Standhouders doen toch goede zaken tijdens Plantarium Cursus C.C.V.B. m tnementen- Ider bij Biezen fesloten 'wmuizen- ttursie ennis Hey ^rlands jpioen enbussen! De Eendrachtsruiters vallen in de prijzen STUNT! A Tri ^»ifeon9:lnlichtingen: M- vulploeg medewerk(st)ers bezorgers Door warmte minder bezoekers dan verwacht Boskoop/Hazerswoude - Na af loop van de beurs waren de deel nemers van de internationale vakbeurs voor de boomkwekerij Plantarium '95 zeer tevreden: zij hadden concreet zaken gedaan maar ook veel contacten gelegd. Dat geldt ook voor de buitenland se deelnemers afkomstig uit Bel gië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Plantarium vond van 17 tot en met 20 augustus plaats op het International Trade Centre in Boskoop/Hazerswoude. Door het warme weer kwamen minder bezoekers dan verwacht naar Plantarium'95. Er werden 16.835 bezoekers geregistreerd, die evenwel over de kwaliteit van het gebodene over het algemeen goed te spreken waren. Vorig jaar trok Plantarium nog ruim 21.000 bezoekers. De daling van dit aan tal had vooral betrekking op het particuliere bezoek in het week einde. Bij het vakbezoek was de terugslag verhoudingsgewijs veel minder. Op de eerste twee dagen, toen de beurs alleen geo pend was voor vakbezoekers, was het aantal bezoekers 3% 'ho ger dan vorig jaar. Dit jaar werden 13.751 voor vak bezoekers bestemde relatiekaar- ten ingenomen. In 1994 bedroeg dit aantal 14.716. Het bezoe kersaantal uit het buiten land bleef ongeveer gelijk met vorig jaar. Dit jaar be zochten in totaal 1.705 be langstellenden uit Europa en ver daarbuiten Plantarium. Er werden ook Chinezen en Japanners verwelkomd. De deelnemers waren over het algemeen zeer tevreden over de vernieuwde opzet van de indeling en de vrije looproute die dit keer was gekozen. Veel belangstelling was er ook voor het thema van de beurs: de presentatie van het produkt op het ver kooppunt. Hieraan was een speciaal themapaviljoen ge wijd en tal van deelnemers hadden hierop in hun eigen stand ingespeeld. Heb jij je nieuwe schoolrooster al gehad???? Van maandag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur zijn wij op zoek naar nieuwe Tevens zijn wij op zoek naar 2 nieuwe op donderdag en vrijdag Voor inlichtingen of interesse bij Dhr J. v.d. Berg P. Korperaal Albert HeijrrZevenhuizen Dorpsstraat 129 2761 AL Zevenhuizen 01802-1251 Binnenkort starten wij weer met de Laatste examen eind december Verkeersschool Bremmer Bel vrijblijvend voor inlichtingen 079-312095 Nu APK-GRATIS! Auto van Velde \anwb sende week vinden de volgen- jementen plaats: van 23 tot en ïïaugustus zijn er diverse festi- feainHazerswoude-Dorp, op 24 bins is de laatste toeristische I a ambachtenmarkt in Gouda, {augustus wordt in Gouda een "stival gehouden met diverse i, een snuffel- en infomarkt, justus organiseert het Rode jster gelegenheid van het 125- jtetaan een fietstocht met di- k startposten onder andere in azen, op 26 augustus ver nist Jan Mulder een orgel- t in de Hervormde Kerk in acht, van 25 tot en met 31 isès is de Woerdense vakantie- onder andere een jazz- iden een familieavond met be- baitiesten. Op 26 augustus is er Botte ook nog een waterspekta- li Reewijk. Boord - Hoewel het nog volop nis, storten veel