Poppenkast op Koninginnedag Inspraakavonden nota verkeer in Boskoop Opening tentoonstelling bij Coenecoop College 6®5 I, iedere week in 29.' lelijks Sluiting Al2 tussen Gouda en Zoetermeer Collecte Hartstichting Orgelconcert in de Brugkerk Tentoonstelling in Ons Jeugdhuis Molenhuisnieuws Zangavond voor hulp aan Roemenië Examenwerkstukken tekenen en handvaardigheid 19e jaargang nummer 712 16 april 1997 a' Uty ,nfo«n atfe pres °P Ge" SGnteerb/aad/e Tekenen Handvaardigheid Maatregelen Duurzaam Veilig Inspraakavonden DE GRATIS BROCHURE OVÈR BODEMBEDEKKING LIGT VOOR U KLAAR. De Zijde in Boskoop is een van de locatie die in aanmerking komt voor fiets- en voetgangersvoorzieningen. 1 1 11111 1111 Het komende week-end is de Al2 tussen Gouda en Zoetermeer we gens werkzaamheden vanaf vrijdag avond 21.00 uur tot maandagoch tend 04.00 uur gesloten. Moerkapelle - De collectanten van de Nederlandse Hartstichting afde ling Moerkapelle komen in de week van 20-26 april aan de deur voor een gift voor het goede doel. Waddinxveen- Op zaterdag 19 april wordt een orgelconcert gegeven door organist Evenhard Zwart, aan vang 20.00 uur. Dit concert wordt door de orgelcommissie van de Ne derlandse Hervormde Kerk in sa menwerking met de Stichting Woord en Daad georganiseerd. De bespeling zal in het teken staan van de herdenking van de geboortedag van Feike Asma. Behalve werken van Bach, Festing en Guilmant zal het programma diverse bewerkin gen van Asma vermelden. Aanslui tend zal ook aandacht aan samen zang worden gegeven. Namens Woord en Daad zal de heer j. Dan- kers ingaan op de nood onder de straatkinderen van Manilla. Boskoop - Op donderdag 17 en vrij dag 18 april is er in Ons Jeugdhuis de jaarlijkse tentoonstelling. Te be zichtigen is het werk van kinderen die het hele jaar hun best hebben gedaan in Ons Jeugdhuis. Ook vol wassenen laten zien wat zij gemaakt hebben. Er wordt een grote variatie var, technieken tentoongesteld. Tijdens de tentoonstelling, die op beide dagen van 14.00 tot 21.00 uur geopend is, zijn leuke eigentijdse artikelen te koop die met de hand gemaakt zijn. Ook is er de mogelijk heid iets te eten en te drinken. Benthuizen - Zaterdag 19 april zal in 't Molenhuis aan de Dorpsstraat 139 eer demonstratie zakdoeken-vou wen worden gegeven. Met specifie ke technieken worden zakdoeken van stof tot de meest wonderbaarlij ke creaties gevouwen, iedereen is welkom. Voor informa tie: 079-3313588. De leerlingen met tekenen in het pak ket hebben zich in het eerste halve schooljaar voornamelijk laten inspi reren door 'Stonehenge', één van de belangrijkste prehistorische plekken op aarde. Hierna was er ruimte voor een vrije opdracht. Hierbij wordt dan voornamelijk gelet op de schilder techniek, de tekentechniek en de gra fische technieken. Veel leerlingen hebben zich laten inspireren door de grote schildermeesters. De leerlingen handvaardigheid heb ben allen vier werkstukken moeten maken die beoordeeld worden op de fantasie, vormgeving, functionaliteit en werken naar de natuur. Er zijn prachtige creaties gemaakt op diver se thema's. Zevenhuizen- Peuterspeelzaal "de 7 terspeelzaal in de Dorpsstraat, dwergen" uit Zevenhuizen organi seert voor alle kinderen op Koningin- De voorstellingen beginnen om 10.30 nedag twee poppenkastvoorstellin- en 11.30 uur. De toegangsprijs be- gen. Ouders kunnen met hun kind draagt voor kinderen 3.