Ruim baan voor de regio Oostland Introductie brochure 'Ander zicht op groen' Hart van Holland op donderdag f Millefleurs s&sinbxxtuin Dagje-door-kaarten Feestbingo in het Anne Frank-centrum Fietspuzzeltocht Kaarten bij Zang en Kleur Kernbezoeken gemeentebestuur Kan alles wel en kan alles wel tegelijk? -■-err j pa9irici 19e jaargang nummer 713 23 april 1997 as Verbreding Al2 Programma Management Verkenning Al2 Stoelendans Openbaar groen Deelbrochures ontvangst Waddinxveen- Op Koninginnedag organiseert klaverjasvereniging De Springplank een "dagje-door-kaar- ten". Er kan bijna de gehele dag ge klaverjast worden in het tenniscen- trum Waddinxveen aan de Sniep- weg. Vanaf 9.30 uur worden er onge veer tien rondes gekaart. Er kan van af elke ronde .ingeschreven worden voor drie rondes. Deelnemers kun nen zich meerdere keren opgeven voor drie rondes. Voor de prijzen geldt het briefje met de hoogste to taaluitslag over drie gespeelde ron des. De kosten bedragen ƒ3,- per drie rondes en er wordt tot onge veer 17.00 uur gekaart, ledereen Is welkom. Inlichtingen: 0182-617671 of 0182-616947. Waddinxveen - Op maandagavond 28 april organiseert de afdeling Se nioren van de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk een feestbingo. Er worden zes rondes gespeeld waarin mooie prijzen te winnen zijn. De kosten zijn 3.75 voor één of 4.75 voor twee plankjes. Tevens is er een verloting. Alle senioren in Wad dinxveen zijn welkom. De zaal is open om 19.00 uur. De bingo begint om 19.30 uur. Hazerswoude-Dorp - Koffiebar De Schutse organiseert op Koninginne dag een fietspuzzeltocht. Er kan tus sen 13.00 en 14.00 uur gestart wor den bij het koffiebargebouw aan de Gemeneweg 1Inschrijven kost ƒ5,-. De helft van de opbrengst is bedoeld voor stichting De Hoop. Deze stich ting helpt alcohol- en drugsverslaaf den afkicken en probeert ze wéér een plek in de maatschappij te ge ven. De andere helft is voor het nieu we jeugdhonk van de koffiebar. Voor meer informatie: 0172-586912. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur begint op vrijdag 25 april met zomerkaarten. Elke twee weken is er een zomerkaart-avond, tot en met half juli. Iedereen is wel kom vanaf 20.00 uur in het clubge bouw aan de Zuidplasweg. Zevenhuizen-Moerkapelle - Het ge meentebestuur van Zevenhuizen- Moerkapelle legt een aantal infor matieve bezoeken aan de kernen van de gemeente af. Op donderdag 24 april in de kern Zevenhuizen in dorpshuis Swanla; <>p maandag 26 mei in de kern Moer- kapelle in dorpshuis Op Moer en in de kern Oud Verlaat op donderdag '2 juni in wijkgebouw De Vierkap. Alle bezoeken beginnen om 19.30 uur. Tijdens de bijeenkomsten zul len in ieder geval de volgende on derwerpen aan de orde komen: Ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente; "Bestuurlijke ontwikke lingen van de gemeente; "Recreatie- ve ontwikkelingen; "Ontwikkeling verkeersaangelegenheden; "Ge meentelijke belastingen; "Vraag stellingvan de inwoners. Voor meer "formatie en/of suggesties: A. Wes- sels- telefoon 0180-637748. Door Gerard Verheiien Zoetermeer - In "Dekker Zoetermeer" werd vorige week donderdag een seminar georganiseerd door de besturen van de Ondernemersverenigin gen Oostland. In samenwerking met de Kamers van Koophandel voor Haaglanden en Midden Holland hadden zij een aantal vragen aan de Overheid geformuleerd. Eén van die vragen was de bereikbaarheid van Oostland, met z'n goed florerende AGO-industrie, zodanig te regelen, dat de regio haar economische potenties kan