kapster Inbraak garagebedrijf in Waddinxveen Snelkraak sportzaak in Boskoop VEERMAN MAKELAARDIJ Keukens half geld Gewijzigde aanvangstijd Bassie en Adriaan in Boskoop Bingo-avond Anne Frank Centrum Oliebollen-verkoop O.S.S. Be Fit "Schoonheid" bij Plattelandsvrouwen ooijaarstentoonstelling Galerie Blijvers m M Met spoed gevraagd: m/v (079) 341 25 27 (079) 331 20 68/ (079) 361 60 29 58797 rarelef0niSChe afspraak: 0172" 27 meitentoonstelling duurt tot 18e jaargang nummer 657 13 maart 1996 VOOR ELKE HYPOTHEEKVORM OF -COMBINATIE ING Bank, NMS Spaarbank, Postbank, Stad Rotterdam, AMEV, NN, ZA, NOG, Vezeno, Westland/Utrecht Haal onze informatieve hypotheekvideo eens op! Klant is koning Casema volop in beweging Bel snel voor een afspraak! Dames- en herenkapsalon Dorpsstraat 56, Benthuizen b.g.g. na 1 8.00 uur Boskoop - De Bassieen Adriaan Lach- spektakelshow komt naar Boskoop op zaterdag 30 maart in de Florida Beurshal. De aanvangstijd is gewij zigd en is nu om 13.30 uur. In overleg met deGymnastiekvereni- ging Boskoop heeft Bassie Produk- ties B.V. besloten de voorstelling niet om 14.00 uur maar om 13.30 uur te laten beginnen, omdat de gymnas tiekvereniging op dezelfde dag een jubiieumuitvoering heeft. De men sen die als allereerste kaarten heb ben gekocht dienen er dus rekening mee te houden dat de aanvangstijd gewijzigd is! Waddinxveen- Op maandag 18 maart is er een bingo-avond in het Anne Frank-centrum. Er zijn veel prijzen te winnen. De zaai gaat open om 19.30 uur. De bingo begint om 20.00 uur.De kosten voor 7 rondes inclusief kopje koffie bedraagt f3,75. De avond is bestemd voor iedereen van 55 jaar of I ouder. Zevenhuizen - Op maandag 18 maart zalO.S.S. Be Fit uit Zevenhuizc i de i jaarlijkse traditionele oliebollenver koop houden. De oliebollen zullen met behulp van vele vrijwilligers in de gemeente Zevenhuizen, huis aan huis worden verkocht. Evenals voor gaande jaren zullen de oliebollen op professionele wijze worden ge maakt. De kosten voor een zak van 7 oliebollen bedraagt f5,-. De op brengst is bestemd voor gymnastiek vereniging O.S.S. en O.S.S. Be Fit. Moerkapeile - De afdeling Moerka- pelle van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen houdt op woensdag 20 maart haar maandelijk se bijeenkomst in dorpshuis Op Moer. De aanvang is 20.00 uur. Het onderwerp is: Schoonheidsspe cialisme. Mevrouw van der Male zal een demonstratie geven van elec- hisch epileren en vertelt wat fibro- men zijn en wat daar aan te doen is. Ook vertelt zij over couperose. Hazerswoude-Dorp - Galerie Blijvers Presenteert met de voorjaarsten toonstelling 1996 werk van twee kun stenaars die zich beide hebben toe- ge egd °P het maken van schilderijen n zeefdrukken. Deze expositie be- 'c 't de schilderijen van Maarten ,U er uit Nieuwkoop en de zeef- ru en van Jan van Zonneveld uit P en aan ^en pjjjj pe 0penjng j ™t plaats op zondag 17 maart om wn n j0sitie is te bezichtigen op zorH-S '!8' donderdag, vrijdag en dao 'an ()0-17.00uur,opzater- 2;nan 11 00-15.00 uur of op andere Casema neemt nog geen beslissing over Sportnet Op maandag 11 maart om ongeveer 23.15 uur werd door een getuige ont dekt dat zich vermoedelijk een onbe voegde bevond in één van de ruimtes van een garagebedrijf aan de Oranje laan. Toevallig was de bedrijfsleiding in één van de andere gebouwen aanwezig, zodat er snel opgetreden kon worden. De dader ontkwam en vluchtte via de Juliana van Stolberglaan richting par keerplaats achter de Passage alwaar hij uit het zicht verdween. Klaargezette autoradio's werden achtergelaten. De dader is via een raam binnen gekomen, waarna het geactiveerde alarm werd uitgeschakeld. De dader was een blanke man van 25 tot 30 jaar oud, een stevig postuur, opge schoren stekelig blond haar. Hij was gekleed in een blauw trainingspak. Om ongeveer 23.00 uur op maandag avond 11 maart werd bij een sportzaak aan de Bootstraat een grote steen door een etalageruit gegooid. De daders gin gen door de opening naar binnen en haalden het geld uit de kassa. Ook ver zamelden zij sportkleding. De eigenaar was met nog iemand op dat moment boven de zaak en werd gealar meerd door het lawaai van de kapotte ruit. Zij waren snel beneden en hebben nog een poging gedaan één van de da ders aan te houden, hetgeen mislukte. De daders vluchtten door de kapotte ruit naar buiten met achterlating van de verzamelde kleding. De daders wa ren twee Marokkaanse mannen van ongeveer 25 jaar. Eén had een bol onbe haard gezicht en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij was gekleed in een donker leren jack. De politie zoekt getuigen. Door Gerard