De feestdagen door met Hart van Holland Volgende week de Kerstpuzzel in Hart van Hol Relschaatsshow Poppen- en berenbeurs Kerstconcerten Zoeter- meers Mannenkoor Kerstbingo in De Boog Boutrit Motie naar tweede kamer in Den Haag Moerkapelle - Rolschaatsvereniging Rolling'90 uit Moerkapelle viert het eerste lustrum met het geven van een rolsehaatsshow op zaterdag 16 december in dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 in Moerkapelle. De show; begint om 19.00 uur en de zaal is open vanaf 18.45 uur. Het sprookje "Het meisje met de zwavel stokjes" zal worden opgevoerd door alle 41 leden van de vereniging in de leeftijd van 4 tot 16-jaar. Zoetermeer - Zondag 17 december wordt in het "Best Western" Hotel in Zoetermeer (wijk 13) een poppen- en berenbeurs gehouden. Uit het hele land zullen poppen- en berenmaak sters en verzamelaars naar Zoeter meer komen om hun mooiste exem plaren te showen. Er zuilen volop kraampjes zijn voor de <'oe-het-zelvers, maar ook stands met kleding voor de pop of beer. Voor de zieke pop of beer is er de hele dag een poppendokter/beren- arts aanwezig. De beurs is geopend van 10.30-16.30 uur )e toegang bedraagt ƒ6,50 voor volwassenen; 65plussers en houders van studentenkaart of cjp betalen ƒ4,50. Kinderen tot en met 16 jaar mogen voor ƒ1,50 naar binnen. Jjjibrmeer- Op maandag 18 decem ber geeft het Zoetermeer s mannen koor samen met De Hots' .Iter Musi- kanten een kerstconcert in Oosten rijkse stijl met aan de vleugel Jacque- n der Zee. Het concert vindt plaats in het Stadstheater in Zoeter meer. Op woensdag 20 december geeft het Zoetermeers Mannenkoor een con cert in de Nicolaas Kerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer samen met het jongerenkoor Praise. Kaarten voor beide concerten zijn verkrijgbaar bij De Zilverberk in Ze venhuizen, telefoon 0180-631463. De toegang in het stadstheater be draagt ƒ15,-; in de Nicolaaskerk 17,50. Waddinxveen- Op vrijdag 15 decem ber is er een kerstbingo in de Boog. de C. Huygenslaan 2 in Waddinx- veen. Zoals altijd zijn er weer mooie Prijzen te: winnen. Aanvang is om 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Nieuwerkerk aan den IJssel- Op woensdag 20 december organiseert AM.C. The Skymasters de Boutrit, die wordt verreden op basis van een routebeschrijving. Voor de A- en B- klasse geldt het NRR/TRRreglement, voor de gezetligheidsklasse geldt een aangepast reglement. De rit is ongeveer 30 km lang en duurt circa 1 ''2 uur. Inschrijven tussen 19.45 en '0-30 uur in "Cartoons", Kerklaan 13- te Nieuwerkerk a/d IJssel. infor matie: telefoon: 0180-320361. Gemaal Eendragtspolder met pensioen Door Gerard Verheiien Zevenhuizen-Het gemaal van de Eendragtspolder aan de Rottekade in Zevenhuizen zal na 70 jaar dienst worden vervangen dooreen nieuw. Met de komst van deze onbemande en vol automatische installatie, die volgend jaar in bedrijf moet zijn, zal de pompcapaciteit worden opgevoerd tot bijna het dubbele van het huidige pompvermogen. Afgelopen maandag werd door burgemeester L.M. Schoots de eerste paal voor het nieuwe gebouw geslagen. Door de toenemende verstedelij king en het grootschaliger wor den van de glas- en tuinbouw komt het regenwater als gevolg van die verharding van het grondoppervlak versneld in de sloot. Behalve dat het huidige gemaal sterk verouderd is, is ook de capaciteit van 85 m' per minuut te gering geworden in verhouding tot de hoeveelheid aangeboden water. Met name vorig jaar was de zaak in die zin kritisch dat er kleine stukken wei land onderliepen. Dit soort problemen zullen na de ingebruikneming van de nieuwe installatie volgens deskundi gen tot het verleden behoren. Het pol derwater zal dan met een pompcapaci teit van 135 m3 per minuut worden uit gespuwd in de Rotte, vanwaar het via project; NIEUWBOUW GEMAAL DE EENDRAGTSPOLDER HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND hodÉÉjawswner. W-e&mu 8. HERTOG POtDERBEIViAlINGÊN TH. .679! WiH 3 29 tauwbeoeteiflmg en aöwes: arebitekfen 8NA 0EKKE8 - VAN SUN PARTNERS TU toro 331 90 03 een toevoerkanaal naar Rotterdam- Oostplein wordt afgevoerd. Door het boezemgemaal "U.G. Schilthuis" wordt het richting Boeregat gestuwd om ver volgens via de Nieuwe Maas in de Noordzee te worden geloosd. Met genoegen gaf burgemeester Schoots van Zevenhuizen-Moerkapel- le dan ook gevolg aan de uitnodiging van het Hoogheemraadschap van Schieland om de eerste paal voor het nieuwe gemaal van de Eendragtspol der te slaan. Een polder die ongeveer 1100 hectare groot is en bovendien zeer laag gelegen. Het laagste punt be vindt zich ongeveer 6,50 meter bene den NAP. Volgens de heerSchoots is de zorg voor een goede bemaling