Prinsenbal Krooshappers Sinterklaasfeest in Benthuizen Woonwagenbewoners strijken neer in Zevenhui: Marco Bakker bij De Kleine Trompetter IJzersterk duo ^siniratuin Lezing over Japan bij Plattelandsvrouwen Veertig jaar NCVB Klaveijasdag Bijeenkomst KW Rode Kruis verkoop Bridgeclub Rijnwoude MMfém A makelaardij o.g. Aan- en verkoop van woningen en bedrijven. Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar ijSte 20e jaargang^ nummer 742 12 november 1997 Donateurs bedankt! Definitie woonwagenbewoner Oplossing Vorige standplaats BEZOEK NU ONZE KERSTMARKT Zevenhuizen - Donderdag 20 no vember geeft Margot van Ruth-van der Hoven een lezing met dia's over Japan voor de Plattelandsvrouwen, afdelingZevenhuizen. De lezing gaat niet over politiek of economie maar over het dagelijks leven, de cultuur en de beleefdheidsvormen van de Japanners. De avond begint om 20.00 uur in de grote zaal van Zorg centrum De Zevenster. Ook wordt er deze avond een verloting gehou den en is er in de pauze een verko ping van Unicef. Boskoop - De NCVB afdeling Bos koop houdt op maandag 17 novem ber een jubileum-avond in De Loods aan de Zijde 11. Omdat de afdeling veertig jaar bestaat verzorgt de ope rettevereniging De Troubadours een optreden. De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is er gelegenheid het be stuur te feliciteren. Belangstellen den zijn van harte welkom. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen ƒ5,-. Waddinxveen - Op zaterdag 15 no vember wordt een klaverjasdag ge houden in wijkgebouw Zonnig Zuid aan de Victorstraat 1. De opbrengst is bestemd voor het Astmafonds. Er worden die dag, van 10.00 tot 16.00 uur, zes rondes gespeeld. De kosten bedragen ƒ10,- per persoon. Er zijn mooie prijzen te winnen. Voor inschrijving: telefoon 0182- 614694. Hazerswoude-Dorp - Op maandag 17 november is er een bijeenkomst van de Katholieke Vrouwen Vereniging in Het Dorpshuis. Mevrouw Remy van Versteegen Specerijen houdt een lezing. Er is een slager aanwezig om het een en ander te laten proeven. Aanvang 20.00 uur. Leden hebben gratis toe gang, niet-leden betalen ƒ5,-. Benthuizen- Op zaterdag 15 novem ber is bij de Plusmarkt in Benthui zen de jaarlijkse Sint- en Kerstver koop van het Rode Kruis. De competitie van de Bridgeclub Rijnwoude is van start gegaan, lede- rediusdagavond wordt er gespeeld vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis in Hazerswoude-Dorp. Er wordt ge speeld in de A-, El- en C-lijn. Vooral de C-lijn is voor de beginnende bridger leuk om op een rustige ma- lier (wedstrijd)ervaring op te doen. De volgende ronde van de competitie vindt plaats op dinsdag avond 18 november. Men kan zich biervoor opgeven bij Ans van Nier- op, telefoon 0172-589624. Omdat het speelplezier voor ieder een centraal staat, is de bridgeclub Rijnwoude een zogenaamde niet- rokers club. In de pauze, na elke vier spellen, kan er in de hal gerookt worden. ovens h Leny Hovens NVM Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tei. 0180-632001 [makelaar Boskoop - Zaterdag 15 november wordt in De Rozenburcht aan de Rozenlaan het traditionele Prinsenbal gehouden van carnavalsvereniging De Krooshap pers. De Rozenburcht zal de sfeer van de middeleeuwen uitstralen en men ontmoet daar deze avond ridders, jonkvrouwen, landlopers en kasteelheren. Muzikale medewerking wordt verleend door de band "De Troubadour". Prins Nooitgedacht en hofdame Evie zullen op deze avond hun functie neerleg gen en zullen worden opgenomen in het convent van oud prinsen en hofda mes. Als klapt op de vuurpijl doet om 23.11 uur de nieuwe Prins, de vierentwin tigste, zijn intrede. Verder zullen "De Baggerbeugels" en "De Donderkopjes" niet ontbreken. De zaal gaat om 20.00 uur open. Door Gerard Verheiien Benthuizen - Op zaterdag 22 november arriveert Sint Nicolaas in Benthuizen en wel om 14.00 uur bij De Tas. De Sint zal begeleid worden door de Zwarte Pietenband van de Scoutinggroep Boskoop. Om 15.00 uur geeft de speel- groep Kruisweg een daverende show. Ook dit jaar kan de jeugd meedoen aan een kleurwed- strijd, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. De kleurpla ten zijn verkrijgbaar bij Hijdra in het winkelcentrum. Daar moeten zij ook weer ingeleverd worden, en wel voor 20 november. Zevenhuizen - Na enige onzekerheid is momenteel bekend dat Marco Bakker optreedt tijdens het finaleconcert van de honderdjarige Kleine Trompetter. Op dit concert, waarvoor de kaartverkoop volgens verwachting goed ver loopt, treden ook de Koninklijke Militaire Kapel en het mannenkoor Gouda's Liedertafel op. