Filmhuis Gouda Concactoch- tend Stichting Pijn-Hoop Let's dance into the 70's Voorleesmid- dag Uitkeringsbedrag per inwoner wordt minder Youp van 't Hek gaat Zevenhuizen-Moerkapelle voorbij enst iede VEERMAN in 1996 Gemeente Zevenhuizen gt Moerkapelle Nieuwjaarsreceptie Stichting Pijn-Hoop: stichting voor-en door mensen met chronische pijn. Zevenhuizen-Moerkapelle Consequenties inwoners VOOR ELKE HYPOTHEEKVORM OF -COMBINATIE 18e jaargang nummer 647 4 januari 1996 In filmhuis Gouda is te zien op: don derdag 4 en vrijdag 5 januari: "Una Giornata Particulare". Deze klassie ke film van de regisseur Ettore Scola wordt vertoond in het kader van 100 jaar Cinema". Het verhaal van de huisvrouw, die tijdens het bewind van Mussolini een zeer speciale dag meemaakt, is één van de hoogtepun ten van de filmgeschiedenis. In de hoofdrollen Sofia Loren en Marcello Mastroianni. Op zaterdag 6 tot en met dinsdag 9 anuari: "Les Roseaux Sauvages". De film speelt in 1962 in een dorp in het zuidwesten van Frankrijk. Centraal staan vier jongeren in hun laatste schooljaar en hun onderlinge ver houdingen. Het is een film uit de serie "Tous les gar^ons et les filles de leur age" waarin negen regisseurs over hun jeugd vertellen. Regie: André Téchiné. Aanvang van de voorstel ling 20.30 uur. Filmhuis Gouda, Let- hmaestraat 45. De Stichting Pijn-Hoop houdt op S woensdag 17 januari een contact- i ochtend. Deze bijeenkomst is be- doeld om mensen met chronische j oijn met elkaar kennis te laten ma- een. Aandacht en begrip, leren om gaan en leren leven met chronische pijn staan centraal. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw "De Ves te" Ridder van Catsweg 300 te Gouda. Belangstellenden zijn van harte wel kom vanaf 9.30 uur. Voor verdere informatie kan men contact opne men met regiomedewerkers van de Stichting Pijn-Hoop te weten me- vrouw Corrie Oosterom telefoon j 0182-619725 of mevrouw Rian Jor- I daan telefoon 0182-619895. Reeuwijk- Op zaterdag 27 januari vindt in Partycentrum Amicitia in Reeuwijk-Dorp een Seventies Drive- In plaats. Het is een avond, bedoeld voor oudere jongeren, die uit hun dak kunnen gaan op muziek uit hun tijd, van onder andere The Tramps, Donna Summer, Gloria Gayner, Dann Hartman, The Bee Gees, Abba, Crea- i n110?. Clearwater, enz. Kaarten a 10.- zijn vanaf 20.00 uur te koop aan de kassa van Amicitia en vanaf 20.30 uur kan er gedanst worden. Informa tie 0182-396671 of 0182-394931. Boskoop- Op woensdag 10 januari is de eerste voorleesmiddag van het nieuwe jaar in de bibliotheek Bos koop. Het voorlezen begint om 14.30 uur en duurt één uur. Kinderen van 4 tot 8 jaar zijn van harte welkom aan de Babstraat 7 in Boskoop. Nieuwe Financiële-verhoudingswet heeft consequenties huizen-Moerkapelle Door Gerard Verheiien Zevenhuizen-Ongeveer éénderde dee! van het geld dat de gemeente Zevenhui zen-Moerkapelle jaarlijks te besteden heeft, komt van de rijksoverheid En dan met name uit het Gemeentefonds. Het door het Rijk ten behoeve van dit fonds afgezonderde totaalbedrag wordt binnen afzienbare tijd anders over de diverse gemeenten verdeeld. Een wetsontwerp in die richting werd recentelijk aan de Tweede Kamer aangeboden. De wettelijke basis van het Gemeen tefonds is de Financiële-verhou dingswet. Deze wet geeft regels over de geldstroom (de financiële verhou ding) van het Rijk naar de gemeenten en valt onder de verantwoordelijk heid van de ministers en staatssecre tarissen van Financiën en Binnen landse Zaken. Reden voor de herver deling van de gelden uit het Gemeen tefonds is om meer flexibel geld toe te kunnen delen aan gemeenten met objectiveerbare hoge kosten en met een objectiveerbare geringe inkom stencapaciteit. Kortom om de ont wikkelingen in gemeenten goed