Auto te water, of toch niet? Motorclub Oldtimer op bezoek in Zevenhuizen Proefproject beveiliging individuele woningen Nachtvlinders kijken in het Gouwebos Straatfeest in de straat fietstocht 50-plussers Week In de nacht van 10 op 11 augus tus is er een zoekactie geweest naar een mogelijk te water ge raakte auto in de Rotte bij Ze venhuizen. Kort voor middernacht kwam een melding binnen dat aan de Rottekade in Zevenhuizen ge hoord was dat een auto had ge remd Daarna waren een klap en een plonsgeluid gehoord. Zo wel de politie van Hollands Mid den (district IJssel en Gouwe) als de politie van Rotterdam Rijnmond gingen poolshoogte nemen. Ter plaatse bleken meerdere getuigen de klap en het plonsge luid te hebben gehoord, en daarom werden ook de brand weer en een helikopter van het Korps Landelijke Politiedien sten te hulp geroepen. Rond 1.30 uur werd de zoekactie ge staakt, omdat niets erop wees dat er inderdaad een auto te water was gegaan. Aan de kant van Rotterdam had wel een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden rond 23.50 uur. Hierbij was geremd en er was een paal uit de grond gere den. Door Sylvia van Doornen "koop - Op één van de oudste Naties van Boskoop wordt het dijkse straatfeest gehouden, ak bij de Gouwe ligt de Nieuw st, waar op 15 augustus het ^Pektakel losbarst. r is van alles te zien en te horen ®°r jong en oud. Er zijn kinder- Men, een clown, Rad van For- lr'en schminken voor de jeugd, 'aimelmarkt, eten en drinken en V°°r 'ec'ereen- Op het po- kof?1 Za' S mor8ens Excelsior een js h'eCp ncert geven en 's middags hor?? ^00r uit boskoop te j ^endoor vult een dj de 'muzi- gaten'. j ^inkomsten zijn bedoeld voor j s- in deze straat. Deze tip, uin was volgens de inspec- (aanrenovatie toe. Politie Hollands Midden is een proefproject gestart waarbij de beveiligingsadviezen voor een in dividuele woning worden overge laten aan erkende beveiligingsbe drijven. Deze proef duurt tot 31 december van dit jaar. Op dit moment geeft de politie zelf beveiligingsadviezen aan par ticulieren hoe men de individuele woning moet beveiligen. Het gaat hierbij onder andere om het aan brengen van goedgekeurd hang en sluitwerk en het aanbrengen van goede verlichting rondom het huis. Gedurende het project wor den afspraken gemaakt met er kende beveiliginsbedrijven die het advies gaan geven aan parti culieren voor een woningbeveili ging. Als deze woning volgens de voorschriften is beveiligd komt men in aanmerking voor het certi ficaat veilige woning. Het beveiligingsbedrijf tekent een overeenkomst met de politie, omdat aan bepaalde voorwaar den moet worden voldaan. Ook geeft het beveiligingsbedrijf zelf het certificaat 'veilige woning' af. Een kopie van dit certificaat gaat naar de politie. De politie controleert steekproef- gewijs of de bedrijven overeen komstig de afspraken hebben gehandeld. Het publiek kan vanaf 10 augustus een informatie-enveloppe op het politiebureau afhalen, waarin be halve een folder ook een lijst zit met de namen en adressen van de erkende beveiligingsbedrijven. Men kan zelf een keuze maken voor een bepaald bedrijf. Met dit samenwerkingsproject probeert de politie Hollands Mid den de leefbaarheid en het veilig heidsgevoel te bevorderen. De politiekorpsen Friesland, Rot terdam-Rijnmond, Brabant Zuid Oost, Kennemerland en IJssel- land doen eveneens aan deze proef mee. Het proefproject is een samen werking met de Stichting Experi menten Volkshuisvesting (SEV). 