Schemerlamp «Sa: voor vrijwillige Welfare in de Zevenster Sint bezoekt Zevenhuizen en Moerkapelle Nieuw blusvoertuig brandweer Omgaan met psoriasis ^sintrcxtuin Gelukspoppetjes maken in de bibliotheek Koffieochtend Aardewerk bij De Schuilplaats RPF-bijeenkomst Let's make music '°nsf»0v °fcaSf in op P*9ina°2o'nh*' 20e jaargang nummer 741 5 november 1997 BEZOEK NU ONZE KERSTMARKT Mooi transparant windlicht van goede kwaliteit glas. Verschillende windlichten op een rij, gevuld met kaarsen, schelpen of waterplanten geven een verrassend effect. Hoogte maar liefst 30 cm,^loorsnede 18 cm. Van 34.95 voor (Excl. kaars en zand) Zevenhuizen - December is de maand van cadeaus. Bijna alle Ne derlandse kinderen krijgen dan speelgoed. Nu de tijd van het maken van verlanglijstjes bijna is aange broken, is het weieens leuk om te zien waar kinderen uit Derde We reldlanden mee spelen. In de bibliotheek is een vitrine inge- I richt met allerlei speelgoedjes uit deze landen. Tevens is het mogelijk voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar lom op zaterdag 15 november, tij- j dens de reguliere uitlening van 9.30 tot 11.30 uur, zelf een 'gelukspoppe- jtje' te maken. Deze zogenaamde ■Worry people" worden onder an- dere in Guatëmala gemaakt en wor den voorzien van een speciale boodschap. Zevenhuizen - Op donderdag 13 no- ivember wordt een koffieochtend I gehouden in het Hervormd Centrum I in Zevenhuizen. Mevrouw van Dijk I uit Waddinxveen spreekt over het thema "Als alles anders gaat dan je zou willen", een moeder vertelt over de moeite en de strijd in haar leven met een kind dat psychisch ziek is. j Het programma begint om 9.30 uur, koffie staat om 9.00 uur klaar. Er is kinderoppas aanwezig. Deze ochtend wordt georganiseerd door vrouwen vanuit de verschillen- I de kerken van Zevenhuizen, Moer- kapelle en Oud Verlaat. Voor inlichtingen: 079-5931203, j 0180-634485 of 0180-312969. Benthuizen - Op zaterdag 8 novem ber is in koffiebar De Schuilplaats een optreden van de podiumgroep "Aardewerk". Iedereen vanaf 14 jaar is welkom in De Bron vanaf 20.00 uur. Het programma begint om 20.30 luur. Hazerswoude-Dorp - Op 12 novem ber spreekt prof dr ir Egbert Schuur man, lid van de eerste Kamer voor het RPF, over 'de uitdaging om chris telijk politiek te bedrijven' op een bijeenkomst van de RPF Rijnwoude. De bijeenkomst vindt plaats in Het Dorpshuis aan de Pieter de Hooghstraat 3 in Hazerswoude- Dorp. Aanvang 20.00 uur. Op 14 en 15 november treedt Music al' op in De Brug in Reeuwijk. In zalencentrum De Brug brengt zij het Programma Let's make music met songs uit Anatevka, Fiddler on the foof en Hair, aangevuld met een se lectie popsongs. Aanvang 20.00 uur. Toegang ƒ15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal te bestellen via telefoon 0182- 612143. Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - Volgende week woensdag 12 november van 14.00 tot 17.00 uur wordt in de recreatiezaal van zorgcentrum De Zevenster aan de Leliestraat de jaarlijkse welfare gehouden. Deze welfare wordt georganiseerd door mevrouw Drost uit Moerkapelle en zeven andere vrijwilligsters. Zij hebben zo'n twintig dames bereid gevonden om een jaar lang leuke en nuttige dingen te maken, zoals tafelkleden, handdoeken, kussens borduren en truien breien. De produc ten van dit "naaikransje van de dinsdagmiddag", zoals de dames zichzelf noemen, worden tijdens de welfare verkocht. De ervaring leert dat er voor deze activiteit altijd veel belangstelling bestaat. Het is er gezellig, want naast de verkoop is er tussendoor een rad van avontuur en vindt er een verloting plaats. Verder ontvangen alle aanwezigen een