te kunnen volgen, om een financiële aanpassing (weliswaar ten koste van andere gemeenten) mogelijk te ma ken als zich binnen een gemeente wijzigingen in het takenpakket voor doen of als zich binnen een gemeente belangrijke veranderingen in de ge hele kostenstructuur voltrekken. Het nieuwe verdeelstelsel is dus meer ko- stengeorinteerd dan het huidige, waarbij nog steeds wordt uitgegaan van een bepaald bedrag per inwoner. Alleen het bedrag pér inwoner wordt anders berekend dan tot nu toe het geval is. In het nieuwe verdelingssys teem wordt rekening gehouden met de OZB-capaciteit of wel de hoogte van de Onroerend Zaken Belasting van de gemeente. De OZB is de be langrijkste van de gemeentelijke be lastingen en dus een niet te verwaar lozen bron van inkomsten. Hoe gro ter de waarde van het onroerend goed in een gemeente hoe groter de mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven. Deze belastingcapaci teit wordt dan echter wel in minde ring gebracht op de (algemene) uit kering uit het Gemeentefonds, waar bij het Rijk als maatstaf een normbe drag van f 9,- per f. 3000,- economi sche waarde hanteert. Zit een ge meente boven dat bedrag dan is dat winst, zit een gemeente beneden die norm dan betekent dat in wezen ver lies. Wil een gemeente derhalve uit komen op een redelijk voorzienin genniveau dan zal ze minimaal moe ten uitgaan van het door het Rijk opgelegde landelijke normbedrag van die f 9,- per f 3000,- economische waarde. Verder wordt ook gekeken naar de rol die een gemeente in de omgeving vervult (bijvoorbeeld een centrumfunctie met allerlei culturele faciliteiten) en de sociale structuur van die gemeente (bijvoorbeeld veel bijstandsgerechtigden of niet). Een en ander gaat dan ten koste van ge meenten met lage kosten en een gro te inkomstencapaciteit. Op deze wij ze wordt een aanzienlijke herverde ling gerealiseerd, die getypeerd kan worden als: "van rijk naar arm" en gedeeltelijk ook "van rand naar stad". In het algemeen zal dit beteke nen dat hoe groter een gemeente is hoe meer geld die uit het Gemeente fonds naar zich toegeschoven krijgt. De herverdeling van die gelden is voorzien per 1 januari 1997 met een overgangsperiode of wel een gewen ningsperiode van drie jaar. Want er zijn veel gemeenten die een aanzien lijk kleiner bedrag uit het Gemeente fonds zullen gaan ontvangen dan ze kregen op basis van het huidige ver delingssysteem. Een bekend voor beeld is Valkenburg (ZH). Deze ge meente valt terug van f 638,- naar f 328,- per inwoner. Een vermindering van maar liefst zo n 50%. Volgens de verantwoordelijke bewindslieden geschiedt de herverdeling budget tair neutraal. Dat wil zeggen dat het totale bedrag dat uit het Gemeente fonds per jaar iri de richting vloeit van de 636 gemeenten, die ons land rijk is, geen wijziging ondergaat. De totale omvang van de financiële mid delen die van het Rijk naar de ge meenten gaan, blijft dus hetzelfde. Het gaat hier om zo'n 16 a 17 miljard gulden per jaar. Ten opzichte van het oude systeem wordt alleen maar een andere verdeelsleutel toegepast. Ook de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle, met om zich heen ste den cxj. culturele centra als Rotter dam, Den Haag en Gouda moet gaan schuiven 'van rijk naar arm" en/of van rand naar stad In concreto betekent dit een terugval van f 795 - per jaar per inwoner naar een bedrag van f 650,- per jaar per inwoner en wel met ingang van 1 januari 1997. Een verlaging dus tussen de 15% en 20% die weliswaar in driejaar tijd gereali seerd zal gaan worden. Van 1 januari 1997 tot 1 januari 2000 houdt dit dus een een vermindering van f 48,- per jaar per inwoner in ten opzichte van wat de gemeente thans uit het Ge meentefonds ontvangt. Voor wat be treft de andere