Wintervoedering VEERMAN MAKELAARDIJ Hart van Holland, iedere week in 26.0 M brievenbussen Tarzan/Jazztar uit Moerkapelle jubileert Dieren in nood. Zij rekenen op uw hulp Bedrijfsvolleybal Zevenhuizen Bingo in de Boog Candle-light avond in De Koornmolen Grimeren en fotografie Jeugddienst Dierenbescherming, afdeling Boskoop Aan- en verkoop onroerende zaken Taxaties Hypotheken Onteigeningszaken Verhuur 18e jaargang nummer 651 31 januari 1996 Een paar tips f 1 Zevenhuizen - Het bedrijfsvolleybal- toernooi Zevenhuizen zal plaatsvin den op donderdagavond 25 april en zaterdagavond 18 mei in dorpshuis Swanla. Alle bedrijven met een vesti ging in de deelgemeenten' Zevenhui zen. Oud Verlaat en Oud Zevenhui zen (Groeneweg en Wollefoppen- weg) kunnen deelnemen met maxi maal vier teams. De organisatie van het toernooi stelt dat gezelligheid voorop dient te staan. Inschrijffor mulieren zijn verkrijgbaar bij M.C. Zijderhand, De Grutto 10 in Zeven- huizen, telefoon (0180) 632550. Teams die willen oefenen kunnen contact opnemen met dorpshuis Swanla. Waddinxveen-Vrijdag 2 februari is er voor het eerst dit jaar op de eerste vrijdag van de maand bingo in buurt centrum de Boog'. C. Huygensiaan 2 in Waddinxveen. Er zijn mooie prij zen te winnen. De aanvang is 20.300 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De volgende bingo is op 16 februari. Zevenhuizen- Zaterdag 3 februari or ganiseren de medewerkers van zwembad De Koornmolen in Zeven huizen de sfeervolle zwemavond met kaarslicht. Deze al bijna traditie geworden avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur, zodat ouders met kinderen naar het zwembad kun nen komen. In 1995 werd deze avond betiteld als "piekavond" en dit jaar wordt daar geen verandering in gebracht. Op deze avond zijn tienbadenkaarten en abonnementen niet geldig. Voor in formatie: 0180-631860 Gouda- ln februari starten bij creatief centrum de Werkschuit, Bloemen- daalseweg 48 in Gouda twee korte cursussen waarvoor men zich nog kan inschrijven: Grimeren: 10 lessen op woensdag avond door Wim Groen (beginners gevorderden). Make-up, karakteris tieke accenten in een gezicht vergro ten, verminderen of verleggen, ou der of jonger maken, etc. Fotografie: "Beeldverhaal reporta ge", 12 lessen op de maandagavond door Casper Cammeraat. Begonnen wordt met de verschillende soorten beeldverhaat: documentaire, repor tage, fotocollages, sequenties etc. en licht, standpunt, perspectief, com positie. Daarna wordt een thema uit gewerkt, in kleur, zwart/wit of dia's. Informatie: de Werkschuit 's mor gens 0182-510717 (voor fotografie ook docent 0182-513254). Zevenhuizen - Op zondagavond 4 fe bruari zal er een jeugddienst worden gehouden in de Hervormde kerk van Zevenhuizen. Het thema van dienst, die om 19.00 uur begint, luidt: "Vriendschap". Dominee van Beek uit Zevenhuizen zal spreken over dit thema. Muzikale medewerking wordt verleend door "Regenboog" uit Bergschenhoek en organist Ike Zintel. Een gouden man, een gouden speld Door Gerard Verheiien Moerkapelle-De uitvoering ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van gymnastiekvereni ging Tarzan/Jazztar jongstleden zaterdag in dorpshuis Op Moer in Moerkapelle was een groot succes. Het publiek in de vrijwel geheel uitverkochte Grote Zaal genoot van begin tot eind. De uitvoering had als thema "Droomwereld". In totaal wer den door de leden zo'n 20 sub thema's opgevoerd. Door de grote va riatie en het tempo waarin de oefenin gen werden uitgevoerd, kregen de toe schouwers geen moment de tijd zich te vervelen. De "acteurs" konden na af loop dan ook een welverdiend applaus in ontvangst nemen. Onder de aanwezigen was ook Frans Muyzers, voorzitter van de regio Gou da, tevens voorzitter van Pro Patria uit Zoetermeer. Muyzers was niet alleen voor de jubileumuitvoering