>»>y U,°efc' Burgemeesters brengen stem uit voor Boek van het Jaar Amnesty International op weekmarkt Waddinxveen Het feest kan beginnen... 'm. cïCM De Gouwe Show Sint Nicolaas bezoekt Zevenhuizen-Moerkapelle Wat voor keuken, welke kleur sanitair, parket of vloerbedekking, maar... in ieder geval een Hypotheek OpMaat! Dus bel: 0180-63 73 53. ewom^s^oChtj «SB kformatieavond forld Servants Kenia Md lij De Schuilplaats Verkoping IZB Koffieochtend Euro bij Plattelandsvrouwen Waddinxveense Schaak- Qacht in voorbereiding Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle. Daar voelt iedereen zich thuis. 1 lie jaargang^ lummer 792 inovember 1998 «SIE "Je« Sdv teIli*g althuizen - Wie benieuwd is naar iet verhaal van de World Servants ageren is welkom op dinsdag 10 ovember in De Bron, Dorpsstraat {.Dé jongeren vertellen over hun jsvaringen en laten dia's zien van ïenia. Aanvang 20.00 uur. tenthuizen - De Podiumgroep Vivid liteedt op zaterdag 7 november op tij koffiebar De Schuilplaats. Vivid seen enthousiaste groep en brengt een gevarieerd avondvullend pro- Sramma. Hereen vanaf 14 jaar is welkom in ie Bron, achter de Hervormde kerk. Bet programma begint om 20.30 uur, de deur is om 20.00 uur open. Moerkapelle - Op vrijdag 6 novem- terorganiseert de Lectuur Commis- he IZB (Inwendige Zendingsbond) aide Nederlands Hervormde Kerk ffl verkoping in het verenigingsge bouw De Rank aan de Dorpsstraat tan 10.30 tot 17.00 uur. jOpde 'boekentafel' vindt men chris telijke boeken, kinderboeken, -bij- tel, wenskaarten en nog veel meer. oor meer informatie: 0182-615758. Zevenhuizen - Op donderdag 12 no vember is er een koffieochtend in Hervormd Centrum aan de Dorpsstraat 156. Spreker is Bertie Richardson. Het thema is: "Ver bo ven alles uit (het gebed)". Wf 9.00 uur staat de koffie klaar; tet programma is van 9.30 tot 11.00 Er is kinderoppas aanwezig. W meer informatie: 0180-312969, «18(1634485 of 079-5931203. Moerkapelle - De Nederlandse Bond 'an Plattelandsvrouwen, afdeling Moerkapelle, houdt op dinsdag 10 "ovember haar maandelijkse bij enkomst in dorpshuis Op Moer. Mtovang 20.00 uur. Do heer Kelner van Rabobank Ze- ,enhuizen-Moerkapelle komt ver tellen over de Euro. Na de pauze tinnen er vragen gesteld worden, owel leden als introducés zijn wel- ',orn en hebben gratis toegang. 1IT O dinxveen - De voorbereidingen jj°or de zesde Waddinxveense aaknacht zi)n in volle gang. Het ownooi wordt georganiseerd door e Stichting Wij kwerk De Zuidpias in ''"inwerking met de Waddinx- "ense Schaakvereniging WSV. Jhdag 29 januari om 20.00 uur is art van het evenement, dat l°t zaterdag 30 januari 8.*™ onth a"00P is er een gezamenlijk ,e 'it; 'edere deelnemer ontvangt If" pr')s- Het speeltempo bedraagt ^"''"uten per persoon per partij. f25 r'611 VOOr deelname bedragen (inclusief hapjes en ontbijt). d{f» c?n'Can Henk Stam, telefoon tpi ^9630 of Ton van Nieukerke, din °on 1182-630594. Na 80 aanmel- stopt de inschrijving. Op de zal ;.00 Door Karin van Langeraad Zevenhuizen/Boskoop - Mevrouw L. Stolker-Nanninga, burgemeester van Boskoop, bracht haar stem uit in de bibliotheek van Boskoop en de heer L.M. Schoots, burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle, deed datzelfde in de bibliotheek in Zevenhuizen. Ditmaal niet tijdens een politieke verkiezing, maar voor de verkiezing van 'Boek van het Jaar 1998'. Burgemeester Schoots merkte op dat hij voor het eerst 'lijst 1' heeft gestemd. De burge meesters hadden zich serieus voorbereid op de verkiezing en de meeste van de genomineerde bundels gelezen. