Start bouw Posthoornviaduct Sinterklaas in Hazerswou- de-dorp Twee vrouwen centraal op Hoeve Jagtlust Spreken in het openbaar Vogeltentoonstelling De Schuilplaats Bingo-avond Wilde Ganzen 18e jaargang nummer 641 15 november 1995 Weinig positieve kreten Stukje geschiedenis 88 s sssga Waddinxveen - Met het oog op de feestdagen exposeren Andrea Dog- terom en Marleen Kroes in Hoeve Jagtlust. Andrea met keramische vrouwen; en Marleen met droögar- rangementen. ledereen is welkom op zaterdag 18 november van 10.00- 17.00 uur bij Hoeve Jagtlust, Noord- einde 130 in Waddinxveen. Boskoop - De Boskoopse vrouwen raad organiseert opnieuw een cur sus "spreken in het openbaar". Deze cursus staat onder leiding van me vrouw D. Lekkerkerk en behelst tien avonden. De cursus wordt wekelijks op de woensdagavond gehouden in "de Tunnel", Reyerskoop 4a. De cur sus start op 24 januari 1996 van 19.45-22.15 uur. De kosten bedragen 1.75,- per cursist inclusief lesmateri aal. Informatie en opgave (voor 25 november) bij: Marjo de Valk, tele foon 0172-217594. Moerkapelle - Vogelvereniging Tro pica houdt ook dit jaar haar jaarlijkse tentoonstelling. Er zijn circa 195 vo gels in vele kleuren en soorten te zien. De tentoonstelling wordt ge houden aan de Nassaustraat (naast flummer 12) in Moerkapelle in het clubgebouw van Tropica. De ope ningstijden zijn: donderdag 16 no vember van 20.00-22.00 uur; vrijdag 17 november van 13.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-20.00 uur. Op za terdag om 18.30 uur vindt de prijsuit reiking plaats en om 20.00 uur zal de trekking van de grote verloting wor den verricht. Benthuizen-Op 18 november komen Ben van den Akker en Adrie van den Berk naar koffiebar De Schuilplaats 'n Benthuizen. Ben zal door middel van goocheltrucs de aandacht trek ken en Adrie zal het programma mu zikaal omlijsten. Be avond begint om 20.30 uur in De Bron, Dorpsstraat 42 te Benthuizen. Be zaal gaat om 20.00 uur open. Hazerswoude-Dorp - Zaterdag 18 no vember staat in koffiebar de Schutse een Bingo-avond op het programma. Bz zijn vele leuke prijzen te winnen. Het Programma begint om 21.00 uur, vanaf 20.00 uur is iedereen welkom aan de Gemeneweg 1 Bouda - Eén op de twaalf volwassen 1 ederlanders heeft de zorg voor een 2,eke vriendin, dementerende part- ner of gehandicapt kind. Dit wordt °°k wel mantelzorg genoemd. Die "Jrgtaak is vaak loodzwaar. Veel mantelzorgers komen in de proble men door psychische en lichamelij- e overbelasting. Zover hoeft het echter niet te komen. Samen met 0B vliegen de Wilde Ganzen op 16 )en 19november(radio) voorde °Pi"ichting van steunpunten voor ^'•antelzorgers. Bij zo'n steunpunt Unnen mantelzorgers terecht voor Praktische en emotionele steun. In ouda is het streven met een derge- 'I steunpunt van start te gaan in het -~22Ejaar van 1996. Open dag gemeentehuis Hazerswoude-Rijndijk Door Maria Soetens Hazerswoude-Rijndijh Op zater dag 18 november houdt de gemeen te Rijnwoude open huis. Iedereen die geïnteresseerd is kan op deze dag tussen 10.00 en 15.00 uur een kijkje komen nemen in het nieuwe gemeentehuis aan het Frederik van Eedenplein in Hazerswoude- Rijndijk. Op diverse tijdstippen zullen er rondleidingen worden ver zorgd, maar aan de hand van een plattegrond kunnen de bezoekers ook zelf een rondje door het gemeentehuis lopen. Bij diverse bureaus worden acti viteiten georganiseerd om bezoekers te informeren over de produkten van de gemeente. Ook zullen burgemeester en wethouders aanwezig zijn, zodat be zoekers bij hen met vragen terecht kun nen. Op de promenade zullen optre dens verzorgd worden door KNA en TTH en een draai-orgel zal de dag muzi kaal omlijsten. Eind 1993 werden de werkzaamheden gestart voor het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwbouw, dat ge realiseerd zou worden aan de oostzijde van het bestaande gemeentehuis. Gelet op de uitspraken van inwoners van Hazerswoude-Rijndijk en omstreken, stemden maar weinig mensen vóór de uitbreiding van het gemeentehuis. Ve len vonden het krediet (11 miljoen gul den) te hoog. Weer anderen begrepen niet dat de gemeenteraad er mee ac- coord ging om de vijver, die tot het aangezicht van het gemeentehuis