Zevende Nationale Straat- speeldag op 5 juni Onbehoorlijk bestuurlijk gedrag art van Holland: iedere week in 26. brievenbussen Verspreiding Hart van Holland Derde mid-zomeravond slotdrive Zomerkaarten The Mighty Jackals in De Tunnel Rob Favier 'n Ontmoetingskerk mm «i Zevenhui zen - Met i ngang van woens dag 5 juni zal de verspreiding van het Hart van Holland verzorgd worden door V.S.P. Netwerk. Wij hopen hier mee alle regelmatig voorkomende klachten in Waddinxveen, Boskoop en Benthuizen verholpen te hebben. Wij vertrouwen erop dat V.S.P. Net werk de krant op woensdag bij de mensen bezorgt. Klachten kan men doorgeven aan Drukkerij Elgersma, de uitgever van Hart van Holland, telefoon 0180-632289 (Leon Ver schoor of Patty Paling). Hazerswoude-Dorp - De bridgeclub Rijnwoude organiseert dit jaar we derom een bridge-drive: de Mid-Zo- meravond-SIotdrive. Het evenement vindt plaats in "Het Dorpshuis" in Hazerswoude-Dorp op 21 juni. Aan vang 20.00 uur, zaai open vanaf 19.30 uur. Men dient zich in te schrijven voor 15 juni bij: Ans van Nierop, Rid der van Montfoortlaan 10, telefoon 0172-589624 of Ruth Peeters, Zuideg- ge 13, telefoon 0172-588480. Het in- schrijfgeld bedraagt f10,- per paar, op de avond zelf te betalen. Zevenhuizen- Vrijdag 14 juni is de derde zomer-kaartavond bij vogel vereniging Zang en Kleur. Men kan klaverjassen en jokeren. In de pauze is er weer de bekende verloting. Het clubgebouw bevindt zich nabij de stoplichten aan de Zuidplasweg. i-oskoop- Op zaterdag 15 juni treedt de band Michty Jackals in de Tunnel op. jn de zesjarige bestaan van de Utrechtse groep The Mighty Jackals 't er een stijlophoping plaatsge vonden. De band heeft in haar eeu wdurende speurtocht naar niet Pretentieuze pop achtereenvolgens country, folk, reggae en ska invloe den in haar muziek verwerkt, en passend etiket voor het geluid van deze band is haast niet te vinden, wiet verschijnen van de CD 'Oomp je ?ijn viool en accordeon aan de nd toegevoegd om er bij de vele ive optredens een waar feest van te kunnen maken. Zaal open 22.00 uur: de entree bedraagt 10.-. Waddinxveen-Op zondagochtend 16 uni om 9.30 uur komt theoloog/zan- j>er en liedjesschrijver Rob Favier dir Waddinxveen om een kerk- iens (e verzorgen in de Ontmoe- ugskerk aan de Groensvoorde. Het erna van de dienst is: "Geslaagd of hl h Zoa's ve'en al eerder ontdekt fjn, doet hij dat op zijn geheel Jen nianler; een mengeling van pre- m8 en liedjes die zeer herkenbaar en waarbij het humoristische Peet niet zelden een rol speelt. hm,Jdekstijl i$ niet goed te om- t<:<r' }'en: van P°P tot luisterliedjes Ut aret °f ergens er tussenin. r' en is van harte welkom. tegen boom Zevenhuizen-Moerkapelle- Op woensdag, 5 juni omstreeks 19.55 uur vond op de Bredeweg een verkeersongeval plaats. Het ongeval ont stond, doordat de chauffeur van een autobus, rijdend inde richting van Moerkapelle, een hartinfarct kreeg. Hierdoor raakte de bus met de rechtervoorzijde een in de rechterberm staande boom en kwam tot stilstand, met zware schade aan de voorzijde. De hulpverlening kwam snel op gang en de chauffeur van de bus werd door politiemensen en getuigen gereanimeerd en vervolgens per ambulance, in zorgwekkende toestand, vervoerd naar het Groene Hartziekenhuis, lokatie Bleuland te Gouda. Korte tijd later over leed de chauffeur in dit ziekenhuis. Het slachtoffer is een 50-jarige inwoner van Alphen aan den Rijn. De Bredeweg is gedurende de takelwerkzaamheden die tot 23.30 uur vergden, afgesloten geweest voor het verkeer. In de bus bevonden zich geen passagiers. De hulpverlening bestond uit: twee ambulances, twee brandweervoertuigen, de Milieudienst Midden-Holland, personeel