Verheiien af te sluiten bij o.a. de Dorpsstraat 200 Telefoon 0180 - 631866 Postbus 2 2760 AA ZEVENHUIZEN Telefax 0180 - 633178 GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nü koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan bevolen adviesprijs! Kom nu snel écht geld verdienen en vraag naar de snelle beslissers- korting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ont werp voor de beste prijs! GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 Tijdens een vorige maand in op dracht van Casema gehouden re presentatief kijkersonderzoek kregen de kabelabonnees een drietal vragen voorgelegd. Ten eerste de vraag: "Kijkt u veel naar sport en dan met name naar voetbal. Vraag twee luidde: "Bent u bereid om voor een sportzender zoals de KNVB zich die voorstelt f 2,- per maand extra te beta len?". En ten derde de vraag: "Stel dat het sportnet in het pluspakket zit, bent u dan bereid om f 10,- extra per maand te betalen om de sportzender via dat pluspakket te kunnen ontvangen. Wat vraag 1 betreft: 73% van de mannen en 53% van de vrouwen toonden een rede lijk tot grote interesse voor de voetbal sport. Echter zo'n 70% was niet bereid om daar f 2,- per maand extra voor te betalen. Eén op de tien geïnterviewden bleek f 10,- per maand over te hebben voor de sportzender via het pluspak ket. Bij de echte voetballiefhebber lag dit percentage iets hoger (17%). Aangezien Casema het belang van de klant voorop stelt, wil de grootste ka belexploitant van Nederland met de uitkomst van dat onderzoek ook iets doen. Casema wil een formule zien te vinden, waarin de abonnee zich wel kan vinden. Casema is vooralsnog de me- Rijswijk - Casema heeft nog geen beslissing genomen om deel te nemen in het consortium van de KNVB tot de exploitatie van een Sportnet. Daarmee volgt Casema het voorlopige standpunt van de VECAI, het overkoepelend orgaan waar de kabelexploitant onderdeel van uitmaakt. Bij regiomanager Michel Meijboom is nog niet bekend wanneer het pluspakket in Zevenhuizen-Moerkapelle geïntroduceerd gaat worden. Het pluspakket zoals dat in september vorig jaar onder andere op de Haagse en Utrechtse kabel is geïntroduceerd, blijkt een groot succes. Reeds meer dan 11.000 abonnees maken van dit veelzij dige aanbod gebruik. Wanneer Zeven huizen-Moerkapelle het pluspakket kan tegemoet zien is bij Casema nog niet bekend. Daarnaast staan ook tele fonie via de kabel, elektronisch winke len en digitale televisie voor de deur. In 1998 houdt de monopolie-positie van PTT-Telecom op te bestaan. Dat bete kent dat de telefoonabonnee keuze krijgt uit meerdere aanbieders. Een van die aanbieders zal Casema zijn. Casema is dan ook al geruime tijd bezig met onderzoek naar telefonie via het kabel net om in 1998 een goed alternatief te zijn voor PTT-Telecom. Verder werkt Casema samen met Siemens aan de ontwikkeling van een "elektronisch winkelcentrum", waar de kabelabon nee op aangesloten kan worden. Via de TV komt men in het "winkelcentrum" terecht, waar via een menu een brede keus uit allerlei winkels gemaakt kan worden. Met de afstandsbediening kan vervolgens informatie over de verschil lende artikelen worden opgevraagd en kunnen boodschappen worden be steld. Ook doet Casema uitgebreid on derzoek naar de mogelijkheden om in 1997 digitale televisie op de kabel te krijgen. Met digitale televisie is het mogelijk om via één televisiekanaal meerdere programma's door te geven. Waarmee dus een aanzienlijke vergro ting van de kanaalcapaciteit wordt ver kregen. Binnenkort zullen wat dit be treft in Voorburg proeven genomen worden. In samenwerking met Woning bedrijf Den Haag en Thuiszorg Den Haag is een proefproject gestart met alarmeringsdiensten via de kabel, zoals inbraakalarm, brandalarm en sociale alarmering. Uniek is dat via de kabel direct gecommuniceerd kan worden met de alarmcentrale. Door al deze ont wikkelingen is Casema uit zijn jasje ge groeid. Het Casema regiokantoor aan de Broek molenweg 14 in Rijswijk verhuist per 1 april aanstaande daarom naar de Die penhorstlaan 5 in Rijswijk. Het nieuwe telefoonnummer voor klantenservice wordt 070-3951097 en dat voor storin gen 070-3995208. ning toegedaan dat er een soort Studio Sport moet blijven bestaan. Dat de be langrijkste voetbalsamenvattingen en de wedstrijden van het Nederlands elf tal voor een ieder te zien moeten zijn. Daarnaast zou het mogelijk kunnen zijn dat voetbaltoppers via het pluspakket worden aangeboden. Dan betalen uit sluitend belangstellenden voor de zen der en de minder geïnteresseerde kij kers niet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1