maken. In twee stallen van de gemeente werden circa honderd koeien ondergebracht. De koeien op de foto zijn afkomstig uit Alphen in Gelderland. Boskoop - Bij Gé de Slijter aan de Puttelaan in Boskoop werd in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde maal binnen een jaar ingebroken. De slijterij, die beveiligd is met een alarm, werd in april en september vorig jaar ook al doelwit van inbrekers. Eenmaal werd een klein gat in de gelaagde ruit geslagen en werden twee flessen drank meegenomen. Deze keer werd niets meegenomen, maar de ruit werd beschadigd met een grote steen. Inmiddels is de winkel voorzien van een nieuwe ruit. De eigenaar van de slijterij hoopt dat de verbouwing van het winkelcen trum een oplossing zal brengen voor het vandalisme: "Dit jaar nog wordt de ingang verplaatst zodat wij hopelijk geen last meer hebben van vernielingen". Regio - Afgelopen maandag startte in de regio Hollands Midden het tweede onderzoek naar criminaliteit en on veiligheid. De naam van dit tweede onderzoek luidt: Politiemonitor Be volking. Doel is onder meer in kaart brengen welk deel van de bevolking het afgelopen jaar slachtoffer is ge worden van criminaliteit, zoals in braak. fietsendiefstal, overvallen. Daarnaast wordt de behoefte aan veiligheid geïnventariseerd. De Politiemonitor Bevolking werd voor het eerst gehouden in 1993. Het is een belangrijk hulpmiddel voor politie en openbaar bestuur bij het vormgeven van integraal veiligheids beleid. Met het huidige onderzoek kan men - door de resultaten te verge lijken met die van 1993 - inzicht ver krijgen in de ontwikkelingen op het gebied van politiezorg in de afgelo pen twee jaar. Telefonisch zullen inwoners van Hol lands Midden van vijftien jaar en ouder worden benaderd door enquê teurs van Intomart en B&A-groep. Zij stellen vragen over ondermeer ge voelens van onveiligheid, slachtof ferschap en ervaringen in het con tact met de politie. Landelijk worden in totaal 72.000 Nederlanders over deze materie ondervraagd. In de re gio Hollands Midden duurt het on derzoek tot en met 17 februari. Naar verwachting zal de landelijke rappor tage in juni van dit jaar worden gepre senteerd. Waddinxveen - Burgemeester en wet houders hebben op 31 januari over leg gepleegd met PVF Nederland B.V. (de eigenaar van een gedeelte van het huidige winkelcentrum Passage), William Properties B.V. en MAB pro jectontwikkeling B.V. Zij hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum Passage. De gemeenteraad heeft in de verga dering van 23 februari 1994 besloten dat het huidige hoofdwinkelcentrum de locatie is waar de uitbreiding van het winkelcentrum zal moeten plaatsvinden. Het college van burge meester en wethouders ziet het als zijn taak om dit raadsbesluit uit te voeren. Het afgelopen jaar is veelvuldig van gedachten gewisseld met potentiële projetontwikkelaar(s) en met het Pensioensfonds PVF teneinde te ko men tot ontwikkeling van die locatie. Om de palonontwikkeling niet te blokkeren heeft MAB eerder kenbaar gemaakt bereid te zijn de eerder ge sloten intentieovereenkomst tussen gemeente, G.A.K. (nu PVF) en MAB op te zeggen onder een vergoeding van de gemaakte kosten. Nader over leg tussen PVF, MAB en William Pro perties (eigenaar van de spijsfa- briek) heeft ertoe geleid, dat een sa menwerkingsverband tot stand is gekomen met als doel uitbreiding en vernieuwing van het hoofdwinkel centrum Passage. In het overleg van 31 januari is geble ken dat er thans een goede basis is om op korte termijn te starten met het vervaardigen van een concept ontwikkelingsvoorstel, overigens na dat de gespreksresultaten over en weer zijn geaccordeerd en de stede- bouwkundige en overige randvoor waarden zijn geconcretiseerd. De projectwethouder van deze cen trumlocatie, de heer J.A. Hielema, heeft gisteravond tijdens de vergade ring van de raadscommissie IV nade re informatie verstrekt. Een en ander betekent, dat planvoorstellen van derden voor centrumontwikkeling op lokaties elders in deze gemeente niet door de gemeente in behande ling zullen worden genomen dan wel gecommentarieerd. 50 jaar na dato "Tussen licht en donker" geschreven door Bram Veerman zie pagina 7 Noordwaarts 73 - Telefoon (079) 418596 Stadshart Zoetermeer en Oranjelaan 29 - Telefoon (079) 166759 Zoetermeer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1