Boeiende avond 'Rondom Poëzie' YMCA project zoekt middelen voor Zimbabwe •s'^w M'0<* Boom treft fietsende vrouw j&ÉVÉÊiiieuMX denvergadering umanitas ommelmarkt oppelklaveijassen De Boog aarvergadering arzan/Jazztar oorverkoop kaarten oor Koninginnefeest kaasmarkt Welkom bij uw woonspecialist in de regio! 21e jaargang nummer 811 24 maart 1999 In samenwerking met Gered Gereedschap gio - De afdeling Midden-Holland Humanitas, de Nederlandse ver- iiging voor maatschappelijke enstverlening en samenwerking- ipbouw, houdt op woensdag- rond 31 maart om 20.00 uur haar >emene ledenvergadering in de jrgaderzaai van de Zuidrandflat n de De la Reylaan in Gouda. De rgadering is ook toegankelij k voor ilangstellenden. >t jaarverslag over 1998 maakt elding van een tweetal nieuw op lette activiteiten, het Home Start- oject en het vriendschappelijk j ïisbezoek bij ouderen, waaraan j lans in totaal circa 25 vrijwilligers jn medewerking verlenen, eer informatie over het werk van j manitas: telefoon 0182-618165. "addinxveen - Op zaterdag 24 april 'ordtvoor de 25e keer een rommel- arkt gehouden in de Brugkerk aan je Nesse. 'Brengdag' is zaterdag 27 j aart van 9.00 tot 12.00 uur achter j ie Brugkerk. addinxveen - Op vrijdag 26 maart erkoppelklaverjassen in De Boog. nvang 20.30 uur, zaal open 19.30 ur. Iedereen is welkom. oerkapelle - Op woensdag 31 aart houdt gymnastiekvereniging [arzan/Jazztar haar jaarlijkse alge- ene ledenvergadering. Deze ver- adering vindt plaats in dorpshuis P Moer. Aanvang 20.00 uur. nthuizen - Dit jaar op koninginne- ag treden Toni Macaroni and the winging Devils op in sporthal de De plaatselijke trots Farmer ohn staat in het voorprogramma, ■anvang 20.00 uur. Kaarten zijn in e voorverkoop verkrijgbaar bij i Porthal de Hil, het B.O.C. en bij BSC Door Karin Heeren Zevenhuizen - Vrijdagavond 19 maart werd in het kerkgebouw van de Vereniging van Vrijzinnig Her vormden door de Stichting De Zeven Muzen in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Zevenhuizen een boeiende poëzie-avond gehou den. Er werden voordrachten uit ei gen werk gehouden door zes dich ters. Tussen de voordrachten door werd het publiek vermaakt met een muzikaal intermezzo. De eerste serie gedichten werd gelezen door George Meeder. De sfeer in zijn gedichten ken merkt zich door pijnlijke constatering dat het menselijk handelen ontoerei kend is. Deze pijnlijke constatering wordt met humor goedgemaakt: "Tenslotte kochten wij ons een ziel van roestvrijstaal..". Wieger T. Hulzinga hield twee voor drachten, waarbij er een voorname lijk gekenmerkt werd door zijn obser vaties in de natuur. De laatste boom, zure regen en veel industrie waren terugkerende thema's. Op indringen de wijze hield hij een pleidooi voor het behoud van de natuur en de ver antwoordelijkheid van ieder voor een beter leefklimaat. De somberheid was het voornaamste kenmerk in het werk van Nienke Horst. Dichten is voor deze dichteres een uiting van kunst die vaak samen gaat met tekenen en schilderen. Uitin gen van depressieve momenten ken merken de sfeer van haar werk. De poëzie van Ger van Wijck handel den over ernstige onderwerpen met een ironische ondertoon. Hij bracht een bijzondere ode aan zijn vader. Met heldere stem nam hij het publiek mee naar zijn geboortestreek en zijn jeugdervaringen. Hij slaagde erin met goed gekozen woorden een helder beeld neer te zetten van het leven in de Achterhoek, terwijl gelijkertijd de vragen en onzekerheden van zijn jeugd niet onbesproken bleven. Ierland, zijn voorliefde voor boemel- treinen en 'opa worden' werden tref fend beschreven door Gé Ansems. Zijn gedichten, met melancholische toon, werden door hem op innemen de wijze voorgedragen. In veel van zijn werk kwam ook het thema af scheid nemen en overlijden aan de orde. Het gedicht 'halve eeuw', door hem geschreven toen hij vijftig werd, geeft aan dat ook dit proces aandacht van hem vraagt. Sinds januari dit jaar is Diantha Zond- erop serieus begonnen met het schrij ven van gedichten. Tot die tijd had zij dat voornamelijk gedaan voor school en met Sinterklaas. Haar werk handelt over eigentijdse thema's: dieet en lij nen en de huidige stress in de maat schappij. In eenvoudige bewoordin gen gaf zij haar beeld over deze onder werpen duidelijk weer. De muzikale momenten werden ver zorgd door Doutsen van Weringh op de dwarsfluit en Wilfred den Hartog met gitaar. Zij speelden samen een aantal stukken voor de pauze. Na de pauze werd de muziek verzorgd door Niek Nigg en Peter Lelieveld, beiden op de piano. J**» - Vrijdag 2 april van 'ot 13.00 uur wordt door de ^bisanten van SOW-gemeente Hoeksteen een paasmarkt gehou- en opbrengst is voor muskie- ennetten