trt van Holland, iedere week in 29. Waddinxveense glastuinbouwbedrijven: "Kom in de kas!" Groeneweg-voorzitter uit het staal - in de vut DE 1 [ONG brievenbussen start TOT ers wonen. Liefhebbers welkom bij bergbeklimmer Ronald Naar Oud papier Jeugddienst Expositie bibliotheekv Informatie-avond V.B.O.K. 'h'ornjatie Inloopmiddag borstkankerpatiënten NVM Wekelijks a' Uw °P een ese"teerb/aatf.e makelaardij o.g. m MAKELAAR Zevenhuizen - Op de ledenbijeen komst op donderdag 3 april van de Ondernemerskring, waarbij berg beklimmer Ronald naar na de pauze een presentatie in woord en beeld zal vertonen, zijn ook de echte lief hebbers van het bergbeklimmen welkom. Het bestuur denkt daarbij aan die mensen die in hun vakantie de bergen intrekken en die mis schien ook wel beklimmen. De presentatie vindt plaats in dorpshuis Swanla om 20.45 uur, na de pauze van de ledenbijeenkomst. Voor meer informatie: 0180-631554. Moerkapelle - Op zaterdag 5 april kan er weer papier gebracht wor den in de container naast de kerk van de Gereformeerde Gemeente. De containerdienst is van 8.00 tot 12.00 uur aanwezig. Daarna kan geen papier meer worden gebracht. Op vrijdag 4 april kan alleen papier worden gebracht na telefonisch overleg: 5931629, bij geen gehoor 5932402. De opbrengst is februari bedroeg 14.180 en in maart 12.820 kilogram. Waddinxveen- Op zondagochtend 6 april om 9.30 uur is er een jeugd dienst in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2. Het thema van de dienst is: "Laat dat maar aan mij over". Voorganger van de dienst is Dominee de Moor uit Waddinxveen. De muzikale medewerking wordt verleend door het koor Sycomore uit Moordrecht. Boskoop- Van 4 tot 25 april zal in de bibliotheek een bijzondere exposi tie te zien zijn. Mevrouw W. Woel- ders exposeert dan met kunstwerk jes in Amerikaans borduurwerk. Tij dens één van haar vele bezoeken aan Amerika heeft zij deze hand werktechniek ontdekt. De werken zijn op geperforeerd papier ge maakt, met materialen als DMC-ga- ren, kraaltjes en keramieke knoop jes. Deze in Amerika zo populaire manier van borduren worden in kant en klare pakketjes geleverd uit Amerika, hier in Nederland zijn de materialen niet of nauwelijks te krij gen. Men kan kunststukjes bekijken tijdens de openingsuren van de bi bliotheek aan de Babsloot 7 in Bos koop. Benthuizen- Op woensdag 9 april is er een informatie avond van de Ver eniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind met als thema: 'Ge wenst zwanger, maar toch...'. Me vrouw drs A.C. van Beest, gynaeco loge, houdt een lezing over dit the ma, tevens vertelt een moeder over haar ervaring met een kind met het syndroom van Down. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond wordt gehouden in de School met de Bijbel, Graaf van Bloisstraat 25 in Benthuizen en be gint om 20.00 uur. ledereen is wel kom. Inlichtingen: telefoon 079- [3317077. Zevenhuizen Aad Roos, vooral bekend om zijn bestuurlijke bezigheden voor voetbalvereni ging Groeneweg, nam zaterdaga vond 29 maart afscheid van zijn arbeidzaam leven bij Jan Visser Staalwerken. Met zijn 59 jaar gaat hij gebruik maken van de VUT-regeling. Baas Jan organiseerde voor hem een etentje met familie en colle ga's in Restaurant De Strandga- per. Daar kreeg hij van Cees Wiggers, van de ledenraad van de Kamer van Koophandel, een zilveren legpenning uitgereikt voor de inzet die hij gedurende 26 jaar getoond heeft bij de uitvoering van zijn werk. Regio- Woensdagmiddag 9 april is er weer een inloopmiddag voor borst kankerpatiënten in het patiëntenser vicebureau op de Jozeflocatie van het Groene Hartziekenhuis in Gouda (in gang Jan van Beaumontstraat). Patiënten kunnen van 13.30 tot 16.00 uur vrijblijvend binnenlopen voor in formatie of een gesprek met vertegen woordigsters van het Landelijk Con tactorgaan Begeleiding Borstkanker- patinten. Voor vragen: Noortje van Wel, tele foon 0182-566324 of Coby Schuiling, telefoon 0182-342660. Op zoek naar zie de advertentie op pagina 20 een leuke baan? 19e jaargang nummer 710 2 april 1997 Door Svlvia van Doornen Waddinxveen - In Nederland zijn wij veelal gewend om in de supermarkt of groentenzaak een groot aanbod van verse groenten en fruit aan te treffen. Of willen wij iemand verrassen met bijvoor beeld een prachtig boeket of een fraaie plant, dan zoeken wij iets moois uit in de desbetreffende winkel. Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar wie zich wel eens afvraagt waar al deze producten vdndaan komen, hoe ze worden geteeld, geoogst en uiteindelijk in de winkel terecht komen, zou zaterdag 5 april eens een kijkje moeten nemen bij verschillende glastuinbouwbedrij ven die deelnemen aan de twintig ste landelijke open dag 'Kom in de kas'. 1 N T E R1E U RS NIEUWERKERK A/D IJSSEL DORPSSTRAAT 24-30 TEL 01 80-31 2205 ovens Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 In Waddinxveen zullen aan de Abra ham Kroesweg en Zesde Tochtweg zo'n zestien bedrijven hun deuren voor publiek openen. De officiële ope ning door de burgemeester zal om streeks 10.00 uur plaatsvinden bij kwekerij 'Sjaloom'. Het centrale the ma van dit jaar is 'Tuinbouw: natuur lijkvakmanschap' en als symbool van 'Kom in de kas' is gekozen voor de hommel; de natuurlijke bestuiver in de vruchtgroententeelt. Om de bezoekers een juist beeld te geven van de werkzaamheden in de kas, zijn vrijwel alle personeelsleden in de verschillende kassen aanwezig om één en ander te demonstreren en uitleg te geven. Zo kan men onder andere 's ochtends zien hoe rozen worden geoogst en gesorteerd. Ver der kan men een bloemententoonstel ling bezoeken; in verschillende opge stelde interieurs treft men de bloe men en planten aan die het meest bij deze interieurstijlen passen. Kwe- Het enthousiaste personeel draagt tijdens deze open dag een herkenbaar t-shirt. kersvrouwen laten zien hoe bloem stukken worden gemaakt en om op de hoogte te worden gesteld van de aller nieuwste technieken die in de kas worden gebruikt, kan men bij een ro zenkwekerij zien hoe in de kas met een scanner wordt gewerkt. Met be hulp van dit apparaat weet men pre cies hoeveel rozen in ieder pad gesne den moeten worden. Verder wordt hier met een volautomatische came- ra-sorteermachine de exacte lengte en kwaliteit van de rozen bepaald. Bij weer een ander bedrijf staan alle groenten tentoongesteld die in Ne derland worden geteeld en elders kan men zien hoe het hergebruik van drainwater kan leiden tot het gebruik van 25 tot 50% minder kunstmest. Om de bezoekers wegwijs te maken staan er al aan het begin van de Brede- weg aanwijzingsborden. Voor een compleet overzicht van alle deelne mende bedrijven met de verschillen de bezienswaardigheden, ontvangen de bezoekers een duidelijke platte grond bij de ingangen aan de Brede- weg-zijde en de Zesde Tochtweg. Ver der zijn alle bedrijven herkenbaar aan een vlag en iedereen aan wie men vragen kan stellen, draagt een her kenbaar t-shirt. Uiteraard is ook aan de inwendige mens gedacht; bij kwe kerij Sjaloom zijn diverse consump ties verkrijgbaar en verder treft men hier een kinderspeeltuin. Deze bij zondere en gezellige kijkdag is dan ook uitermate geschikt voor jong en oud. De toegang is gratis.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1