Politie wil aantal roofovervallen op restaurants, videotheken, supermarkten en snackbars terugdringen Nieuwe recreatiezaal voor zorg centrum De Zevenster Fietsroute door het Groene Hart in gebruik VEERMAN MAKELAARDIJ Hart van Holland, iede [Vaartocht langs wind- lakkers I Parkeerterrein Rijn land Ziekenhuis uit gebreid Bruggentocht Informatie-avond wegreconstructies Chopinlaan en Beet- hovenlaan VOOR ELKE HYPOTHEEKVORM OF -COMBINATIE Haal onze informatieve hypotheekvideo eens op! KORTELAWP 18e jaargang nummer 618 7 juni 1995 I Boskoop-Op zaterdag 17 juni organi- Lr,tiet IVN Alphen a/d Rijn e.o. een vaartocht per ouderwetse schouw j «langs de windakkers van Boskoop. I Lor enkele natuurgidsen zal wor- j ■den ingegaan op de historie, de be- I dreiging en bescherming van deze li stukjes natuur. De vaartocht is ook j llseschikt voor mensen die slecht ter j J beenzijn. Door beperkte ruimte in de schouwen is opgave vooraf gewenst. I Men hoort dan ook het definitieve 'startpunt. Aanvang 10.00 uur. Deel name is gratis. Informatie en opge ien: Kees v.d. Kooij, 01727-12058 li.g,g. Nico Verwoerd, 01714-12595 ILeiderdorp - Op vrijdag 2 juni vond de officiële ingebruikname plaats I van het nieuwe parkeerterrein van j j het Rijnland Ziekenhuis, locatie St. i Elisabeth. Het parkeerterrein bij het I ziekenhuis is met 130 vakken uitge- breid. De uitbreiding was noodzake lijk omdat het tekort aan parkeer plaatsen regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties rond het zieken- I huis zorgde. Het nieuwe parkeerter rein is gerealiseerd naast de woon- flat van het ziekenhuis. Met deze uit- breiding is een verdere stap gezet in fee! beter bereikbaar maken van de zorg. zowel voor patiënten, bezoe- j kers als medewerkers van het Rijn land Ziekenhuis. Krimpen a/d IJssel - Op zaterdag 10 j juni organiseert Tourclub De Waard- renner haar vierde tourtocht. De jstart en finish van deze Bruggen- I tocht is bij Brasserie De Open Haard, j Elckelyk 1 te Krimpen a/d IJssel. Er kan ingeschreven worden voor de volgende afstanden: 50 km. (start j tussen 9.00-12.00 uur); 125 km. (start tussen 8.00-10.00 uur) en 200 km. j j (start tussen 8.00 en 8.30 uur). De 50 km. route gaat over de Van Brienenoordbrug naar Smitshoek en de Oude Maas-route. De 125 km. gaat verder via de Spijkenisserbrug en volgt de Brielse Maas-route en de duinen van Rockanje en terug door de Heinenoordtunnel. De 200 km. route neemt ook nog de Haringvliet- dam, Brouwersdam, Oosterschelde- kering, Zeelandbrug, Grevelingen- dam en Haringvlietbrug, lnlichtin- gen: 01807-18532 en 01805-3808. Waddinxveen - Op dinsdag 13 juni zal in de toneelzaal van het Anne Frank- centrum aan het Jan van Bijnenpad 1 een informatie-avond plaatsvinden over de wegreconstructies van de Chopinlaan en de Beethovenlaan. Deze informatiebijeenkomst, die om 19 30 uur aanvangt, is voor iedereen toegankelijk. Bind januari 1995 zijn de voorstellen inzake de reconstructie van de I Chopinlaan en de Beethovenlaan in de inspraak geweest. Op deze voor stellen zijn diverse reacties van be woners ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn de reconstructie-voor stellen op enkele belangrijke punten 1 aangepast. Om de bewoners van deze wijzigingen op de hoogte te hengen is gekozen voor het organi seren van een informatie-avond. Met name ten aanzien van de Beetho- j fenlaan zijn de plannen aangepast. Wordt de kas regelmatig geleegd? Is er een bel bij de deur? Groet het perso neel bij binnenkomst? Hoe is het geld transport geregeld? Kortom: is dit be drijf een aantrekkelijke prooi voor roofovervallen? Dat is de vraag die centraal staat bij een nieuwe actie die binnenkort gestart wordt door de poli tie Hollands Midden. Vanaf 14 juni gaan medewerkers van dit politiekorps 1.200 bedrijven in de regio bezoeken, waarbij de bedrijven beoordeeld zullen worden op hun veiligheid. Omdat voor al videotheken, restaurants, super markten en snackbars tegenwoordig veel te maken krijgen met overvallen, richt de actie zich op deze bedrijven. De politie wil het aantal roofovervallen in deze sectoren terugdringen door middel van advisering. Dirk van Buren, coördinator van het Roof Coördinatie Team van de Politie Hollands Midden: "Tij dens een onaangekondigd bezoek door een medewerker van de politie in bur ger wordt het bedrijf bekeken op hon derd verschillende aspecten. Het gaat daarbij om het gedrag van het perso neel, het bedrijfsbeheer en de specifie ke situatie van het bedrijf. Omdat elk bedrijf anders is, zal het advies ook telkens anders zijn. Een supermarkt kun je nu eenmaal