Ook voor burgemeester Schoots is Siberië onontgonnen gebied Ej ket 11/iekka Gewapende overval op snackbar week in 26.000 brievenbussen! GESCHENKPAKKETTENSHOW F. Jonkman nieuwe burgemeester Waddinxveen Duivententoonstelling Sinterklaas bij Groeneweg Soos in De Hoeksteen The Wrong live in De Tunnel Sint Nicolaas in 't Molenhuis BK-weg Zevenhuizen spoedig van verkeersdrukte verlost Volleyballers van Rentokil/ZVH vandaag op weg naar Strezhevoy 24 uur per dag 7 dagen per week §ek i§ et een duivefitefiRenweFfeeep van de kampioenen. Aanvang 19.00 19e jaargang nummer 694 27 november 1996 Uitbreiding gemeentehuis Huwelijksvoltrekking Er is weer Even een telefoontje en wij staan voor u klaar, eventueel ook 's avonds! Op verzoek sturen wij graag onze brochure. plifH éh VewpeciatiteiteH RIOOL VERSTOPT!? TEL. 0182-612624 •m Waddinxveen - Met ingang van 16 Januari 1997 is de heer F. Jonkman benoemd tot burgemeester van Waddinxveen. De heer Jonkman is thans burgemeester van de gemeen te Rijnsburg (Zuid-Holland), is 55 jaar, gehuwd en heeft drie kinderen. Jonkman is lid van het CDA. Zevenhuizen - Postduivenvereniging De Stormvliegers uit Zevenhuizen houdt haar jaarlijkse tentoonstelling op vrijdagavond 29 november in het ËltibgeBeuw aah de Zuidplasweg: uur. Zevenhuizen - De Goedheiligman zal ook voetbalvereniging Groeneweg aandoen op zijn reis door Nederland. Op zaterdag 30 november is er een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de F en M pupillen en begint om 18.30 uur. Broers, zussen, vaders en moe ders zijn ook welkom. Benthuizen - Op 14 december is er een soos-avond in De Hoeksteen aan de Albert Schweitzeriaan 2 in Bent huizen. Eerst wordt een spel ge speeld, daarna een leuke lachfilm vertoond. Na de film wordt er nog een spel gespeeld. Iedereen is van harte welkom vanaf 20.00 uur. Boskoop- Op zaterdag 30 november treedt de liveband The Wrong op in De Tunnel. Dit Tiiburgse viertal heeft zojuist de tweede CD "Inbred" uitgebracht en is reeds bekroond als beste Brabantse live act. Entree 10.-; zaal open om 22.00 uur. Benthuizen- Zaterdag 30 november houdt Sint Nicolaas met één van zijn fieten tussen half twee en vijf uur 's middags zitting in Oudheidkamer 't Molenhuis aim de Dorpsstraat 139 in Benthuizen. Ouders met kinderen tot zes jaar zijn dan van harte welkom. Ook grootou ders met hun kleinkinderen in dezelf de leeftijdscategorie kunnen van de gelegenheid gebruik maken Sint Ni colaas met een bezoekje te vereren. De kosten bedragen 2.50 per kind. Natuurlijk brengt Sint Nicolaas een Presentje mee voor zijn kleine bezoe kers. in de Winkel van Sinkel kan men te- 'echt voor leuke Sinterklaaspresent- 1 :S en voor ouderwets snoepgoed. Noor inlichtingen: Wouda Harteveld, telefoon 079-3313408. van Het einde is in Door Gerard Verhéijen Zevenhuizen/Moerkapelle Vorige week donderdag werd in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, Openbare Werken c.a. overeenstemming bereikt over een nieuw aan te leggen omleidingsweg, die de Burgemeester Klinkhamer- weg moet ontlasten. Ook werden de leden van de commissie het eens over de uitbreiding van het gemeentehuis en de huwelijks voltrekking buiten het raadhuis. Een door de provincie Zuid-Hol land ingestelde projectgroep heeft een advies uitgebracht over een aantal mogelijke varianten voor een omleidingsweg. In die project groep zaten vertegenwoordigers van de gemeenten Zevenhüizen/Möerka- pelle. Mööf dFeeht, WatWin*veeti, Öou= ddi Nietiwefkerk a/d tj§§el en Rotten dam en voorts afgevaardigden van Rijkswaterstaat en