gekomen, hij had ook een gouden speld van ver dienste bij zich voor de in Moerkapelle De allerkleinsten voeren met hun moeders de vogeljesdans op. Arie Uittenbroek krijgt de gouden spel van verdienste door Theo van Mil opgespeld. len verdiende, zette hij getrouw op een boekje en schafte daarmee op gezette tijden materialen voor zijn vereniging aan. Toen hij zaterdagavond van Thea van Mil in bed de gouden speld kreeg opgespeld, had hij voor haar ook nog een aangename verrassing in petto. Zijn spaarbankboekje droeg hij offici eel aan de huidige voorzitster over. Met trots toonde hij haar hoeveel duizend jes hij in de loop van de tijd voor Tar zan/Jazztar bijeen had gespaard. Een gouden man, die terecht een gouden speld heeft verdiend. en omstreken bekende Arie Uitten broek. Door ziekte moest Arie helaas verstek laten gaan. Het aandenken werd hem door voorzitster Thea van Mil 's avonds thuis alsnog uitgereikt. Arie Uittenbroek, een man zoals je er vandaag de dag nog maar weinig tegen komt. Een man die praktisch zijn hele leven met Tarzan/Jazztar op een con structieve manier bezig is geweest. Hij was actief op vrijwel alle fronten. Van bestuurslid en voorzitter tot (gediplo meerd) trainer en krantenophaler toe. Het geld dat hij met het kranten inzame- Boskoop- Door de aanhoudende stren ge vorst komen steeds meer watervo gels in de problemen, vooral reigers, meerkoeten en waterhoentjes hebben het zwaar te verduren. Het zoeken naar het schaarse voedsel en de intense kou vergen veel energie. De in de zomer op gebouwde vetrest is nu snel verbruikt en veel vogels kunnen ternauwernood nog vliegen. Het zoeken naar open wa ter en voedsel kost voornamelijk meer koeten het leven. Op de provinciale weg van Alphen naar Gouda worden ze bij tientallen doodgereden. Deze weg is voor de verzwakte dieren een groot obstakel. Sommige mensen zijn met het lot van deze diertjes begaan en probe ren ze, soms met gevaar voor eigen leven, te ontwijken. Anderen rijden er klakkeloos overheen, zonder zich er iets van aan te trekken of het dier ge wond blijft liggen. Dierenbescherming en Dierenambulance hebben hun han den vol aan het ophalen en verzorgen van deze gewonde dieren. Om aan deze voor mens en dier gevaar lijke situatie een eind te maken heeft de Dierenbescherming afdeling Boskoop aan de politie van Gouda, Waddinxveen en Alphen verzocht wat meer aandacht aan dit probleem te schenken. Aan Pro vinciale Staten werd gevraagd het ver keer opmerkzaam te maken op de over stekende vogels. De Dierenbescherming vond hier een open oor voor het probleem en op 29 januari werden waarschuwingsborden geplaatst. Om te voorkomen dat vogels verre tochten voor hun voedsel moeten ma ken voert de Dierenbescherming vol op. Geprobeerd wordt de vogels zover mogelijk bij verkeersintensieve wegen vandaan te houden. De Boskoopse be volking wordt gevraagd hierbij te hel pen door niet direct aan de straat te voeren. Door het krappe budget kan de afdeling Boskoop niet zoveel doen als er gedaan zou moeten worden. Giften in de vorm van graan, vet, vis en brood zijn daarom van harte welkom. Ook voor het voeren en zoeken van ver zwakte dieren is nog hulp nodig. Help de vogels de winter door en bel: tele foonnummer 0172-211810. neem verzwakte vogels nooit mee naar huis om ze tegen de kou te beschermen, maar breng ze naar het asiel. Brood voor watervogels eerst in slaolie dopen of met (oud) frituurvet vermengen. Geef geen voedsel waarin zout is ver werkt. Reigers kunnen het beste met reepjes vet (zonder zout!) of visafval gevoerd worden. Voor meer informatie over de win tervoedering: 0172-211810 of 0172- 216249. Dorpsstraat 200 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefoon0180 -631866 Telefax: 0180 - 633178

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1