iHn^^ m Passagebesluit bij RTW-radio op 24 mei Keukens half geld t van Holland: iedere week in 26.0 ÏÏT brievenbussen O De stand van zaken 2' PINKSTERDAG GEOPEND Vijftien jaar Jeugdfilatelie Boskoop Haarzuilentour Tour club Zevenhuizen '80 Boskoopse Avondvierdaagse Bijeenkomst KBO Wijziging dienstregeling streekvervoer Het plan De bezwaren Huidige stand van zaken 'M f# Boskoop-Op zaterdag 1 juni viert de jeugdafdeling van de postzegelvere niging Boskoop haar 15-jarig bestaan met een Ruil- en Doedag in het AOC- Groen College aan de Zijde 105 in Boskoop. Deze Ruil- en Doedag die om 10.00 uur wordt geopend door drs K. van Kempen, voorzitter van Jeugd Filate lie Nederland, duurt tot 16.00 uur. Zowel kinderen als ouders zijn wel kom op deze dag waarop er van alles te doen is. zoals: ruilen, een quiz, bingo, memorie, postzegels kopen voor een dubbeltje enzovoort. Zevenhuizén - Tourclub Zevenhui zen 80 organiseert op zaterdag 25 mei de Haarzuiientocht. De te rijden afstanden zijn: 35,60,100 of 150 kilo meter. De starttijden zijn: voor de 35 kilometer van 10.00-13.00 uur, voor de 60 kilometer van 10.00-12.00 uur, voor de 100 kilometer 8.00-10.00 uur en voor de 150 kilometertocht, die voert door de Krimpenerwaard naar [Utrecht, Driebergen, Zeist, Harme ien, Bodegraven en dan terug naar Zevenhuizen, van 8.00-9.00 uur. De startplaats is bij café De Roer- domp aan de Tweemanspolder 12 in Zevenhuizen. Boskoop - Op maandag 3 juni gaat voor de 17e keer de Boskoopse Avondvierdaagse van start. Op don derdag 6 juni zal traditiegetrouw vanaf de Parklaan, onder begeleiding van drie muziekcorpsen, de intocht over de Zijde gemaakt worden. De start is elke avond vanaf 19.00 uur op het Gouweplein. De voorverkoop van de kaarten be gint op 25 mei bij de dorpskernwin keliers. De prijs is ƒ6,50 per persoon. Voor groepen en verenigingen zijn groepskaarten verkrijgbaar. Voor meer informatie kan men bellen: 10172-214230. V Boskoop - De K.B.O. Boskoop organi seert een bijeenkomst op maandag 3 juni om 14.00 uur in de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan. Mevrouw N. Brooshooft van "De Vierstroom" komt een toelichting geven over de veranderingen in de zorg sektor en de mogelijkheden. Iedereen is van harte welkom. Dp 2 juni start in de regio de nieuwe dienstregeling van ZWN openbaar vervoer. Zevenhuizen-Moerkapeile: ^ijdging vertrektijden lijnen 171, a en 176. Waddinxveen: de wijk •U'dplas krijgt een directe verbin- ln8 met Gouda. Boskoop: verbete- "ng verstap lijn 177 en 165 richting O" ermeer. Zie ook de advertentie e|ders in dit blad. Wijzigingen dienstregeling zie pagina 2 Structuurplan De Nieuwe Passage Door Karin van Laneeraad Waddinxveen-Al heel erg lang wordt er in Waddinxveen gespro ken over uitbreiding of vernieu wing van een winkelcentrum. Waar, met wie, wie gaat wat betalen? Dit lijken allemaal vragen te zijn die al jaren een goede besluitvorming in de weg staan en in ieder geval heeft dit geresulteerd in een afwachtende houding van het publiek. De belangrijkste partijen in dit geheel zijn de gemeente, Zorgcen trum Souburgh, de winkeliers, de ondernemersvereniging en de omwonenden. We zetten de feiten op een rijtje: De Passage in de huidige vorm bestaat sinds 1973. Dat is zo ongeveer ook het moment geweest dat er voor het eerst gesproken werd over het creëren van een centrum voor Wad dinxveen. Door de ligging van Waddinx veen is er namelijk een grote spreiding van winkeliers zodat er geen sprake is van een echt centrum. Dit resulteert erin dat iedereen die gewoon wil 'win kelen' dit gaat doen in de omliggende gemeenten. Afvloeiing van koopkracht dus. Binnen de gemeente kwam de discussie op gang over de locatie van een nieuw centrum, danwel het renoveren en uit breiden van een bestaande locatie ten einde ook in Waddinxveen de mogelijk heid te bieden 'naar het centrum te gaan'. In februari 1994 wordt in de gemeente raad de knoop met betrekking tot de locatie doorgehakt. Er zijn op dat mo ment twee mogelijkheden. Een geheel nieuw centrum op de 'Be Fair locatie' of uitbreiding van de Passage. Er wordt gekozen voor de Passage, met als be langrijke argumenten dat daar al vele voorzieningen aanwezig zijn. Er is im mers een station in de buurt, een post kantoor en een kerk. Bovendien, zo wordt gesteld, Waddinxveen moet een hart krijgen en dat ligt tussen de Hef- brug en de Dorpstraat. Na deze keuze van de gemeenteraad is er onderzoek gedaan naar de mogelijk heden en projectontwikkelaars ge zocht die deze opdracht konden en wil den realiseren. Dit heeft geresulteerd in de opdracht van de gemeente Wad dinxveen in februari 1995 aan William Properties en de MAB om te komen tot een structuurplan binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Vol gens afspraak is het structuurplan een half jaar later gereed en wordt door de projectontwikkelaars gepresenteerd. Op basis van het structuurplan wordt de Passage uitgebreid met circa 9500 vierkante meter winkel- en