Rietstekken geplant in kader Landelijke Waterschapsdag J Uitslag verkiezingen Schieland Uitslag Moederdagpuzzel Feestelijke paal geslagen voor zorgcentrum VEERMAN MAKELAARDIJ en! I 11 n prainiderit tourclub Lyenhuizen College bezoekt Groenswaard en Waddinxveen-West Heren A-jeugd ZVH in finaleronde Activiteiten Artique Evenementen op Hemelvaartsdag I Bm Dauwtrappen in Moerkapelle op Hemelvaartsdag Deskundige dienstverlening bij al uw activiteiten m.b.t. onroerende zaken 17e jaargang nummer 616 24 mei 1995 Drie Zevenhuizenaren en twee Waddinxveners in bestuur ■CORTELAIMP A. Veerman M.F. Scheffers P.P. Eindhoven H •- w I iHHni Zevenhuizen - Op zaterdag 27 mei aniseert de tourclub Zevenhui- «ndepiramiderit over 35,60,100 en Ij) (aiometer. De tocht gaat via Nieu- jgein, Driebergen, Harmeien en ■soöegraven. De start is bij café de IRoerdomp aan de Tweemanspolder lejalleafstanden zijn uitgepijld. Star- lenkan voor de 35 kilometer tussen ■lOOOen 13.00 uur, voor de 60 kilome- llertussen 10.00 en 12.00 uur, voor de |ll kilometer tussen 8.00 en 10.00 Lr en voor de 150 kilometer tussen IjgOOen 9.00 uur. Inlichtingen: 01802- |2i66 (na 18.00 uur). i Waddinxveen - Het college van bur gmeester en wethouders van Wad- 'dinxveen zal op dinsdag 30 mei wijk- I bezoeken afleggen in Groenswaard en Waddinxveen-West. Van 13.00 tot 14.00 uur zal het college huisbezoe kenafleggen en daarna zullen bezoe ken gebracht wordén aan de Bethel- school, het Anne Frankcentrum, de Petteflat en het winkelcentrum Dorp- 1 straat, 's Avonds is er tussen 18.30 en uur inloopspreekuur in het I jünae Frankcentrum, waar het colle- Igegraag wil horen wat er leeft onder I |de bevolking. De vragen die tot op jheden zijn binnengekomen, betref fen vooral verkeerszaken in de wijk. jSchiedam - Afgelopen zaterdag jspeelden de heren A-en C-jeugd van ivolieybalvereniging ZVH in Schie dam in de voorronde van het natio nale jeugdkampioenschap. Bij de C- 'ijeugd kon ZVH niet de finale-ronde halen en was het voor deze jongens 'einde oefening'. Voor de heren-ju nioren liepen de wedstrijden beter, alleen in de eerste wedstrijd tegen WO uit Oud-Beijerland moesten de spelers er hard aan werken. Maar met de setstanden 15-12 én 15-13 werd deze wedstrijd gewonnen. De volgende twee wedstrijden tegen Den Bosch en Den Burgt werden sim pel weg gewonnen met 2-0. De junio ren spelen op zaterdag 10 juni in Utrecht om het kampioenschap van Nederland. Zij hebben zich al ge plaatst bij de eerste acht. Moerkapelle - Van vrijdag 12 tot en met zaterdag 26 mei exposeren leer lingen van Artique de aquarellen die zij het afgelopen cursusjaar hebben gemaakt onder leiding van Arja Tui- tel. De expositie heeft de titel 'De maand mei' gekregen. Op zaterdag 21 mei is het tuinendag bij Artique. van 's ochtends 10.00 tot 's middags 15.00 uur zal Janneke Hertog infor matie geven over tuinontwerp, zaaien en stekken, tuintijdschriften en tuinbeplanting. Om 13,00 uur houdt Janneke een lezing over tuinie ren op kleur. Ook zijn er stekken te hoop van bijzondere vaste planten, eenjarige planten en kuipplanten. hegio-Op donderdag 25 mei (Hemel vaartsdag) worden in de regio onder meer de volgende evenementen ge- 0rganiseerd: de Provinciale Fietsdag met de start bij de Roerdomp in Ze venhuizen, de Azaleaboottochten in Boskoop, de jaarlijkse Autocross in Zevenhuizen, een orgelconcert in de St- Jan in Gouda met organist Jaap Nieuwenhuijse en dauwtrappen in Moerkapelle met de start om 5.30 uur vanaf dorpshuis Op Moer. Zevenhuizen-Moerkapelle - Statenlid H. Lynde Blok heeft afgelopen zaterdag om tien uur 's ochtends het startsein gegeven voor de Landelijke Water schapsdag. Zij plantte samen met dijk graaf ir. J.J. de Graeff rietstekjes aan de oever van de Rotte in Zevenhuizen- Moerkapelle. Deze stekjes zullen uit groeien tot een rietkraag die dient als natuurlijke waterzuiveringsinstallatie. Bovendien onthulde het D'66-statenlid, de voormalige gedeputeerde van Pro vinciale Staten van recreatie, natuur en landschap, het informatiebord dat het recreatieschap heeft geplaatst bij het Koornmolengat. Ter gelegenheid van de Landelijke Wa terschapsdag hebben 25 leerlingen van basisscholen 't Reigerbos en de Een- dragt een lied gezongen over water en de taken van de waterschappen. Zij droegen, net als de dijkgraaf en het statenlid, een sweater van het hoog heemraadschap van Schieland en het Europese Natuurbeschermingsjaar. De Landelijke Waterschapsdag wordt eenmaal in de twee jaar gehouden en had dit jaar als thema 'Het waterschap: ja natuurlijk'. Het hoogheemraadschap Schieland heeft dit thema gebruikt om ook