-. deze voorstelling bijwonen in de peu- Hazerswoude-Dorp- Vrijdag 25 april organiseert de werkgroep Roeme nië, die sinds 1993 contacten onder houdt en hulp biedt aan het dorpje I itpisu Mare, een zangavond in de Nederlands Hervormde Kerk aan de dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp. Aanvang 20.00 uur. Medewerking aan deze avond wordt verleend door het Driehof koor, Hervormd kerkkoor en Sjir Chadasj, allen uit Hazerswoude. iedereen is welkom en de toegang is vrij. Aan de uitgang2al er een collec- 'e worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de aan schaf van een Roterkop egge voor het landbouwproject aldaar. Door Karin van Laneeraad Waddinxveen - Vrijdagavond 11 april is bij het Coenecoop College aan de Dreef 2 de expositie geopend van eindexamenwerkstukken van leerlingen van 5 Havo. De leerlingen die tekenen of handvaar digheid als examenvak hebben, worden beoordeeld op het werk wat te zien is in de grote hal bij de nieuwe entree van het Coenecoop College. Naast de andere examenvakken was het voor de leerlingen hard werken om de werkstukken op tijd klaar te krijgen. Door Karin van Laneeraad Boskoop - In opdracht van het gemeentebestuur heeft adviesbu reau D&P Onderzoek en Advies een nota opgesteld waarin de problemen van het verkeer en vervoer in Boskoop in kaart zijn gebracht. Naast knelpunten als doorstroming van het verkeer en verkeersonveilige plaatsen, worden in de nota diverse oplossingen voor de nabije toekomst en de wat langere termijn voorgesteld. Het belangrijkste streven van de gemeente Boskoop is het be reikbaar houden van Boskoop voor diegene die er hun herkomst en/ of bestemming hebben danwel het economisch noodzakelijk verkeer, het beperken van de hoeveelheid af gelegde kilometers door auto's en vrachtauto's binnen de bebouwde kom, het verbeteren van het woon- en leefmilieu en het vergroten van de verkeersveiligheid Om dit bereiken dienen er een aantal maatregelen genomen te worden en moeten er diverse voorzieningen ge realiseerd worden, zoals bijvoor beeld het aanleggen van 30 km/h ge bieden, het aanleggen van fiets- en voetgangers oversteekplaatsen en het reconstrueren van onveilige kruispunten. Tevens zullen er snel- heidsremmende maatregelen geno men moeten worden op de zoge naamde ontsluitingswegen en stroomwegen. In het kader van de landinrichting Boskoop zijn diverse varianten aan gedragen om de ontsluiting van het noordoostelijk sierteeltgebied te verbeteren. Er is sprake van verschil lende aansluitpunten op het provin ciale wegennet. Deze term staat voor de aanpak die nodig is om het feitelijk gebruik van de weg in overeenstemming te bren gen met de gewenste functie. In het kader van 'duurzaam veilig' wordt er gestudeerd op de mogelijkheden om binnen de gehele bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/h in te voeren. Het tegelijkertijd uitvoeren van alle voorgestelde maatregelen gaan de financiële en ambtelijk personele mogelijkheden van de gemeente Bos koop ver te boven. Alle voorzienin gen zullen dan ook gefaseerd inge voerd worden. Op donderdag 10 april en dinsdag 15 april heeft het gemeentebestuur van Boskoop inspraakavonden georgani seerd, waar Boskoopse inwoners hun mening konden geven over de nota. De reacties uit de inspraakron des worden betrokken bij het opstel len van het ambtelijk advies en be sluitvorming door het college. Na behandeling in de raadscommissie wordt een raadsvoorstel voorbereid, waarna definitieve besluitvorming door de raad eind september plaats vindt. De Clematis montana heeft al vroeg in het jaar roze sterachtige bloemen. Ze klimt met plezier in boom of pergola. Maar ook tegen een muur ziet ze niet op. Zet haar op een zonnige plaats maar scherm de voet af tegen de zon. Van 9,95 voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1