voor een ziekenhuis in 16 Zambia, Tijdens deze markt er 'lee' wat dingen te doen en te °Pen. Ook is er een leuk, spannend _?e lnet een geit. Er zijn volop acti- e"en voor kinderen zoals paas- f:r':n vei"sieren, eierdopjes maken n Paashaas worden. e Paasmarkt wordt gehouden op e oprit van de kerk aan de Dr. Al- bchweitzerlaan 2. Iedereen is ■ic?"1' V°or meer informatie: 25135. Waddinxveen - Op woensdag 17 maart vond op de Juliana van Stol berglaan een ongeval plaats. In de berm was een drietal medewerkers van de plantsoenendienst bezig met het snoeien/kappen van bomen. Hier toe was de rijbaan in de richting van de Kanaalstraat gedeeltelijk afgezet met bebording, pionnen en een hak- selaar. Tijdens de zaagwerkzaamhe- den aan een ruim 16 meter hoge boom dreigde deze de verkeerde kant uit te vallen, waarbij gevaar of hinder voor de weggebruikers kon ontstaan. De boom diende op het moment van omvallen ondersteund te worden. Toen de valrichting bepaald leek, wil den twee medewerkers juist het ver keer tegen houden toen de boom over het fietspad en de rijbaan viel. Op dat moment reed, aan de juiste zijde van de afzetting, komende van het Kon. Wilhelminaplein, een 41-jari- ge vrouw op haar fiets over het fiets pad. Zij reed in de richting van de Kanaalweg. Zij werd door de neerval lende boom geraakt aan het hoofd. Politie en ambulance waren snel ter plaatse, evenals de traumahelikop ter. Aanvankelijk leek het slachtoffer zeer ernstig gewond. Zij werd naar het AZU in Utrecht vervoerd, alwaar haar verwondingen relatief minder ernstig bleken te zijn. Er bestond geen levens gevaar. De zaak is door verschillende diensten in onderzoek genomen. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Antwerpseweg 9 Gouda Telefoon 0182 - 69 21 11 Door Karin Heeren Waddinxveen - De YMCA Zimbabwe heeft een project opgestart met als doel om in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, een opleiding timme ren/meubelmaker te starten op het YMCA Nhamburiko College. Deze opleiding moet er in resulteren dat de jongeren in Zimbabwe een plaats op de arbeidsmarkt kunnen verove ren, waarbij ze gebruik kunnen ma ken van de aangeleerde vaardighe den. De YMCA Nederland onder steunt dit project in Zimbabwe. De Nederlandse afdeling is daarvoor op zoek naar fondsen om de school te outilleren. Een van de enthousiaste mensen van de YMCA Nederland is Al bert Rook. Hij is docent houtbe werking op het Coenecoop College, hij heeft dus ook beroepsmatige inte resse in dit project. Hij is, samen met een ander YMCA-lid in Zimbabwe ge weest om de situatie ter plekke te kunnen beoordelen. Hij is tot de slot som gekomen dat het heel zinvol is om deze opleiding in Harare te star ten, maar dat er wel gezorgd moet worden dat daar materialen naar toe gaan, compleet met mensen die dit kunnen installeren en instructie kun nen geven. Hiertoe is de YMCA begon nen met de inzameling van diverse gereedschappen die in Zimbabwe ge bruikt kunnen worden. In dit stadium is ook de Waddinxveen- se afdeling van Gered Gereedschap benaderd. De stichting zal het beno digde handgereedschap zoals bij voorbeeld handzagen, beitels, duim stokken, schaven, drevels, diverse soorten hamers en schroeven draaiers inzamelen, controleren en verzendklaar maken. Ook met de inza meling van het grotere en elektrische gereedschap wil de stichting Gered Gereedschap graag een steentje bij dragen. Er zijn machines nodig voor machinale bewerking zoals onder an dere cirkelzagen, vlakbank, een tafelf rees, een lintzaag en een afzuigmachi- ne. Ook elektrisch handgereedschap zoals schuurmachines, accuboorma chines, elektrische schaafmachine en dergelijke zijn nodig. De YMCA zoekt goede, bruikbare apparatuur, dan wel de middelen om dit aan te schaffen. Iedereen die hieraan een bijdrage wil leveren kan contact opnemen met het secretariaat van Gered Gereedschap Waddinxveen, de heer C. Glasbeek, telefoon 0182-614772. Bij het Coene coop College is er voldoende tech nisch inzicht aanwezig, en de bereid heid om het inzicht hiervoor aan te wenden, om de gereedschappen te controleren en eventueel te repare ren. Er is in Zimbabwe een dringend ge brek a5n dergelijke initiatieven want de werkloosheid neemt met grote snelheid toe. Slecht 25% van de onge veer 300.000 schoolverlaters vindt een baan of stroomt door naar het vervolgonderwijs. In heel Zimbabwe zijn er slechts zeven technische scho len, tegen zo'n 200 in Nederland, met ongeveer evenveel inwoners. Met dit project van de YMCA wordt jongeren de gelegenheid geboden zich te be kwamen op een vakgebied waar in Zimbabwe ook daadwerkelijk behoef te aan is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1