het Europese Natuurbescher mingsjaar bij de dag te betrekken. Tij dens de waterschapsdag waren de ge malen, afvalwaterzuiveringsinstalla ties en de molen die Schieland in be heer heeft geopend voor het publiek. Daarnaast werden er in het Koornmo lengat rondleidingen gegeven. Speciaal ter gelegenheid van deze dag voer de Croosboot elk half uur tussen het Koor nmolengat, de Eendrachtsmolen en gemaal de Kooi. Hiervan maakte veel AAA jNs Dijkgraaf De Graeff plant één van de rietstekjes, gadegeslagen door statenlid H. 1 g Lynde Blok en leerlingen van De Eendragt en t Reigerbos Regio - Dijkgraaf ir. J.J. de Graeff heeft afgelopen donderdag de uitslag be kend gemaakt van de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het hoog heemraadschap van Schieland. Dit be stuur heeft 39 zetels en 24 van deze zetels worden ingenomen door nieuwe bestuursleden. Vijftien bestuursleden keren terug in het nieuwe bestuur, waarin nu zeven vrouwen zitting zullen hebben. Voor het eerst werden voor een aantal bestuurscategorieën verkiezingen ge houden per brief. Schieland heeft in totaal 70.641 verkiezingspakketten ver stuurd, waarvan er 20.035 ingevuld aan Schieland zijn geretourneerd: dat is een gemiddeld 'opkomst'-percentage van 28,5%. Ook een aantal inwoners van Zevenhui zen-Moerkapelle en Waddinxveen heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen. Uit Zevenhuizen zullen de heer A. van der Spek, de heer Th.P.M. Heemskerk en mevrouw A.D.D. Paasse zitting nemen in het bestuur voor respectievelijk de categorieën 'ei genaren van ongebouwde eigendom men', 'glastuinbouw' en 'ingezetenen'. Uit Waddinxveen zijn T. van der Torren en burgemeester C.M. van der Linden gekozen voor de categorieën 'eigena ren ongebouwde eigendommen' en 'in gezetenen'. Het bestuur treedt op 27 juni in functie. r\ -11 Lint Uoi-f xra Waddinxveen - De nieuwe wijk Zuidpias '90 in Waddinxveen krijgt het politie keurmerk 'Veilig wonen'. Dit betekent niet alleen aan de woning voorzienin gen worden getroffen ter voorkoming van inbraak, maar ook dat de woonom geving sociaal veilig ontworpen is. Zo zal er voldoende verlichting zijn op straat en in de achterpaden, geen door lopende achterpaden, geen parkeer plaatsen achter hoog groen en geen fiets- en voetpaden achter hoge strui ken. Maatregelen waardoor sociale controle mogelijk is waardoor de bewo ners zich veilig kunnen voelen. Vorige week hebben het Samenwer kingsverband Zuidpias '90 (woning bouwvereniging Waddinxveen en wo ningbouwvereniging SSW) en de dis trictschef van de politie IJssel en Gou we een overeenkomst getekend waarin de eisen van het politiekeurmerk Veilig Wonen zijn vastgelegd. Deze overeen komt komt voort uit het overleg dat de gemeente Waddinxveen, stedebouw kundigen, Samenwerkingsverband Zuidpias '90 en de politie sinds vorige zomer voeren over dit onderwerp. Het politiekeurmerk, ontworpen door het ministerie van volkshuisvesting, wordt vanaf oktober vorig jaar landelijk toegepast. De gemeente Waddinxveen is de tweede gemeente in Nederland waar het keurmerk is afgegeven. Ook in Boskoop en Moordrecht werkt men aan bouwplannen volgens het keur merk. De moederdagpuzzel die op 10 mei in het Hart van Holland werd gepubli ceerd zorgde weer voor tal van goede inzendingen. De oplossing luidt: Een blijde lach op moederdag. De drie waar debonnen van 25 gulden, beschikbaar gesteld door het Hart van Holland/ drukkerij Elgersma, liggen klaar voor: mevrouw G.T. Strijdhorst uit Zevenhui zen, P.C. Moerland-Dortland uit Hazer- swoude en J. Vermeulen uit Koudekerk aan den Rijn. Moerkapelle - Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is in Moerkapelle het traditionele dauwtrappen. De start is om 5.30 uur bij het dorpshuis "Op Moer". NAAIMACHINESPECIAALZAAK Noordwaarts 73 - Telefoon (079) 418596 Stadshart Zoetermeer en Oranjelaan 29 (wijk 12) Telefoon (079) 166759 - Zoetermeer Beëdigd makelaar en taxateur Gediplomeerd onteigeningsdeskundige Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon 01802 - 1866 Telefax: 01802-3178 Boskoop - Afgelopen donderdag werd op de plaats waar Bejaardentehuis Irene stond de feestelijk paal geslagen voor het nieuwe zorgcen trum Boskoop. De handeling werd verricht door be stuursleden van de Stichting Bejaardente huizen Boskoop: mevrouw D.A.M. van Ooi, de heer A.J. Vuyk en de heer C.C. Roodbol. Naar verwachting zal de bouw van het cen trum eind 1996 afgerond worden. Het centrum krijgt de naam zorgcentrum Gouwestreek lokatie Boskoop en een gedeelte van het gebouw krijgt op nieuw de naam Irene. jr"5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1