/fÏÏSÖSPÏ) Meer aandacht en individuele begeleiding in adaptief onderwijs Rottemeren belangrijke plaats in projectweek Collecte Jantje Beton Iers Folk-festival Contactavond Zang en Kleur Fancy Fair Arnoldus van Os Sinaasappelactie Koffieochtend Wereldgebedsdag Papierinzameling °pPaginal"" I A makelaardij o.g. NVM 19e jaargangr nummer 706 5 maart 1997 Zevenhuizen- Op vrijdag 7 maart wordt er een contactavond georga niseerd door Vogelvereniging Zang en Kleur. Voor deze avond is uitge nodigd de heer De Bruin uit Har- dinxveld. Hij zal op deze avond dia's vertonen en vragen beantwoorden over kanaries, ledereen is welkom. De toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur in het Clubgebouw aan de Zuid- piasweg 6. Benthuizen - Op 14 maart organi seert de openbare basisschool Ar noldus van Os een fancy fair van 18.30 tot ongeveer 21.00 uur. De opbrengst wordt besteed aan kleu- terspelmateriaal en computerpro gramma's. Benthuizen - Op zaterdag 8 maart komen de kinderen van "De Bent- frnizer Zangertjes" bij de inwoners van Benthuizen aan de deur om si naasappels te verkopen. De sinaas appels kosten f5,- per netje. De op brengst is bestemdvooreen nieuwe piano voor het kinderkoor. Zevenhuizen- Donderdag 13 maart is er een koffie-ochtend in het Her vormd Centrum van 9.30 tot circa 11.00 uur. De spreker van de avond is Hans Wulffraat. Het thema zal zijn: "t Geloof van Abraham". Er is kinderoppas is aanwezig. Zevenhuizen- Een dienst in het ka der van Wereldgebedsdag wordt gehouden op 7 maart in het Kerkge- 1k>uw van de Vrijzinnig Hervormde Kerk aan Dorpsstraat 139. Aanvang 19-30 uur. Het thema is: "Als èen zaadje dat uitgroeit tot een grote Struik". De Liturgie is samengesteld door vrouwen uit Zuid-Korea. De dienst is voorbereid door alle ker ken uit Zevenhuizen en omstreken en met medewerking van het Oecu- menisch-Koor. Zevenhuizen- Van donderdagmid dag i3 maart 12.0 uur tot vrijdag middag 14 maart 13.15 uur organi seert de Milieuvereniging in samen werking met Christelijke basis school De Eendragt en Wereldwin kel Zevenhuizen-Moerkapelle een mzamelingsactie voor oud papier cn karton. De vorige inzameling le gerde 4900 kilogram papier en kar- U'i! °P- Men kan papier (bij elkaar gebonden of in dozen) brengen in 1 S paP'ercontainer op het school- '1'P'n van De Eendragt. Gevraagd w ordt lege dozen plat te maken of te vullt-n met kranten, tijdschriften en P at gemaakt karton. Volgende con ner op 15 en 16 mei. Door Svlvia van Doornen Benthuizen - Ais een leerling in het basisonderwijs meer moeite heeft met de leerstof dan de gemiddelde leerling uit zijn klas, kan dat tal van oorzaken hebben. Want ook (jonge) kinderen kunnen nu eenmaal te kam pen hebben met faalangst of een nega tief zelfbeeld. Anderen missen be paalde sociale vaardigheden waar door zij steeds opnieuw in moeilijkhe den kunnen raken met leeftijdsgeno ten en volwassenen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld slecht luisteren, moeilijk kunnen samenwerken en het niet kunnen omgaan met kritiek. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Voor alle kinderen die, om welke re den dan ook, het niet goed kunnen bijbenen op school, is het van essen tieel belang dat zij kunnen terugvallen op een schoolklimaat waarbinnen vei ligheid en geborgenheid zijn gewaar borgd. In het tegenwoordige "adap tief onderwijs" vindt een individuele benadering van het kind plaats, waar bij de leerkracht de leerstof baseert op de mogelijkheden van het kind. Met de gedachte dat deze wat moeilij ker lerende kinderen, zoveel mogelijk moeten worden opgevangen in de ge wone basisscholen, is het samenwer kingsverband "Weer samen naar school" (WSNS) ontstaan. Voor de basisscholen in de regio Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Berkel, Berg- schenhoek en Nootdorp is de werk groep WSNS 34-04 actief. Binnen dit samenwerkingsverband bevinden zich ook drie scholen voor speciaal onderwijs; twee LOM-scholen (voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden) en één MLK-school (voor moeilijk lerende kinderen). Het samenwerkingsverband organiseer de op 26 februari de tweede WSNS- regiodag. De bijeenkomst werd ge houden in de openbare basisschool Leerkrachten maken kennis met methodes die het gedrag van kinderen positief kunnen beïnvloeden. Arnoldus van Os en bezocht door de schoolteams van de regioscholen. Het