jrötéÊ tneu&ei Oud papier Rondom Poëzie Afscheid van juf Baijense Millenniumprobleem? De Nederlandse Kindeijury Irand Marnier bij llattelandsvrouwen aarvergadering PvdA !ijde beschilderen Eendingsavond Welkom bij uw woonspecialist in de regio! f\ makelaardij o.g ook voor horloges: 21e jaargang^ lummer 804 februari 1999 DIJKSHOORN BRILLEN Aan- en verkoop van woningen en bedrijven Alle taxaties Hypotheken Ook 's avonds bereikbaar Kverstro, fVeohuiz lS voor oerkapelle - De Nederlandse Bond in Plattelandsvrouwen, afdeling oerkapelle, houdt woensdag 10 bruari haar maandelijkse bijeen- >mst in dorpshuis Op Moer. Aan- ing 20.00 uur. De heer van den roek komt een presentatie verzor- :n over Grand Marnier. Er worden ia's vertoond en men kan ook di- :rse dingen proeven /addinxveen - Donderdagavond 4 :bruari om 20.00 uur wordt de jaar- srgadering van de Waddinxveense [deling van de Partij van de Arbeid ehouden in het centrum voor unstzinnige vorming Kreater aan «e Kerkstraat 13. oskoop - Bij de Katholieke Vrou- /en Vereniging wordt een avond zijde beschilderen" georganiseerd p donderdag 11 februari van 9.00 ot 11.30 uur. Mevrouw van Rij geeft :en demonstratie tijdens deze och- end in de parochiezaal. Opgeven ■tan bij Tiny Snel, telefoon 212341. Moerkapelle - Op woensdag 10 fe- Btruari wordt een zendingsavond ■jehouden in "De Rank", naast de liervormde kerk. Sprekers zijn evan- ■jelist Peter Smits uit Amsterdam en j jjolanda Verbeek namens de Dabar- ||roep Moerkapelle. De organisatie Is in handen van de zendingscom- Bnissie. Poor Karin Heeren Zevenhuizen - Terwijl de barometer de afgelopen dagen vorst aangaf, werden in Zevenhuizen de eerste lammetjes van dit jaar geboren. Met hun moeder In het weiland bij de Knibbelweg zijn zij, naast de opkomende bollen in vele tuinen en plantsoenen, de voorboden van een naderende lente. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda s Telefoon 0182 - 69 21 11 Burg. Boerstraat 2 Zevenhuizen Tel. 0180-633050 Zevenhuizen - Onder het motto: "Kies de kampioen!" zijn in heel Nederland ruim 50.000 kinderen in de boeken gedoken om de beste vijf kinderboeken van 1998 uit te kiezen. Ook in Zevenhuizen wordt de jeugd van 6 tot en met 12 jaar uitgenodigd mee te lezen en hun stem uit te brengen door middel van een top vijf lijstje. Meelezen om je stem uit te brengen voor de Kinderjury kan tot en met mei. Voor meer informatie ligt in de bibliotheek een folder klaar. Tot en met 20 februari zijn in de bibliotheek schilderijen van Ben Meijer uit Nieuwerkerk tentoongesteld. De vitrine is gevuld met allerhande materiaal dat gebruikt wordt voor het maken van deze kunstwerken. dagmiddag 5 februari kan papier ge bracht worden na telefonische af spraak, telefoon 5931629 of 5932402. De opbrengst in januari bedroeg 15.140 kilogram. Moerkapelle - Zaterdag 6 februari kan er papier gebracht worden in de con tainers die staan naast de kerk van de gereformeerde gemeente. De contai- nerdienst is van 8.00 tot 12.00 uur aanwezig. Na 12.00 uur kan er geen papier meer gebracht worden. Vrij- Zevenhuizen - Op 19 maart zal de Openbare Bibliotheek Zevenhuizen voor de tweede keer een avond orga niseren "Rondom Poëzie". De avond wordt gehouden in het kerkgebouw van de Vereniging van Vrijzinnig Her vormden aan de Dorpsstraat 139. Sinds de vorige keer, maart 1997, is het zelf schrijven van gedichten ook landelijk wat meer onder de aandacht gekomen. De belangstelling voor het lezen van poëzie wordt groter. Uit het succes van de vorige avond bleek dat er veel mensen zijn die iets van hun eigen werk willen laten horen én dat er publiek is dat graag wil komen luisteren. De poëzie wordt omlijst met muzikale momenten. De avond wordt georganiseerd in samenwer king met de Stichting De Zeven Mu zen. Iedereen die wel eens zelf gedichten schrijft en wil voorlezen uit eigen werk, wordt uitgenodigd aan deze avond mee te werken. De sluitingsda tum voor aanmelding is 15 februari. Aan deelnemers uit Zevenhuizen- Moerkapelle wordt voorrang gege ven. Voor nadere informatie: Gillian de Koning, Openbare Bibliotheek Ze venhuizen, 0180-638388 of Marianne Vink, 079-5931829. eHWSTEUJKe BASISSCHOOL Door Karin Heeren Zevenhuizen - Bij de christelijke basisschool "De Eendragt'' is vrijdagavond op ludieke wijze afscheid genomen van juf Johanna Baijense van de bovenbouw. Zij werd buiten de school opgewacht door haar 'eigen muziek korps, uit Driebruggen, waarbij ook de majorettes niet ontbraken. Nadat zij was 'toegespeeld' werd de bijeenkomst binnen voortgezet onder het motto 'snotterfeest'. Johanna Baijense heeft zeven jaar voor de klas gestaan bij De Eendragt. Wegens haar verhuizing naar Kampen heeft zij besloten de school te verlaten. Het team en de ouders hebben haar op deze wijze laten weten dat zij het jammer, maar begrijpelijk vinden dat zij deze keuze heeft gemaakt. Ook het fanfarekorps, waar Johanna de bas heeft gespeeld, was zo in de gelegenheid afscheid van haar te nemen. Leny Hovens Nrd. Dwarsweg 1 - 2761 GA Zevenhuizen - Tel. 0180-632001 .MAKELAAR,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1