Kerstbrilletje? Sfeervolle kerstmarkt in Zevenhuizen Twee blij met één cadeau Echtpaar Van Hoorn 60 jaar getrouwd Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle Nieuwjaarsreceptie inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en instellingen zie pagina 6 Kerstfeest in de Schuil plaats Kerstzangdienst Kerst bingo-dansant Kerstmarkt bij Dick Brunaschool Kerstnachtdienst Kerstmusical "Drie rovers en de ster" en n o 'S DIJKSHOORN BRILLEN De heer en mevrouw Van Hoorn zijn beide geboren en getogen in Rotterdam. De laatste 22 jaar wonen ze in Waddinxveen. Zij hebben twee dochters, waarvan er een in Waddinxveen woont en de ander in Hoek van Holland. Beide dochters zijn getrouwd. Het diamanten paar heeft vier kleinkinderen en twee achter kleinkinderen. De heer Van Hoorn is in zijn werkzaam leven actief geweest als beroepschauffeur. Inmiddels woont het paar in Huize Souburgh, waar mevrouw Van Hoorn het klaverjassen heeft gentrodu- ceerd. De heer Van Hoorn gaat graag zingen in het Anne Frankcentrum. Het gemeentebestuur van Zevenhuizen-Moerkapelle nodigt de inwoners, bedrijfsleven, verenigingen (besturen) en instellingen uit voor een nieuwjaarsreceptie op woensdag 6 januari 1999 van 18.00 tot 20.00 uur. leder jaar wordt de receptie bij toerbeurt in één van de kernen van de gemeente gehouden. Dit jaar vindt de receptie plaats in de kern Zevenhuizen in dorpshuis "Swanla", Burgemeester Klinkhamerweg 86 te Zevenhuizen. Burgemeester Schoots zal tijdens de receptie een korte nieuwjaarstoespraak houden. Namens het bedrijfsleven en de middenstand zal de heer A. Lamot het woord voeren. De muzikale omlijsting is in handen van "De Zeven Muzen". Deze nieuwjaarsontmoeting wordt georganiseerd in samenwerking met de Middenstandsvereniging Zevenhuizen, de Winkeliersvereniging Moerkapelle en de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle. Wij hopen velen van U te ontmoeten. Door Karin van Laneeraad Benthuizen Het koffiebar team heeft heel wat uur tjes gestoken in de voorberei ding van de kerstavond op zater dag 19 december in De Schuilplaats. Wat de avond dit jaar zal brengen blijft voor de bezoekers een verras sing, maar het team garandeert een gezellige en sfeervolle avond waar bij 'Kerst' centraal staat. Iedereen van 12 jaar of ouder is van harte welkom vanaf 20.00 uur in De Bron, achter de hervormde kerk. Het programma start om 20.30 uur. Benthuizen - Op 23 december is er een kerstzangdienst in de Neder lands Hervormde kerk. Aan deze avond werken mee het Hervormd Gemengd koor Immanul en het kinderkoor De Benthuizer Zanger tjes. Organist is de heer J. Vis, pia nist is K. de Bruin en als bijzondere gast is aanwezig hoboïste Yta van der Zwaag. De meditatie wordt ver zorgd door dominee P.J. Krijgsman. De dienst begint om 19.30 uur; de toegang is vrij. Iedereen is welkom. Waddinxveen - Vrijdagavond 18 de cember wordt een kerst bingo-dan sant georganiseerd in de kantine van voetbalvereniging Waddinx veen. Er wordt gezorgd voor een gezellige kerstsfeer en prima live muziek. Vanaf 20:00 uur zijn de le den en supporters van v.v. Waddinx veen van harte welkom. Waddinxveen - Op donderdag 17 december zal bij de Dick Bru naschool aan de Essengaarde een gezellige kerstmarkt worden gehou den, waarbij er mooie kerstdecora ties gekocht kunnen worden en leu ke zelfgemaakte kerstartikelen. Er zal ook een kerstloterij gehouden worden met prijzen in kerstsfeer. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten met diverse lekkere drank jes en hapjes. Alle belangstellenden zijn van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur. Zevenhuizen - "Onderweg naar mor gen" is thema voor de kerstnacht dienst die op 24 december om 23.00 uur begint in de Hervormde kerk. Rob Favier is een van de medewer ken aan de dienst, evenals organist lke Zintel en het koor "Dee Vee" uit Alphen aan den Rijn. ledereen is welkom. Zevenhuizen-Moerkapelle - Op maandagmiddag 21 december zul len kinderen van Burgemeester Ke- ijzerschool uit Moerkapelle en het kinderkoor van de Zeven Muzen, onder leiding van Margré van Ge stel, de kerstmusical "Drie rovers en de ster" opvoeren. Ouders, broer tjes en zusjes en andere belangstel lenden zijn van harte welkom. De voorstelling begint om 16.30 uur in I dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. De zaal is om 16.10 uur. open. in Ch ,antPioas le, Keest, 'aSfue feiten in regio veei Cg feej-t Zevenhuizen - Vrijdagavond 11 december kon een ieder op het dorpsplein genieten van oliebollen, erw tensoep en glühwein. Het dorpsplein was gezellig verlicht door middel van vele kaarsen en vuren op het plein. De sfeer werd nog verhoogd door de muzikale bijdragen van de blaaskapel van "De Kleine Trompet ter" en zangvereniging "Zanglust". In het 'kleine kerkje' aan de Dorpsstraat werd tegelij kertijd een creatieve kunstmarkt gehouden met kera miek, bloemsierkunst, origami en aquarellen. Ook werden er door het activiteitencentrum Klassewerk van de Hooge Burch producten verkocht die zijn gemaakt door verstandelijk gehandicapten. De opbrengst van de creatieve markt is bestemd voor de instandhouding van het prachtige monumentale kerkje. De creatieve en culi naire kerstmarkt werd georganiseerd door de midden standsvereniging en de vereniging vrijzinnige hervorm den. Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 Door Karin van Langeraad Waddinxveen - Maandag 14 december vierden de heer Van Hoorn en mevrouw Van Hoorn-de Man hun diamanten bruiloft in het bijzijn van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het was deze dag precies 60 geleden dat zij elkaar het ja-woord gaven. Burgemeester Jonkman en zijn vrouw brachten in Huize Souburgh hun felicitaties over, ook namens het gemeentebestuur tijdens een 'feestelijk kopje koffie' met het echtpaar en hun familie in de Marchandzaal van Souburgh. Maandagmiddag heeft het bruidspaar receptie gehouden voor alle belangstellenden. 21e jaargang nummer 798 16 december 1998

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1