gemeenten, waarin dit blad wordt verspreid, geldt de volgende verlaging per inwoner: Benthuizen en Hazerswoude (ge- meente Rijnwoude) van f 775,- naar f 717,-; Bleiswijk van f 706,- naar f578 -• Boskoop van f 778,- naar f 777 - en Waddinxveen van f 711,- naar 669 - Burgemeester en Wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle hebben bij de aanbieding van de begroting 1995 reeds kenbaar gemaakt hoe zij denken deze vermindering op te van gen. Gedacht wordt aan een zodanige verhoging van de rioolrechten en af valstoffenheffing dat deze tarieven kostendekkend worden. Lees verder op pagina 9 Door Gerard Verheiien Het gemeentebestuur van Zevenhuizen-Moerkapelle nodigt de inwo- I °r8en nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari 1996 van 18.00 I uur 'n Zorgcentrum "De Zevenster", Leliestraat 3 te Zevenhuizen. Burgemeester L.M. Schoots zal tijdens de receptie een korte nieuwjaarstoespraak houden. De ontmoeting wordt in samenwerking georganiseerd met de Midden- I standsvereniging Zevenhuizen, de Winkeliersvereniging Moerkapelle j en de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle Wij hopen velen van U te ontmoeten' Zevenhuizen-De inwoners van Zeven huizen en Moerkapelle kwamen op 31 december bedrogen uit. Velen hadden hun TV ingesteld op Nederland 3 voor de Oudejaarsconference van Youp van t Hek. Anderen hadden afgestemd op de Oudejaarsloterijshow van RTL-4 voor hun miljoenenprijs. Allen werden echter danig teleurgesteld. Het enige dat zij te zien kregen was een scherm vol met sneeuw. Dit incident staat ove rigens niet op zichzelf. Herhaaldelijk valt het beeld in deze regio weg en wel op de meest vreemde tijden. Laatst nog vlak voor een wedstrijd van het Neder lands elftal en dan nu op oudejaars avond, waar men zich zoveel van had voorgesteld. De storingsdienst van NV Laserna bleek constant in gesprek. Een teken dat heel Zevenhuizen en omge ving kennelijk aan de bel trok. Opgeno men werd er echter niet. En toen dan eindelijk even na 11 uur het beeld weer even plotseling terug kwam als het ver dwenen was, kon men dan toch nog een klein gedeelte van de beide program ma s meemaken. Van Youp mochten de provincialen wel één keer in hun leven in Amsterdam komen voor een dagje uit naar de Bijenkorf, maar moesten voor het donker weer "opgerot" zijn. Zelf ging hij met zijn crew in Helmond nog wat drinken om 2 uur 's nachts, waar hij door negen plaatselijken ofwel autochtonen werd herkend als Sjakie van Flodder. Ja en daar moesten Zeven huizen en Moerkapelle het dan tijdens de jaarwisseling zo'n beetje mee doen. Toen op 2 januari bij NV Casema na- vraag werd gedaan over de oorzaak van de storing meldde een vrouwenstem: Al onze medewerkers zijn in gesprek. U wordt zo spoedig mogelijk gehol pen Na 5 minuten was er contact en weer 3 minuten later kon de afdeling Voorlichting melden dat de exacte oor zaak nog niet bekend was en dat men er niet gelukkig mee was. De schuld lag bij CityCom uitCapellea/d IJssel, waar het signaal vandaan schijnt te komen. En ergens in Nieuwerkerk zou het signaal onderbroken zijn. waardoor een deel van Niewerkerk zelf en alles wat daar achter zit (Zevenhuizen en Moerkapel le) van beeld verstoken bleef. Wat de oorzaak ook moge zijn een feit is dat duizenden mensen hierdoor ergerlijk gefrustreerd zo niet gestresst raakten. Hopelijk zal 1996 wat dit betreft een beter jaar worden dan 1995. af te sluiten bij o.a. de ING Bank, NMS Spaarbank, Postbank, Stad Rotterdam, AMEV, NN, ZA, NOG, Vezeno, Westland/Utrecht Haal onze informatieve hypotheekvideo eens op! Dorpsstraat 200 T Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon 01802 - 1866 Telefax,.Q1802 - 34 78

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1