Keukens Beheersstichting "Woonpartners Midden Holland" een feit Rare Gevallen Coenecoopcollege neemt afscheid van de heer Binkhuijsen WUKINS Öranjeconcert Gala Anne Frank-koor Pas op voorde buren! Klaveijassen bij Zang en Kleur C.C. Rider live in de Tunnnel Gordel van Smaragd 5 Apparaten Gratis 18e jaargang nummer 663 24 april 1996 In het bijzijn van zijn vrouw, kinde ren en kleinkinderen werd hij in de docentenkamer van het Coene- coopcollege getrakteerd op een waar feestprogramma. De heer Uphof memoreerde in zijn toespraak de beginjaren van de school, toen nog Prof. Kohnstamm- school voor openbaar ULO geheten. Samen met de heer Egbers, ongeveer 60 leerlingen en de gymzaal van de Theo Thijssenschool werd de grond slag gelegd voor de latere school en waar pionierswerk verricht. Later, in 1968, werd de heer Binkhuij- sen officieel benoemd tot adjunct directeur en telde de school op dat moment ongeveer 300 leerlingen. De school heeft ook steeds een belang rijke regionale rol gespeeld. Terwijl de muziekgroep 'The Jams' de feestvreugde verhoogde, werd de heer Binkhuijsen in de gelegenheid Ook de kleinkinderen van het echtpaar Binckhuijsen waren van de partij bij de afscheidsreceptie. gesteld hernieuwd kennis te maken met 'de eerste lichting' leerlingen uit jet leerjaar 1962-1963. Van de toen malige klas is zeker 90% op de recep tie aanwezig geweest. Deze klas heeft de heer Binkhuijsen nog eenmaal in de gelegenheid gesteld de eerste be ginselen van de Wiskunde bij te bren gen. Compleet met bord, krijt en li niaal heeft hij deze afscheidsles gege ven. Door de inbreng van zijn familie, het Coenecoopcollege en alle bezoekers van zijn receptie, kan de heer Binck huijsen terug kijken op een waardig afscheid. Als afscheidscadeau mocht de heer Binkhuijsen een bijdrage ont vangen voor een nieuwe camera, iets wat hij zeker nodig zal hebben bij de reizen die hij van plan is te maken. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans Verkerk een oven, kookplaat, afzuigkap, voedselrestvermaler en koel kast gratis! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - Op donderdag 18 april werd in dorpshuis Swanla in Zeven huizen de oprichtingsakte van de beheersstichting "Woonpartners Midden Holland" getekend. Met deze ondertekening hebben de woningbouwcor poraties "Waddinxveen" uit Waddinxveen, "Stichting Samenwerkende Woningbouwcorporaties (SSW) eveneens uit Waddinxveen en "Beter Wonen" uit Zevenhuizen hun uitvoerende werkzaamheden in handen gegeven van een stichting voor Bouwen en Beheren. Dit facilitaire bedrijf is geves tigd in een nieuwe lokatie en wel op de Mercuriusweg 24 in Waddinxveen. Het behartigt voortaan alle uitvoerende werk zaamheden die voorheen door iede re corporatie afzonderlijk werden gedaan (administratie van de ver huur en het technisch onderhoud). Het nieuwe servicebedrijf kent vier afdelingen. De eerste is de afdeling "Woondiensten". De tweede is de af deling "Service", waarin het dagelijks onderhoud van de woningen is on dergebracht. De derde afdeling is de afdeling "Projecten" met als taak het planmatig onderhoud en renovatie. De vierde afdeling is de bedrijfseco nomische afdeling. De beheersstich ting telt in totaal 30 medewerkers. Het toezicht op de reilen en zeilen van de nieuwe beheersstichting be rust ook bij een stichting en wel een stichting waarin naast een onafhan kelijk voorzitter (vacant) van elke corporatie twee afgevaardigden zit ting hebben. Namens de woning bouwvereniging "Waddinxveen" zijn dat de heren Van der Vlist en Hart man, namens de SSW de heren Van den Dool en Van der Berg en namens "Beter Wonen" de heren Staal en Van Holst. De oprichting van de beheers