Gemaal ir J.M. Leemhuis-Stout officieel in gebruik genomen Huisje, boompje, prijsje Bloemendecor intiatuin aaa intratuin Hoe heet de nieuwe brug in recreatiegebied Rottemeren? Hart van Holland: iedere woensdag in de brievenbus! Kiss This! Bijen- en honingmarkt en Open Dag Fietsend de zomer door Praise-avond Themamiddag Zorgvernieuwing let OP: Wijzigingen in de dienstregeling, Zie pagina 2 Informatiepaneel Toespraak Hazerswoude-Dorp - Op zaterdag 31 mei zal "Kiss This!" optreden in jon gerencentrum Stek in Hazerswoude- Dorp. Met een explosieve Kiss- show, compleet met make-up en de kostuums van de echte Kiss zelf. Het optreden begint om 21.30 uur en de entree bedraagt ƒ10,-. Oud Verlaat - Op zaterdag 31 mei wordt door het Ambrosiusgilde de jaarlijkse bijen- en honing markt ge houden aan.de Nesseweg, tussen Ommoord en Oud Verlaat. De Open Dag betreft de bijenstand aldaar. Van 10.00 - 16.00 uur. informatie over bijen houden, cursussen, bij- enplanten, honing, etcetera. Voor informatie: J. Tempelman, telefoon 010-4569412. Moerkapelle - De afdeling Moerka- pelle van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen wil deze zomer twee keer per maand een avond gaan fietsen met de leden die daar zin in hebben. Het idee is om dit iedere eerste en derde woensdag van de maand te doen en bij voldoende animo de maanden juni, juli en augustus. De eerste avond is op4juniom 19.00 uur. Verzamelen op het pleintje bij kapper Verheul. Zevenhuizen - Vrijdagavond 30 mei vindt er een Praise-avond plaats in de Nederlandse Hervormde kerk in Zevenhuizen. De avond, waaraan praise-band "Exalt" medewerking zal verlenen, begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). De toegang is vrij en iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Waddinxveen - Op woensdag 4 juni wordt in de Marchandzaal van het zorgcentrum Souburgh een thema middag gehouden over de ontwikke lingen in de regionale zorgvernieu wing. De bijeenkomst is bedoeld voor zorgvragers, zorgaanbieders en belangenbehartigers. Voor deze middag heeft de ANBO afdeling Waddinxveen/Boskoop twee deskundigen bereid gevonden de aanwezigen te informeren over de ontwikkelingen in de regionale zorgvernieuwing. Ook zal er vanuit de gemeente Waddinxveen een met de materie bekende ambtenaar kort het woord voeren over de lokale ouderenzorg. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Het zorgcentrum Souburgh is te vinden aan de Prins Bernhardlaan 2 ta Waddinxveen. Door Gerard Verheiien Zevenhuizen-Moerkapelle Vorige week woensdag werd het nieuwe gemaal aan de Middel weg in Zevenhuizen officieel geopend door de commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland. Onder grote belangstelling sloeg mevrouw Leemhuis met een hakbijltje een touw door, waarmee de naam van het nieuwe gemaal onthuld werd: het gemaal ir J.M. Leem huis-Stout. Het gemaal draagt de naam van de huidige commissaris van de Koningin vanwege de grote verdiensten die zij als dijkgraaf heeft gehad voor Schieland. Van 1984 tot 1994 was zij dijkgraaf van het hoog heemraadschap. Het gemaal Leem huis-Stout is een poldergemaal. Het bemaalt de tussen 1757 en 1760 drooggemaakte Eendragtspolder, die een oppervlakte heeft van 1042 hecta re. Het staat aan het einde van de Middelweg hoek Rottekade op steen worp-afstand van de Zevenhuizer- plas. De toevoersloot (hoofdtocht) naar het gemaal loopt parallel aan de Middelweg. Twee elektrische pom pen, met een gezamenlijke capaciteit van 135 m3 per minuut (vergelijkbaar met de inhoud van 1000 badkuipen), hevelen het water uit de polder over naar de Rotte. Daarbij moet een (opvoer)hoogte van bijna zes meter overwonnen