Een jaar geleden kwamen eerste bewoners Asielzoekerscentrum al 75 jaar! Tsjechisch koor Zaboj in Waddinxveen SS Bijeenkomst Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle Deze week mét aparte extra editie Huis Tuin! Moerkapellenaar op televisie Vogelbeurs Zang en Kleur Klaveijassen Bingoavond Anne Frank-centrüm Verkeerd telefoon nummer huid- en oedeemtherapie Lezing Jan Steen in het ffliaitheater van de Werkschuit Activiteiten M De kinderen gaan naar school. Veranderingen In tegenstelling tot circulerende negatieve berichten bestaat en misschien nog wel 75 jaar! makelaardij o.g. Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar NVM Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 CDA -stemmen zijn mogelijk beslissend voor de keuze van het HSL-tracé. SlfitSl Informatie over het CDA-standpunt en laatste overleg met de fractie-woordvoerder in de Tweede Kamer Gert Leers: donderdag 17 oktober, 20.00 uur, Dorpshuis Hazerswoude. Alle belangstellenden welkom! Moerkapelle - De 3 I-jarige Jeroen Bakker uit Moerkapelle is record houder geworden in de Postcode Loterijshow. Hij behaalde dit record met biervaten rollen tegen een hel ling op. Hij zette daarmee een tijd neer van 32.00 seconden. De uitzending van deze show is op maandag 21 oktober om 20.30 uur. Zevenhuizen- Op zaterdag 19 okto ber organiseert Vogelvereniging Zang en Kleur een vogelbeurs c.q. clubmiddag. Op deze middag is een ieder die vogels wil kopen of verko pen van harte welkom. De toegang is gratis. Ook andere belangstellenden zijn welkom. De middag is van 14.00 -17.00 uur in het clubgebouw aan de Zuidplasweg 6 in Zevenhuizen. Waddinxveen- In wijkgebouw Het Zuidhonk kan men op vrijdagavond 18 oktober weer vrij-klaverjassen (geen competitie). Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs 2,50 per persoon. Waddinxveen- Op maandag 21 okto ber is er weer bingo voor personen van 55 jaar of ouder in het Anne Frank-centrum. De zaal gaat open om 19.30 uur. De bingo begint om 20.00 uur. De prijs is 3,75 voor één plankj e of 4,75 voor twee plankjes, inclusief één kopje koffie. Zevenhuizen - Vorige week is in het artikel over de praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie van Tosca van der Meer een-verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juiste telefoonnummer is: 0180-632380. Gouda-Vrijdagavond 18 oktober om 20.00 uur zal kunsthistoricus drs. L. Daemen een lezing met dia's verzor gen over kunstschilder Jan Steen. In bet minitheater van creatief cen trum de Werkschuit, Bloemendaal- seweg 48 in Gouda, zal hij ingaan op het leven en het werk van schilder en verteller Jan Steen (1626-1679) naar aanleiding van de tentoonstelling in et Rijksmuseum te Amsterdam. zijn 50 van zijn topwerken uit de hele wereld te aanschouwen. Steen Jehoort tot de beroemdste schilder jt't de Gouden Eeuw en is vooral ekend om zijn humoristische uit leiding en symboliek. Steen is ech- niet alleen een grappenmaker, 'in uitmuntende techniek en zijn ""erst knappe composities maken lem tot een groot kunstenaar. Kaart- a 7,50 zijn te koop aan de zaal. Door Karin van Laneeraad Waddinxveen - Vandaag 16 oktober is het op de kop af een jaar geleden dat de eerste bewoners zich meldden bij het Asielzoekerscen trum te Waddinxveen. Het centrum bestaat uit een 12-tal woongebou wen, waarvan één gebouw met speciale voorzieningen voor minder-validen en kraamvrouwen met hun gezin. De gemiddelde bezetting in het AZC was 520 tot 530 bewoners, verdeeld over 38 tot 40 nationaliteiten. Sinds de start van het centrum hebben zo'n 1050 bewoners op het centrum gewoond. Reden van vertrek kan zijn dat de asielzoeker status is verleend en naar een gemeentelijke woning gaat, het vertrek naar een ander asielzoekerscentrum of na afwij zing van de asielprocedure terug naar land van herkomst of naar onbekende bestemming. Het samenleven op een betrekkelijk klein gebied met vele nationaliteiten en culturen vergt veel van de bewoners. Zeker in ogenschouw genomen dat zij allen gevlucht zijn uit een voor hen bedreigende situatie. Tijdens de afhan deling van de asielaanvraag kunnen daarom ook vele activiteiten gedaan worden. Er is op het terrein een uit zendbureau waar bewoners zich in kunnen schrijven. Voor allerlei werk zaamheden, bijvoorbeeld