stichting is een feit. MAAK NU BOVENDIEN KANS OP EEN VAN DE 200 REIZEN NAAR HET GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 Zevenhuizen - Toneelgroep Tante Sjaan uit Oud Verlaat voert tweemaal het toneelstuk "Rare Gevallen" van George Batson op. Het is een klucht in drie bedrijven, geregisseerd door Pouw Hofman. Het verhaal gaat over de vreemde ontwikkelingen rond de voorbereidingen van het huwelijk van de dochter des huizes, die in de veronderstelling leeft de ware gevon den te hebben. Het stuk wordt gespeeld op zaterdag 27 april vanaf 20.00 uur in De Vierkap in Oud Verlaat en op zaterdag 11 mei vanaf 20.00 uur in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. Iedereen is van harte welkom. Voor inlichtingen: 0180- 632562 of 010-4553547. Benthuizen - Ook dit jaar zal er weer een Oranjeconcert worden gegeven in de Nederlands Hervormde kerk van Benthuizen. Marielle Lievaart, Kees de Bruin en Leon van Veen heb ben een keur aan vaderlandse liede ren uitgezocht. De toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden ge houden om de kosten te drukken. Het concert begint om 16.00 uur. Ie dereen is van harte welkom. Waddinxveen- Op vrijdag 26 april or ganiseert de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk een gala-avond ter gelegenheid van het 25-jarig be- staan van het "Anne Frankkoor". Op deze avond zal het koor optreden in de nieuwe out-fit, die aangeschaft kon worden dankzij een gift van de "Bedrijvensportdag Waddinxveen", aangevuld door het Anjerfonds. De galavoorstelling, van 19.30-21.00 uur, vindt plaats in de toneelzaal van het Anne Frankcentrum. Boskoop)- De Katholieke Vrouwen vereniging houdt op 26 april haar i jaarlijkse toneelavond in de Rozen- burchi. De toneelgroep van de Ka tholieke Vrouwenvereniging brengt het vrolijke stuk "Pas op voor de buren!" in drie bedrijven op de plan ken. Na afloop is er een gezellig sa menzijn met muziek, verzorgd door Willem Goedhart, ledereen is van j harte welkom. De entree bedraagt 7.50, leden gratis. Zaal open om 19.30 en de aanvang is om 20.00 uur. Zevenhuizen- Vrijdagavond 19 april is de laatste kaartavond van het win terseizoen bij vogelvereniging Zang en Kleur. De prijsuitreiking van de competitie zal op deze avond plaats vinden voor de loterij begint. De aan vang is om 20.00 uur. I Op 10 mei start de zomercompetitie j in het clubgebouw aan de Onderweg. Boskoop)- Op zaterdag 27 april treed j de C.C. Rider, een 6-mans band die al I weer zeven jaar bestaat en begon als dolling Stones cover band. Be live presentatie van C.C. Rider is 'mergiek en enthousiast met stevig snaarwerk en heftige ritmesectie, melodieuze piano- en orgelpartijen, beurend mondharmoniawerk en gepassioneerde zang. Het repertoire oestaat uit een mix van eigen werk en overs van o.a. de Rolling Stones en »he Doors. zaal is open om 22.00 uur en de entree bedraagt 10.-. Benthuizen - Op 29 april om 20.00 uur 's e openingsbijeenkomst van de meuwe tentoonstelling "De Gordel "«n Smaragd" in De Bron. 1 vrouw M. de Heer-Waardenburg I dan le's vertellen over Toradja- elebes) waar ze zestien jaar haar man. dominee de Heer, woonde en werkte. ':'p koninginnedag is de tentoonstel- te Bezichtigen van 14.00-21.00 I ur aarna tot eind augustus, elke [zaterdag van 13.30-17.00 uur. Poor Karin van Langeraad Waddinxveen Afgelopen vrijdag middag 19 april is de heer R. Bink huijsen in het zonnetje gezet. Ter gelegenheid van zijn afscheid als adjunct-directeur van de voorma lige Prof. Kohnstammschool voor mavo, werden herinneringen opge haald, anekdotes uitgewisseld en vooral lovend gesproken over de heer Binkhuijsen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1