blijven benutten. Als sprekers waren diverse prominenten uit het bedrijfsleven, de landelijke overheid en de provinciale en gemeentelijke overheid uitgenodigd. Heeft een ieder wel eens van het Westland gehoord, veel minder mensen kennen het Oostland. Dit wordt gedefinieerd als het gebied dat globaal wordt omsloten door de rijkswegen A13, A4, A12, de Doenkade en de Rottemeren (A20). Binnen dit gebied vallen de B-driehoek (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk), Nootdorp en Pijnacker. In zijn welkomstwoord memoreerde de heer Czerwinski, voorzitter van de Ondernemersvereniging van Berkel en Rodenrijs, dat hét grote probleem van Oostland is, en in meerdere mate nog wordt, de bereikbaarheid van het gebied. Door de toename van de files dreigen de toegangswegen tot het Oostland te infarct eren. Volgens Czerwinski is er in het verleden één grote fout gemaakt door wonen en werken te scheiden. De volgende spreker was de heer Van Iersel. De voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Haaglanden hield de gasten voor dat dynamiek dwingt tot modernisering op alle gebied. De geplande NIVEX-locaties doen binnen nu en tien jaar het aantal inwoners van de Randstad met eenderde toenemen. Dit vereist afstemming. Ten eerste wat het openbaar vervoer betreft en ten tweede wat de invulling van de bedrijfs terreinen betreft. Dit vereist nauwe samenwerking tussen de overheidssector en de private sector. Anders is volgens hem zeker een "infrastructurele hartinfarct" nabij. Bij burgemeester Lamers van Bleiswijk ging het voornamelijk om de verbreding van de A12 en de be reikbaarheid van zijn veiling. De rijks weg met z'n belangrijke interregiona le functies. De centrale verkeersas. Kortom de aorta van de Randstad. Naar zijn mening raakt het Oostland dichtgeslipt met functies die over de weg gaan. Zakelijk en persoonlijk ver keer zitten elkaar danig in de weg. In de regio Oostland zijn thans veel ont wikkelingen gaande. Eén daarvan is de VINEX, die destijds autonoom is opgestart. "Nu pas gaat het kabinet met z'n Randstadnota op dit gebied inzoomen. Nu pas krijgen zaken als infrastructuur, werk en recreatie aandacht. Veel ontwikkelingen dus op dit moment. Dat is schrikken en hopen dat het allemaal maar goed gaat". Ook Lamers wist dat er plan nen zijn om de A12 te verbreden. "Maar", zo hield hij zijn gehoor voor, "neem dan ook de toeleidende wegen infrastructureel mee". Gedeputeerde Jansen van de provin cie Zuid-Holland herinnerde, als der de spreker, zijn publiek eraan dat Oostland in drie gebieden van Ka mers van Koophandel ligt en dat het gebied drie streekplannen kent. Bo vendien komt de HSL er straks mid dendoor te lopen. De provincie heeft, als een bestuurlijke laag tussen ge meenten en de rijksoverheid, een re gisseursfunctie. In verband hiermee heeft ze een programma Manage ment opgesteld dat de verschillende plannen als een soort netwerk aan elkaar moet koppelen. "Alles moet je doen in z'n eigen dynamiek en vol gens z'n eigen tijdpad". Volgens Jan- Gedeputeerde Jansen (WD) hield een pleidooi voor intensieve samenwerking. sen is Randstad-rail voor het jaar 2000 gebruiksklaar. De Hofpleinlijn wordt dan een metro-achtig systeem met veel stops. "Je moet de mensen niet uit de auto pesten, maar je moet ze een beter alternatief bieden", zo was zijn credo. Of de politiek contact met de NS had gehad om de treinta- rieven dan niet gelijk te laten oplopen met de benzineprijs kon hij niet zeg gen. Als vertegenwoordiger van Rijkswa