Nieuwe openingstijden Het nieuwe Rabobank Reisbureau Rabobank Zevenhuizen in futuristisch jasje bloem ^intratuin Open avond KNNV Lezing orgaan- en weefseldonatie '"gelijks nieuwe Vanaf heden ge De nieuwe Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle Vanaf heden geopend! Nu ook iedere zaterdag geopend van 10.00-16.00 uur a' Uvv nfori» atie "Peen nteei-blaa. De nieuwe openingstijden voor onze kantoren in Zevenhuizen èn Moerkapelle zijn: maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag (doorlopend) 9.00-20.00 uur 20e j nummer 750 14 januari 1998 High tech Autonoom Adviescentrum loofdweg portefeuille. Als de plaatselijke bank daar goed op scoort, en Zevenhuizen- Moerkapelle doet dat, dan heeft het hoofdkantoor geen invloed op de plaatselijke bestedingen. Daarom kon Lamot in samenwerking en in nauw overleg met het Bestuur en de Raad van Toezicht beleidslijnen uitzetten, die hebben geleid tot de inrichting van een gebouw dat zijn tijd ver voor uit is. Niet zonder trots zegt Lamot dan ook dat "zijn" bank van de Rabo de enige in Nederland is die dit con cept heeft doorgevoerd. De herkenning van een bank gebouw is niet meer. Het nieuwe bankgebouw straalt huiselijkheid uit. Waddinxveen - Woensdag 21 januari organiseert de KNNV, vereniging voor veldbiologie, een open avond. De avond is bedoeld om een indruk te geven waar de KNNV zich mee bezig houdt. Belangstellenden zijn welkom. Aanvang 20.00 uur, Hendrikshoeve aan de Ridder van Catsweg 256 in Gouda. Inlichtingen bij Jan Uilen broek, telefoon 0182-618037. Boskoop - Op dinsdag 20 januari orga niseert de Katholieke Vrouwenvere niging een lezing over orgaan- en weefseldonatie. Eind mei 1996 is de wet op de orgaan donatie door de Eerste Kamer goed gekeurd. Dat betekent dat naar ver wachting in het voorjaar 1998, wan neer het centrale donorregister ope rationeel is, alle Nederlandse inwo ners van 18 jaar en ouder het donor formulier in de brievenbus kunnen verwachten. Op dat formulier kan men aangeven of men toestemming geeft, bezwaar maakt of de beslissing overlaat aan nabestaanden. De stichting Donorvoorlichting pro beert een antwoord te geven op vra gen over alle aspecten van orgaan- en weefseldonatie zodat mensen bewust hun standpunt kunnen bepalen. Aanvang 20.00 uur in de parochiezaal aan de A.P. van Neslaan 48. Introdu cés ƒ5,-. Iedereen is welkom. modernste meubelen zijn er geïnstal leerd en zijn bovendien bijzonder smaakvol van kleur. Aan de ene kant gemakkelijke fauteuils, in het midden een leestafel en aan de andere kant een aantal zitjes. En natuurlijk ont breekt de koffiebar niet. U vraagt en uw gastvrouw bezorgt u het drankje dat u wenst. Vérder benadrukken de schitterende verlichting en het prach tig uitgevoerde plafond nog eens extra het huiselijke karakter van de bank. De advisering vindt niet alleen plaats in het binnengedeelte van het gebouw. In de tuin achter het advies gedeelte worden zitjes gecreëerd, waar tijdens warme dagen in een ont spannen sfeer ook zaken gedaan kun nen worden. Tegelijk met de restauratie is de ook de infrastructuur van het computer netwerk aangepast. Voor de ver nieuwde informatie-technologie is de modernste apparatuur geïnstalleerd. Het is nu zaak dat de mens, de tech niek en het automatiseringsconcept goed op elkaar indraaien. Alhoewel Lamot gelooft dat dat zeker zal luk ken, vraagt hij de klant toch begrip, indien er onverhoopt iets mis mocht gaan. Het is dan ook niet voor niets dat hij de officiële opening van het nieuwe pand ergens in maart heeft gepland. Dan moet alles gewoon gesmeerd lo pen. De Rabobank Zevenhuizen-Moerka pelle is een plaatselijke coöperatie met een eigen Bestuur en een eigen Raad van Toezicht. Het is een auto noom bedrijf dat zelfstandig het eigen beleid kan bepalen. Wel moet de bank haar investeringsplaatje aan Rabo bank Nederland voorleggen. Maar de besteding van de gelden is een zaak van de Rabo-Zevenhuizen-Moerkapei- Ie alleen. Het toezicht beperkt zich uitsluitend tot financiële grootheden en risico's die gelopen kunnen wor den. Gelet wordt op rentabiliteit, het eigen vermogen en de financierings- I Liefdes Venusschoentje van Intratuin. Deze orchidee bloeit langdurig, met een sierlijke bloem in prachtige kleuren. Van 24.95 voor Koopavond: Door Gerard Verheiien Zevenhuizen - De ingrijpende verbouwing met behulp van het plaatselijke bedrijfsleven is volgens plan verlopen. De Rabobank in Zevenhuizen is in een klantvriendelijker jasje gestoken en heeft in een half jaar tijd een complete metamorfose ondergaan. Deze week kan men weer op de oude, zo vertrouwde locatie terecht. Volgens directeur Arno Lamot was de verbouwing noodzaak. "Als je heden ten dage niet iets revolutionairs brengt dan prijs je je zelf uit de markt. Wij hebben een naar ons idee vooruitstrevend concept neergezet, gedacht vanuit de klant. In concreto houdt dat in dat wij bouw kundig in onze bank een structurele scheiding van functies hebben door gevoerd. Een splitsing in snel geldza ken doen en het verkrijgen van ad vies. Dit uit zich in twee aparte loca ties. Een speciaal voor dit doel ont worpen adviescentrum en losstaand daarvan een unit waar de alledaagse geldzaken afgehandeld kunnen wor den. Beide eenheden ook met een aparte ingang," En wat de geldzaken betreft heeft Lamot zeer bewust niet gekozen voor een automatenhal. La mot: "Natuurlijk is er wei een geldau tomaat aanwezig, maar de persoonlij ke aandacht voor de klant gaat toch boven alles. We laten het contact met onze klanten niet via apparaten lo pen." De geldwinkel wordt overigens de Mac Bank genoemd. De term doet denken aqn Mac Donald, waar je met een glimlach snel geholpen wordt. Het adviescentrum bevindt zich ach ter de oude hoofdingang. De ruimte wekt direct de associatie op van mooi en indrukwekkend. En de herkenning van een bankgebouw is niet meer. Het centrum straalt huiselijkheid uit. De ruimte is futuristisch aangekleed. De NIEUWERKERK A/D IJSSEL Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag vanaf 9.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1