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten a ƒ20,- zijn nog verkrijgbaar bij Perdijk, Albert Heijn, Rabobank en aan de zaal. De actie onder de donateurs van De Kleine Trompetter heeft tot nu toe ƒ4302,50 opgebracht. Het bestuur en het jubileumcomité bedanken de dona teurs hartelijk voor deze financiële ondersteuning. Het bedrag zal voorlopig in het instrumentenfonds gestort worden om er later een nieuw instrument voor te kopen. Mochten er nog donateurs of andere inwoners van Zevenhuizen zijn die dit bedrag nog willen verhogen, dan kan dat doör een bijdrage te storten op de bankrekening van De Kleine Trompetter: 3750.37.000 of giro 395.243 onder vermelding van 'jubileumgift'. Selaginella in een zinken potje. Een trendy combinatie voor in huis. Dit conifeerachtige, laagblijvende plantje houdt van water. Favoriete plaatsje: lekker licht en niet in dé volle zon. Van 8.95 voor NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur open. Zevenhuizen - Vorige week vestigden twee woonwagen families zich op de parkeerplaats aan de Loswal op de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen. Vanwege het ontbreken van een officiële woonwagenstandplaats moest de gemeente dit gedogen. In afwachting van een definitieve voorziening wordt thans koortsachtig naar een tijdelijke (andere) oplossing gezocht. In het kader van de uitvoering van de Woonwagenwet moet iedere ge meente voor woonwagenbewo ners een met name genoemd aantal standplaatsen creëren. Dit aantal is vastgelegd in het zogenaamde Woon- whgenplan 1995-2000. Omdat Zeven- huizen-Moerkapelle vorige week op nieuw met dit fenomeen werd gecon fronteerd en de gemeente nog niet aan de haar opgelegde taakstelling voldeed, moest ze haar gasten gedo gen. En moest ze daarbij op grond van haar zorgplicht ook voor de nodige faciliteiten zorgdragen. Faciliteiten op het gebied van gas, licht, water en sanitair. En zo geschiedde. In de Woonwagenwet is de definitie van woonwagenbewoner vastgelegd. Om de officiële status van woonwa genbewoner te verkrijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden vol daan. Hier geldt het zogenoemde af- stammingsbeginsel. Bij de provincie moet dan een verklaring van recht worden aangevraagd. Pas als een der gelijke verklaring door het provincie bestuur is afgegeven, is men woonwa genbewoner in de zin van de wet en heeft men dan ook recht van spreken. Aangezien de gemeente binnen het bestaande bestemmingsplan geen woonwagenlocatie heeft opgenomen en indien de betrokken woonwagen bewoners over een verklaring van recht beschikken, betekent geen standplaats in feite gedogen. Vandaar dat de gemeente nu de toewijzingscri teria onderzoekt en tegelijkertijd een tijdelijke oplossing probeert te cre- ren. Een oplossing die tezijnertijd zal worden omgezet in een definitieve. Ook doet de vraag zich in dit kader voor of woonwagenbewoners, die el ders een adequate standplaats had den, zich zonder vergunning binnen de grenzen van een andere gemeente kunnen vestigen. Te meer daar zulks voor niet-woonwagenbewoners veel al niet mogelijk is. In de Woonwagen wet staat wel beschreven dat voor woonwagenbewoners regio-over schrijdend verhuizen mogelijk is als werkloos zijn en langer dan 2 1/2 jaar bijstandafhankelijk zijn. Echter in alle andere gevallen voorziet de wet niet. kent zé geen procedure.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1997 | | pagina 1