derhal ve zeer belangrijk voor dit gebied. Bo- vendien is het ge maal van de Een dragtspolder het belangrijkste in Nederland, om dat zijn gemeen te, gelegen tus sen Den Haag. Rotterdam en Utrecht, de eco nomisch pomp van ons land is, de as waar alles om draait. Waar dijkgraaf De Graeff geksche rend op reageer de met de op merking dat hij blij was dat 'zijn' nieuwe installatie in het centrum van het heelal werd gebouwd. Ook haalde de heer De Graeff nog een stukje geschie denis op. "Het is moeilijk voorstelbaar dat zo'n 500 jaar geleden werd uitgezien op een woest en ledig landschap, hoofdzakelijk bedekt met bos en veenmoeras- sen. Toch is ook hier de mens verschenen, wiens aanwezigheid zich aan vankelijk beperkte tot het steken van turf. Het ontstaan van grote wa terplassen was daarvan het gevolg. Een octrooi van 21 januari 1752 aan Schout. Ambachtsbe waarders en Gezwore nen van Zevenhuizen stelde diezelfde mens in staat om de ruim 1000 hectare grote polder droog te malen, wat in 1753 werd voltooid", in die tijd vond de bemaling nog plaats met behulp van molens. Burgemeester L M. Schoots staat de eerste paal voor het nieuwe gemaal van de Eendragtspolder. Door de technische vooruitgang werd in 1926 op initiatief van het toenmalige waterschap het huidige gemaal van de Eendragtspolder in gebruik genomen. Een gemaal dat nu bijna een mensenle ven lang onafgebroken zijn werk heeft gedaan en de helft daarvan werd be diend door de heer Straathof. Het toe val wil dat met de komst van de onbe mande 'waterruimer' zowel het oude gemaal als zijn 'oude maatje' tegelijker tijd met pensioen gaan. Overigens zal het oude gemaal niet lang van zijn pensioen kunnen genieten. Zodra het nieuwe gemaal zijn werk gaat doen, zal de huidige worden ontman teld. Ook de boeren van Rijnwoude zijn 't zat Door Maria Soetens Hazerswoude-Rijndijk - Een delegatie van boeren en tuinders bood afgelopen donderdag avond voor aanvang van de raadsvergadering burgemeester Boelen een petitie aan omdat zij 'ernstig vrezen voor de toekomst van hun bedrijven en gezinnen als het aangekondigde mestbeleid van de regering in den Haag werkelijkheid wordt'. Woordvoerder Kerkvliet vroeg de gemeen teraad van Rijnwoude hen te steunen in hun streven als boeren en tuinders het hoofd boven water te houden en te blijven werken voor een beter milieu. "Wij willen een beleid waar wel draagvlak voor is: Een mest- en ammoniakbe leid dat agrarische ondernemers stimuleert om door te werken aan duurzame land- en tuinbouw, een aanpak die weer ruimte biedt voor bedrijfsont wikkeling, een snelle invoering van de mineralen- boekhouding met op de praktijk afgestemde haal bare verliesnormen, erkenning van het landbouw kundige feit dat mest noodzakelijk is voor behoud van bodemvruchtbaarheid, geen algehele inkrim ping van de veestapel en alleen ammoniakregels daar waar nodig en gebaseerd op de uitstoot per bedrijf. "Dit probleem speelt geen rol in de plaatselijke politiek, maar moet op landelijk niveau besproken worden." Met deze woorden reageerde mevrouw Voorenkamp op de actie van de boeren. De heer van Bostelen van het CDA wilde wel aan dacht vragen in Den Haag en stelde voor om met zijn allen in de raad achter de boeren en tuinders te gaan staan. Na een monoloog van de fractievoor zitters van de politieke partijen sprak burgemees ter Boelen over twee mogelijkheden "Of iedere partij gebruikt afzonderlijk zijn invloed naar Den Haag toe of we sturen namens de gemeenteraad van Rijnwoude een brief naar de tweede kamer. Na schorsing van de vergadering werd uiteindelijk vanuit D'66 een motie opgesteld die door vier fracties behalve de WD werd ondertekend, waarin een oproep wordt gedaan aan de regering en par lement 'om een mestbeleid te creëren dat breder wordt gedragen door de agrariërs en een juist evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van de agrarische wereld en het milieu.' Wethou der Voorenkamp bleef bij haar mening dat zij het te simpel vond om met een motie bij de tweede kamer aan te komen. Zij vond dat andere kanalen het draagvlak moeten creren. Zevenhuizen - Volgende week staat het Hart van Holland helemaal in het teken van de kerstdagen en de viering van Oud en Nieuw. Kerstwensen van bedrijven, een kerstpuzzel met leuke prijzen, kerst-recepten en nog veel meer treft de lezer aan in de laatste krant van het jaar 1995. Hart van Holland verschijn niet op 27 december, dus ook alles over oliebollen en vuurwerk is te lezen in de Kerstkrant van 20 december. De eerste krant in het nieuwe jaar verschijnt op donderdag 4 januari 1996. H ,y A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1995 | | pagina 1