20e jaargang nummer 780 12 augustus 1998 WÊMmSBMMgmmSsm Katt --«er SI Peitafc, ,Bee'dfi, tcrecht ccj >8stfeest •ouwen Mo* voor ;Jfani5jg >iq ue WSE 'e"uise 'zoen - -loten n° 8 veel en meer! Waddinxveen - Bij droog weer wordt op vrijdagavond 14 augus tus door de Waddinxveense werk groep Natuur-en Milieu-Educatie (N.M.E.) in het Gouwebos geke ken welke soorten nachtvlinders Jaar voorkomen. Nachtvlinders zijn te lokken door op bomen een smeerseltje: aan te brengen en lampen die gericht zijn op een wit laken. Vorig jaar werden er 38 soorten waargenomen, onder andere lagedoornvlinder, koperuil, ka- meeltje. stro-uiltje, herculesje, gamma-uiltje en vele anderen. Sa een korte inleiding kunnen be langstellenden meedoen met het op naam brengen van de soorten ie daar voorkomen. Een insec- tengids en een zaklamp is daarbij een goed hulpmiddel, Belangstellenden worden die wond om 21.00 uur opgewacht aan de oostelijke kant van het Gouwebos aan het einde van de jjberdinr k Thijmlaan in Wad- fcxvee:. Bij regen kan de avond niet door gaan. Benthuizen- Op dinsdag 18 augus tus a.s. organiseert de Ouderen- soos een fietstocht door Het Groene Hart. De tocht is plm. 40 lang. Bij goed weer vertrek- b de deelnemers om 9.45 uur Bnaf "De Bron" aan de Dorps- ^aat in Benthuizen. Zowel voor •ertrek als na afloop is er gelegen heid eew-n kopje koffie of thee te drinken in "De Bron". De kosten v°°r deelname bedragen ƒ3,- per Persoon. Alle enthousiaste fiet sers vanaf 50 jaar zijn van harte *elkom. Deelnemers hoeven zich h'etvan te voren op te geven, -lichtingen: Dhr. P. Verweij, teL 079-3313247 Links: Motorclub "Oldtimer" vertrekt in optocht richting Dorpsstraat Boven: Het publiek kiest de mooiste motor Rechts: Ome Willem en tante Annie vielen in de prijzen Samenwerking tussen politie Hollands Midden en erkende beveiligingsbedrijven Zevenhuizen - Het dertigtal oude motoren dat afgelo pen zaterdag rond 11.45 uur in Zevenhuizen arri veerde, trok heel wat aan dacht van het publiek. Het waren de leden van Motor club Oldtimer uit Ouden hoorn die de voertuigen be stuurden en tijdens hun Con- cour d'Elegance even een tus senstop maakten bij hun 82- jarige erelid Willem Boode aan de Dorpsstraat. voorbeeld naar het Brandersfeest in Schiedam geweest en afgelo pen weekend kampeerden zij in Haastrecht. Onlangs vierde de club haar 20-jarig bestaan met een groot country-western feest. Boode zelf is al zo'n tien jaar lid van de club en twee jaar geleden benoemd tot erelid. Voordat de motorkaravaan afgelopen zater dagmiddag rond 13.00 uur rich ting Kruisweg vertrok om daar de lunch te gaan gebruiken, kregen ome Willem en tante Annie (zoals zij door de clubleden worden ge noemd), nog een lijfdrank in de vorm van een fles chocolademelk en een fraai beeldje overhandigd. Uiteraard konden de motoren naast het pand van het familie bedrijf Boode, uitgebreid be wonderd worden. Ook de eigen collectie oude motoren van Wil lem Boode was naar buiten ge haald en werd geshowd aan het publiek dat nieuwsgierig even een kijkje kwam nemen. De ACE uit 1922, voorzien van zijspan, bleek na de verkiezing van de "mooiste motor" de favoriet van het publiek. Boode en zijn vrouw hebben juist op deze motor de Elfsteden-rally gereden en ge bruiken hem bij mooi weer nog altijd graag om een stukje te toe ren. Voor Boode, die al op zijn zestiende jaar op een Cleveland reed, zijn de motorfietsen al zo lang hij zich kan herinneren, zijn grootste hobby. "Ik voel me schatrijk als ik enkel al naar mijn motorfietsen kijk", licht Boode trots toe. Motorclub Oldtimer organiseert jaarlijks zo'n vijftien keer een "dagje erop uit" voor haar leden. De eerste rit van het seizoen is in april de "snertrit", verder zijn zij -tumaanmm Weer - Ooi )flr &fgesl,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1