Openingsconcert De Kleine Trompetter een grootse Toneelvereniging T.A.V.E.N.U. speelt 'Het onbeschreven blad' GOEDE VRIJDAG GESLOTEN DE I fONG TT TOT ers wonen '"formatie Paaszangdienst Voorlichtingsavond "Hartenvrouw" Plattelandsvrouwen ruilen stekjes Open dag Land- en Tuinbouw op 5 april Wekelijks el uw 19e jaargang nummer 709 26 maart 1997 Huldiging Saint Andrews Op vrijdag 28 maart as. (Goede vrijdag) en op maandag 31 maart as. (2e Paasdag) is onze bank de gehele dag gesloten. De koopavond is verplaatst naar donderdag 27 maartas. van 1830-20.00 uur. U kunt uiteraard 24 uur per dag gebruik maken van de geldautomaten. Wij wensen u een prettig Paasweekeinde. Rabobank Zevenhuizen - Moerkapeile BA. vTvLiTiTxT^LLLLiTL::-: Zevenhuizen- Op zondag 30 maart wordt in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Zevenhui zen een paaszangdienst gehouden. Het thema van deze dienst, die om 19.00 uur begint, is "Bevrijding". Deze dienst' is een initiatief van de Hervormde en Gereformeerde kerk van Zevenhuizen, de Rooms Katho lieke gemeenschap van Zevenhui zenen Moerkapeile alsmede de Vrij zinnig Hervormde gemeente te Ze venhuizen. De dienst draagt dan ook een oecu menisch karakter. Voorganger tij dens deze dienst is de Gereformeer de predikant dominee Davidse. Ver der wordt medewerking verleend door een oecumenisch koor. Naast de muzikale begeleiding van orga nist W. Ista is er een groep kinderen die een blokfluit zal bespelen, iedereen is van harte welkom. Hazerswoude-Dorp- De Stichting Actieve Gezondheidszorg Rijn streek organiseert in samenwer king met de Nederlandse Hartstich ting een voorlichtingsavond over vrouwen met hart- en vaatziekten. Het thema is: "Hartenvrouw". Spre ker op deze avond is mevrouw A. Dercksen van de Nederlandse Hart stichting. Het forum bestaat uit Dr C. van Rees. cardioloog Rijnland ziekenhuis én dr R.W.G. Uhlénbeck, huisarts te Hazerswoude. De avond wordt gehouden op don derdag 10 april in het Dorpshuis aan de P. de Hooghstraat 3, vanaf 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Toegang en koffie zijn gratis. Waddinxveen - De koffieochtend van de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen afdeling Waddinx veen, staat in het teken van het voorjaar. De bijeenkomst wordt ge houden op 2 april vanaf 9.30 uur in gebouw Kreater. Onder leiding van mevrouw Gon van. der Klip /uilen de dame-, de grondbeginselen leren van het stek ken. Ook kunnen stekjes en zaden geruildworden.De organisatie vraagt voor ieder stekpötje £0.25 en bestemt dit voor een goed doel. kijnwoude - De WLTO Rijnwoude organiseert op 5 april een open dag Land- en Tuinbouw. Een aantal be drijven zet in dit kader de deuren open. In Hazerswoude-Dorp zijn 1 dat: De Korenmolen aan de Dorps straat, de veehouderij/kaasmakerij van de familie de Jong aan het Bent 5 en Western Stables Hazerswoude aan de Bentweg 18. In Hazerswoude Ruilverkaveling de veehouderij van de familie van Schie aan de Gaigweg 4 en in Koude kerk aan den Rijn de veehouderij/ kaasmakerij van de familie Koot aan de Lagerwaard 25. Omdat het voorjaar is kunnen de bezoekers gelijk genieten van de lammetjes en kalfjes, federeen is welkom. Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - Een groots spektakelstuk mag het openingsconcert in het jubileum jaar van De Kleine Trompetter afgelopen zaterdag rustig genoemd worden. Een uit stekende organisatie stond borg voor een spetterende show, die met stersoliste Melinda Hughes op de vele aanwezigen uit Zevenhuizen en omstreken ongetwijfeld veel indruk moet hebben gemaakt. Het openingsconcert was het eerste ju bileumconcert uit een reeks van drie die De Kleine Trompetter dit jaar ver zorgt. Voor de leden van de muziek daarom een spannende avond. Een avond vol met Britse muziek. Zaterdagmiddag was er al druk met de genodigde gasten gerepeteerd. Een generale die overigens vlotjes verliep en min of meer garant stond voor een perfecte uit voering. Indrukwekkend was de opening van de gastheren met de Big Ben onder leiding van Klaas van Weringh. Nadat de "klok" acht uur had geslagen, was het aan voorzitter Willem- Jan van Dijk om de vele gasten, waar onder burgemeester Schoots en wethouder Zijderhand met hun echtgenotes, en de heer Spijkerman als afgevaardigde van de Konink lijke Nederlandse Federatie van Muziekgezel- :- /óoxox-io- o:': Melinda Hughes, begeleid door Leon van Veen,'verzorgde tijdens het voorjaarsconcert een indrukwekkend optreden, Vier leden van De Kleine Trompetter werden gehuldigd. schappen, officieel welkom te heten en de sterren van de avond bij hen te introduceren. Met "A walk in Great Brittain" beet het kleurrijke Tamboer en Lyrakorps dan het spits af, gevolgd door de Harmonie en Melinda Hughes. Begeleid door pianist Leon van Veen uit Benthuizen, dirigent Wensislas Scheepmaker en de Har monie zong zij voor en na de pauze een zevental typisch engelse songs. Haar stemvolume was verbazingwek kend. Niet voor niets is de in Londen geboren zangeres cum laude, met onderscheiding, afgestudeerd. Voordat de aanwezigen in de pauze van hun kopje koffie konden genieten, werden vier leden van De Kleine Trompetter gehuldigd. Frans en Karei Metselaar werden door de heer Spij kerman "geridderd" vanwege het feit dat ze 25 jaar lid zijn van De Kleine Trompetter. Dirk de Ruiter en Bas Poot omdat ze 40 jaar aan de muziek verbonden zijn. Tijdens het tweede gedeelte van de avond werd het publiek getrakteerd op een spectaculair optreden van de Saint Andrews Pipe Band uit Rotter dam. Dat het bespelen van de doedel zak een enorme inspanning vergt, was af te lezen aan het hoog rood opgelo pen gezicht van sommige spelers. Gekleed in de kenmerkende schotse kilt kwamen zij vanuit het donker de zaal binnen om op het toneel in de volle schijnwerpers te eindigen. Met name veel waardering had het pu bliek voor de Mull of Kintyre van Paul McCartney, die samen met de Harmo nie van De Kleine Trompetter ten ge hore werd gebracht. Met de Amazing Grace, waaraan alle artiesten van de avond deelnamen, kwam een einde aan een geweldige show, waaraan de aanwezigen veel plezier hebben beleefd. Door Karin van Langeraad Boskoop - Vrijdagavond 21 maart stond het amateur toneelgezelschap T.A.V.E.N.U. in de Rozenburcht op de planken met een komische thriller. Het verhaal speelt zich af in een ziekenhuiskamer, waar Linda Smalhout ontwaakt en zelfs haar eigen naam niet meer weet. Nadat haar foto in de krant is verschenen, wordt het druk op haar kamer. Allereerst komen Giacomo (eigenlijk gewoon Sjaak) en Wanda geid eisen van Linda. Vele twijfels en vragen komen op als er een lijk uit de kast valt, er geesten verschijnen in verschillende vermommingen en een andere patiënt een commissaris van politie blijkt te zijn. De boeiende voorstelling van de toneelvereniging stond garant voor een avond vol vermaak. r.FOPENP I N T E R I E U RS NIEUWERKERK A/D IJSSEL DORPSSTRAAT 24-30 TEL 01 80-3 1 2205

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1