een nieuwe lente... Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van Koninginnedag DE] fONG Nationale Herdenking intratuin e week in Hart van Holland: huis- en tuinbi -advert, Pagina Culturele avond Parousia organiseert open avond Circus in Benthuizen De Hoop Scheffer in Rijnwoude Kaarten Zang en Kleur Gospel in De Bron Op stap naar Friese steden TOT anders wonen Accountantskantoor CBTB ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS Albert Hi 19e jaarg nummer 715 Waddinxveen - Maandag 12 mei or ganiseert de Culturele Commissie van de stichting Waddinxveens Wel zijnswerk de laatste culturele avond van het seizoen. De avond wordt gehouden in het Anne Frank Cen trum, begint om 20.00 uur en de entree bedraagt 3,50. Toneelvere niging de Goudse Komedie verzorgt de avond. Opgevoerd wordt het to neelstuk: Eens in de duizend jaar, een klucht in drie bedrijven. Dit to neelstuk wordt een week daarna op gevoerd in de Goudse Schouwburg. Boskoop - Op dinsdag 13 mei organi seert de Evangelische gemeente Pa-i rousia een open avond. Hans Wulf- fraat spreekt over het thema: "Jezus komt terug". Er is gelegenheid tot vragen stellen en nagesprek. De avond vindt plaats in het AOC Groen College aan de Zijde 105. De avond begint om 20.00 uur. Informatie: J. van Leeuwen, telefoon 0172-215585. Benthuizen - Op vrij dag 9 mei treedt het Circus Variété op in Benthuizen. Dit kleine gezellige circus biedt een programma voor jong en oud. Het circus werkt zonder dierendres- suur en is van mening dat ook zon der dieren men ruim 100 minuten kan genieten van een kleurrijke show. Zo is er een vlotte bordenact en een muzikale clownerie. Het zijn ingrediënten die plezier geven aan de hele familie. Rijnwoude - Op dinsdag 13 mei zal mr j.G. (Jaap) de Hoop Scheffer een j spreekbeurt houden tijdens de Al gemene Ledenvergadering van de CDA-Kamerkring Leiden in hotel restaurant Groenedijk aan de Rijn- dijk 96 te Hazerswoude-Rijndijk. De j kandidaat-lijsttrekker van het CDA 'zal bij deze gelegenheid een algeme-1 ne politieke beschouwing geven. Een ieder is welkom bij deze open bare bijeenkomst vanaf 20.00 uur. Zevenhuizen - Vrijdag 11 mei is de tweede kaartavond van het zomer- j kaartseizoen bij vogelvereniging Zang en Kleur. Men kan klaverjassen of jokeren in het clubgebouw aan de Zuidplasweg vanaf 20.00 uur. Benthuizen - Zaterdag 10 mei wordt een gospelavond georganiseerd in j De Bron. iedereen vanaf 14 jaar is welkom in De Bron, achter de Neder- j lands Hervormde Kerk. De deuren j staan om 20.00 uur open en om20.30 j uur start het programma. Boskoop-Op dinsdag 13 mei gaat de j Katholieke Vrouwenvereniging uit. In Winkel is er koffie met gebak en j een rondleiding het parfum-fiessen-1 museum. Via de afsluitdijk naar Workum voor de lunch en het Jopie Huisman museum. De theepauze is in Hindeloopen met het Schaatsmu- j seum. Tot slot diner in Biddinghui zen. Door Karin van Langeraad Boskoop Tijdens de jaarlijkse "lintjesregen heeft burgemeester drs J.J. Spros op dinsdag 29 april een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw C. W. van Leeuwen-Binken, mevrouw C.M. Steens-Dijkgraaf en de heer W. van Atten. Mevrouw van Leeuwen is be noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bijzondere diensten in het kader van het Vrijwilligerswerk in Boskoop. In 1971 was zij een van de oprichters van de U.V.V., welke inmiddels is uitge groeid tot een belangrijke vrijwilli gersorganisatie. Mevrouw van Leeu wen is nog dagelijks actief met allerlei activiteiten in het Zorgcentrum. Zij is 20 jaar betrokken geweest bij 'Tafeltje Dekje'. Ook het vrouwenwerk had haar belangstelling, zij is initiatiefne mer geweest voor de oprichting van de Katholieke Arbeiders Vrouwenbe weging. Mevrouw Steens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau op grond van haar grote betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk in Boskoop, zowel op sociaal als kerkelijk gebied. Me vrouw Steen is jarenlang lid geweest van de U.V.V., waarvan een periode voorzitter. Ook nu nog is mevrouw Steens actief in het Zorgcentrum. Mevrouw Steens is ook heel actief in diverse functies binnen de R.K. Paro chie St. Jan de Doper en tevens be trokken bij het comité Kinderpostze gels. Zij is al meer dan tien jaar een gewaardeerd lid van de Woonruimte Advies Commissie, waarbij zij vooral bijzondere aandacht heeft voor het sociale aspect. Ook de heer Van Atten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij 46 jaar een prominente rol heeft gespeeld in de Boskoopse atle tiek. Binnen de Atletiekvereniging AV'47 en de recreatiesportclub RS'66 heeft de heer Van Atten zowel op het organisatorische als op het techni sche vlak vele functies bekleed. Hij heeft beide verenigingen als voorzit ter geleid en heeft een grote staat van dienst als trainer. De heer Van Atten heeft zich ook op andere gebieden verdienstelijk gemaakt, onder andere voor de "Werkgroep Gehandicapten beleid Boskoop" en de WN afdeling Boskoop. I N T E R I E U RS NIEUWERKERK A/D IJSSEL DORPSSTRAAT 24-30 TEL O 1 80-31 2205 DE GRATIS BROCHURE OVER KLEUR IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Zaterdag 3 mei hield de Lionsclub Zevenhuizen- Moerkapelle de jaarlijkse gera- niummarkt op het dorpsplein voor het gemeentehuis. De opbrengst f4500,- komt ten goede aan "Artsen zonder Grenzen". De "Lions" kunnen terugzien op een geslaagde markt, want alle gera niums en vrijwel alle overige perkplanten zijn uitverkocht. Grote stamfuchsia of bellenplant; mams verwen je dubbel en dwars met deze decoratieve plant. Weelderig bloeiend, de hele zomer lang. Deze schoonheid verlangt een beschutte standplaats. Regelmatig bemesten met IntraKeur kuipplantenkuur. Hoogte 80-100 cm. Van 24,95 voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag en maandag: vanaf 9.00 uur open Zevenhuizen-Na de kranslegging door burgemeester LM. Schools vanZevenhui- zen-Moerkapelle werden enkele gedichten voorgelezen door Mariska de Jong. 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1