Uniek barok concert in Gereformeerde Kerk ■sint ra tuin Hart van Holland: iedere woensdag in de brievenbus! Zangavond Tropical Night in De Overkant Zomerfeest peuterspeel zaal de Zeven Dwergen Papierinzameling Fietstocht voor 50-plussers vvekel'jks uw ,#1foi"»nat/e °P ©en ei,teerb/aa< 20e jaarga nummer 721 18 juni 1997 Politiecontrole Praktijkexamen DE GRATIS BROCHURE OVER PLANTVERZORGING LIGT VOOR U KLAAR. few Met marmer krijgt uw terras meteen iets Italiaans. Dit tafeltje heeft een wit marmeren blad en een donkerkleurige onderpoot van origineel gietijzer. Blad-doorsnede 60 cm. Van 69,- voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 Waddinxveen - Op zaterdag 21 juni wordt in speeltuinvereniging De Overkant een Tropica! Night georga niseerd. Aanvang20.30 uur. Entree 5,= voor leden, 7,50 voor dona teurs en 10,= voor niet-leden. De Prijs is inclusief een welkomstcock tail en saté. Benthuizen - Op 21 juni wordt een zangavond gehouden in de Neder lands Hervormde kerk in Benthui zen. Medewerking verlenen het Her vormd Gemengd koor "Nieuwerkerk aan den Llssel" onder leiding van Dick Klip. Het Hervormd Gemengd koor "im- r'ianuei" en het Kinderkoor "De Ben- thuizer Zangertjes" beide onder lei ding van Arjen Uitbeijerse. et orgel speelt J. Vis en Arjen Uitbe- jerse en de piano Kees de Bruin, e avond begint om 19.30 uur. De toegang is vrij en iedereen is wel kom. Vis-Doe-en-Speldag bij Hengel sportvereniging Waddinxveen Hazerswoude-dorp - Woensdag 25 juni vindt er in de Gereformeerde Kerk te Hazerswoude-dorp een uniek barok concert plaats, verzorgd door de groep II Quadrifoglio. Zij zullen deze avond een concert van barokke kamermuziek met historische instrumenten verzorgen. De groep I.Q. bestaat uit vier jonge musici die elkaar tij dens hun muzikale studies in Amsterdam en Den Haag hebben leren kennen, vervolgens vrienden werden en sindsdien veel samen werken in verschillende kamermu- ziek-en grotere ensembles. Het idee achter de vorming van I.Q. was het verkennen van het repertoire van sonates en danssuites van eind 17e tot begin 18e eeuw, echter ook om te experimenteren met de combina tie viool en hobo, welke zo karakte ristiek is voor die periode. Sinds de oprichting staat de groep bekend om haar levendige, aansprekende manier van spelen, maar ook om hun vindingrijke variaties. De groep I.Q. bestaat uit Elisabeth Ingenhousz (viool), Abigail Graham (Hobo), Barbara Kerning (violon cello) en Miwako Hannya (Clave- cimbel). Zij spelen deze avond onder andere werken van Carolus Hacquart, A. Corelli, G.F. Handel, F. Couperin, Antonio Vivaldi en Joh. Seb. Bach. Het concert begint op 25 juni om 22.00 uur in de Gereformeerde Kerk in Hazerswoude-dorp, hoek Dorps straat/Korenmolenlaan en de toe gang is vxij. Zevenhuizen -Peuterspeelzaal de Zeven Dwergen houdt op zaterdag 28 juni het jaarlijkse zomerfeest. Dit |S jaar het thema beren. In en om de peuterspeelzaal aan de Dorpsstraat 68 zijn tal van activiteiten te doen zoals vissen, balgooien, verven, kleuren, schminken en er rijdt een paardentram. Verder wordt nieuw Ijen tweedehands speelgoed ver kocht. Groenten en bloemen zullen tegen lage prijzen te koop zijn en in i de eetstand is voor iedereen iets I lekkers te vinden, ledereen, groot en klein, is welkom van 1L00 tot 15.00 iuur. Zevenhuizen - Van donderdagmid dag 26 juni 12.00 uur tot vrijdagmid dag 27 juni 13.15 uur organiseert de Milieuvereniging in samenwerkinng met Christelijke basisschool DeEen- dragt en Wereldwinkel Zevenhui- zen-Moerkapelle een inzamelings actie voor oud-papier en karton. De vorige inzameling leverde 5500 kilo papier en karton op. De papiercontainer staat op het schoolplein van de christelijke ba sisschool "De Eendragt". Los papier en karton in lege dozen doen of bij j elkaar binden. De volgende container zal geplaatst worden op 4 en 5 september. Benthuizen - Op dinsdag 24 juni wordt een fietstocht georganiseerd. Deze tocht van ongeveer 35 kilome ter gaat door het Groene Hart. Als het weer meer werkt is de start om 10.00 uur vanaf de Bron aan de Dorpsstraat in Benthuizen. Onder weg is er een rustpauze in Zevenhui zen. Kosten 3,= per persoon, leder een is van harte welkom. Van te vo ren opgeven is niet nodig. Bij twijfel of de toch doorgaat kan men bellen: telefoon079-3313247, de heer P. Ver wei j. Door Karin van Laneeraad Waddinxveen - Op zaterdag 14 juni heeft de Hengelsportvereniging Waddinxveen een Vis-Doe-en-Speldag voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar georganiseerd. De hengelsportvereniging probeert op deze manier de kinderen op een verantwoorde memier te leren vissen en ze de spelregels bij te brengen over het omgaan met de natuur. Bij het buurthuis Zuidhonk konden de kinderen kennis meiken met het boeiende leven onder water. Zij mochten zelf wateronderzoek doen, de waterkwaliteit werd gemeten zodat ze zelf konden zien of het milieu in het viswater geschikt is voor de vis. Ook verschillende vissoorten, waterplanten en waterdieren herkennen stond op het programma. Uiteraard werd er ook aandacht besteed aan het hengelmateriaal en het vissen zelf. De politie Midden-Holland bracht een bezoek aan het viswater aan de Grut- todreef om te controleren of de jeug dige vissers 'de juiste papieren' bij zich hadden. In dit geval was dat een inschrijf kaart van de Hengelsportver- eniging Waddinxveen. Uiteraard kon den alle jonge vissers voldoen aan de vraag van de politie. Op deze manier worden zij vertrouwd gemaakt met het feit dat zij voor het beoefenen van de hengelsport de nodige vergunnin gen bij zich moeten hebben. De Vis-Doe-en-Speldag vormde te vens het sluitstuk van de cursus Jeugdbegeleiding 1996/1997 en was in feite het praktijkexamen van de oplei- Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21 HET GROENE WARENHUIS .00 uur. Zaterdag en maandag vanaf 9.00 uur open ding tot jeugdinstructeur op het ge bied van hengelsport. De cursisten, die bijna allen actief zijn in het be stuur van een hengelsportvereniging, brengen op deze dag het geleerde in praktijk en krijgen daarbij nog de no dige ondersteuning van de cursuslei ding. Daarna worden ze geacht zelf allerlei jeugdactiviteiten op te kunnen zetten in hun eigen hengelsportvere niging. Hengelsportvereniging Waddinxveen heeft direct op het eerste verzoek be reidheid getoond medewerking te verlenen aan het sluitstuk van deze cursus door het beschikbaar stellen van viswater., het regelen van accom modatie voor deze jeugdvisdag en de nodige mankracht voor de organisa tie. 1^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1