De Zonnebloem vraagt donateurs en vrijwilligers Kamerconcert intratuin in de REGIO BANK 'nf°rniatie °P een l!^"teerblaatfie lelijks a' Uiv 20e jaargang nummer 740 29 oktober 1997 Europese landbouwpolitiek op WD-bijeenkomst "Benthuizen in oude en nieuwe aanzichten" t; Geef 's voor diabetes Spektakel speelt Zachtjes met de deuren" DE KREDIET HYPOTHEEK. OMDAT ER MEER GELD IN TE HUTS ZIT DAN TE DENKT. zie pagina 30 fmasÊÊmamÊÊmumKKÊHm Op gezamenlijke uitnodiging van de WD-afdeiingen Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapel- le en Waddinxveen, komen kamerlid Piet Blauw en Europarlementariër jan Mulder op maandag 10 novem ber de toekomst van de Europese Landbouw voor het voetlicht bren gen. De aanstaande uitbreiding van de Europese Unie zal grote gevolgen hebben voor de Europese land bouw. En landbouw is belangrijk, vooral in het Groene Hart. De parle mentariërs zullen kritisch geïnter viewd worden door Titus van der Torren. Na de pauze is er gelegen heid tot het stellen van vragen, ledereen is van harte welkom op maandag 10 november in "La Bara- que" aan de Zuidplasweg 4 in Zeven huizen. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Benthuizen - Op vrijdagavond 31 oktober en zaterdagmiddag 1 no vember vertonen enkele leden van de Historische Kring Benthuizen deel 2 van de diaserie "Benthuizen in oude en nieuwe aanzichten". Deze keer komt het Oosteinde aan de beurt vancif de Albert Schweitzer- laan tot aan de Hoogeveen. Op een scherm van zes meter breed worden telkens twee dia's met de oude en de nieuwe situatie naast elkaar ver toond. De dia-serie wordt vertoond in De Bron, achter de Nederlands Hervormde kerk op vrijdag om 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Op zaterdag om 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. Iedereen is welkom. Door Sylvia van Doornen Waddinxveen -Tijdens de omvangrij ke ledenwerfactie die deze week door de Nationale Vereniging De Zonne bloem, afdelingen Waddinxveen en Boskoop, wordt gehouden zullen ve len benaderd worden met de vraag het werk van De Zonnebloem finan cieel te ondersteunen. Door een bij drage van ƒ18,- per jaar wordt men ondersteunend lid van deze vereni ging die zich inzet voor langdurig zie ken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Deze men sen, die meestal veel behoefte heb ben aan sociaal contact, worden re gelmatig door een vrijwilliger van de vereniging bezocht. Daarnaast wor den door De Zonnebloem regelmatig ontspanningsactiviteiten georgani seerd. De Zonnebloem verwacht dat de vraag hiernaar de komende jaren alleen maar zal toenemen. Zowel de Waddinxveense als de Boskoopse af deling zijn eigenlijk altijd op zoek naar enthousiaste mensen die het bezoek- werk willen doen en mee willen hel pen bij de activiteiten. Truus Huisman is één van de vrijwil ligsters van de afdeling Waddinxveen en heeft drie 'gasten' bij wie zij regel matig op bezoek gaat. Zij begon met het werk toen de kinderen de deur uit waren en zij iets nieuws om handen wilde hebben. Het werk van De Zonne bloem was haar welbekend; ook haar moeder bezocht voor De Zonnebloem verschillende gasten en Truus heeft het altijd vanzelfsprekend gevonden om zich in te zetten voor de mede mens. Zij doet het werk voor De Zon nebloem zo'n tien jaar en heeft in die tijd zes verschillende gasten bezocht. Eén van haar drie huidige gasten is mevrouw Geers, een welbespraakte dame die zij sinds 1991 ongeveer één keer per maand bezoekt. Meestal