doel van deze regiodag was, de leerkracht zoveel mogelijk te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn om het kind op de juiste manier te bena deren en zo het gedrag positief te beïnvloeden. Het centrale thema was "aanpakvaria- ties van opvallend leergedrag binnen de zorggrenzen van de school". Na het openingswoord werd onder ande re de aandacht gevestigd op het feit dat per 1 augustus 1998 de Wet Pri mair Onderwijs (WPO) in werking zal treden. Deze nieuwe wet zal in de plaats komen van de huidige Wet op het Basisonderwijs (WBO) en de Inte- rimwet Speciaal Onderwijs (1SOVSO). Door de nieuwe wet zal een andere WSNS-financieringssystematiek gaan gelden dan nu het geval is. Het basis- en speciaal onderwijs zullen worden gelijk getrokken en de financiering door het Rijk van het speciaal onder wijs, zal dan rechtstreeks via de des betreffende school gaan lopen. Een verbetering, vooral omdat de finan ciering van het speciaal onderwijs nu nog via de gewone basisscholen loopt. Hierdoor kan het voorkomen dat de kosten van leerlingen in het speciaal onderwijs gedragen worden door een bepaalde basisschool ter wijl de leerling van een andere basis school afkomstig is. Na deze inleiding namen de leerkrach ten zelf plaats in de schoolbanken en gingen aan de slag. Verdeeld in negen groepen werd deelgenomen aan ver schillende workshops en onder ande re aandacht besteed aan senso-moto- rische therapie, sociale vaardigheids training, kunstzinnige therapie, mu ziektherapie, drama, en faalangstre- ductietraining. Per leerkracht werd één workshop bijgewoond met de bedoeling de daar opgedane informa tie weer binnen het eigen schoolteam te verspreiden. Na afloop werden er presentaties gegeven van workshop impressies; alle deelnemers kregen vijf minuten de tijd om naar aanlei ding van datgene wat aan de orde was geweest, iets naar voren te brengen. Benthuizen- In de week van 10 tot en met 15 maart gaan ook in Benthuizen diverse collectanten op stap voor het Nationale Jeugd Fonds. De ene helft van de opbrengst is be stemd voor het landelijke doel; meer leef- en speelruimte voor alle kinde ren. De andere helft is bestemd voor de plaatselijke jeugd. Deze zomer worden twee tentdagen georgani seerd (13 en 14 augustus), een evan gelisatieproject van de Hervormde Kerk te Benthuizen. Voor meer informatie: telefoon 079- 3313817. imHciwijwi Op zoek naar Start een leuke baan? zie de advertentie op pagina 12 Hazerswoude-Dorp - Op vrijdag 21 maart organiseert de Werkgroep Hulp Noord-Ierland (HuNI) Rijnwou- de het traditionele Ierse folkconcert in het dorpshuis in Hazerswoude- Dorp. De werkgroep Hulp Noord-Ierland Rijnwoude is aangesloten bij de lan delijke Stichting met dezelfde naam en heeft als doel een bijdrage te leve ren aan het vergroten van het weder zijdse begrip en de ontwikkeling van sociale relaties tussen protestantse en katholieke jongeren in Noord-Ier land. Het concert begint met een optreden van de Nederlandse band Simply Green. Verder staat een optreden van "Alan Burke and Friends" op het pro gramma. Aanvang 20.30 uur. De toegang be draagt f 15,-. Voor informatie en/of re serveringen: telefoon 0172-212793. h ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 Ook 's avonds bereikbaar 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 ra MAKELAAR Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - Tijdens de projectweek "Nederland-Waterland" van de chris telijke basisschool "De Eendragt" was een niet onbelangrijke plaats inge ruimd voor de 'eigen' Rottemeren. De klas die hier ontzettend veel tijd aan besteed had, was groep 1. De allerkleinsten waren met juf en een aantal ouders rond de Rottemeren gegaan. De spoorbrug aan de rijksweg hadden ze goed in zich opgenomen. Op de enorme tafel in de klets was dan ook een prachtige replica te bewonderen. Op de tafel stonden verder in het land schap uiteraard vele molens en dobberden in het water en tussen het riet veel eenden en andere watervogels. De meeuwen ontbraken ook niet; zij hadden hun plaatsje hoog in de lucht. Knap werk. Niet alleen groep 1 was actief geweest. Ook de andere groepen lieten zich in de projectweek niet onbetuigd. Zo werd onder andere aandacht besteed aan de kringloop van het water en werd informatie gegeven over "gods- dienstelijk water".

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1