Sta voor scouting op de bres geef de St. Victorgroep een fles (of 3) ïsintratuin Programma Oranje vereniging Oud Verlaat )phaaldag bmmelmarkt [Algemene ledenverga dering O.S.S./Be Fit [lïjdrede S.G.P. in De Boog I Rommelmarkt De Dreef I Jijdrede Rommelmarkt Zang Vriendschap log' oiS5nSe h(eer G-den Her" Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau VAKANTIE ALBUMS Programma's Koninginnedag 20e jaargang xk| nummer 763 p5 april 1998 SPOTGOEDKOOP KIJK SNEL OP PAG 7 addinvT In en n°g Veel zea H ee' meer.' Uoerkapelle - Op zaterdag 18 april jsorden goederen opgehaald voor (de jaarlijkse rommelmarkt van iVoord en Daad df* Koninginnedag. jDe opbrengst is bestemd voor een (werkgelegenheidsproject in het vis- jsersdorp Vadarevu in India. Inwoners van Moerkapelle en direc tie omgeving, die goederen hebben koor de rommelmarkt kunnen dit ftenbaar maken door op zaterdag 18 japril voor 9.00 uur de folder, die in Moerkapelle huis aan huis is be zorgd, of een stuk wit papier op een [duidelijk zichtbare plaats voor het [raam te hangen. Van 9.00 tot onge veer 12.30 uur worden de goederen [opgehaald door comitéleden van torden Daad. IZevenhuizen - De gymnastiekvere niging O.S.S./Be Fit houdt op don- 1 derdag 23 april de algemene leden vergadering in dorpshuis Swanla. ■Aanvang 20.00 uur. IDe vereniging is dringend op zoek Inaar nieuwe bestuursleden. Meer IMormatie hierover kan men ver- H krijgen bij het secretariaat aan de ■Patrijs 33. I Moerkapelle - Op woensdag 22 april I is in het kerkgebouw van de Gerefor meerde Gemeente een tijdrede van 1e S.G.P. Aanvang 19.30 uur. Spre- i'fr °P deze avond is dominee G.J. J Capellen, Christelijk Gereformeer- de predikant in Scheveningen. Het [thema is "Noachs dagen, onze da- Ij §ro?' Iedereen is welkom. [Waddinxveen - Op vrijdag 17 april Ht 'n buurtcentrum De Boog een I. ingo gehouden. Aanvang 20.00 J zaa' open 19.00 uur. Iedereen is |fcom aan de C. Huygenslaan 2. I: Waddinxveen-Op zaterdag 18april I «voorde 24e maal van 9.00-16.00 |rr de jaarlijkse grote rommel- I arkt gehouden worden. De locatie lijj d evenemententerrein aan de r reef' ^eze rommelmarkt gaat uit an Centrale Hervormde Ge- veente' opbrengst wordt voor Leende projecten op het ge- I f yan jeugd- en evangelisatie- |h* gebruikt. °P woensdag 22 april Bar inee A. van Heteren van J*** een tijdrede voor de het t 'esvereniS'ng Rijnwoude in te h k§eb°UW van de Gere£or" straat meente aan de Dorps- epninvang 19.30 uur. Ieder- eenis welkom. is^re|S^0üde-Op zaterdag 18 april de k" e iere'ornieerde kerk aan rniru°renmo'en'aan een rommel- Christ' ,.^eor8aniseerd door het Vrienrf u Gemer>gd koor Zang en ^om v Sc^aP- Bezoekers zijn wel- Wie 03n 10-00 nur tot 15.00 uur. Wlenu maar ®oed bruikbare kanh 't wil (geen meubelen) liotvr, A of mevrouw G. ^■0172-588314. Waddinxveen neemt afscheid van wethouder Hielema Door Karin van Langeraad Waddinxveen - Tijdens een druk be zochte afscheidsreceptie hebben in woners van Waddinxveen en andere relaties afscheid genomen van wet houder J.A. Hielema en zijn echtge note, mevrouw E.L. Hielema-Prud- homme van Reine. Hielema heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij liever een vervolg had gegeven aan het wethouderschap. Hij besloot echter in het voorjaar terug te treden als wethouder om gezondheidsre den en om het missen van partij- steun. Eerder op de dag werd wethou der Hielema benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg hij de bijbehorende versierse len opgespeld van burgemeester Jonkman. Jonkman noemde in zijn toespraak het wethouderschap 'een fascinerende hondenbaan', waarbij Hielema heeft ervaren dat dit een ui terst kwetsbare positie is. De burge meester memoreerde de politieke loopbaan van zeventien jaar van Hie lema. Twaalf jaar of langer geeft poli tici