doet zij dit 's avonds maar van tijd tot tijd haalt zij mevrouw Geers met de auto op om eens een ochtend te gaan winkelen of ergens een ijsje te eten. "We hadden wel even tijd nodig om met elkaar kennis te maken", vertelt Mevrouw Geers (links) kijkt altijd uit naar de bezoekjes van vrijwilligster Truus Huisman. Truus. "Maar al gauw kregen we een steeds gezelliger contact." Mevrouw Geers herinnert zich nog goed dat zij indertijd werd benaderd door De Zonnebloem met de vraag of zij er iets voor voelde via De Zonne bloem bezoek te ontvangen. "Ik had nog nooit van deze organisatie ge hoord, maar wilde het best eens pro beren.", Spoedig volgde het eerste bezoek van Truus en maakte me vrouw Geers samen met haar het eer ste uitstapje. "Gewoon even naar bui ten een stukje lopen. Dat wilde ik zo ontzettend graag na een lange perio de binnen te hebben gezeten." Vrolijk vertelt zij over de vele uitstapjes die volgden en de grappige dingen die ze samen met Truus heeft beleefd. Voor mevrouw Geers hebben de bezoekjes van Truus en de ontspanningsactivi teiten die regelmatig door De Zonne bloem worden georganiseerd en waar zij graag aan deelneemt, zoals een boottochtje, een bezoek aan de die rentuin en zelf een hele vakantieweek, er voor gezorgd dat zij het gevoel heeft weer in het leven te staan. "Je hoort eens wat van anderen, je vindt een luisterend oor en je kunt je ei kwijt." Het werk van De Zonnebloem zou zij van harte aanbevelen aan men- sen die bijvoorbeeld na verlies van de partner in een gat zijn gevallen en graag weer hun leven op willen pak ken. Maar ook aan mensen die bij voorbeeld door omstandigheden lan ge tijd niet meer op vakantie zijn ge weest of gewoon graag onder de men sen willen zijn. Wie meer informatie wenst over het Zonnebloemwerk of het wel wat lijkt om zich als vrijwilliger in te zetten, kan contact opnemen met Riet van Wageningen (afdeling Waddinx veen), telefoon 0182-618257, of Ire ne Kranenburg (afdeling Boskoop), telefoon 0172-214249. Regio - "Geef 's voor diabetes, voor 'n toekomst zonder complicaties', is het thema van de landelijke campag ne van het Diabetes Fonds Neder land. Deze campagne, waarvoor 30.000 vrijwilligers collecteren, loopt van 2 tot en met 8 november. Eén op de 36 Nederlanders heeft diabetes (suikerziekte), een tot nu toe ongeneeslijke aandoening. Nier aandoeningen is één van de bijko mende complicaties. Het langzaam slechter gaan functioneren van de nieren kan uiteindelijk leiden tot nierdialyse of niertransplantatie. Wetenschappelijk onderzoek moet de oplossing brengen voor deze ziekte en de complicaties. Maak dat onderzoek mogelijk door een bijdra ge op giro 5766 ten name van Diabe tes Fonds Nederland te Amersfoort. Zevenhuizen-Op 1 november speelt toneelgroep Spektakel het blijspel 'Zachtjes met de deuren". Een blij spel in drie bedrijven van Michel Fernaud. De regie is in handen van lo Wolvers. De voorstelling begint om 20.15 uur in dorpshuis Swanla aan de Burg. Klinkhamerweg. Entree ƒ10,-. Kaarten zijn te reserveren bij Ria Remmerswaal, telefoon 0180- 632365 of Henk van Roon, telefoon 0182-613764. DE GRATIS INTRA NOVA 'BINNEN GEZELLIG MAKEN' LIGT VOOR U KLAAR. De witte trompetlelie bloeit als kamerplant het hele najaar met mooie witte bloemen. Staat graag op een licht plekje in huis, maar liever niet in de volle zon. Van 12.95 voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur open.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1