verzamelaars iiwe«r op hun hobby. Op zat'er- Baugustus wordt de eerste ruil- egeorganiseerd in de Open Hof- itsij de Hessepiaats (metrohal- jDebeurs begint om 9.30 uur en er ^verzamelaars van postzegels, rtkaarten, sigarebandjes en takjes. Speciale aandacht fe geschonken aan verzamelin- fe op het gebied van thee, zoals pen zakjes. De beurs is gratis pkelijk voor de leden van de jfalandse Vereniging De Verza- en kost twee gulden voor eden. Inlichtingen: Hans van i We (010-4500192) en Dirk "odman (010-4208660). Mp- ln verband met de uitvoe- R va herstelwerkzaamheden is fttgbijde Biezen-bij woonhuis per fl van maandag 28 augus- Menmet zaterdag 2 september ™«tverkeer afgesloten. Het ver- worden omgeleid. Inlichtin- Pvde neer Seeger, gemeente Bos- «727-19561. flhuizen - Op zaterdagavond 26 «organiseert Natuur- en Vo- ntR°ttavoor de tweede keer vleerrnuizen-excur- J'leiding van een vleermuis- fcuii et een batdetector kun- k^'^'sgeluiden voor mense- |L, n"°°rbaar worden gemaakt. L ir5rsoorten in het werkgebied B aanwezig; de meervleer- w dwergvleermuis, de ruige Cermu>s en de iaatvlieger. Uk nen ze pok nog als silhouet Ifcrt 'e vailende avond. EÏIvan de excursie is om 23.00 fP^eerplaats bij de mo- tffil 'te- parkeerplaats S& i! Reiken via de Molen- ^venh°- vana' hef Noordeinde |tilln !"zen naar de molens van Stil,,, JerSang- De excursie duurt tchtive rVlndt geen doorgang bij "Schal gi' Flet m'litairen-kam 'trskrt;0!? de Vlasakkers in tel tja s Dennis Hey uit Zeven- [Sspevan cn.da Foreldorado BBIS Noenocn Nederlands hccS^fden-ffaeen solo van Kt. f,,,glngdeZevenhuizenaar k^ov«de streep. 18e jaargang nummer 629 23 augustus 1995 Ook de Bloemenveiling Aalsmeer was weer aanwezig op Plantarium met een grote stand. Zoals gebruikelijk werd daar deV.B.A-trofee uitgereikt. Dit jaar ging de trofee naar de Vogelaar Boomkwekerijen uit Numansdorp. ch V.l.n.r.: Marjan van Velen, Nelleke v.d. Wel, Arjan v.d. Bos, Leantine van Dorp, Adrianne van Dorp, Marije v.d. Wel, Annelies Reym. Diana de Regt. Zevenhuizen - Het heeft enige zweet druppeltjes gekost want het was erg warm, maar afgelopen zaterdag tijdens de kringkampioenschappen van Gouda en omstreken zijn de Eendrachtsrui ters weer in de prijzen gevallen. Met de dressuurwedstrijden hebben de leer lingen van Marjan van Velen bijna alle eerste plaatsen in beslag genomen. De wedstrijden speelden zich af aan de Excl. afmeldkosten. Geldt voor alle merken. RUM 25 JAAR Offt [RVARINGI Onderweg 8 Waddmxveen. Telefoon 01828-15155 Tweemanspolder in Zevenhuizen. in de klasse B-dressuur is Leantine van Dorp eerste geworden met 162 punten en een gedeelde eerst plaats met Arjan van den Bos met 168 punten. Arjan werd ook nog tweede in de klasse B- springen. Adrianne van Dorp werd twee keer eerste in de klasse L met respectievelijk 163 en 174 punten. In de klasse Mil heeft Nelleke v.d. Wel twee maal de eerste plaats behaald met 156 en 161 punten. Drie ponyruiters van de ponyclub de Eendrachtsruiters mochten zaterdag een kampioenslint in ontvangst nemen. Het waren Nelleke v.d. Wel in de klasse Mil, Marije v.d. Wel in de klasse Ml en Adrianne van Dorp in de klasse L. On danks het warme weer was het een geslaagde dag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1