be hoorde, te laten dempen. Automobilis ten vonden het maar lastig dat hun doorgangsroute langs het gemeente huis werd geblokkeerd. Hierdoor ont stonden sluiproutes door Hazerswou de-Rijndijk waarbij vooral de Rhynen- burcherlaan het moest ontgelden. Het meest gedupeerd waren de bewo ners van de drie woningen aan het Fre derik van Eedenplein. Hun vrije uitzicht zou belemmerd worden door de bouw van de nieuwe vleugel aan het bestaan de gemeentehuis. De bewoners hadden de afgelopen jaren wel geprobeerd de bouw van de nieuwe oostvleugel, tegen te houden. Toen dat niet mogelijk bleek eisten ze van de gemeente Rijnwoude een schadevergoeding van 75.000 gul den per woning, als vergoeding voor de waardedaling van hun huis en het ver minderde woongenot. Inmiddels heb ben burgemeester en wethouders een voorstel gedaan om per woning een schadevergoeding uit te keren van iets meer dan een halve ton. Deze vergoe ding zal grotendeels betaald moeten worden uit de post onvoorzien. Het gemeentehuis van Hazerswoude was een gebouw van ongeveer 200 jaar oud. Dit oude gebouw lag aan de Rijn dijk, de plaats waar nu het hoofdkan toor van de Rabobank staat. Het ge bouw is tot 1882 in gebruik geweest als openbare school. De afdeling financiën was gehuisvest in een houten directie keet in de tuin van de conciërge, terwijl de dienst van gemeentewerken was ondergebracht in een gedeelte van een woonhuis te Hazerswoude-Dorp. De vergaderingen van de gemeenteraad Door Maria Soetens Hazerswoude-Rijndijk - Sinds zaterdagmiddag 11 november rijdt al het verkeer dat van Hazerswoude-Rijndijk rich ting Hazerswoude-Dorp wil over de aansluitarmen van de nieuwe Rijksweg 11. Rijkswaterstaat heeft hierdoor de ruimte om op de eigenlijke kruising van de twee wegen een viaduct te bouwen. Na stemming in de gemeenteraad heeft dit viaduct de naam 'Posthoorngekregen. De omleiding over de aansluitar men zal tot eind 1998 duren. Dan moet het mogelijk zijn om over de nieuwe Rijksweg 11 van Leiden naar Alphen aan den Rijn te rijden. en de huwelijksvoltrekkingen vonden plaats in het Oude Raadhuis te Hazers woude-Dorp. Onder burgemeester A. Smit werd op 29 januari 1960 een opdracht verleend aan het architectenbureau Maaskant, van Dommelen, Kroos en Ir. Senf uit Rotterdam. Het raadsbesluit tot onder handse aanbesteding 450.000,-) werd door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland niet goedgekeurd, omdat openbare aanbesteding werd gewenst. Om geen tijd te verliezen werd op 27 april 1961 een openbare aanbesteding gehouden, waarbij werd ingeschreven door 24 aannemers. Het werk werd ge gund aan de laagste inschrijver, de fir ma Gesman en Zoetemeijer uit Alphen aan den Rijn, voor een bedrag van 463.120,-. Dit bedrag was exclusief de grondaankoop, bestrating, elektra en stoffering. Bij de bouw van het gemeen tehuis zijn toen twee kunstwerken aan gebracht van de heer Nicolaas Wijn berg uit Amsterdam. Het betonreliëf aan de voorzijde van het balkon (een geschenk van de burgerij van Hazers woude) en de decoratieve wandversie ring in de raadzaal. Het gebouw werd in juni 1963 zonder enig officieel vertoon in gebruik genomen. Ongeveer twintig jaar later in 1982 werd besloten het gemeentehuis te verbouwen en er een nieuwe vleugel aan te bouwen waarin de openbare bi bliotheek gehuisvest kon worden. De kosten voor dit project bedroegen drie miljoen gulden. Bij de aanbesteding werden de bouwwerkzaamheden ge gund aan de firma Noorlander bv uit Leiderdorp. De nieuwe vleugel was door hetzelfde architectenbureau ont worpen als het hoofdgebouw. In augus tus 1983 werd de nieuwe vleugel in gebruik genomen. vervolg zie pagina 15. Zaterdag 18 novem ber komt Sinterklaas met vele Zwarte Pieten naar Hazerswoude dorp. Om 14.00 uur komt hij met zijn boot aan bij de B.W.kade. Na een rondrit door het dorp zal er in het Dorpshuis een kinder voorstelling zijn. De toneelvereniging Ontwikkeling en Vreugd speelt hier dan om 15.00 uur een sinterklaas-toneel stukje. Kaarten hiervoor kunnen vrij dag tussen 15.30 en 17.00 uur aan de zaal tegen betaling van 2.50 worden afgehaald. De achteringang is tevens toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1