van de betrokken busmaatschappij en een bergingsbedrijf. Fietsen levert een lekker bekertje limonade op tijdens de straatspeeldag Door Karin van I .angeraad Boskoop - Op de Nationale Straatspeeldag vragen ouders en kinderen aandacht voorde verkeersonveiligheid in hun straat of buurt. Voor één keer worden op deze dag de rollen omgedraaid: de straat was er 5 juni helemaal voor de kinderen. Ook in Boskoop was dit het geval. De Julianastraat was geheel afgesloten voor verkeer en er waren vele spelletje georganiseerd door Buurtvereniging 't Zuiden. Ruin 100 kinde ren hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Door het warme weer waren vooral spelletjes met water populair. Voor de kinderen was er ook limonade en een snoepje en ter afsluiting van de middag ijs. Zij kregen ook nog een kleurplaat en een presentje mee naar huis. De Nationale Straatspeeldag is een initiatief van de Stichting Kinderen Voorrang. De stich ting ondersteunt de deelnemende groepen en voert ook op landelijk niveau actie voor veilig, kindvriende lijk verkeer. Voor veel kinderen vormt het verkeer een enorme be dreiging. Afgelopen jaar werden 87 kinderen (tot 14 jaar) in het verkeer gedood: meer dan 1000 kinderen moesten als gevolg van een verkeers ongeval in het ziekenhuis worden opgenomen. Onderzoek van Kinde ren Voorrang wijst uit dat kinderen in vergelijking met vroeger steeds minder zelfstandig buiten spelen en tot op veel hogere leeftijd naar school worden gebracht en gehaald. Kinderen blijven, ook in hun spel, steeds langer afhankelijk van volwas senen. Op 5 juni hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de gemeenten van het streekplangebied Zuid-Holland Oost een open brief aan de Tweede Kamer verzonden. Onderwerp van deze open brief is de dreigende aanwijzing van minister De Boer (VROM) met betrekking tot streekplan Zuid-Holland Oost. De sa menwerkende gemeenten van Midden- Holland kunnen zich vinden in deze open brief. Daarnaast willen de gemeenten met nadruk onderstrepen dat een interven tie van de minister van VROM in de compensatie van 300 woningen als ge volg van de grenscorrectie Zevenhui zen-Moerkapelle ten behoeve van de VINEX-lokatie Achtkamp getuigt van onbehoorlijk bestuurlijk gedrag. Ge meente Rotterdam, gemeente Zeven huizen-Moerkapelle, stadsregio Rijn mond en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk een convenant ondertekend waarin deze compensatie is geregeld. De convenant zal gehono reerd dienen te worden. In de onder handelingen over de grenscorrectie ten gunste van Rotterdam heeft de ge meente Zevenhuizen-Moerkapelle zich zeer soepel opgesteld. Zij hebben een fors stuk grondgebied ingeleverd, en ook een 200-tal woningen. Het niet na komen van de gemaakte afspraken be tekent in feite het afstraffen van een meewerkende houding. Dit kan niet de bedoeling zijn. Tot slot willen de gemeenten van Mid den-Holland aanstippen dat het, door het Rijk gewenste en opgedrongen, ruimtelijk beleid een ernstige aantas ting zal teweeg brengen van het sociaal- economische klimaat binnen Zuid-Hol land Oost. Via deze weg wordt aangetoond dat de minister van VROM de wens van de gemeenten van Midden-Holland om ook'het Wonen en Werken tot het jaar 2015 binnen Zuid-Holland Oost op een realistische wijze tegemoet te komen absoluut negeert. Daarmee wijst de minister de inbreng van de Midden Holland-gemeenten in de Groene Hartgesprekken, die in 1995 zijn gevoerd, van de hand. De minister legt met deze aanwijzing een hypotheek op het toekomstige ruimtelijk beleid binnen Zuid-Holland Oost en op de goede bestuurlijke ver houdingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1