terstaat en projectmanager A12 deel de de heer Hees mee dat de verken ning Al 2 Den Haag-Gouda gereed is. Tot 2010 verwacht hij op het traject Den Haag-Zoetermeer een autogroei van 30% en op het traject Zoeter- meer-Gouda een van 25%. Naar zijn mening gaat het niet goed op de ar- moedeweg. Daarom moet ook actief gezocht worden naar vervangend autogebruik. Hees noemde het trans ferium bij Gouda-West, een busbaan Gouda-Zoetermeer en Zoetermeer- Den Haag zuidwest, Rijswijk en Delft. Verder spoorverbindingsbogen Alp hen aan den Rijn-Rotterdam-Den Haag en betere fietsvoorzieningen. De verbreding Al2 zou nog wel eens meer dan 10 jaar kunnen duren. "Dit door allerlei procedures die we met elkaar hebben afgesproken". De conclusie was dat over hoe de Randstad er infrastructureel uit zou moeten zien veel plannen zijn, maar dat er nog maar weinig wordt gedaan. Dat heeft alles te maken met geld. De stoelendans om de financiën eist wat dit betreft zijn tol. Door Karin van Langeraad Waddinxveen - Op vrijdag 18 april is het eerste exemplaar van de brochu re 'Ander zicht op groen' overhan digd aan wethouder J. Neele. In res taurant Het Praathuis bij recreatiege bied 't Weegje ontving hij deze bro chure uit handen van Marinus Zwij- nenburg van de gemeente Waddinx veen. Met deze officiële handeling start de gemeente Waddinxveen de informatievoorziening over haar groenbeleid. De informatievoorzie ning bestaat uit een serie brochures en folders over de verschillende as pecten uit de groenvoorziening. Deze brochures en folders geven naast achtergrondinformatie ook tips en richtlijnen over omgaan met groen. De brochure 'Ander zicht op groen' geeft een beeld van het groenbeheer van de gemeente Waddinxveen. Op duidelijke wijze wordt uitleg gegeven over de verschillende elementen van het groen en de manier waarop zij met elkaar in verband staan, het eco logisch evenwicht. Gemeenten kun nen een wezenlijke bijdrage leveren aan het in stand houden van de in heemse flora en fauna. Ook in de ge meente Waddinxveen vindt op be perkte schaal natuurlijk groenbe heer plaats, bijvoorbeeld bij de Pet- teplas, het evenemententerrein aan de Dreef en het Waddepad. Verder geeft de brochure nuttige informatie over bijvoorbeeld kapvergunningen, volkstuinen en sportparken. Wethouder Neele neemt de brochure "Ander zicht op groen in Naast de nieuwe brochure 'Ander zicht op groen' is ook de brochure 'Natuurlijk groen in Waddinxveen' heel informatief. Ook zijn er bij de gemeente Waddinxveen nog diverse deelbrochures te verkrijgen. 'Kies keurig kappen', 'Natuurlijk tuinieren' en 'Uw boom, onze zorg' geven veel informatie over een goede behande ling van het groen. De brochures zijn bestemd voor inwoners en kunnen aan de publieksbaiie worden afge haald. Daarnaast verspreidt de ge meente het informatiemateriaal via de wijkteams. Daar waar gewerkt wordt aan het groen, bezorgen mede werkers van de afdeling Openbare Ruimte relevante folders huis-aan- huis. Volgende week verschijnt het Hart van Holland niet op woensdag, Koninginnedag, maar één dag later, op donderdag 1 mei. DE GRATIS BROCHURE OVER KLEUR IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Een vorstelijke draagbak met 10 rijkbloeiende mini-petunia's. Zet ze in het zonnetje, op het terras of in de border. Keuze uit diverse kleuren. Nu een draagbak met 10 stuks van 6,95 voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag en maandag: vanaf 9.00 uur open

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1