l':D"S^eiveek: T.O.O.S. ontvangt trampoline van opbrengst Bedrijvensportdag LET OP JE BRIEVENBUS Kinderboekenweek in bibliotheek Rabobank BerenSpaarFeest van 19 t/m 23 oktober Open nog snel een Rabo Jongerenrekening en laat je ook in jouw RaboBerenbos verrassen! Bloembollenverkoop Carnaval do Rio in Galerie Laerken Herfstweek ia De Koornmolen Succes zonder stress Molenhuisnieuws "Zingen maakt blij" z°ekt nieuwe leden Rabobank BEDANKT, lieve klanten voor jullie warme reacties. BEDANKT, lieve medewerk(st)ers voor jullie enorme inzet en betrokkenheid. BEDANKT, lieve pa en ma voor deze kans. Jeroen v/d Berg, supermarktmanager REGIO-WINNAAR, Albert Heijn Zevenhuizen 21e jaargang^ nummer 789 14 oktober 1998 Zevenhuizen-Moerkapelle Benthuizen - Zaterdag 17 oktober is er een grote bloembollenactie ten bate van de uitbreiding van vereni gingsgebouw De Bron. De actie wordt gehouden aan het adres Dorpsstraat 33 van 9.00 tot 16.00 iuur. iHazerswoude-Dorp - Willem Heesen en Bernard Heesen, de nationale top glasblazers exposeren in Galerie Beeldentuin Laerken van 11 oktober /•^nderda Ku°stkiine H Pagl°a 8 ea q, tot 18 december. De Galerie is te vinden aan het Bent 2 en is geopend jop woensdag van 14.00 tot 178.00 Iuur, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak, tele foon 0172-58.98.37. Zevenhuizen - Zwembad De Koorn molen organiseert traditioneel een aantal leuke activiteiten in de herfst vakantie. Er kan weer volop geplakt, geknutseld, gespeeld, gesport en gedanst worden. Elke middag is er voor alle kinderen een verrassing en maken alle deel nemers kans op leuke prijzen bij de diverse onderdelen. De Herfstweek wordt dit jaar gehou den van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober elke middag van 13.30 tot 16.30 uur. - Op dinsdag 20 oktober Organiseert de Katholieke Vrouwen vereniging samen met de Neder- landse Christen Vrouwen Bond, af deling Boskoop, een lezing door drs. Tonja Reydon over "Succes zonder stress". Aanvang 20.00 uur in de pa rochiezaal aan de A.P. van Neslaan 18-Introducés (a ƒ7,50) zijn welkom. Benthuizen - Zaterdag 17 oktober wordt in het Molenhuis aan de Dorpsstraat 139 een demonstratie creatief zijde schilderkunst' gege ven door mevrouw van Rij-Contant. Dp deze dag bestaat tevens de gele- genheid de tentoonstelling "Waar vanakte" te bezichtigen. Het Molen- uis en de Winkel van Sinkel zijn Seopend van 13.30 tot 17.00 uur. Benthuizen - Het interkerkelijk Dnderkoor "Zingen maakt blij" be staat een jaar. Iedere vrijdagmiddag V'ordt er gerepeteerd van 16.15 tot 00 uur in gebouw De Hoeksteen ®nde Dr. Alb. Schweitzerlaan 2. Het 0or, dat verschillende keren een treden heeft verzorgd, staat on- er leiding van dirigente Elly Rote. P 25 oktober is het koor te horen 'JP de radio bij een uitzending van de z- (105.6 Mhz, van 12.00-12.30 uur). koor nodigt kinderen tussen de o en 19 u jaar uit eens een kijkje te tje^en nemen bij een van de repeti- ^°°f meer informatie: 079-3419671. Door Karin .longkind Waddinxveen - Zaterdag 10 oktober overhandigde Pieter Dirven namens de Stichting Bedrijvensportdag een trampoline aan de gymnastiekvere niging T.O.O.S.. De trampoline was één van de sponsordoelen van de onlangs gehouden bedrijvensport dag. Deze bedrijvensportdag wordt ieder jaar georganiseerd door de vier service-clubs van Wad dinxveen. Met de opbrengst van deze sportdag worden een aantal goede doelen gefinancierd. Dit jaar was gym nastiekvereniging T.O.O.S. één van de begunstigden. In de sportzaal aan de Staringlaan was Pieter Dirven, lid van de Tafelronde, als vertegenwoordiger van de service-clubs aanwezig. Wil lem Jan Kerkhoven, secretaris van T.O.O.S. en Herman Jullens, penning meester van de gymnastiekvereni ging namen de trampoline in ont vangst. Na het officiële gedeelte werd meteen goed van de nieuwe trampoli ne gebruik gemaakt. De Keurgroep Dames, in leeftijd variërend van zes tot zestien jaar en getraind door Rene Kleiweg, lieten een aantal sprongen zien. Het is de bedoeling, dat de tram poline gaat rouleren onder de diverse sportzalen in Waddinxveen, waar T.O.O.S. gebruik van maakt, zoals de Duikelaar (Zuidpias) en de gymzaal aan de Joh. Postlaan. V,. T.O.O.S. is van plan om de sportzaal aan de Staringlaan aan te kopen en deze te verbouwen tot een turnhal. Hierover wordt in november een raadsbesluit genomen. Over drie jaar hoopt T.O.O.S. deze verbouwing ge reed te hebben, waarna de trampoli ne hier een permanent onderkomen kan vinden. Zevenhuizen-Moerkapelle - Tijdens de Kinderboekenweek (7-17 oktober) staan in de bibliotheek de bekroonde boeken tentoongesteld en brengen de groepen 1,2 en 5 van de basisscho len uit Zevenhuizen en Oud Verlaat een bezoek aan de bibliotheek. Be kende rijmpjes en versjes staan hier bij centraal. Voor groep 5 is dit jaar een spel gemaakt, gebaseerd op het bekende ganzenbordspel. Hierbij moeten verschillende opdrachten over rijmen en rappen worden uitge voerd. Tijdens deze week start ook het lees programma. Het leesprogramma is een jaarlijks terugkerend leesbevor deringsprogramma voor basis schoolleerlingen, gemiddeld tussen de 7/8 en 12 jaar. Het thema is lande lijk vastgesteld en wordt op verschil lende tijdstippen in verschillende bi bliotheken georganiseerd. Het thema van dit jaar is "Bij ons thuis", en sluit aan bij het themajaar van de openbare bibliotheken, name lijk het jaar van het wonen. De eerste honderd kinderen die zich melden om mee te doen krijgen een deelne merspasje waarop vijf stickers of stempels verzameld kunnen worden. Deze stickers kunnen verdiend wor den door het lezen van een boek uit de speciale "bij ons thuis-boeken- kast". Als de pas vol is krijgen de kinderen als aandenken een oorkon de. Oh

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1