Goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar Rijsdijk geïnstalleerd als burgemeester van Boskoop Sufgeknald? Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle Oliebollen en appelflappen van Vox Jubilans Expositie Emmy Noordam Ouderen en de Euro Koppelklaveijassen op oudejaarsdag Kerstzangdienst Omgaan met psoriasis 21e jaargangv nummer 799 ^214ecember 199: ook voor boortoestellen: DIJKSHOORN BRILLEN bedrijfsleven, verenigingen en instellingen HBHHM Rabobank Boskoop - In een volle raadzaal werd tijdens een buitengewone raadsver gadering de nieuwe burgemeester van Boskoop geïnstalleerd. De heer J. Rijsdijk kreeg, na het voorlezen van het Koninklijk Besluit, de ambts keten omgehangen door loco-burge meester P. Trimp. Ook kreeg hij de voorzittershamer overhandigd. In zijn toespraak zei de heer Trimp dat hij verheugd is met de benoeming van Rijsdijk als burgemeester en dat hij alle vertrouwen heeft in de sa menwerking. De grote uitdaging die burgemeester Rijsdijk wacht is het structureel aanpakken van de finan ciële positie van de gemeente. Vanuit de raad werd de nieuwe burgemeester toegesproken door de heer T.C. Segers, die zijn visie en die van raad op de ge meente Boskoop gaf, waarbij hij de overeenkomsten en de verschillen tussen Boskoop en Rotterdam nader belichtte. Vooral de rol van Boskoop als toonaangevende kwekersgemeen te kwam hierbij aan de orde. De heer en mevrouw Rijsdijk kregen namens de raad twee symbolen over handigd: een echte Boskoopse druif en een Scimmea. Hierop moest de heer Rijsdijk bekennen dat hij hoopte ze in leven te kunnen houden omdat noch hij noch zijn vrouw groene vin gers heeft. De heer en mevrouw Rijs dijk werden vervolgens nog toege sproken door de heer Van Prooyen, loco-secretaris, namens het perso neel van de gemeente Boskoop. "De eerste kennismaking is uiterst posi tief verlopen en wij verwachten uit stekend te kunnen samenwerken." De heer Rijsdijk verheugt zich op zijn ambtstijd in de gemeente Boskoop. "Vanaf de publicatie van de vacature Boskoop in de Staatscourant tot en met deze dag, heb ik intens beleefd hoe ingrijpend de keuze voor het ambt van burgemeester op een mens kan zijn. De emoties rond de sollicita tie, de benoeming in Boskoop en het vertrek uit IJsselmonde zijn intens. Met name de afgelopen weken is het verlangen gegroeid gewoon aan de slag te kunnen gaan, te laten zien wat ik kan en wat mijn toegevoegde waar de is voor de gemeente Boskoop." Na het officiële deel werd de nieuwe burgemeester nog toegesproken door de heer Boone, burgemeester van Gouda, vanuit zijn functie als voorzitter van de burgemeesters kring Midden-Holland. Hij sprak de wens uit om ook op regionaal niveau goed te kunnen samenwerken. Ver volgens heeft ook de heer Booy, voor zitter van het Platform bedrijfsleven voor sierteeltcentra de hoop uitge sproken om bij de burgemeester, het college en de raad een luisterend oor te vinden voor de specifieke Boskoop- se problematiek, waar het gaat om sierteelt. Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 Nieuwjaarsreceptie inwoners, V Het gemeentebestuur van Zevenhuizen-Moerkapelle nodigt de inwoners, bedrijfsleven, verenigingen (besturen) en instellingen uit voor een nieuwjaarsreceptie op woensdag 6 januari 1999 van 18.00 tot 20.00 uur. leder jaar wordt de receptie bij toerbeurt in één van de kernen van de gemeente gehouden. Dit jaar vindt de receptie plaats in de kern Zevenhuizen in dorpshuis "Swanla", Burgemeester Klinkhamerweg 86 te Zevenhuizen. Burgemeester Schoots zal tijdens de receptie een korte nieuwjaarstoespraak