niet vergelijken met een videotheek: bij een supermarkt heb je te maken met veel klanten die niet allemaal in de gaten gehouden kunnen worden door het personeel terwijl dat bij een videotheek eenvoudiger is De gegevens van het eerste bezoek worden verwerkt door een computer programma dat speciaal voor dit doel ontworpen is. Hieruit rolt een advies, dat precies toegesneden is op het be zochte bedrijf. De kosten van het ad vies bedragen ƒ50,-. "Het advies houdt rekening met de specifieke situatie van het bedrijf," legt Dirk van Buren uit. "Zo moeten de maatregelen realistisch zijn: als je videocamera's wilt plaatsen in een winkel, moet je bijvoorbeeld bekij ken of de kosten opwegen tegen de voordelen". De advisering kan uit schijnbaar kleine veranderingen be staan zoals: scherm de kassa af zodat de klanten niet kunnen zien hoeveel geld er in kas is. Of: stempel de betaal cheques direct bij ontvangst zodat ze voor de overvallers waardeloos zijn. Vooral winkels worden steeds vaker overvallen. Bovendien wordt advies gegeven over het vervoeren van het geld naar de bank. Na vier maanden brengen de po- litie-medewerkers een tweede bezoek aan de winkels en horeca-gelegenhe- den, waarbij naar dezelfde punten wordt gekeken als de eerste keer. De politie wil met de onderzoeken een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal overvallen. Hollands Midden heeft dit onderwerp aangepakt omdat jaarlijks landelijk 7.000 mensen slachtoffer worden van een overval. Overvallen en straatroven veroorza ken landelijk een schadepost van onge veer 300 miljoen gulden. In 1994 wer den in het gebied van de politie Hol lands Midden 83 overvallen gepleegd. Zevenhuizen - Op dinsdag 13 juni vindt de officiële opening plaats van het nieuwe muUifunchonelecentrum van De Zevenster in Zevenhuizen. De opening word, verricht door de heerJ. Heijkoop, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Van 18.00 uur tot 19.30 uur wordt er open huis gehouden (zie ook pagina 10). af te sluiten bij o.a. de ING Bank, NMS Spaarbank, Postbank, Stad Rotterdam, AMEV, NN, ZA, NOG, Vezeno, Westland/Utrecht rw„octr„ot onn Telefoon 01802 - 1866 Dorpsstraat 200 „,or,„ Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefax 01802 - 3178 Boskoop/Waddinxveen - Op zaterdag 10 juni zal de eerste fietsroute uit het Fietsrouteplan 'Het Groene Hart van Holland' geopend worden. De voorzitter van de provinciale VW Zuid- Holland, J.H. Boone, zal de openingshandeling verrichten voor de fietsroute, die de naam 'Laaglandroute' draagt. Hij zal dan op een honderd jaar oude velocipède klimmen en trachten het eerste gedeelte van de route met goed gevolg af te leggen. De opening vindt plaats in het noor den van het Gouwebos tussen Bos koop en Waddinxveen, bij de par keerplaats op de hoek van het Noor deinde en het Lindenlaantje. Daar zal verder het woord gevoerd worden door vertegenwoordigers van het In tergemeentelijk Samenwerkingsor gaan en het Intergemeentelijk Over legorgaan Rijnstreek. Enthousiaste fietsers zullen die ochtend vertrek ken om de route 'in te rijden'. De Laaglandroute wordt, net als ze ven andere routes, aangeduid met een ANWB-bewijzering die voorzien is van het officiële Groene Hart-logo. Binnen enkele weken volgt bijvoor beeld de Jaagpadroute langs Ter Aar, de Kromme Mijdrecht en de Nieuw- koopse plassen. De routes zullen mi nimaal tien jaar in stand gehouden worden. Verwacht wordt dat onder nemers samen met de VW-kantoren hierop inspelen en arrangementen gaan ontwikkelen om meer toeristen naar het Groene Hart te trekken. Van de Laaglandroute is vanaf 10 juni ook een ANVW/VW-routekaartje te koop voor 3,50. Hierin staan de bij zonderheden beschreven die de fiet sers onderweg aantreffen. Deze rou tekaartjes zullen bij de VW- en ANWB-kantoren in heel Nederland te koop zijn. De Laaglandroute verwijst naar de eerste diep uitgeveende polders, die in het Groene Hart zijn drooggema len en leidt ook langs een boerderij met het laagste polderpeil ter wereld (zes meter beneden Normaal Neder lands Peil). De route voert langs vele molens, gemalen, boerderijen, dor pen en natuurgebieden. De tocht kan in twee lengtes worden gemaakt: 45 kilometer of 35 kilometer. Het doet de dorpen Waddinxveen, Moerkapel- le, Benthuizen, Weipoort, Hazers- woude en Boskoop aan. Inlichtingen: B. Ferwerda (01820- 28011) en F. Marcus (01720-76961). NAAIMACHINESPECIAALZAAK Noordwaarts 73 - Telefoon (079) 418596 Stadshart Zoetermeer en Oranjelaan 29 (wijk 12) Telefoon (079) 166759 - Zoetermeer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1