GALLGALL ÜI+^ iewonersavond in Op Moer 'Onze avond E.H.B.O.-vereniging start nieuwe cursus En natuurlijk hebben wij ook mooie wijn in de aanbieding 21ejaargangx •„rimer 835 x. 8september 1999 Jubileum De Zonnebloem Marinierskapel in henhuizen Ontzet van Zevenhuizen Welkom bij uw woonspecialist in de regio! De rechtszaak Braderie The Night of Harmony Smirnoff Wodka liter van 33-^T voor Bols jonge jenever liter van„24r9^T 1 voor Hennessy Cognac VS liter van jxÊMïlL voor Tia Maria koffielikeur 70 cl van33r9^ voor Nostalgie J ZEVENHUIZEN Altijd iets bijzonders ievenhuizen - De Marinierskapel trakteert de jubilerende "Zonne bloem" op een concert. Op vrijdag- ivond 17 september is een ieder uit le regio van 60 jaar en ouder wei tom in dorpshuis Swanla. Tegen het meenemen van een jongere begelei der is geen enkele bezwaar. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Telefo nisch reserveren kan bij de num mers: (0180)631739, 633304 en 832524. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Tijdens het laatste oogstfeest van deze eeuw heeft de bevolking van Zevenhuizen een idee kunnen krijgen van het leven op het platteland in de jaren 1574-1575. De 1 april-vereniging uit Brielle heeft gezorgd voor een indrukwek kend schouwspel en inzichtelijk ge maakt welke rol de Watergeuzen en de Spanjaarden hebben gespeeld in deze regio. De krijgshaftige wijze van 'veroveren' ontlokte aan vele jonge toeschouwers geschrokken reacties: "Is het nu echt oorlog mam ma? Nee hoor, het is maar een spelle- Moerkapelle - De bewonerscommis sie Moerkapelle houdt de jaarlijkse bewonersavond op donderdag 30 september in dorpshuis Op Moer. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Mevrouw A. de Knecht, werk zaam bij de gemeente Zevenhuizen- Moerkapel'ie sectie Civiele-, Cul tuurtechniek en Reiniging, zal het onderwerp 'openbaar groen' en 'verkeersplan' nader toelichten. De heer H. Slootjes, voorzitter van HWZM, zal het belang van de bewo nerscommissie uitleggen, ledereen is welkom. Aan het begin van de Tachtigjarige oorlog werden de polders rondom Zevenhuizen op bevel van de Prins van Oranje onder water gezet om op deze wijze de Watergeuzen de gele genheid te geven Leiden te bereiken om deze stad te kunnen ontzetten. Bij Zevenhuizen stuitte de Watergeuzen echter op weerstand van de Spanjaar den. Dit deel van de geschiedenis werd door de Brielse vereniging op treffende wijze nagespeeld. De brug bij Hotel Vos werd na geleverde strijd ingenomen en al strijdend trokken de geuzen richting dorpsplein waar 'de poort' ingenomen moest worden. Met een afgezaagde vlaggenmast werd de poort ontzet en Zevenhuizen ingeno men. Bezoek vrijblijvend onze sfeervolle toonzalen Benthuizen - Zaterdag 11 septem ber begint het Boe met "Onze Avond". Een avond met alle soorten muziek door elkaar. Het is een wond om te praten, te drinken en om te dansen. Het is een avond die maandelijks zal plaatsvinden in het Benthuizer Ontmoetings Centrum. Nadat de poort geramd was en de Spanjaarden overmeesterd, werd met een aantal scènes in beeld ge bracht hoe de rechtspraak in Neder land verliep en hoe gemakkelijk 'mis dadigers' het leven lieten tijdens openbare terechtstellingen. Met de galg en de schandpaal op het dorps plein, temidden van de 'gelagkamer' annex rechtszaal werd door dorps omroeper Nico Dirkzwager de ge schiedenis van Zevenhuizen en de omliggende polders, en de rol die zij hebben gespeeld in de geschiedenis, verteld. Ij Antwerpseweg 9 Gouda s Telefoon 0182 - 69 21 11 IÉ?# Benthuizen - Na de herfstvakantie is er gelegenheid een E.H.B.O.-cursus (inclusief reanimatie en verband leer) te volgen bij de E.H.B.O.-vere niging Benthuizen. Iedere maan dagavond van 20.00-22.00 uur wor den lessen gegeven. Na de cursus (ongeveer 20 lessen) is er de moge lijkheid een examen af te leggen en de diploma's (E.H.B.O. en reanima- lie) te behalen. De nieuwe cursus start op maan dagavond 25 oktober. De in schrijftermijn sluit eind september. Voor meer informatie of aanmel ding: Lianne van der Wel; 079 3411449 of Tineke Retel: 079- 3411449. ling van oude tractoren en andere landbouwmachines. Bij de stands van de Stichting Oud Zevenhuizen- Moerkapelle kon men meer informa tie verkrijgen. Naast de indrukwekkende geschiede nisvoorstelling was er tijdens het oogstfeest veel zien en te beleven in de Dorpsstraat en omgeving. Veel kraampjes, oude ambachten en de rommelmarkt werden door de vele bezoekers bezocht. De kinderen konden springen, F® naar de kinderboerderij, jJKfo pony-rijden of mee met het "ir stoomtreintje. Er was in- ;*r_ formatie, rommelmarkt ViifftUF en veel muziek van drie JjflESMrBj verschillende straator- kesten. Onder perfec te weersomstandig- heden werd het oogst- feest dan ook een sue- JH Voorafgaand aan het geslaagde oogstfeest werd vrijdag 3 september The Night of Harmony gehouden. Het gevarieerd programma voor dit openlucht concert, en waar- schijnlijk de goede weers- W omstandigheden, hadden vele bezoekers naar het |oH[ plein voor het ge- LiOrelf meentehuis ge- ■ggygOp bracht waar men PH^HP kon genieten van populair/klassieke muziek. De Harmonie en ■gP het Tamboer- en Lyrakorps W van De Kleine Trompetter en het Zoetermeerse Kleinkoor 'Invasion' gaven samen een prachtig program ma. De 'Meiden van de Straat' gaven een vrolijke noot aan de avond en de band "Flower to the People" sloot de avond af. Ook op andere manieren konden de bezoekers van het oogstfeest kennis maken met de 'landbouwer van toen'. I Door het ver- 1 toon van een JHJHESXF film over het IflJfc-flL. oude dorps- en J polderleven, het bezoeken van de vele oude ambach- ten of de be- zichtiging van de traditionele «JH tentoonstel- uËJk i~ TJ Aanbiedingen geldig t/m 28 september 1999 rhm"*,hhr Dorpsstraat 129 - Zevenhuizen - Tel.: (0180) - 63 12 51

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 1999 | | pagina 1