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 ok tober brachten vele burge meesters in Nederland hun stem uit op één van de genomineerde boeken voor de Verkiezing Boek van het Jaar 1998. Deze twee dagen fun geerden circa 600 boekwinkels en bi bliotheken als stemlokaal waar ieder een een stem mocht uitbrengen op het mooiste boek dat zij het afgelopen jaar hebben gelezen. H?t boek dat de meeste stemmen vergaart, ontvangt de Trouw Publieksprijs voor het Ne derlandse Boek 1998, bestaande uit een sculptuur van Jeroen Henneman en een geldbedrag van 15.000,-. Van daag, woensdag 4 november, wordt tijdens een verkiezingsbijeenkomst de uitslag bekend gemaakt. De AVRO zendt vanavond op Nederland 1 een registratie uit van de bekendmaking. Waddinxveen - Tijdens de weekmarkt van vrijdag 6 november zullen werk groepleden van de lokale vertegen woordiging van Amnesty Internatio nal met een kraam aanwezig zijn. In de Amnesty-kraam kunnen belangstel lenden informatie krijgen over de doelstellingen en het werk van Am nesty International en kunnen ca deau-artikelen, kaarsen, (kerstkaar ten, t-shirts en vele andere Amnesty- artikelen gekocht worden. In het kader van het vijftigjarig be staan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vraagt Amnesty International dit najaar aan dacht voor de rechten van jongeren. De jongerencampagne 'Get up, stand up, jonge helden voor mensenrech ten' richt zich op vijf thema's: straat kinderen, kindsoldaten, jonge gewe tensgevangenen, jongeren als indi recte slachtoffers en jongeren als slachtoffers van politiegeweld. Am nesty International wil niet alleen de aandacht vestigen op de schending van de rechten van jongeren, ook worden jongeren serieus betrokken bij de campagne. In de marktkraam van de Waddinxveense werkgroep van Amnesty International zal veel materiaal voor en over jongeren voor handen zijn. Uiteraard zijn de leden bereid om vrijdag nadere toelichting te geven. In de bibliotheek van Boskoop bracht burgemeester mevrouw L. Stolker- Nanninga haar stem uit. Burgemeester L.M. Schoots bracht zijn stem uit in de bibliotheek van Zevenhuizen. Waddinxveen - Kleindierensportver- enigingen Midden-Holland en Gouda en omstreken houden op 5,6 en 7 november "De Gouwe Show" in sport hal "Groenswaard" aan de Wingerd 2 in Waddinxveen. Konijnen in verschillende rassen en kleuren, van klein tot groot, zijn te bewonderen. Ook kippen, groot en kriel, in verschillend kleurig veren- pak, zijn te zien. En niet te vergeten de sierduiven en cavia's. Deze dieren (een kleine 500 stuks) zijn door inzen ders uit de hele regio ingestuurd. De Gouwe Show is geopend op don derdag 5 november van 20.00-22.00 uur, vrijdag 6 november van 10.00- 23.00 uur en zaterdag 7 november van 10.00-16.00 uur. De toegang is gratis (leuk voor kinderen!). o n - Zevenhuizen-Moerkapelle - Ook dit jaar kreeg het Hart van Holland een brief van de trouwe knecht van Sint-Nicolaas, waarin hij ons berichtte dat de Sint voornemens is op zaterdag 21 november Zevenhuizen-Moerka pelle te bezoeken. Wanneer de weersomstandigheden het niet af laten weten hoopt de Sint 's morgens om 10.30 uur aan te komen in de Dorpsstraat in Moerkapelle, met aansluitend een bezoek aan Zeven huizen via de Rottemeren. Kapitein Van den Berg hoopt om geveer 14.00 uur de Sint bij drukkerij Elgersma aan de wal te zetten. In de brief staat ook dat Sint-Nicolaas gehoord heeft dat bij alle kinderen door de winkeliersvereniging Moer kapelle een kleurplaat wordt be zorgd, waaraan een wedstrijd met leuke prijsjes is verbonden. De Sint zal de prijsjes uitreiken aan de kinde ren. Wie geen kleurplaat heeft ontvan gen kan die afhalen in Moerkapelle bij de Bruna-winkel. Verder zegt de Sint dat hij het heel erg op prijs zal stellen als alle kinderen die dag iets in de kleuren van Sint of Piet op hun hoofd zullen zetten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1