Sinterklaascadeautje. De op brengst gaat voor een deel naar het plaatselijke Rode Kruis en voor een ander deel Wordt het besteed voor de aanschaf van nieuw brei- en borduurmateriaal. Door Karin van Laneeraad Waddinxveen - Op maandagavond 3 novem ber werd in het bijzijn van vele genodigden en belangstellenden op feestelijke wijze het nieu we blusvoertuig '741van de vrijwillige brand weer Waddinxveen overgedragen. Commandant G.J. Huizer stond stil bij de besluitvorming ten aanzien van de opbouw van het nieuwe blusvoertuig. "Met spijt ziet het korps de oude wagen gaan maar de nieuwe spuit maakt dit meer dan goed" Burgemeester F. Jonkman prees het team van de vrijwillige brandweer voor.de nooit aflatende inzet en sprak de hoop uit datde nieuwe spuit 741' dé Waddinxveense gemeenschap goed zal dienen. Tevens heeft burgemeester Jonkman aangegeven dat de raad op dit moment de mogelijkheden on derzoekt voor uitbreiding van het onderko men van de vrijwillige brandweer. Het nieuwe blusvoertuig voldoet aan alle moderne eisen en is uitstekend uitgerust om adequaat hulp te kunnen verlenen. Goed gereedschap is een goede motivatie voor alle vrijwilligers van het brandweerkorps. Na het officiële deel heeft burgemeester Jonkman een grote taart van 'de oude spuit 741' aangesneden. Met veel vuurwerk en rookeffecten is daarna het nieuwe blusvoer tuig aan het publiek gepresenteerd. Regio - Op woensdag 19 november is de Psoriasis Vereniging Midden Ne derland aanwezig in het Groene Hart Ziekenhuib in Gouda. In het patiënten servicebureau op de Jozeflocatie wordt informatie gegeven over de huidaandoening en de diverse behan delingsmogelijkheden. Tevens is er gelegenheden om in contact te komen met lotgenoten. Psoriasis is een ongeneeslijke, chro nische huidaandoening, ongeveer 350.000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. Kenmerkend zijn de rode plekken die overvloedig schil feren en de patiënt veel pijn en jeuk kunnen bezorgen. Mensen met een huidziekte stuiten vaak op een muur van onbegrip in hun omgeving. Onbekend maakt onbemind; daarom moet psoriasis voor het voetlicht ko men! Een ieder is van harte welkom tussen 14.00-16.00 uur in het patiëntenservi cebureau op de Jozeflocatie Groene Hart Ziekenhuis (ingang Jan van Beau- montstraat) in Gouda. De vereniging biedt psoriasispatiën- ten ook de mogelijkheden om deel te nemen aan een besloten zwemuur en wel in Zoetermeer, zwembad De Drie sprong, op vrijdagavond van 21.30 tot 22.30 uur. Voor nadere inlichtingen: 070- 3820202 (dinsdag, woensdag en vrij dag). De redactie voldoet graag aan het verzoek van de Sint om zijn komst in het Hart van Holland te melden, zodat vooral de kinderen geen andere afspraken maken. In zijn brief stond ook dat Sint Nicolaas gehoord heeft dat de winkeliersvere niging Moerkapelle, bij aankopen in alle Moerkapelle winkels de laatste drie dagen voor zijn bezoek, loten verstrekt waar leuke prijsjes mee te winnen zijn. Sint wil graag de prijsjes uitreiken aan de kinderen. Verder meldt de Sint het erg op prijs te stellen als alle kinderen die dag een 'te gekke pet, cap, muts, hoed, steek of iets dergelijk' op hun hoofd hebben. Zevenhuizen-Moerkapelle - De re dactie van het Hart van Holland heeft een brief ontvangen van Sint Nicolaas, waarin hij zijn aankomst op 22 november in zowel Zeven huizen als Moerkapelle aankon digt. De Sint gaat eerst naar Moerkapel le. Om half elf hoopt hij te arrive ren in de Dorpsstraat. Om twee uur zorgt kapitein van den Berg dat Sinterklaas in Zevenhuizen aanmeert bij de loswal. NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur open.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1