de Provincie. De vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen die in de commissie zitting hebben, moesten hun voorkeur voor één van die varianten uitspreken. In totaal kon men kiezen uit vijf, die allen waren getoetst aan verkeers- en vervoersaspecten, woon en leefmilieu, landschap en natuur, ruimtelijke orde ning en de kosten. Waarbij Burgemees ter en Wethouders een voorzet gaven in de richting van variant 3, die naar de mening van het college op alle fronten het hoogst scoort. Deze variant loopt van de rotonde aan de Zuidplasweg richting Bredeweg/A12, waarbij hij de Bierhoogtweg en de Knibbelweg kruist. Voor de inwoners van Zevenhuizen straks de enige mogelijkheid om de Al 2 te bereiken, omdat de huidige afslag naar de A12 gaat verdwijnen. Volgens sommigen zou het met de komst van de Rotterdamse wijk "Nesselande" op de nieuwe omleidingsweg wel eens drin gen geblazen kunnen worden. Na enige discussie ging de commissie met dit voorstel akkoord. Weliswaar konden in een vervolgstudie op de variant nog wat subvarianten aange bracht worden, maar een feit is dat het tracé binnen het gebied van de Zuidplasweg naar de Bredeweg vaststaat. Voor 15 december zal deze keuze aan de Provincie ken- baar gemaakt aai woFtleti, tiadat eeFët ap 10 deeembëF de gemeenteraad zich hier over heeft kunnen uitspre ken. Voor de Zevenhuizenaren die na de komst van de nieu we omleidingsweg slim den ken te zijn en via Moerkapelle/Kruis- weg de A12 willen bereiken, wacht een verrassing. En die surprise is de Interli- ner. Ten koste van alles wil de gemeen te Zevenhuizen/Moerkapelle die be houden. Een eis van Zuid West Neder land (ZWN) is dat wil de Interliner blij ven deze filevrij Kruisweg moet kunnen bereiken. Dus moet men rekening hou den met de mogelijkheid van een infra structurele maatregel, die inhoudt dat de Moerkapelse Zijde tijdens de och tend- en avondspits zal worden afgeslo ten voor het overgrote deel van het doorgaande verkeer. Uit een door Burgemeester en Wethou ders opgestelde rapportage over de uitbreiding van het gemeentehuis koos de commissie voor de opbouw van een Medio volgend jaar wordt boven de brandweerkazerne een deel van het gemeentehuis tweede verdieping op het gemeente- aangebouwd. huis en de aanbouw van een gedeelte boven en een gedeelte één de brand weergarage. Door deze aanbouw ont staat architectonisch een beter geheel, in die zin dat het gemeentehuis boven en aan de brandweergarage wordt "af gebouwd" conform de hoek aan de Dorpsstraat. Indien de gemeenteraad in de vergadering van 10 december met dit voorstel akkoord gaat, kan mogelijk al medio 1997 met de uitvoering de bouwactiviteiten worden begonnen. Volgens het college van B. en W. was uitbreiding van het gemeentehuis noodzakelijk omdat het huidige ge bouw onvoldoende capaciteit heeft. Een en ander houdt in dat de brand weergarage blijft waar hij is. Verder krijgt de politie onderdak in het ver bouwde gemeentehuis, waarmee de post op de BK-weg verdwijnt. Ten aanzien van het voltrekken van huwelijken buiten het gemeentehuis is het college van B. en W. van mening dat een ruimhartiger beleid gevoerd moet kunnen worden. De heer Dirkzwager maakte hierbij gebruik van het spre- kersrecht en hield een pleidooi voor het (ook) sluiten van het burgerlijk hu welijk in de Vrijzinnig Hervormde Kerk in de Dorpsstraat. Burgemeester Schoots: "Ik vraag het de commissie. Wat is daarop Uw antwoord". Waarop John van Eijk van de WD teder ver zuchtte: "Ja, ik wil". Waarmee de ande re leden van de commissie het overi