een fiets- werkplaats, technische dienst, admini stratieve ondersteuning, werken in de keuken, het schoonmaken van de woongebouwen en de kantoren, het lei ding geven op de crèche, de vrouwen kamer en de ontbijtvoorziening voor de De kinderen van de hoogste groep van de basisschool De Papegaai op het AZC. kinderen, kunnen de bewoners in aan merking komen. Door 120 vrijwilligers worden vele activiteiten ontplooit. Hierbij wordt onder andere genoemd de Nederlandse taalles/maatschappij oriëntatie, de crèche, kledingwinkel, begeleiding van sportactiviteiten en kinderactiviteiten. De basisschool De Papegaai, een de pendance van de Theo Thijssenschool, is ook gevestigd op het terrein van het AZC. De beginsituatie van vele kinde ren is zeer verschillend Het onderwijs is erop gericht om de kinderen rust, veiligheid en een basis aan kennis te geven om zich na het AZC-stadium ver der te kunnen ontwikkelen in het regu liere onderwijs. Uiteraard is er ook aan dacht besteed aan de speciale activitei ten zoals de viering van feestdagen en sporttoernooien, een zomerkamp voor de kinderen en diverse uitstapjes. In het afgelopen eerste jaar van het AZC zijn er diverse veranderingen geweest. Zo zorgen de bewoners sinds septem ber zelf voor ontbijt en lunch, er is een centrale omroepinstallatie aangelegd er is een kapsalon gekomen, geheel uit gevoerd door de bewoners. Computerles, zowel voor volwassenen als kinderen, de vrouwenkamer, spel- uitleen en een kinderboerderij op het centrum zijn nog slechts enkele voor beelden. Ook voor het komend jaar staan er weer enkele veranderingen op het programma. Het zak- en kleedgeld zal elektronisch betaald worden, er komt een fitness-ruimte, een biblio theek en een volkstuin op het centrum. Waddinxveen-Het zangkoor 'Zaboj' uit de Waddinxveense zustergemeente Pelhrimov in Tsjechië geeft vrijdag 25 oktober een concert in de Ontmoe- tingskerkaan de Groensvoorde in Wad dinxveen. Het koor brengt op uitnodiging van de Stichting Vriendschapsband Waddinx- veen-Pelhrimov een 4-daags bezoek aan deze gemeente. Het concert in de Ontmoetingskerk, waaraan tevens medewerking wordt verleend door het Algemeen Gemengd Koor 'Krea Musica', de harmonie 'Con cordia' en de muziekdocenten van 'Kreater' Heerte Wiersma en Cees Tijs- sen, begint 's avonds om 20.00 uur en wordt officieel geopend door burge meester C.M. van der Linden. De zaal is open vanaf half acht. Het ongeveer 45 leden tellende ge mengd koor 'Zaboj', waaruit ook een zelfstandig mannenkoor is gevormd, is in 1862 opgericht en is de oudste vere niging in Pelhrimov. Toegangskaarten voor het concert a 5,= zijn verkrijgbaar aan de zaal en in de voorverkoop bij 'Kreater', Kerkstraat 13 en op de huisadressen: C. Huygen- slaan 45, telefoon 0182-613207 Mozart- laan 6b, telefoon 0182-618165 en de DaCostaweg 14, telefoon 0182-612499. ovens h MAKELAAR, Zevenhuizen- Op donderdag 24 okto ber is er een bijeenkomst in het zorg centrum De Zevenster. Aanvang 20.00 uur. De heer Jaap Bron zal een presen tatie verzorgen. Jaap Bron is geen bekende Nederlan der maar is de Ondernemerskring van harte aanbevolen door collega-vereni gingen en bedrijven. Hij zal in z'n pre sentatie ingaan op een aantal onder werpen die de ondernemers dagelijks tegenkomen, zoals hoe om te gaan met lastige mensen, gemakkelijker verko pen aan moeilijke klanten, de winnende offerte en dergelijke. Naast de leden van de Ondernemers kring zijn ook belangstellende bedrij ven van harte welkom. Voor het pro gramma na de pauze (20.45 uur) zijn ook de leden van de Middenstandsver eniging Zevenhuizen en de Winkeliers vereniging Moerkapelle uitgenodigd. Dit geldt ook voor de vertegenwoordi gers van de Gemeente, politie, brand weer en Kamer van Koophandel. In de ledenbijeenkomst zal het bestuur onder meer nader ingaan op de stand van zaken rond de gebiedsherindeling van de Kamer van Koophandel Midden- Holland Gouda en ook op de besproken onderwerpen met de Gemeente. Op 25 november vindt de volgende bij eenkomst plaats en in december staat weer een bedrijfsbezoek op het pro gramma. Voor eventuele nadere infor matie kan men zich tot de uitvoerend- secretaris van de Ondernemerskring, de heer Visser wenden, telefoon 0180- 631554.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1