houden. Namens het bedrijfsleven en de middenstand zal de heer A. Lamot het woord voeren. De muzikale omlijsting is in handen van "De Zeven Muzen". Deze nieuwjaarsontmoeting wordt georganiseerd in samenwerking met de Middenstandsvereniging Zevenhuizen, de Winkeliersvereniging Moerkapelle en de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle. Wij hopen velen van U te ontmoeten. Zevenhuizen - Van 14 december tot en met 16 januari exposeert Emmy Noordam uit Moerkapelle in de bi bliotheek van Zevenhuizen. Aqua rellen van voornamelijk stillevens en wat landschappen zijn tijdens de j openingstijden te bekijken. Tijdens de kerstvakantie is de bibli otheek (behalve tijdens de feestda gen) normaal geopend. Zevenhuizen - Op woensdag 13 ja nuari organiseert de ANBO, afdeling Zevenhuizen, een informatie-avond over de Euro. Alle ouderen van Zevenhuizen- Moerkapelle zijn welkom. Het doel is de ouderen te informeren over de in aantocht zijnde europese munt. De bijeenkomst wordt gehouden in De Zevenster. Aanvang 14.00 uur. in de tweede helft van de middag wordt een bingo gehouden. De toe gang is gratis; ook niet leden zijn welkom. De Rabobank verleent haar medewerking aan deze middag. Waddinxveen - Autoclub De Gouwe rijders organiseert in samenwerking met Hotel De Unie op oudejaarsdag een koppelklaverjastoernooi van 11.00 tot 17.00 uur. Er worden mini maal 5 partijen gespeeld. Het in schrijfgeld per koppel bedraagt: ƒ40,- (inclusief koffie, soep en broodjes). Tijdens het toernooi kan men loten kopen waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Opgeven kan bij De Unie aan de Kerkweg-Oost 206, telefoon 0182-612103 of bij A.A. Boer aan de Stekelbaarssloot 16 in Zoetermeer, telefoon overdag: 079- 3304363/'s avonds: 079-3315205. Benthuizen - Vanavond (23 decem ber) is er een kerstzangdienst in de Nederlands Hervormde kerk in Benthuizen. Aan deze avond werken mee het Hervormd Gemengd koor Immanul en het kinderkoor De Benthuizer Zangertjes, onder leiding van A. Uit- beijerse. Organist is de heer J. Vis, pianist is K. de Bruin en als bijzonde re gast is aanwezig hoboïste Yta van der Zwaag. De meditatie wordt ver zorgd door dominee P.J. Krijgsman. De dienst begint om 19.30 uur; de toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom. Regio - Op woensdag 20 januari is de Psoriasis Vereniging Midden Neder land aanwezig in het Groene Hartzie kenhuis in Gouda. In het patiënten servicebureau wordt informatie ge geven over de huidaandoening en de diverse behandelingsmogelijk heden. Tevens is er gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. Belangstellenden zijn welkom op 20 januari van 14.00 tot 16.00 uur op de Jozeflocatie (ingang Jan van Beaum- ontstraat). Voor meer informatie: 070-3820202 (dinsdag, woensdag en vrijdag). Door Karin van I.angeraad Rijsdijk heeft al de sprekers bedankt voor het grote gevoel van welkom en met een "Ik ga in Boskoop enorm mijn best doen" heeft hij receptie gehou den voor allen die hem persoonlijk welkom wilden heten of juist afscheid wilden nemen. Waddinxveen - Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie van Vox Jubilans de oliebollen- en appelflapactie. De leden van Vox Jubilans hopen een groot aantal olie bollen en appelflappen te verkopen om diverse activiteiten te kunnen financieren. De verkoop vindt plaats op donderdag 31 december vanuit De Hoeksteen aan Es doorn laan, De Rehobothschool in Zuidpias en vanuit de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan. De verkooptijd is van 9.00 tot 12.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1998 | | pagina 1