worden. Via de Rotte wordt het water afgevoerd naar de Nieuwe Maas en zo verder naar open zee. Het volautomatische gemaal ver vangt het onlangs afgebroken oude gemaal, dat van 1926 tot 1996 dienst deed. Vóór 1926 werd de polder be malen door windmolens. Kort na de onthulling van de naam van het gemaal zorgde de zoon van de commissaris van de Koningin voor een tweede onthulling namelijk die van het informatiepaneel. Dit ging ge paard met een oorverdovende knal gevolgd door een fonkelend vuur werk. Het informatiepaneel is ge plaatst langs de Rottekade en bevat voor passanten historische en techni sche informatie over de bemaling van de Eendragtspolder. Onder grote belangstelling hanteerde mevrouw Leemhuis-Stout de hakbijl. In haar toespraak tot de genodigden memoreerde mevrouw Leemhuis dat met de ingebruikneming van het nieu we gemaal het waterkwantiteitsbe- heer van dit deel van Schieland is aangepast aan de eisen van deze tijd. Maar het hoogheemraadschap kan met het gemaal vooral ook de toe komst tegemoet treden. Niet als doel op zichzelf, maar om wat zich af speelt en zich zal gaan afspelen in het gebied van de Eendragtspolder. De druk op het landelijk gebied in Zuid Holland wordt namelijk steeds gro ter. Denk maar aan de woningbouw- ontwikkeling, de ontwikkeling van de glas- en tuinbouw en de plannen ten aanzien van de recreatie. De com plexiteit en de intensiteit van de wa terstaatszorg in Zuid-Holland vraagt dan ook dikwijls om lokaal en regio naal maatwerk zonder starre norme ring. DE GRATIS BROCHURE OVER WATER IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. Een koker vol met vlijtige liesjes. Zo maakt u van uw schutting een prachtig bloemendecor. Keuze uit veel kleuren. Een uitbundige bloei gegarandeerd, mits ze in de half-schaduw hangt. Regelmatig bemesten met IntraKeur kuipplantenkuur. Van 24,95 voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS '"oopavond^onderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag en maandag: vanaf 9.00 uur open Afhaalprijs: U heeft bijna een tweede huisje met deze vurenhouten blokhut. Voor slechts fl. 999,- beschikt u over een ideale ruimte (binnenmaat 236 x 186 cm) waar u alle tuinspullen, fietsen en dergelijke kunt stallen. Het hout is van topkwaliteit, komt uit Noord-Europa en is maar liefst 18 mm dik. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 gjp HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag en maandag: vanaf 9.00 uur open Zaterdag 17 mei is de nieuwe ophaal brug in het Rottemerengebied offici eel geopend door de burgemeesters van Bleiswijk en Zevenhuizen-Moer kapelle en de voorzitter van Recrea tieschap Rottemeren. De feestelijke opening was ook het startschot voor een prijsvraag om een passende naam voor deze brug te bedenken. Het recreatieschap stelt samen met de Ondernemersvereniging Rotteme ren een leuke prijs beschikbaar voor diegene die de meest originele naam weet te bedenken. Deze prijs is een middag varen met "De Croosboot" met een naar eigen keuze samen te stellen gezelschap van maximaal 50 personen. Tot en met 8 juni kunnen ideeën wor den ingezonden naar de Onderne mersvereniging Rottemeren, p/a Beu kenlaan 13, 2665 DZ Bleiswijk. Op 8 juni houdt de ondernemersvereni ging een recreatiedag met allerlei acti viteiten, waaronder een puzzeltocht voor zowel wandelaars als fietsers. Ook op het deelnameformulier van de puzzeltocht kunnen voorstellen voor een naam voor de nieuwe brug wor den ingevuld en ingeleverd bij alle deelnemende bedrijven. Na 30 juni zal de prijswinnaar en daar mee de nieuwe naam voor de brug worden bekendgemaakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1