automatisch recht op een konink lijke onderscheiding. In zijn dank woord zei Hielema dan ook getwijfeld te hebben over het accepteren van zo'n automatische onderscheiding puur vanwege het feit dat hij langer dan twaalf jaar raadslid is geweest. Hielema: "Het feit dat ik meer heb gedaan dan mijn tijd uitzitten heeft mij doen besluiten de onderscheiding te accepteren." In veel opzichten heeft Hielema de wind tegen gehad. In september vorig jaar raakte hij in opspraak als gevolg van zijn financieel beleid en ook in de reorganisatie van het ambtelijk appa raat heeft het de bewindsman niet meegezeten. Gemeentesecretaris Loose wijt dit overigens eerder aan de moeizame klus om een ambtenaren korps productgericht te laten werken dan aan het bestuurlijk onvermogen van de wethouder. Ook de Nieuwe Passage is een onderwerp dat nauw verbonden is met Jan Hielema. Er zijn maar weinig onderwerpen die Wad dinxveen zo bezig hebben gehouden als het nieuwe winkelcentrum. Hiele ma beseft dat de verwijten niet per soonlijk aan zijn adres zijn gericht maar meer aan het college. Hij stelt dan ook dat het tijd wordt dat wethou ders geen deel van de raad meer uit maken. Tijdens het officiële afscheid van wet houder Hielema werd er namens de gemeente door burgemeester Jonk man een aandenken overhandigd. De keuze van Jan Hielema en zijn vrouw was daarbij gevallen op een kunst werk. Zijn kinderen hebben een straatnaambord laten maken met daarop 'Jan Hielema Passage', waar mee duidelijk werd dat de activiteiten van de heer Hielema aan het thuis front steeds werden gesteund. Oranjeverenigingen, oranjecomi- té's, wijk-, buurt en speeltuinvereni gingen kunnen de propramma's voor 30 april inleveren tot uiterlijk vrijdag 17 april. Waddinxveen-Vrijdag 17 en zaterdag 18 april gaan de jongste speltakken van Scouting St. Victor om statiegeld- flessen op te halen. Op vrijdagavond komen de Bevers en Esta's van 18.30 tot 20.30 uur langs in de Oranjewijk (bij de Luifelbaan) en Groenswaard 2 Ronde, zinken gieter, waar maar liefst 10 liter water in kan. Inclusief zinken sproeikop. Van 24.95 voor en 3. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur gaan de Kabouters en Wel pen op pad in de Zuidpias, Groens waard 1 en Oranjewijk (bij de Passa ge). Zij zullen de flessen inleveren bij de supermarkten. De opbrengst van de actie is bestemd voor een nieuw clubhuis. Scouting St. Victor is nu nog geves tigd in een oud houten clubgebouw dat dertig jaar geleden is neergezet als noodkerk (voormalig Ontmoe- tlngskerk). Dit gebouw is inmiddels economisch en vooral technisch afge schreven. Er is inmiddels al best veel geld verdiend met acties en via fond senwerving, maar nog lang niet ge noeg. De St. Victorgroep roept de mensen in Waddinxveen op: Sta voor de scou ting op de bres, geef de St. Victor groep een fles (of 3). NIEUWERKERK A/D IJSSEL Hoofdweg Noord 25a, Tel. 0180-320527 HET GROENE WARENHUIS Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Oud Verlaat - De activiteiten op Koninginnedag 30 april vinden plaats bij De Vierkap. Het programma ziet er als volgt uit: Om 9.30 uur wordt een start gemaakt met het programma door het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus. Om 10.00 uur starten de kinderspelen. Deelnemerskaarten kunnen voor aanvang opgehaald worden in De Vierkap. Om 11.00 uur is de prijsuitreiking van de kinderspelen en worden er ballonnen opgelaten op het grasveld. Daarna zijn er spelen voor groot en klein, onder andere een schiettent, kasteelspringen, sjoelen, rad van avontuur, skelteren enzovoort. Ook zijn de alom geprezen pannenkoeken verkrijgbaar en is de bar in De Vierkap geopend. Om 20.00 uur begint een groot feest in De Vierkap. Iedereen is van harte welkom.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1