horecavoor- zieningen. Samen met het nieuwe ge deelte ontstaat er dan een Passage van ;v,v Het aanzicht van de Passage vanaf de oostkant sinds 1973. ongeveer 15.000 vierkante meter. Een uitbreiding van dergelijke omvang heeft natuurlijk heel wat consequen ties. Al in een heel vroeg stadium is geconstateerd dat er voldaan moet worden aan een aantal zeer belangrijke randvoorwaarden. Kernwoorden zijn hierin 'een goed verkeerscirculatie plan', 'voldoende parkeergelegenheid' en 'aantrekkelijk houden van omge ving'. Dit is dan ook het moment dat er bezwaren geuit worden door omwo nenden en door Zorgcentrum Sou burgh. Het is met name het terrein van Sou burgh dat letterlijk de grenzen moet verleggen ten gunste van het winkel centrum. Tevens is er bij Souburgh sinds 1994 een plan in ontwikkeling dat er voor moet zorgen dat hier uitbrei ding komt in de capaciteit van de zorg instelling. Kortom er moet een nieuw woon-zorgcomplex komen. Omwonenden zijn Ln de eerste instantie gealarmeerd door berichten over de toename van verkeer. Tevens rijzen er vragen over de finan ciële haalbaarheid van het plan. De PCW verzoekt om een 'second opinion'. Het onderzoek van een onafhankelijk bureau moet duidelijkheid verschaffen omtrent de financiële haalbaarheid, de risico's en de werkelijke uitbreiding. Dit zijn vooralsnog voldoende redenen voor de gemeente om het uiteindelijke besluit uit te stellen.- ln de ontwikkeling vanaf januari tot heden wordt het volgende bereikt. Overleg met Zorgcentrum Souburgh resulteert erin dat er overeenstemming wordt bereikt over de grenzen van het zorgterrein. Er blijven echter nog wel drie harde eisen overeind met betrek king tot de ruimte voor de bejaarden, het uitzicht op het winkelcentrum en de verkeersintensiteit moet acceptabel blijven. De omwonenden komen met kritiek op de gemeente op de eerste plaats over de gebrekkige informatie-voorziening. Er komen vragen over het werkelijke aantal vierkante meters dat gebruikt zal worden voor het winkelcentrum. Uit rapporten maken zij op dat het niet zal blijven bij de 15.000 m2, maar dat de totale oppervlakte zal oplopen tot 16.600. Tevens spreken zij hun be zorgdheid uit over het woongenot van de ouderen, de zorg voor andere Wad- dinxveense buurtwinkels, het parkeren in de buurt en de verkeerstoename met de daarbij behorende overlast. Gelijk tijdig constateren zij dat er veel van de huidige groenvoorziening zal moeten wijken voor de nieuwbouw. Er zijn ook nog andere partijen. De win keliers en de ondernemersvereniging bijvoorbeeld. Alle partijen lijken het in ieder geval eens met het feit dat er een nieuw winkelcentrum moet komen. De inmiddels opgelopen achterstanden in renovatie rechtvaardigen de eis dat er eindelijk actie ondernomen moet wor den. De zorg van alle partijen is ook een Waddinxveen -RTW-radio, de loka le omroep van Waddinxveen zal vrijdagavond 24 mei tijdens het Po litiek Café aandacht besteden aan het Passabesluit dat in de raads vergadering van 22 mei genomen zal worden. Het RTW-programma Politiek Café, van 21.00-22.00 uur live van uit de studio, zal helemaal in het teken staan van het fel bediscussi eerde Passageplan. De verantwoordelijke wethouder, de betrokken raadsfracties en ove rige partijen, zoals winkeliers en om wonenden, zullen het besluit toelich ten en hun reactie geven. Ook wordt aandacht besteed aan het vervolgtraject. Wat gaat er op korte termijn gebeuren? Wat zijn de conse quenties en wanneer heeft Waddinx veen eindelijk een eigentijds winkel centrum? ledereen kan een steentje bijdragen aan deze live-uitzending door tijdens het programma telefonisch te reageren en vragen te stellen. Het telefoonnum mer is: 0182-610379. RTW-radio is in de ether te ontvangen via FM 105.8 en de kabelfrequentie is FM 93.1 MHz. goed verkeerscirculatieplan. Daar zul len eerst goede oplossingen voor moe ten komen. Projectwethouder Hielema benadrukt dan ook dat het hier gaat om een structuurplan. Er zijn nog voldoen de mogelijkheden over om inspraak te hebben of te krijgen in het uiteindelijke resultaat. Vanuit de politieke partijen lijkt de druk om een fors aantal vierkante meters (ongeveer 3000) van het plan af te halen groot. Hierdoor zouden een aantal be zwaren al weggenomen worden, zoals bijvoorbeeld parkeergelegenheid. Hier ligt uiteraard een spanningsveld. De kosten voor herziening van de infra structuur blijven bijvoorbeeld gelijk. Een vermindering van vierkante me ters betekent op termijn minder op brengst. Vanavond, 22 mei, valt de beslissing binnen de raad. Passage ja of Passage nee. GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nü koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan bevolen adviesprijs! Kom nu - snel écht geld verdienen en vraag naar de snelle beslissers- korting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ont werp voor de beste prijs! Boven dien maakt u kans op één van de 200 reizen naar het EK '96. GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1