IT Start bouw appartementengebouw op Galerijkavel Hart van Holland: iedere week in 26. ïïiïïl brievenbussen Van der Zijden naar Atlanta Volleybaltoernooi Oud Verlaat Amnesty Boekenmarkt Expositie in het Anker Fietstocht K.V.V. Natuurwandeling in het Koornmolengat ot:r'eb°rd naast het biggetje - - V Boskoop - Vorige week heelt de Bos koper Mark van der Zijden zich defi nitief weten te plaatsen voor de Olympische Spelen in Atlanta. Mark heeft zich tijdens de NK in Drachten al geplaatst voor de Olympische ploeg. Op zondag 9 juni zwom hij zich ook naar een persoonlijk startbewijs door de 200 meter vri jeslag in 1.51.29 al te leggen. Dat leverde hem tevens de Nederlandse titel op. Oud Verlaat - Op donderdag 20, vrij- dag21 enzaterdag22juni wordt voor de twaalfde keer het volleybaltoer nooi voor Inwoners van Oud Verlaat gehouden. Acht gemengde teams zuilen met elkaar strijden om de titel. Op zaterdag is er vanaf 15.00 uur ook weer de traditionele barbecue. Een ieder is welkom om de verrichtingen van de deelnemers te bewonderen. Boskoop - Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni houdt Amnesty weer een gro te boekenmarkt in het verenigingsge bouw De Brug aan het Kerkplein in Boskoop. Het is de derde keer dat Amnesty de boekenmarkt organi seert. Er is keus uit duizenden boe ken die gesorteerd zijn in diverse groepen. De prijs bedraagt f3,50 per kilo en de opbrengst komt ten goede aan Amnesty. De boekenmarkt is ge opend op vrijdag van 14.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.00-16.00 uur. Hazerswoude-Rijndijk - In het Anker is tot 8 juli een expositie te zien van werk van Marijke Rietbroek uit Zoe- termeer en Lucy de Kruijf uit Bent huizen. Beiden maken grafisch werk en schilderen met acryl verf. Het werk is voornamelijk abstract. Hazerswoude-Dorp- als het goed weer is vertrekt de Katholieke Vrou wenvereniging dinsdag 25 juni om 9.00 uur bij de Rooms-Katholieke Kerk om een fietstocht te maken van ongeveer 40 kilometer. Zoals gebrui kelijk dient men zelf voor koffie, -rood en drinken te zorgen. Om 15.00 uur zijn ze weer terug in zerswoude-Dorp. ^en hoeft zich niet op te geven, maar kom wel op bid, het vertrek is om 9.00 uur. wijdagavond 21 juni is men in de s' iegenheid om de eerste wandeling Van seizoen in het Koornmolen- mee te lopen. Het Koornmolen- 'V;t 's een 4,5 hectare groot natuurre servaat bestaande uit een veenbo- plassen en broekbos, gelegen if oostkant van de Rotte. Naast fen rijke vegetatie is er ook een i kolonie van de Blauwe Reiger e vinden. Natuurgidsen van Natuur- 'Jgelwacht "Rotta" zullen de R nemers rondleiden. Deze wan ing wordt elke vrijdagavond gege- en tot de laatste vrijdag in augus- s-bestart wordt om 19.0 uur bij het de Hennipsioot, tussen de cam- de Roerdomp te Zevenhui- wandeling duurt circa 2 uur. Grote opbrengst benefiet- activiteitenweek voor Cliniclowns Door Karin van Langeraad Hazerswoude-dorp - De stichting Gemeenschapsvoorzieningen Hazerswoude-dorp heeft een hele week activiteiten in het Dorps huis gehouden waarbij de opbrengst geheel ten goede kwam aan de Cliniclowns. De activiteitenweek begon op 7 en 8 juni met een klaverjasma- rathon. Na de marathon ging zondag 9 juni onder het motto "er is al voldoende gezeten, het is hoog tijd voor een beetje lichaamsbeweging" de fiets- puzzeltocht van start. Er kon in het Dorpshuis ook nog bingo gespeeld worden. Woensdag voor de volwas senen en zaterdag voor kinderen. Al deze activiteiten hebben tezamen een mooi bedrag opgeleverd. Zater dagmiddag is er een cheque ter waar de van 8100,- uitgereikt aan Flip, een cliniclown die de gehele organisatie van de Cliniclowns hierbij vertegen woordigde. De Stichting Cliniclowns is opgezet om ernstig zieke kinderen in zieken huizen een beetje afleiding te bezor gen. Door het optreden van clowns in de ziekenhuizen kunnen de kinderen even aan iets anders denken dan aan hun ziekzijn. Onderschrift: Naomi van de kinderbingo overhandigt een cheque ter waarde van f 8100,- aan Cliniclown Flip. Momenteel zijn er zes clownsduo's in Nederland actief, in een aantal be kende kinderziekenhuizen. Het is uit eindelijk de bedoeling dat Clini clowns in alle kinderziekenhuizen en kinderafdelingen van academische ziekenhuizen plezier kunnen bren gen. Door Karin van Langeraad Boskoop - Op vrijdag 14 juni heeft wethouder Andreh van der Kolk het officiële startsein gegeven voor de bouw van het appartementen<om- plex Buckiscope op de Galerijkavel. Hij deed dat door de taak van "koppen sneller" op zich te nemen. Koppen snellen houdt in dat de koppen van de heipalen afgezaagd worden. Het pro ject omvat 41 vrije sector woningen en een viertal winkelpanden. Na de officiële handeling was er een samenkomst in jongerencentrum de Tunnel, waar burgemeester Drs. J.J. Spros in zijn toespraak even stil bleef staan bij de moeizame ontwikkelin gen sinds 1990. Sinds die tijd is het gemeentebestuur van Boskoop bezig geweest met het maken van plannen en het oplossen van allerlei opko mende problemen. De burgemeester prees de vasthoudendheid van het bestuurlijk apparaat en wees erop dat inzet en motivatie loont. Ook de wethouder Grondgebied en Middelen, de heer Andreh van der Kolk stond stil bij alle uitdagingen die het pad van de ontwikkeling van de Galerijkavel hebben gekruist. Hij heeft tevens een pleidooi gehouden voor enige bouw en ontwikkelings- vrijheid in het Groene Hart. Gemeen ten als Boskoop hebben onder ande re met de bouw van Buckiscope aan getoond dat ze wel degelijk compact en ruimtebesparend kunnen bou- wen, aldus Andreh van der Kolk. Directeur de heer Bouwman van Amstelland Vastgoed feliciteerde de gemeenteraad en de burgers van Boskoop met de bouw van Buckisco pe. Hij haalde aan dat ondanks de tegenslagen de gemeente uiterst voortvarend heeft gehandeld en ade quaat alle voorkomende problemen tot een oplossing heeft gebracht. Dat heel veel burgers vertrouwen heb ben in het project blijkt uit het feit dat het gehele project vrijwel uitsluitend aan Boskopers is verkocht. Als dank heeft hij de burgemeester en de wethouder een boek overhan digd van de architect Dudok en de toekomstige bewoners heeft hij toe gezegd dat zij een fotoserie van de voortgang van de bouw zullen ont vangen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1