gens van harte eens waren. Ook hier over zal de raad zich op 10 december definitief over uitspreken. Zevenhuizen- De volleyballers van Rentokil/ZVH zijn vandaag rond het middaguur per bus van boerderij Nes selande begonnen aan hun Siberische Europa Cup avontuur. Per KL 289 van Schiphol voert de reis via een tussen stop in Moskou naar Strezhevoy. In Moskou is het twee uur en in Strezhe voy vier uur later dan in Zevenhuizen. De temperaturen in Siberië kunnen tus sen -4 en -30 graden Celcius sterk schommelen. Alleen al met de reis lijkt het Team van trainer/coach Teun Buijs en begelei ders geen gebrek aan ontberingen te krijgen. De gezamenlijke charter met de respectievelijke tegenstanders uit Slo venië (Banka Olimpija Ljubljana) en Albanië (Olimpik Titana) van Moskou naar Strezhevoy staat gepland voor vannacht 00.30 uur. Met het tijdsver schil meegerekend, komt het 22 perso nen tellende gezelschap morgenoch tend om 07.30 uur aan in Siberië, geen ideale tijd om aan een meerdaags Euro pa Cup avontuur te beginnen. Morgen staat er volgens het schema van het organiserende Samotlor Nizhnevarto vsk een training gepland, maar hoe laat dat wordt, is nog onzeker. De sterkte van de tegenstanders (vrijdag Olimpik Tirana, zaterdag Samotlor Nizhnevar tovsk en zondag Olimpik Tirana is al net zo onbekend. "We zien het avontuur in Siberië als een leerproces voor onze jonge ploeg," verklaart Teun Buijs. "Af gelopen zaterdag tegen Alcom/Capelle werd duidelijk dat we nog te kort ko men voor de Nederlandse, laat staan Dorpsstraat 168 2761 AJ Zevenhuizen Telefoon 0180-631868 Fax 0180-632033 voor de Europese top. Zo ver van huis in een onherbergzaam gebied tegen onbekende tegenstanders volleybal len, kan aan onze ontwikkeling bijdra gen. Spelen in de Europa Cup is sowie so een aparte ervaring, maar zo ver van huis geeft het nog een extra dimensie." Voor burgemeester L.M. Schoots van Zevenhuizen-Moerkapelle is het avon tuur naar Siberië al net zo'n sprong in het diepe. De als enige supporter, op eigen kosten meereizende Rentokil/ ZVH-fan: "Vorig jaar ben ik met m'n vrouw Jennie voor de Europa Cup mee- geweest naar het Italiaanse Modena, een leuke trip. Siberië is echter heel iets anders en voor mij een onontgonnen gebied. Net als de rest van het gezel schap ben in er nog nooit geweest. Naast de prestaties van Rentokil/ZVH ben ik zeer benieuwd naar de levens omstandigheden en de cultuur in Sibe rië." Hazerswoude-Rijndijk- Vrijdagavond hebben drie gemaskerde mannen een gewapende overval gepleegd op een snackbar aan de Willem Kloosstraat in Hazerswoude-Rijndijk. Even na half elf kwamen de drie mannen de snackbar binnen en dwongen een medewerkster van de snackbar, onder bedreiging van een vuurwapen, een nog onbekend geldbedrag af te geven. De overvallers vluchtten vervolgens te voet de Willem Kloosstraat ln. De 34-jarige medewerk ster van de snackbar bleef ongedeerd. Op het moment van de overval waren er geen klanten in de snackbar aanwe zig. De politie heeft kort na de overval de omgeving uitgekamd, maar geen daders meer achterhaald. Inmiddels is door de technische recherche van de politie Holland Midden een uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor. De politie komt graag ln contact met mensen die rond 22.30 uur of daarna iets hebben gezien dat mogelijk in verband kan worden gebracht met de overval. Deze mensen wordt gevraagd contact op te nemen met het districtsbureau in Leiderdorp, telefoon: 071-5810101. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1996 | | pagina 1